ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
Αναζητούνται συμπράξεις για το πρόγραμμα επισιτιστικής συνδρομής απόρων

Αθήνα 23.12.2014, 17:54

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)», στο πλαίσιο του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας και το υπουργείο Εργασίας κηρύσσει από σήμερα την έναρξη της διαβούλευσης των κοινωνικών φορέων, προκειμένου να διαμορφωθούν κοινωνικές συμπράξεις για την υλοποίησή του, σύμφωνα και με το άρθρο 45 του νόμου για το νέο ΕΣΠΑ, που ψηφίστηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2014.

Με την έγκριση του προγράμματος εξασφαλίσθηκαν 330 εκατ. για το διάστημα 2015 - 2020, προκειμένου να στηριχθούν οι πλέον αδύναμοι οικονομικά με τρόφιμα, βασικά αγαθά και συμβουλευτική.

Η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει με την θεσμική συνεργασία του Δημοσίου, της Αυτοδιοίκησης της Εκκλησίας και της Κοινωνίας  των πολιτών. Η κοινωνική σύμπραξη αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματικότερη και διαφανή αξιοποίηση των διατιθεμένων πόρων.

Σήμερα ξεκίνησε η έναρξη των διαβουλεύσεων για τη συγκρότηση κοινωνικών συμπράξεων (μια ανά Περιφερειακή  Ενότητα), μέσω τοπικών διαβουλεύσεων με συμμετοχή όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού δυνητικών οργανώσεων εταίρων, με σκοπό την επίτευξη της ευρύτερης δυνατής αντιπροσώπευσης, τόσο σε επίπεδο συμπρατόντων οργανώσεων εταίρων, όσο και σε επίπεδο ωφελουμένων, με γεωγραφική μονάδα αναφοράς κατά τεκμήριο την Περιφερειακή Ενότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των δυο μεγάλων αστικών κέντρων αλλά και των μικρών Περιφερειών.

Τα κριτήρια επιλογής των οργανώσεων εταίρων καθορίζονται με γνώμονα την εξασφάλιση του βέλτιστου συνδυασμού εμπειρίας στο αντικείμενο του ΕΠ, γνώση των ωφελουμένων τοπικά και διαχειριστική επάρκεια για λυσιτελή υλοποίηση των πράξεων.
 
Τα κριτήρια επιλογής για Επικεφαλής Οργανώσεις Εταίρους είναι τα εξής:
- Διαχειριστική επάρκεια της Οργάνωσης Εταίρου
- Επάρκεια της οργάνωσης Εταίρου να διενεργεί δημόσιες προμήθειες
- Οικονομική βιωσιμότητά της Οργάνωσης Εταίρου σε σχέση με το μέγεθος και διάρκεια της πράξης

Τα κριτήρια επιλογής για όλες τις Οργανώσεις Εταίρους είναι:
- Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Κανονισμού του Ταμείου
- Η δυνατότητα καταγραφής και παροχής των δεδομένων/πληροφοριών που απαιτούνται από την Διαχειριστική Αρχή ή/και τον Κανονισμό του Ταμείου

Δυνητικές επικεφαλής Οργανώσεις Εταίροι του ΕΠ-Ι είναι:
- Τοπική Αυτοδιοίκηση 1ου και 2ου Βαθμού (Δήμοι, Περιφέρειες, Δημοτικά / Περιφερειακά ΝΠΔΔ ή Κοινωφελείς επιχειρήσεις, καθώς και αντίστοιχες Υπηρεσίες και Φορείς των Περιφερειών).
- Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου

Ως Οργανώσεις Εταίροι, επιπλέον των ανωτέρω, μπορούν να συμμετάσχουν:
-  ΝΠΙΔ πιστοποιημένα στο πλαίσιο του Ν.2646/98 και της ΚΥΑ  Γ.Π:Π(2)γ/οικ. 34029/22-3-2012
- Καταναλωτικές Οργανώσεις που εντάσσονται στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή (Ν.2251/94) του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
- ΜΚΟ που εντάσσονται στο Εθνικό Πιστοποιημένο Μητρώο ή/και μέλη της Ομοσπονδίας Εθελοντικών ΜΚΟ
- Άτυπα κοινωνικά δίκτυα με πρωτοβουλίες και δράσεις διανομής ειδών σε απόρους σε τοπικό επίπεδο, τα οποία θα πρέπει να πιστοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2646/98 και να υπαχθούν στο Παρατηρητήριο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης (Ν. 4262/2014)

Η Επικεφαλής Οργάνωση Εταίρος και οι Οργανώσεις Εταίροι που συγκροτούν την Κοινωνική Σύμπραξη πρέπει να διαθέτουν:
- Προηγούμενη εμπειρία με τις ομάδες στόχος της Πράξης
- Προηγούμενη εμπειρία σχετική με το είδος υλικής στέρησης της Πράξης (π.χ. διανομή τροφίμων)
- Προηγούμενη εμπειρία σχετική με τα προτεινόμενα συνοδευτικά μέτρα
- Επάρκεια πόρων (εγκαταστάσεις αποθήκευσης/διανομής, κατάλληλο προσωπικό κλπ) για την υλοποίηση της Πράξης
 
Ρόλος των Κοινωνικών Συμπράξεων
Το πρώτο τετράμηνο 2015, οι Κοινωνικές Συμπράξεις, στο πλαίσιο της «ανοιχτής πρόσκλησης» της εθνικής αρχής, θα συνδράμουν τους δυνητικούς ωφελούμενους της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή της περιοχής παρέμβασης που θα επιλεγεί, προκειμένου να ενταχθούν στις δράσεις στήριξης που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος, με βάση τις προθεσμίες και τα κριτήρια που θα προσδιορίζει η Αρμόδια Εθνική Αρχή (Γενική Γραμματεία Πρόνοιας του υπουργείου Εργασίας και θα ανακοινώνει η Διαχειριστική Αρχή του Ταμείου (Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού – ΕΙΕΑΔ).
 
Η Κοινωνική Σύμπραξη θα έχει την ευθύνη της τελικής επιβεβαίωσης των ωφελουμένων, το συντονισμό και την παρακολούθηση διανομής της υλικής βοήθειας και της επιτόπου παροχής των συνοδευτικών υπηρεσιών, μεριμνώντας για την εφαρμογή της  Οδηγίας 95/46/EC και της σχετικής εθνικής νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων των ωφελουμένων.
 
Ο ρόλος των Κοινωνικών Συμπράξεων εντοπίζεται:
- στην ενημέρωση των δυνητικών ωφελουμένων για το πρόγραμμα και τις δυνατότητες στήριξης που παρέχει
- στην ανάπτυξη μηχανισμού εντοπισμού των αναγκών και στη διαχείριση της διανομής των ειδών, τόσο για τις κεντρικές, όσο και για τις αποκεντρωμένες προμήθειες
- στην διασφάλιση της συμπληρωματικότητας των Οργανώσεων Εταίρων, και τη συνακόλουθη αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων, τόσο σε επίπεδο συνάφειας δράσεων εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας, όσο και σε επίπεδο κάλυψης των ωφελούμενων
- στην στήριξη δυνητικών ωφελουμένων για την υποβολή αίτησης και την συνδρομή μέχρι την τελική έγκριση / ταυτοποίηση των ωφελουμένων
- στη συστηματική παροχή επικυρωμένων στοιχείων, μέσω τήρησης συστήματος εξατομικευμένης παρακολούθησης των ωφελούμενων, προς τη Διαχειριστική Αρχή σχετικά με τους ωφελούμενους και την παροχή υλικής και λοιπής στήριξης, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να διασφαλίζεται η παρακολούθηση του Προγράμματος και η διενέργεια αντικειμενικών αξιολογήσεων.
 
Η διαβούλευση θα διαρθρωθεί σε δύο στάδια:
- Στάδιο 1ο: Κινητοποίηση - Δικτύωση – Διαβούλευση επί του Προγράμματος - Σχέδιο Συγκρότησης Κοινωνικής Σύμπραξης. Το Στάδιο αυτό θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 30η Ιανουαρίου 2014
- Στάδιο 2ο : Προετοιμασία τια την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2015

Η θεσμοθέτηση των κοινωνικών συμπράξεων στοχεύει στη διασφάλιση διαφάνειας, αποτελεσματικότητας, αντιπροσωπευτικότητας και κάλυψης των πραγματικών δικαιούχων.


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved