ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
Χρηματοδότηση σε 10.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 

 

Αθήνα 14.1.2013, 21:54

Από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 25 Απριλίου 2013 θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013», δημόσιας δαπάνης 456 εκατ. ευρώ.

Εκτιμάται ότι στο πρόγραμμα θα ενταχθούν 10.000 υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις από όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Οι επενδύσεις που θα υλοποιηθούν αναμένεται να φθάσουν στα 900 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπεται να δημιουργηθούν 4.000 νέες θέσεις εργασίας.

Την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος ανακοίνωσαν σήμερα οι γενικοί γραμματείς Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) Γιώργος Γιαννούσης, Βιομηχανίας Σπύρος Ευσταθόπουλος και ο γενικός γραμματέας Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων Γιάννης Πυργιώτης.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της δράσης είναι τα ακόλουθα:
- Επιλέξιμες είναι μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, υφιστάμενες (με δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσης) και νέες ή υπό σύσταση, στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών.
- Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός είναι 30.000 έως 300.000 ευρώ για τη Μεταποίηση, 20.000 έως 300.000 ευρώ για τον Τουρισμό και 20.000 έως 100.000 ευρώ για το Εμπόριο -Υπηρεσίες.
- Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδύσεων είναι 15 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης για τους κλάδους Μεταποίησης και Τουρισμού και 12 μήνες για το «Εμπόριο -Υπηρεσίες».
- Οι δαπάνες που ενισχύονται περιλαμβάνουν: Κτίρια- εγκαταστάσεις, μηχανήµατα - εξοπλισµό παραγωγής, μεταφορικά μέσα, εξοπλισμό και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας, δικαιώματα τεχνογνωσίας, πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, λογισμικό και υπηρεσίες, προβολή – προώθηση, αμοιβές συμβούλων και λειτουργικές Δαπάνες.

Σχετικά με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), δηλαδή τα επαγγέλματα που μπορούν να ενταχθούν στη δράση, το υπουργείο αυτή τη φορά έδωσε έμφαση στην καινοτομία και την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε Περιφέρειας. Ειδικά για το λιανεμπόριο, που αποτελεί δραστηριότητα με προφανή σημασία για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση, θα προκηρυχθεί σύντομα ειδική δράση χρηματοδοτούμενη από το ΕΣΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι οι Περιφέρειες κλήθηκαν από το υπουργείο να ομαδοποιήσουν τους ΚΑΔ που είναι επιλέξιμοι για ένταξη στο πρόγραμμα σε τρεις κατηγορίες (υψηλής, μέσης και χαμηλής προτεραιότητας), με βάση και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής . Η κατάταξη αυτή θα ληφθεί υπόψη και κατά την αξιολόγηση των προτάσεων ώστε σε κάθε Περιφέρεια να δοθεί έμφαση στους τομείς που υπάρχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδύσεων κλιμακώνονται από 40 έως 60 %, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την Περιφέρεια, ενώ για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις προβλέπεται δυνατότητα χρηματοδότησης και των λειτουργικών δαπανών (π.χ. ενοίκια, μισθοδοσία κλπ.) σε ποσοστό 25 %, οι οποίες πάντως δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 40 % του προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου. Υπενθυμίζεται ότι για την κάλυψη της συμμετοχής τους οι υποψήφιοι επενδυτές μπορούν, εκτός από ίδιους πόρους, να χρησιμοποιήσουν τραπεζικό δανεισμό και να αξιοποιήσουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη χαμηλότοκων δανείων, κάλυψη εγγυητικών επιστολών, κλπ.

Κατά το υπουργείο Ανάπτυξης, η δράση σχεδιάστηκε με στόχο να διευκολυνθεί η συμμετοχή των υποψηφίων αλλά και η υλοποίηση των επενδύσεων. Ενδεικτικά, στα μέτρα απλοποίησης - διευκόλυνσης των δικαιούχων περιλαμβάνονται:
1. Μη υποχρέωση τεκμηρίωσης με αποδεικτικά στοιχεία της δυνατότητας κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής (Δάνειο ή/και Ιδία Συμμετοχή)
2. Καταβολή προκαταβολής μέχρι και το 100% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής
3. Δυνατότητα καταβολής δημόσιας δαπάνης με υλοποίηση του 30% του Επιχειρηματικού Σχεδίου.
4. Επιλέξιμες οι προκαταβολές σε προμηθευτές, ως δαπάνες προς πιστοποίηση και χρηματοδότηση
5. Ευρύτατο φάσμα επιλέξιμων δαπανών
6. Επιχορήγηση λειτουργικών δαπανών για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (νέες και υπό σύσταση) μέχρι και 40% του προϋπολογισμού
7. Απλούστευση στις διαδικασίες διαχείρισης (Μείωση γραφειοκρατίας)
8. Προσαρμογή του κανονιστικού πλαισίου στις ανάγκες κάθε Περιφέρειας
9. Ενεργή συμμετοχή των Περιφερειών σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης του προγράμματος
10. Κατηγοριοποίηση των επιλέξιμων Κωδικών Αναπτυξιακής Δραστηριότητας (ΚΑΔ) ως προς τις αναπτυξιακές προτεραιότητες κάθε Περιφέρειας
11. Διαφανές και Αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης-επιλογής
12. Δυνατότητα αξιοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων (ΕΤΕΑΝ, ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ κλπ) για την διευκόλυνση της ρευστότητας των επιχειρήσεων
13. Φιλικός Οδηγός, κοινός για όλες τις Περιφέρειες πλήρης με κάθε πληροφορία χρήσιμη για την ενημέρωση-κινητοποίηση  των ενδιαφερομένων.

Η προκήρυξη της Δράσης, ο Οδηγός εφαρμογής και τα Παραρτήματά του, έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει υποχρεωτικά με ηλεκτρονική διαδικασία, μέσω της ιστοσελίδας: www.ependyseis.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον ΕΦΕΠΑΕ και τους εταίρους του στα τηλέφωνα 210 - 6985210 και το γραφείο πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο τηλ. 8011136300 και τους Υπεύθυνους για την Ενημέρωση του Κοινού των Περιφερειών (τα σημεία και τα στοιχεία επικοινωνίας έχουν αναρτηθεί στο Διαδίκτυο ως Παράρτημα του οδηγού της Προκήρυξης).

* Ακολουθεί το κείμενο της συνέντευξης. Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε πίνακες με τον προϋπολογισμό του προγράμματος και τα ποσοστά ενίσχυσης ανά Περιφέρεια.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ

ΣΠΥΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΗ ΠΥΡΓΙΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Γιαννούσης, ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας κ. Ευσταθόπουλος και ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων κ. Πυργιώτης, θα παρουσιάσουν το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων από το ΕΣΠΑ. Κύριε Γιαννούση, έχετε το λόγο.
Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ: Καλή σας ημέρα, καλώς ορίσατε σε αυτή τη συνάντηση που γίνεται με αφορμή την ανακοίνωση της προκήρυξης για τη δράση ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιείται στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Θα ήθελα να ξεκινήσω επισημαίνοντάς σας τη βασική ιδιαιτερότητα αυτής της δράσης, σε σχέση με ότι συνέβαινε μέχρι τώρα στον τόπο μας. Είναι η πρώτη φορά που μια τέτοιου είδους δράση γίνεται με βάση τις αναπτυξιακές προτεραιότητες κάθε Περιφέρειας, όπως η κάθε Περιφέρεια τις επέλεξε.
Έχει γίνει δηλαδή μία προτεραιοποίηση των κλάδων στους οποίους κατευθύνονται οι ενισχύσει. Η προτεραιοποίηση αυτή έγινε από τις ίδιες τις Περιφέρειες και αυτό αποτελεί μία πρόοδο στον τρόπο με τον οποίον αντιλαμβανόμαστε την αναπτυξιακή διαδικασία. Είναι ένα στοιχείο το οποίο αποτέλεσε και αντικείμενο συζήτησης και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ακούει στο όνομα «στοχευμένη δράση».
Ας δούμε λοιπόν τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της δράσης: Επιδιώκουμε την ενίσχυση επενδυτικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οι οποίες στηρίζονται στην καινοτομία, στην ποιότητα και στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, επιδιώκοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με απώτερο στόχο την ισχυροποίησή τους σε ότι αφορά την εξωστρέφεια.
Επιδιώκουμε την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων κάθε Περιφέρειας, προκειμένου οι επιχειρήσεις της να καταστούν όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικές στο διεθνές περιβάλλον, που έτσι κι αλλιώς οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους. Στοχεύουμε τη μεταποίηση, τον τουρισμό, το εμπόριο σε κάποιο βαθμό και τις υπηρεσίες.
Τι επιδιώκουμε, τι αποσκοπούμε, τι ελπίζουμε: Αποσκοπούμε στο να ενισχυθούν περίπου 10 χιλιάδες επιχειρήσεις υφιστάμενες ή νέες υπό σύσταση επιχειρήσεις και ελπίζουμε ότι θα μπορούσαν να δημιουργηθούν κατ΄ αυτόν τον τρόπο περίπου 4 χιλιάδες θέσεις εργασίας. Ως υφιστάμενες θεωρούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες μέχρι 31/12/2011 είχαν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις. Υπό σύσταση ή νέες, είναι όλες οι υπόλοιπες.
Ποια είναι η συμβολή των Περιφερειών σε αυτή τη δράση. Κατ΄ αρχάς να πούμε ότι οι πόροι που χρησιμοποιούνται γι΄ αυτή τη δράση προέρχονται από τα περιφερειακά προγράμματα. Να πούμε επίσης κάτι που το ανέφερα ήδη στην εισαγωγή μου, ότι η εξειδίκευση των όρων και η επιλογή των στόχων ή η προτεραιοποίηση των κλάδων επιχειρηματικής δραστηριότητας δίδεται από τις Περιφέρειες.
Οι Περιφέρειες αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στην εποπτεία της διαδικασίας αξιολόγησης με τη στελέχωση των Επιτροπών Αξιολόγησης κατά πλειοψηφία από στελέχη της Περιφέρειας. Επίσης αναλαμβάνουν ουσιαστικότατο ρόλο κατά τη διαδικασία παρακολούθησης των δράσεων, ενδεχομένων τροποποιήσεων καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσής τους και παραλαβής του τελικού επενδυτικού έργου.
Σε ότι αφορά τον προϋπολογισμό, βλέπετε την κατανομή ανά Περιφέρεια του συνολικού ποσού το οποίο είναι 456 εκατομμύρια ευρώ, ένα σημαντικότατο ποσό σε σχέση με τον στοχευμένο πληθυσμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Και έρχομαι τώρα στα ενισχυόμενα επιχειρηματικά σχέδια, για να δούμε ποιος μπορεί να είναι ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης. Μπορεί να κυμαίνεται αν πρόκειται για μεταποίηση από 30 χιλιάδες ευρώ μέχρι 300 χιλιάδες ευρώ, αν πρόκειται για τουρισμό από 20 χιλιάδες έως 300 χιλιάδες ευρώ και αν πρόκειται για εμπόριο ή υπηρεσίες από 20 χιλιάδες έως 100 χιλιάδες ευρώ.
Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 40% έως 60% του κόστους του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων, όπου εξαρτάται από την Περιφέρεια, γιατί όλες οι Περιφέρειες δεν ανήκουν στο ίδιο κανονιστικό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων. Επιπλέον, θα ήθελα να προσέξουμε ότι προβλέπεται η δυνατότητα να ενισχύονται και οι λειτουργικές δαπάνες στις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις.
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που θέλω να επισημάνω έχει να κάνει με την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής. Είναι γεγονός ότι στην παρούσα συγκυρία η κάλυψη της ίδιας συμμετοχής από πλευράς των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί το ζητούμενο.
Το δάνειο λοιπόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί γι΄ αυτό το σκοπό και μπορεί να υποστηριχθεί από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, δηλαδή με παροχή εγγυήσεων από το ΕΤΕΑΝ για λήψη επενδυτικού δανείου ή για λήψη εγγυητικής επιστολής προκειμένου να εισπραχθεί η προκαταβολή. Επίσης μπορεί να υπάρξει η δυνατότητα παροχής επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.
Αυτό που είπα σημαίνει με απλά λόγια ότι η μικρομεσαία επιχείρηση η οποία θα προσέλθει στο πρόγραμμα αυτό και θα πάρει την επιχορήγηση 40% έως 60%, για να καλύψει το υπόλοιπο μέρος της επένδυσης μέχρι το 100, θα μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδιους πόρους ή δανειακούς. Οι δανειακοί πόροι θα διευκολυνθούν μέσω των εγγυήσεων που είναι δυνατόν να τους παρασχεθούν από το ΕΤΕΑΝ.
Είναι πολύ σημαντικό και πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη συμμετοχή των επιχειρήσεων, παρά το γεγονός ότι η χορήγηση δανείων είναι μερικές φορές δύσκολη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτή την περίοδο. Παράλληλα να πω ότι η δυνατότητα χρήσης χρηματοοικονομικών εργαλείων υπάρχει και από το πρόγραμμα Jeremie.
Δυο λόγια για τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης. Η ολοκλήρωση των επενδύσεων που θα χρηματοδοτηθούν πρέπει να γίνει μέσα σε 15 μήνες από τότε που θα εκδοθεί η απόφαση έγκρισης της κάθε επένδυσης, εάν πρόκειται για επενδύσεις στη μεταποίηση και τον τουρισμό. Εάν πρόκειται για επενδύσεις στο εμπόριο και τις υπηρεσίες, τότε η διάρκεια υλοποίησης είναι 12 μήνες. Υπάρχει δυνατότητα κάποιας παράτασης, αλλά εμένα δε μου αρέσει να μιλάω για τις παρατάσεις πριν ακόμα ξεκινήσουμε.
Η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου δε θα μπορέσει σε καμία περίπτωση να ξεπεράσει χρονικά τον Ιούνιο του 2015, ξέρουμε ότι στο τέλος του 2015 είναι η καταληκτική προθεσμία επιλεξιμότητας των δαπανών του ΕΣΠΑ και επομένως είναι εύλογο ότι θέτουμε σαν χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης των επενδύσεων τον Ιούνιο του 2015.
Δυο λόγια για το σύστημα με το οποίο θα διαχειριστούμε αυτή τη δράση. Κι εδώ υπάρχει μια πρωτοτυπία. Επιχειρήσαμε να λειτουργήσουμε με μια λογική συμμετοχής των Περιφερειών στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό στη διαδικασία διαχείρισης της δράσης, παρά το ότι ταυτόχρονα φροντίσαμε να εξασφαλίσουμε ότι τα πάντα θα γίνουν μέσα στα πλαίσια του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων του ΕΣΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι αυτές οι δράσεις δεν είναι «πέρναγα, είδα φως και ανέβηκα να πάρω οικονομική ενίσχυση». Υπάρχουν κανόνες οι οποίοι οφείλουν να τηρούνται για να εξασφαλίσουμε την επιλεξιμότητα αυτών των δαπανών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Θελήσαμε να αντιμετωπίσουμε με έναν ενιαίο τρόπο τους υποψηφίους όλων των Περιφερειών. Έτσι λοιπόν ο γενικός οδηγός διαχείρισης είναι ενιαίος. Επιδίωξή μας είναι να επιταχύνουμε τις διαδικασίες υλοποίησης, πράγμα που σημαίνει ότι δε χρειάζονταν να εφεύρει η κάθε Περιφέρεια τον γενικό οδηγό από μόνη της. Αυτά λοιπόν που ήταν κοινός τόπος παρήχθησαν από τις αρμόδιες Αρχές στην Αθήνα και σε επαφή με τις Περιφέρειες καθορίστηκαν οι προτεραιότητες που η κάθε Περιφέρεια ήθελε να δώσει ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τα αναπτυξιακά της πλεονεκτήματα.
Η συνολική ευθύνη υλοποίησης της δράσης έχει ανατεθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα. Ρόλο ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης της δράσης έχει αναλάβει ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα, γνωστός ως ΕΦΕΠΑΕ. Ο ΕΦΕΠΑΕ έχει επιλεγεί μέσα από διαγωνιστική διαδικασία και έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές δράσεις και στο παρελθόν.
Η αξιολόγηση. Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων περιλαμβάνει διάφορα στάδια. Ξεκινάει κατ΄ αρχήν ο ΕΦΕΠΑΕ διαπιστώνοντας την εκπλήρωση των τυπικών προϋποθέσεων, ότι δηλαδή τα δικαιολογητικά τα οποία έχει υποβάλλει η κάθε μικρομεσαία είναι τέτοια, ώστε να επιτρέπουν τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα. Μετά γίνεται η αξιολόγηση των προτάσεων, με βάση κριτήρια.
Να προσέξουμε εδώ ότι τα κριτήρια αυτά είναι τεσσάρων ειδών, είναι κριτήρια που αφορούν την τεχνική κατάσταση της επιχείρησης, κριτήρια που αφορούν την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης όταν πρόκειται για υφιστάμενες επιχειρήσεις, κριτήρια που έχουν να κάνουν με το επενδυτικό σχέδιο, την προτεινόμενη επένδυση και κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με τις επιπτώσεις του επενδυτικού αυτού σχεδίου στην κοινωνία και την οικονομία.
Η διαδικασία: μετά από την αρχική αξιολόγηση η οποία γίνεται από δύο ανεξάρτητους αξιολογητές που επιλέγονται από μητρώο αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ, οι φάκελοι περιέρχονται στις 13 πενταμελείς Επιτροπές Αξιολόγησης των οποίων τα 3 μέλη και ο Πρόεδρος ορίζονται από την Περιφέρεια και τα 2 μέλη είναι ένα από τον ΕΦΕΠΑΕ και ένα από τη Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος του ΕΠΑΝ.
Οι 13 αυτές Επιτροπές εξετάζουν τις αξιολογήσεις και οδηγούνται στην εισήγηση περί της ένταξης της κάθε μιας από αυτές τις επενδύσεις στο πρόγραμμα.
Η υποβολή των προτάσεων γίνεται ηλεκτρονικά, γίνεται και σε χαρτί, αλλά γίνεται ηλεκτρονικά υποχρεωτικά και η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής είναι η 25η Φεβρουαρίου. Έχουν οι επιχειρήσεις το χρόνο να ενημερωθούν και οι Περιφερειακές και οι Κεντρικές Αρχές το χρόνο να ενημερώσουν, έτσι ώστε η επεξεργασία των προτάσεων να είναι όσο το δυνατόν πιο πλήρης και όχι μόνον η πιθανότητα έγκρισης αλλά κυρίως και η πιθανότητα υλοποίησης της επένδυσης εν συνεχεία να είναι όσο το δυνατόν πιο εξασφαλισμένη.
Η ηλεκτρονική υποβολή, που είπαμε ότι είναι υποχρεωτική, γίνεται στην ιστοσελίδα
www.ependyseis.gr.
Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της ενέργειας, αυτής της δράσης: Καταβλήθηκε προσπάθεια να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και να διευκολυνθούν οι δικαιούχοι και να καταστεί ελκυστική και φιλική η δράση γι΄ αυτούς που επιθυμούν να επενδύσουν. Έτσι, θεσπίστηκε ότι δε θα ζητηθεί η τεκμηρίωση με αποδεικτικά στοιχεία της δυνατότητας κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής εκ των προτέρων. Κατά κάποιο τρόπο θεωρούμε ότι στις παρούσες συνθήκες το να έχει εγκριθεί η επιχορήγηση της επένδυσης θα αποτελούσε μάλλον ένα πρόσθετο θετικό στοιχείο, προκειμένου η επένδυση να δανειοδοτηθεί και από κάποια τράπεζα, παρά το αντίθετο.
  Το δεύτερο είναι ότι προβλέπουμε τη δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και 100% της επιχορήγησης με ισόποση εγγυητική επιστολή.
  Το τρίτο στοιχείο είναι ότι υπάρχει δυνατότητα καταβολής δημόσιας δαπάνης από το 30% της εκταμίευσης του επιχειρηματικού σχεδίου και πέρα. Μόλις έχει δαπανήσει 30%, δικαιούται να λαμβάνει τη δημόσια συμμετοχή.
  Τέλος, είναι επιλέξιμες ως δαπάνες οι καταβολές προκαταβολών από μέρος της μικρομεσαίας επιχείρησης προς τους προμηθευτές, τους οποίους χρησιμοποιεί.
  Το φάσμα των επιλέξιμων δαπανών είναι εξαιρετικά ευρύ. Επιχορηγούμε και τις λειτουργικές δαπάνες όπου μπορούμε, δηλαδή στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, τις νέες και υπό σύσταση. Και τούτο μέχρι 40% του προϋπολογισμού. Αν λοιπόν πρόκειται για μια μικρή, ή πολύ μικρή επιχείρηση, η οποία είναι νέα ή υπό σύσταση, τότε το 40% του επενδυτικού σχεδίου, μπορεί να αφορά λειτουργικές δαπάνες και θα ληφθεί υπόψη ως επιλέξιμη δαπάνη. Δυστυχώς για τις άλλες περιπτώσεις δεν είναι δυνατόν βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας να επιχορηγηθούν οι λειτουργικές δαπάνες.
  Επιδίωξή μας είναι και ελπίζω να το υλοποιήσουμε και στην πράξη, η μείωση της γραφειοκρατίας. Έχουμε λάβει πρόνοια ώστε το κανονιστικό πλαίσιο για κάθε περιφέρεια να είναι αυτό που αρμόζει στον τύπο της περιφέρειας σε σχέση με τη νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων.
  Η ενεργή συμμετοχή των περιφερειών στις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης του προγράμματος, πιστεύω ότι θα δημιουργήσει μια θετική δυναμική, μια και οι τοπικές κοινωνίες θα ξέρουν ότι μπορούν να απευθυνθούν στην περιφέρεια για να τύχουν και της ενημέρωσης και της υποστήριξης προκειμένου να ετοιμάσουν τις προτάσεις τους.
  Επιπλέον δε οι τοπικές κοινωνίες θα γνωρίζουν ότι η προτεραιοποίηση των ΚΑΔ, όπως λέγεται, δηλαδή των Επαγγελματικών Κλάδων που μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα, αυτή η προτεραιοποίηση έχει γίνει από τις περιφέρειες.
  Θα ήθελα εδώ να αποσαφηνίσω το εξής: η συμφωνία μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς αυτή την προκήρυξη ήταν ότι θα είναι μια προκήρυξη στοχευμένη. Δεν θα λέει εδώ πάντες πιστοί προσέλθετε, αλλά θα κατευθύνει τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που όπως είπα στην αρχή, χαρακτηρίζονται από καινοτομία, από περιβαλλοντική ευαισθησία, από ποιότητα, διευκολύνει την ανταγωνιστικότητα και εν τέλει την εξωστρέφεια. Αυτό απεικονίζεται στους συντελεστές της βαθμολογίας.
  Έτσι μερικές δραστηριότητες που δεν ανταποκρίνονται σε αυτά τα κριτήρια, δεν μπορούσαν να είναι επιλέξιμες και αφαιρέθηκαν. Μεταξύ των υπολοίπων οι περιφέρειες επέλεξαν την προτεραιοποίηση που ήθελαν. Μεταξύ αυτών που αφαιρέθηκαν στην παρούσα προκήρυξη, είναι οι κατηγορίες του λιανικού εμπορίου. Έγινε πολύ συζήτηση γι’ αυτό και για τις περιφέρειες και με τις επαγγελματικές συνδικαλιστικές οργανώσεις των εμπόρων.
  Είναι προφανές ότι η πολιτεία δίνει ιδιαίτερη σημασία στη στήριξη των εμπορικών επιχειρήσεων του λιανεμπορίου, διότι το χονδρικό εμπόριο εμπεριέχεται στην προκήρυξη αυτή, το λιανικό δεν εμπεριέχεται. Είναι προφανές ότι η πολιτεία δίνει μεγάλη σημασία και αναγνωρίζει το ρόλο του εμπορίου ως παράγοντα οικονομικής δραστηριότητας και απασχόλησης. Δεν ήταν όμως δυνατόν να συμπεριληφθεί σε αυτή την προκήρυξη. Πρόθεση είναι η προετοιμασία μιας ειδικής προκήρυξης η οποία θα αφορά μόνο το λιανικό εμπόριο. Αυτό που δεν μπόρεσε να μπει εδώ.
  Και θα ήθελα να δώσω μια πιο πρακτική εξήγηση. Δεν ήταν μόνο το στοχευμένο ή όχι που σας είπα πριν, είναι και το ότι θα έπρεπε να μπούνε σε ανταγωνιστική βάση επενδύσεις μεταποιητικές και επενδύσεις εξωραϊσμού ή εξοπλισμού ενός εμπορικού καταστήματος. Δεν θα ήταν δίκαιο να κριθούν με τα ίδια κριτήρια οι μεν και οι δε, διότι πρόκειται περί διαφορετικών πραγμάτων.
  Να σημειώσω πάλι την διευκολυντική επίδραση που θα έχει στην υλοποίηση της δράσης η δυνατότητα προσφυγής στα χρηματοδοτικά εργαλεία για την διευκόλυνση της ρευστότητας και το γεγονός ότι ο οδηγός που έχουμε ετοιμάσει είναι κοινός για όλες τις περιφέρειες. Γιατί αφορά τις διαδικασίες και δεν υπάρχει λόγος να διαφοροποιείται αυτό το κανονιστικό πλαίσιο και έτσι να έχουμε διαφορετικές συνθήκες με τις οποίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν επενδυτές ανάλογα με την περιφέρεια που βρίσκονται.
  Τέλος, οι λεπτομέρειες για την υλοποίηση της δράσης αναφέρονται αναλυτικά στον οδηγό. Ο οδηγός της δράσης και τα παραρτήματα αναρτώνται σήμερα στο σχετικό ιστότοπο. Ο οδηγός περιλαμβάνει επίσης και τον κατάλογο με τα χρηματοοικονομικά εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στην τελευταία σελίδα βλέπετε ότι οι πληροφορίες περιλαμβάνονται στο
www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, www.efepae.gr και στα τηλέφωνα και στις διευθύνσεις που βλέπετε.
  Θα κλείσω την παρουσίασή μου λέγοντας το εξής: από εδώ και πέρα είναι η ώρα της προσπάθειας για την επιτυχία. Αυτή η επιτυχία προϋποθέτει ορισμένα πράγματα. Το πρώτο είναι η όσο το δυνατόν πληρέστερη και ευρύτερη πληροφόρηση. Σε αυτή συμμετέχουν όλες οι περιφέρειες, συμμετέχει ο ΕΦΕΠΑΕ με όλες τις περιφερειακές αποκεντρωμένες δομές που έχει και βεβαίως και το Υπουργείο.
  Η δεύτερη προϋπόθεση είναι η σοβαρή προετοιμασία των προτάσεων. Είμαι βέβαιος ότι οι επενδυτές θα λάβουν υπόψη αυτή την πρόκληση και θα ανταποκριθούν με τον πιο σοβαρό τρόπο, έτσι ώστε οι προτάσεις που θα υποβληθούν να είναι όσο το δυνατόν πιο αξιόλογες, αξιόπιστες και τεκμηριωμένες.
  Η τρίτη προϋπόθεση είναι η γρήγορη και αξιοκρατική αξιολόγηση. Ταχύτητα και διαφάνεια. Θα γίνει ό,τι πρέπει, όχι ό,τι είναι δυνατόν απλώς, αλλά ό,τι πρέπει προκειμένου και τα δυο αυτά πράγματα να εξασφαλιστούν. Η τέταρτη προϋπόθεση είναι να υπάρξει ανταπόκριση από μέρους των επιχειρήσεων στους προσανατολισμούς τους αναπτυξιακούς τους οποίους επέλεξε η κάθε περιφέρεια.
  Τέλος, και πολύ μεγάλης σημασίας είναι η ανταπόκριση των τραπεζών. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι τράπεζες θα επωφεληθούν της ευκαιρίας που διαμορφώνεται μέσα από τη σταδιακή βελτίωση του συνολικού οικονομικού κλίματος και θα ανταποκριθούν σε αυτή την υψίστης σημασίας υποχρέωση απέναντι στην οικονομία.
  Η συγκυρία είναι θετική μετά τις πρόσφατες θετικές ενδείξεις και θεωρώ ότι αφ’ ενός η ενέργεια αυτή θα συμβάλει στην εμπέδωση αυτής της θετικής εικόνας που εμφανίζεται τον τελευταίο καιρό και αφ’ ετέρου η εμπέδωση αυτής της θετικής εικόνας θα διευκολύνει, μετά από μερικούς μήνες θα πρέπει να δανειοδοτηθούν οι επενδύσεις, θα διευκολύνει τη δανειοδότησή τους από τον τραπεζικό τομέα. 
  Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους Γενικούς Γραμματείς και τις υπηρεσίες τους, τον κ. Σταθόπουλο, τον κ. Πυργιώτη, δυστυχώς ο κ. Κομνηνός σήμερα είχε μια υποχρέωση και βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, αλλά τον ευχαριστώ και εκείνον και τις υπηρεσίες του. Να ευχαριστήσω την Διαχειριστική Αρχή, τον κ. Μακρή και τους συνεργάτες του, καθώς και τον ΕΦΕΠΑΕ που δούλεψαν πάρα πολύ σε συνεργασία με τις Περιφέρειες καταφέραμε να προετοιμάσουμε αυτή την προκήρυξη.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Θα δεχθούν και οι τρεις Γενικοί ερωτήσεις, ο κ. Κολώνας έχει το λόγο.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ήθελα να ρωτήσω αν μπορείτε να μας πείτε ενδεικτικά κάποια παραδείγματα επιλέξιμων δαπανών ανά κατηγορία, δηλαδή για τη μεταποίηση, για το εμπόριο, για τον τουρισμό ή για τις υπηρεσίες, τι είναι αυτό δηλαδή που μπορεί ο άλλος να επωφεληθεί για να πάρει την ενίσχυση και να μπει στο πρόγραμμα.
Και ένα δεύτερο ερώτημα οι ΚΑΔ που έχουν επιλεγεί είπατε ότι έγιναν και με βάση τις ανάγκες ας πούμε κάθε Περιφέρειας που έχει βάλει κάθε προτεραιότητα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν διαφορετικοί ΚΑΔ για παράδειγμα στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας και διαφορετικοί στην Περιφέρεια της Μακεδονίας; Λέω για παράδειγμα. Ή μπορεί ας πούμε να ενισχυθεί αυτό;
Σ. ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ: Να σας απαντήσω, για τις επιλέξιμες δαπάνες για τη μεταποίηση τουλάχιστον είναι ο εξοπλισμός μέχρι 100% του σχεδίου, τα κτηριακά μέχρι 60% του προϋπολογισμού και οι άυλες δαπάνες στο 25%. Για τις Περιφέρειες νομίζω ότι μπορείτε να απαντήσετε εσείς.
Γ. ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ: Για τον τουρισμό τα αντίστοιχα ποσοστά είναι για τα κτηριακά 80%, για τον εξοπλισμό είναι 100% και επίσης οι λειτουργικές όπως είπε και ο Γενικός είναι στο 40%. Επίσης υπάρχουν κάποιες δαπάνες που έχουν να κάνουν για παράδειγμα για την προστασία του περιβάλλοντος εξοικονόμηση ενέργειας που επίσης είναι 100%.
Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ: Αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες επ΄ αυτού ο κ. Μακρής ο Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής θα σας απαντήσει.
κ. ΜΑΚΡΗΣ: Ευχαριστώ κ. Γενικέ. Οι επιλέξιμες δαπάνες καλύπτουν όντως ένα ευρύτερο φάσμα, όπως σας είπε και ο κ. Γιαννούσης. Βεβαίως εξοπλισμός μέχρι 100% του σχεδίου, έχουμε ένα υψηλό ποσοστό σε κτηριακές δαπάνες που μπορεί να φτάσουν μέχρι 60% σε μεταποίηση και τριτογενή τομέα και 80% στον τουρισμό. Εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος φυσικά..
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Εξοπλισμό όταν λέμε, πείτε μας για να καταλάβουμε, εννοούμε γραφεία, καρέκλες, τραπέζια;
κ. ΜΑΚΡΗΣ: Εννοούμε τα πάντα.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αυτοκίνητα;
κ. ΜΑΚΡΗΣ: Αφήστε με λίγο να σας αναλύσω.
  Πρώτα απ΄ όλα εννοούμε τον παραγωγικό εξοπλισμό, δεύτερον εννοούμε τον βοηθητικό εξοπλισμό και συστήματα που υποστηρίζουν τον παραγωγικό εξοπλισμό. Τρίτον εννοούμε εξοπλισμό ποιοτικού ελέγχου, τέταρτον εξοπλισμό προστασίας περιβάλλοντος, πέμπτο εξοπλισμό εξοικονόμησης ενέργειας, έκτον έπιπλα και σκεύη αναγκαία για τη λειτουργία της επιχείρησης και όποια άλλη μορφή εξοπλισμού μπορείτε να φανταστείτε αλλά πιστεύω ότι σας καλύπτει η απάντηση αυτή.
Είπαμε λοιπόν δυο μεγάλες κατηγορίες είναι εξοπλισμός κτηριακά και πάμε και σε άλλες δαπάνες οι οποίες δεν είναι ειδικές άμεσα. Παράδειγμα, δικαιώματα τεχνογνωσίας μέχρι 20% του σχεδίου, με στόχο βέβαια να αυξηθεί η τεχνογνωσία που κατέχουν οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας, λογισμικό και στην παραγωγή και λογισμικό γραφείου. Ενέργειες προβολής και προώθησης, απόκτηση συμβουλευτικών υπηρεσιών κάθε μορφής και τέλος για τις νεοσύστατες και τις υπό σύσταση επιχειρήσεις λειτουργικές δαπάνες μέχρι 40% του προϋπολογισμού τους, προσοχή όμως το ποσοστό επιδότησης των λειτουργικών δαπανών είναι 25% κι αυτό θα πρέπει να το γνωρίζετε κι αυτό το 25% οφείλεται σε περιορισμούς των κοινοτικών κανονισμών.
Και στη δεύτερη ερώτηση λίγο να σας πούμε για τη διαφορετικότητα των ΚΑΔ. Δεν υπάρχει διαφορετικότης των ΚΑΔ, η γκάμα των ΚΑΔ είναι ενιαία για όλες τις Περιφέρειες, όμως υπάρχουν τρεις κλίμακες προτίμησης κάθε Περιφέρειας η άλφα η βήτα και η γάμα. Κάθε Περιφέρεια λοιπόν έχει ταξινομήσει κατά σειρά προτίμησης αυτούς τους ενιαίους ΚΑΔ σε τρεις κλίμακες.
Λέω για παράδειγμα ότι θα μπορεί το Νότιο Αιγαίο, υποθέτω δεν τους έχω δει ακριβώς, να έχει βάλει τις τουριστικές δραστηριότητες στην πρώτη κλίμακα δραστηριότητας. Κατά αντιδιαστολή η Στερεά Ελλάδα που έχει ξέρω ΄γω τα Οινόφυτα τη μεταποίηση ή τους κλάδους μεταποίησης. Αυτή είναι η επιλογή που κάνουν οι Περιφέρειες, ευχαριστώ.
Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ: Και η οποία μεταφράζεται σε επίπεδο κριτηρίων αξιολόγησης με μεγαλύτερο συντελεστή. Έτσι λοιπόν η κάθε Περιφέρεια επέλεξε σε ποιους κλάδους θέλει να δώσει ένα μπόνους κατά την αξιολόγηση της πρότασης πρώτου βαθμού, δεύτερου βαθμού ή να μη δώσει καθόλου μπόνους.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Εγώ σαν ενδιαφερόμενος θα μπορώ να βλέπω αυτούς τους ΚΑΔ στον έναν οδηγό, στον ενιαίο οδηγό διαχείρισης όπως είπατε κι εκεί θα φαίνονται ανά Περιφέρεια;
Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ: Βεβαίως, μάλιστα.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Και θα υποβάλλω την αίτησή μου μόνο ηλεκτρονικά σε αυτή τη διεύθυνση, δε θα πηγαίνω σε κατά τόπους Περιφέρεια να υποβάλλω δικαιολογητικά και τα λοιπά;
Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ: Θα υποβάλλετε ηλεκτρονικά, από κει και πέρα ο φυσικός φάκελος θα υποβάλλεται κι αυτός, αλλά υποχρεωτικά θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά κατ΄ αρχήν.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πόσο είπατε ότι θα πάμε σε ταχύτητα σε ότι αφορά την αξιολόγηση και διαφάνεια, αν κάποιος σας φέρει ένα φάκελο στις 26 Φεβρουαρίου πότε πιστεύετε ότι μπορεί να εγκριθεί και να αρχίσει να βλέπει χρήματα;
Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ: Η διαδικασία της αξιολόγησης θα γίνει αφού όλοι υποβάλλουν, γιατί είναι ανταγωνιστική. Πρέπει δηλαδή να υποβάλλουν όλοι και να αρχίσει η αξιολόγηση.
Ακούστε κάτι, δε γνωριζόμαστε πολύ, αλλά εγώ θα σας πω το εξής: Πήρατε είδηση τι έγινε για τις απορροφήσεις τους τελευταίους μήνες του 2012; Αυτό θα γίνει κι εδώ. Δηλαδή δε θα χαθεί ούτε μία μέρα μεταξύ των διαφόρων βημάτων της αξιολόγησης, της επικύρωσης των αποτελεσμάτων και τα λοιπά.
Εμείς τώρα τελειώνουμε με αυτό, το παραδίδουμε στην ελληνική επιχειρηματική τάξη και αρχίζουμε τον προγραμματισμό της δουλειάς, προκειμένου να είμαστε πανέτοιμοι για να ελαχιστοποιήσουμε το χρόνο. Η ελαχιστοποίηση αυτή δεν μου να αναφέρω συγκεκριμένες ημερομηνίες, γιατί αν ανέφερα συγκεκριμένα ποσά απορρόφησης που αναμένονται για το τέλος του 2012 δε θα τα πίστευε κανένας.
Επομένως αφήστε να το δούμε στην πράξη, ο ΕΦΕΠΑΕ, οι Περιφέρειες, οι Υπηρεσίες μας, είναι όλοι προσανατολισμένοι στο ότι είναι ύψιστη ανάγκη να φτάσουν το συντομότερο δυνατόν τα χρήματα στους επενδυτές.
Εκείνο το οποίο εμένα με ενδιαφέρει και βέβαια δεν μπορείτε να μου το προσφέρετε εσείς, αλλά ίσως μπορείτε έμμεσα να βοηθήσετε, είναι να υπάρξει ανταπόκριση. Και θέλουμε δύο ανταποκρίσεις, θέλουμε ανταπόκριση του επιχειρηματικού κόσμου και θέλουμε και ανταπόκριση του τραπεζικού συστήματος. Από εκεί θα εξαρτηθεί η επιτυχία της πρότασης, διότι χωρίς αυτά τα δύο τα 456 εκατομμύρια δε θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν κι αν δεν αξιοποιηθούν όλη αυτή η δουλειά θα έχει πάει χαμένη.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Επειδή είπατε ακριβώς όμως ότι επειδή θα πρέπει πρώτα να εγκρίνουμε το σχέδιο, για να πάμε στην τράπεζα όπου βλέποντας την έγκριση θα μας δώσει το δάνειο, υπ΄ αυτή την έννοια της ταχύτητας εννοώ, δεν υπάρχει ένα τέλος στην προθεσμία που αρχίζει 25 Φεβρουαρίου έστω νοητό;
Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ: Υπάρχει, είναι η 25 Απριλίου. 25 Απριλίου τελειώνει η υποβολή προτάσεων.
  Τώρα κανείς δεν εμποδίζει τον επενδυτή ενόσω προετοιμάζει την πρότασή του ή κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης να περάσει και μια βόλτα από τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται, σημειωτέον ότι εδώ στον ΕΦΕΠΑΕ συμμετέχουν όλες οι συνεταιριστικές τοπικές τράπεζες, επομένως έχει και μία εντοπιότητα που μπορεί να αξιοποιήσει ο επενδυτής, προκειμένου να προετοιμάσει το έδαφος για τη δανειοδότησή του.
Αυτή είναι η πρότασή μας και προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε και εμείς κεντρικά ενημερώνοντας και ευαισθητοποιώντας τον τραπεζικό τομέα για την ανάγκη ανταπόκρισης.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Η πρώτη μεταποίηση τροφίμων είναι μέσα;
Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ: Δεν μπορεί να είναι.
Σ. ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι από τον κοινοτικό κανονισμό, από τη δεύτερη μεταποίηση πηγαίνουμε μετά.
κ. ΜΑΚΡΗΣ: Η πρώτη μεταποίηση τροφίμων επιδοτείται από το τέως FEOGA, δεν έχουμε τη δυνατότητα να επιδοτήσουμε μέσω του ΕΠΑΝ.
Σ. ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ: Συγνώμη για να διορθώσω, όχι τροφίμων που είπα, γιατί το τρόφιμο είναι άλλο, γεωργικών προϊόντων είναι το σωστό.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Η εστίαση είναι;
Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ: Η εστίαση δεν είναι, η εστίαση θα ληφθεί υπόψιν στα πλαίσια του λιανικού εμπορίου.
Γ. ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ: Εγώ ήθελα να προσθέσω ότι για μας στον τουρισμό έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό το πρόγραμμα, δεδομένου ότι όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι από σας έχουμε ιδιαίτερα ευοίωνα στοιχεία για τον τουρισμό φέτος, τα στοιχεία που έχουμε τα προσωρινά μιλάνε για αυξήσεις της τάξης του 15% με 20%.
  Επομένως ο στόχος μας είναι να απορροφήσουμε το ταχύτερο δυνατόν αυτές τις πιστώσεις στο μεγαλύτερο βαθμό που μας είναι εφικτό, έτσι ώστε κυρίως στις χαμηλές κατηγορίες των καταλυμάτων στις οποίες απευθύνεται αυτό το πρόγραμμα να έχουμε την κατάλληλη ποιότητα για να υποδεχθούμε τους ξένους μας.
Είμαστε σε συνεργασία βέβαια με τις υπηρεσίες και ένα από τα σημεία τα οποία νομίζω ότι θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση είναι ότι για τις τρεις Περιφέρειες Αττική και Στερεά, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη επιλέξιμες θα είναι οι δαπάνες από τη δημοσίευση της προκήρυξης και οι άλλες θα είναι από την κατάρτιση του φακέλου στις ευρωπαϊκές που είναι 25 Φεβρουαρίου αν δεν απατώμαι.
Βέβαια αυτό θα γίνει προφανώς αν θέλετε με το ρίσκο που αναλαμβάνει ο κάθε επιχειρηματίας-επενδυτής, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένας κανόνας που πήραμε υπόψη μας, έτσι ώστε να διευκολύνουμε αυτό το στόχο να έχουμε φέτος το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα το ταχύτερο δυνατόν.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση σχετικά με τον κλάδο του τουρισμού. Θα έχουν δικαίωμα όλες οι ξενοδοχειακές μονάδες, ανεξάρτητα σε τι κατηγορία ανήκουν σε αστέρια;
Γ. ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ: Όχι, είναι ξενοδοχεία κλασικού τύπου με χαμηλά αστέρια, με ένα-δύο αστέρια και κάτω από 100 κλίνες. Μιλάμε για μικρομεσαίες μονάδες και μιλάμε γι΄ αυτές που απευθύνονται στον μαζικό τουρισμό και που χρειάζεται να αναβαθμίσουμε τις υποδομές μας σαν χώρα. Οι άλλες επιχειρήσεις έχουν δυνατότητα και μέσω του αναπτυξιακού νόμου.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Άρα μέχρι δύο αστέρια;
Γ. ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Και για τις κατηγορίες πάλι των μονάδων που ανήκουν σε βαθμολογία κλειδιών, αυτές θα μπορέσουν να ενταχθούν;
Γ. ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ: Ναι, είπαμε μέχρι 100 και ένα-δύο αστέρια, σε παραδοσιακά και διατηρητέα έχουμε πάλι κάτω από 100 κλίνες γ΄, δ΄ και ε΄ τάξης και για τα κλειδιά είναι για όλες τις κατηγορίες ενοικιαζόμενα δωμάτια επιπλωμένα διαμερίσματα, μεικτή μορφή, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα και λοιπά.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Οι οδηγοί με όλα αυτά τα στοιχεία έχουν αναρτηθεί ήδη, θα τους βρούμε δηλαδή στο διαδίκτυο;
Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ: Θα αναρτηθούν σήμερα, σε λίγες ώρες, μέσα στις επόμενες δύο-τρεις ώρες θα αναρτηθούν.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Υπάρχει άλλη ερώτηση; Δεν υπάρχει, ευχαριστούμε πολύ.

 

 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
Πίνακες (αρχείο pdf 93 kb)

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved