ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
Το πρόγραμμα ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ 2017 για την επαγγελματική κατάρτιση εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις

Αθήνα 28.6.2017, 13:34

To ετήσιο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις, για το έτος 2017, παρουσιάζει η Proslipsis.

Πρόκειται για το γνωστό και ως «Πρόγραμμα ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ», καθώς σε αυτό μπορούν να συμμετάσχουν οι επιχειρήσεις που καταβάλουν εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ 0,24 %.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν:
- Οι οριζόµενοι από το καταστατικό τους Φορείς Εκπροσώπησης Εργοδοτών (πρωτοβάθµιοι και δευτεροβάθµιοι ΦΕΕ), των οποίων τα µέλη διατηρούν επαγγελµατική δραστηριότητα, καθώς και οι Επιστηµονικοί Σύλλογοι και τα Επιµελητήρια των οποίων οι επιχειρήσεις - µέλη απασχολούν από 1-30 άτοµα και ∆ΕΝ συµµετέχουν σε πρόγραµµα ΦΕΕ.

Οι παραπάνω δικαιούχοι φορείς οφείλουν να συµπεριλάβουν στις προτάσεις τους:
1. Μόνο εργαζόµενους επιχειρήσεων του κλάδου που εκπροσωπούν και κάθε επιχείρηση δικαιούται να συµµετέχει σε πρόγραµµα κατάρτισης µέσω ενός μόνο ∆ικαιούχου Φορέα.
2. Δίνεται η δυνατότητα να συµµετέχουν και εργαζόµενοι προερχόµενοι από επιχειρήσεις που απασχολούν από 1-30 άτοµα µε την ιδιότητα των ανεξάρτητων καταρτιζόµενων.

* Ακολουθεί η σχετική εγκύκλιος του ΟΑΕΔ.


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ: ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕ∆
∆/ΝΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - A3
Τ.Θ. 77117/171510 Π.ΦΑΛΗΡΟ
Αριθµ.πρωτ: 47426/28.06.2017

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2017
Σας κοινοποιούµε την εγκύκλιο που αφορά στο Πρόγραµµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης
εργαζοµένων σε µικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) έτους 2017, την εφαρµογή της οποίας
έκανε αποδεκτή η Επιτροπή ∆ιαχείρισης του ΕΛΕΚΠ µε τη µε αριθµ. 316/21/06.06.2017
απόφασή της, η οποία εγκρίθηκε µε τη µε αριθµ. 1833/44/27.06.2017 απόφαση του ∆.Σ. του
ΟΑΕ∆.

Η Προϊσταµένη της ∆/νσης Α3
Α. ΛΑΖΟΥ
Ακριβές Αντίγραφο
 
Ο Τµηµ/ρχης ∆/σης
 Μ. Μοσχονάς

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2017.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με στόχο να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζοµένων στις
µικρές επιχειρήσεις (1-30 εργαζόµενοι) η Επιτροπή ΕΛΕΚΠ µε την µε αριθµό
316/21/06.06.2017 διατύπωση γνώµης, έθεσε τους όρους και τις
προϋποθέσεις προγράµµατος κατάρτισης υλοποιούµενο από φορείς
εκπροσώπησης των εργοδοτών για µικρές επιχειρήσεις οι οποίες
απασχολούν 1-30 εργαζόµενους, µε τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2017»


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
• ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:
Στο πλαίσιο του προγράµµατος αυτού δικαιούχοι υλοποίησης είναι :
Οι οριζόµενοι από το καταστατικό τους Φορείς Εκπροσώπησης
Εργοδοτών (πρωτοβάθµιοι και δευτεροβάθµιοι ΦΕΕ), των οποίων τα
µέλη διατηρούν επαγγελµατική δραστηριότητα, καθώς και
οι Επιστηµονικοί Σύλλογοι και τα Επιµελητήρια των οποίων οι
επιχειρήσεις-µέλη απασχολούν από 1-30 άτοµα και ∆ΕΝ συµµετέχουν σε
πρόγραµµα ΦΕΕ.
Προϋπόθεση συµµετοχής στο πρόγραµµα κατάρτισης, έχουν οι
επιχειρήσεις που καταβάλουν εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ 0,24 %.
Οι παραπάνω δικαιούχοι φορείς, θα πρέπει να έχουν συσταθεί τουλάχιστον
δύο (2) χρόνια (σύµφωνα µε την έγκριση του καταστατικού τους) πριν την
έκδοση της παρούσας απόφασης για να µπορέσουν να λάβουν µέρος στο
πρόγραµµα.
Οι αρχαιρεσίες τους θα πρέπει :
α) Ή να έχουν διεξαχθεί µε την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου. Το
πρακτικό αρχαιρεσιών που αποστέλλεται, έχει απαραίτητα το όνοµα, τη
σφραγίδα και τον αριθµό απόφασης διορισµού του (της) ∆ικαστικής
Αντιπροσώπου.
β)Ή µε τη παρουσία δικηγόρου, εφόσον πρόκειται για σωµατεία που έχουν
την έδρα τους εντός της Περιφέρειας ∆ικηγορικού Συλλόγου , µε τη σχετική
απόφαση του ∆ικηγορικού Συλλόγου που επισυνάπτεται στις αρχαιρεσίες
αυτές (όπως προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία).
γ) Για τους φορείς τους οποίους έχουν διεξάγει τις τελευταίες αρχαιρεσίες
χωρίς την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου ή δικηγόρου, ζητούνται
ένορκες βεβαιώσεις όλων των µελών της εφορευτικής επιτροπής, που
βεβαιώνουν τον αριθµό των ψηφισάντων µελών του φορέα καθώς και ότι η
ψηφοφορία διεξήχθη σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού και του
νόµου.
δ)Οι επιστηµονικοί σύλλογοι, εκτός από το πρακτικό των αρχαιρεσιών θα
πρέπει να προσκοµίσουν και την απόφαση της περιφέρειας (όπου ανήκουν)
που επικυρώνει τις αρχαιρεσίες τους ή απόφαση επικύρωσης από δηµόσια
αρχή.
ε) Τα επιµελητήρια, εκτός από το πρακτικό των αρχαιρεσιών, θα πρέπει να
προσκοµίσουν και την απόφαση του πρωτοδικείου (όπου ανήκουν), που
επικυρώνει τις αρχαιρεσίες τους.
Οι αρχαιρεσίες των παραπάνω δικαιούχων θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι
σε ισχύ κατά τη διαδικασία της υποβολής και έγκρισης προγραµµάτων
κατάρτισης, και κατά τη διαδικασία της αποπληρωµής των προγραµµάτων
αυτών .
Ωφελούµενοι εργαζόµενοι
Οι παραπάνω δικαιούχοι φορείς, οφείλουν να συµπεριλάβουν στις προτάσεις
τους:
Α. µόνο εργαζόµενους επιχειρήσεων του κλάδου που εκπροσωπούν και
κάθε επιχείρηση δικαιούται να συµµετέχει σε πρόγραµµα κατάρτισης
µέσω ΕΝΟΣ ΜΟΝΟ ∆ικαιούχου Φορέα .
B. Στο ανωτέρω πρόγραµµα κατάρτισης δίνεται η δυνατότητα, να
συµµετέχουν και εργαζόµενοι προερχόµενοι από επιχειρήσεις που
απασχολούν από 1-30 άτοµα µε την ιδιότητα των ανεξάρτητων
καταρτιζόµενων:
1) Όταν ο ∆ικαιούχος Φορέας του εργοδότη τους δεν συµµετέχει σε
πρόγραµµα.
2) Όταν οι εργοδότες τους δεν επιθυµούν τη συµµετοχή τους σε πρόγραµµα
κατάρτισης µέσω του ∆ικαιούχου Φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών στον
οποίο ανήκουν.
3) Όταν το αντικείµενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν
σταθερό εργοδότη. Απαραίτητη προϋπόθεση συµµετοχής είναι η δίµηνη
απασχόληση ( 50 ένσηµα κατ΄ελάχιστο) το έτος της εγκυκλίου.
Για τις κατηγορίες 1 και 2 ανεξάρτητων εργαζοµένων, οι εργαζόµενοι θα
απευθύνονται στο εργατικό κέντρο του Νοµού (ή της περιοχής του Νοµού)
στο οποίο είναι εγγεγραµµένοι ως µέλη, για να βεβαιωθεί η επιχείρηση όπου
απασχολούνται καθώς και η ειδικότητα απασχόλησής τους στην επιχείρηση
αυτή. Για τη περίπτωση 3 , οι εργαζόµενοι απευθύνονται στο Εργατικό Κέντρο
του Νοµού τους , για βεβαίωση της ειδικότητάς τους. 
ΠΡΟΣΟΧΗ
Και στις 3 περιπτώσεις, οι ανεξάρτητοι εργαζόµενοι, συµµετέχουν σε
προγράµµατα κατάρτισης όπου το αντικείµενό τους είναι συναφές µε
την ειδικότητά / κλάδο τους.
Αντίστοιχα, οι ∆ικαιούχοι Φορείς, υλοποιούν προγράµµατα κατάρτισης
σε θεµατικές ενότητες µε περιεχόµενο συναφές µε το επάγγελµα ή την
ειδικότητα του κλάδου που υπάγονται, ή υλοποιούν προγράµµατα
κατάρτισης µε οριζόντιες θεµατικές ενότητες (κεφ 2, παρ 12 ).
Το πρόγραµµα κατάρτισης υλοποιείται πάντα εντός των ορίων του Νοµού
όπου ανήκει το εργατικό κέντρο.
Γ. Εργαζόµενους σε εποχικές επιχειρήσεις . Οι εργαζόµενοι σε εποχικές
επιχειρήσεις (άρθρο 24 του Ν. 1836/89) µπορούν να λάβουν µέρος στο
πρόγραµµα ΛΑΕΚ και στο χρονικό διάστηµα που οι επιχειρήσεις αυτές δεν
λειτουργούν.
Υλοποίηση προγράµµατος από Εργατικά Κέντρα
Σε περίπτωση που κάποιος ΦΕΕ, δεν επιθυµεί να υλοποιήσει πρόγραµµα
κατάρτισης, το εργατικό κέντρο µπορεί να υποβάλλει και να υλοποιήσει
προγράµµατα κατάρτισης για τους εργαζόµενους των επιχειρήσεων του
φορέα αυτού, εφόσον του παραχωρηθεί εγγράφως το δικαίωµα από τον
φορέα. Η έγγραφη παραχώρηση του δικαιώµατος θα πρέπει να αποδεικνύεται
µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του φορέα εκπροσώπησης
εργοδοτών ή οποία αποστέλλεται στο γραφείο ΛΑΕΚ (∆/νση Α3) ενώ
καταχωρείται και ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστηµα ΛΑΕΚ, στην
καρτέλα του φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών.
Το εργατικό κέντρο έχει δικαίωµα να υποβάλει προτάσεις υλοποίησης
προγραµµάτων κατάρτισης από µόνο ένα φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών
(ο οποίος δεν επιθυµεί να υλοποιήσει πρόγραµµα κατάρτισης). Η
αξιολόγηση των προτάσεων που θα καταθέσει ένα εργατικό κέντρο θα
γίνει µε τα δεδοµένα του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών, ως να
κατέθετε ο ίδιος ο φορέας την πρόταση για την υλοποίηση
προγράµµατος κατάρτισης. Για το λόγο αυτό, στα βασικά στοιχεία του
εργατικού κέντρου, θα πρέπει να καταχωρείται ο αριθµός των
επιχειρήσεων-µελών καθώς και ο αριθµός των εργαζοµένων που
απασχολούνται στις επιχειρήσεις-µέλη του φορέα εκπροσώπησης
εργοδοτών που έχει παραχωρήσει το δικαίωµά του.
Σε αυτή την περίπτωση, το εργατικό κέντρο τηρεί στο φυσικό του αρχείο
βεβαίωση από τον φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών στην οποία θα
αναφέρονται:
- τα στοιχεία του φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών αναλυτικά (επωνυµία,
 ΑΦΜ, ταχ.δ/νση, τηλέφωνο κ.λ.π.
- ότι δεν επιθυµεί να υλοποιήσει προγράµµατα κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25 το έτος 
 αναφοράς της εγκυκλίου και καθόλη τη διάρκεια της παρούσας απόφασης.
- ότι παραχωρεί το δικαίωµά του στο συγκεκριµένο εργατικό κέντρο
- Τον αριθµό των επιχειρήσεων-µελών του
- τον αριθµό των εργαζοµένων των επιχειρήσεων-µελών του
Κατά τα λοιπά, θα πρέπει να τηρούνται τα οριζόµενα της παρούσας
απόφασης.
Υλοποίηση προγραµµάτων από Οµοσπονδίες
∆ευτεροβάθµια συνδικαλιστικά όργανα εκπροσώπησης φορέων των
εργοδοτών (οµοσπονδίες), που επιθυµούν να υλοποιήσουν πρόγραµµα
κατάρτισης, δύνανται να καταθέσουν προτάσεις για αξιολόγηση µόνο για τις
επιχειρήσεις των πρωτοβάθµιων µελών τους οι οποίες δεν συµµετέχουν σε
πρόγραµµα κατάρτισης µέσω κανενός πρωτοβάθµιου οργάνου .
∆ευτεροβάθµια συνδικαλιστικά όργανα εκπροσώπησης φορέων των
εργοδοτών (οµοσπονδίες), που δεν επιθυµούν να υλοποιήσουν πρόγραµµα
κατάρτισης, δύνανται να αναλάβουν τη δηµοσιοποίηση του Προγράµµατος
ΛΑΕΚ σε τοπικό επίπεδο για την ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση των
πρωτοβάθµιων φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών και των
εργαζοµένων, µε ενδεικτικές ενέργειες όπως προβολή στον τοπικό τύπο,
διενέργεια ηµερίδων κ.λ.π.
Στους στόχους των ανωτέρω ενεργειών εντάσσεται και η προσέλκυση για
συµµετοχή στα προγράµµατα κατάρτισης, εργαζοµένων που δεν συµµετείχαν
κατά το παρελθόν σε οποιοδήποτε πρόγραµµα ΛΑΕΚ 1-25, αλλά και
νεοεισερχόµενων στην αγορά εργασίας.
Στη περίπτωση αυτή, µετά την υλοποίηση κάθε προγράµµατος κατάρτισης
από πρωτοβάθµιο όργανο (φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών), θα
συντάσσεται από το δευτεροβάθµιο συνδικαλιστικό όργανο (την οµοσπονδία
στην οποία ανήκει ο φορέας εκπροσώπησης εργοδοτών) «έκθεση
υλοποίησης του προγράµµατος κατάρτισής» που περιλαµβάνει:
-Τα στοιχεία του δικαιούχου φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών
-Τα στοιχεία του συγκεκριµένου προγράµµατος κατάρτισης (όπως αυτά
καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστηµα ΛΑΕΚ)
- Σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά µε την υλοποίηση του συγκεκριµένου
 προγράµµατος κατάρτισης (π.χ. αναγκαιότητα αντικειµένου κατάρτισης,
βαθµός δυσκολίας προγράµµατος κ.λ.π.)
-Προτάσεις για µελλοντική υλοποίηση προγράµµατος κατάρτισης σύµφωνα
µε τις ανάγκες : 
- των επιχειρήσεων που εκπροσωπούνται από τον συγκεκριµένο
 φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών,
- της τοπικής αγοράς εργασίας
- του εργατικού δυναµικού της περιοχής.
• ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
 Στο πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις
που:
• επιθυµούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι µέλη των φορέων
εκπροσώπησης εργοδοτών του κλάδου τους, που θα αναλάβουν την
υλοποίηση του προγράµµατος κατάρτισης.
• καταβάλουν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%)
• απασχολούν από 1 έως 30 εργαζόµενους.
• το πρόγραµµα κατάρτισης στο οποίο συµµετέχουν δεν χρηµατοδοτείται
από άλλο πρόγραµµα κατάρτισης (άλλου φορέα ή του ΟΑΕ∆ ή του ΛΑΕΚ)
για τους εργαζόµενους που λαµβάνουν µέρος στο συγκεκριµένο
πρόγραµµα κατάρτισης.
• ΣΥΝΟΛΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:
Η χρηµατοδότηση του προγράµµατος αυτού, ανέρχεται σε ποσό ύψους
20.000.000,00 Ευρώ και βαρύνει τον προϋπολογισµό του Λογαριασµού για
την Απασχόληση και την Επαγγελµατική Κατάρτιση.
Το παραπάνω ποσό έχει κατανεµηθεί ανά Νοµό κατά Περιφερειακή ∆/νση
όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (1).
• ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:
Τα προγράµµατα κατάρτισης πρέπει να υλοποιηθούν έως και τις 20/12/2017
µε δικαίωµα παράτασης µε πρόταση του ΕΛΕΚΠ και απόφαση ∆.Σ του
ΟΑΕ∆.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
• ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:
1.∆ικαίωµα υλοποίησης της κατάρτισης έχουν τα Πιστοποιηµένα από τον
ΕΟΠΠΕΠ Κέντρα ∆ια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (Κ∆ΒΜ2), των οποίων η
έγκριση πιστοποίησης από τον αρµόδιο φορέα (ΕΟΠΠΕΠ), είναι σε ισχύ κατά
την υποβολή της αίτησης στο πρόγραµµα και οπωσδήποτε πριν την
αξιολόγηση.
Τα προγράµµατα Κατάρτισης υλοποιούνται :
Α) από πιστοποιηµένα από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρα ∆ια Βίου Μάθησης
Επιπέδου 2 (Κ∆ΒΜ2) σε πιστοποιηµένες δοµές των ανωτέρω Κέντρων ∆ια
βίου Μάθησης ή σε ενοικιαζόµενες από τα ΚΕΚ πιστοποιηµένες δοµές.
Β) σε σχολικές αίθουσες που λειτουργούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις της µε
αρ. 9.16031/οικ. 3.2815/10.9.2009 (ΦΕΚ 1999/Β’/15.9.1999) ΚΥΑ, εφόσον
αυτές παραχωρηθούν νοµίµως προς τούτο.
Γ) Σε ιδιόκτητες ή ενοικιαζόµενες αίθουσες των Φορέων Εκπροσώπησης των
Εργοδοτών και των εργαζοµένων που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις.
- Έχουν επαρκή επιφάνεια ανάλογη µε τον αριθµό των καταρτιζοµένων
- ∆εν είναι υπόγειοι
- ∆ιαθέτουν καλό αερισµό
- Έχουν επαρκή χώρο διαλείµµατος
- ∆ιαθέτουν τον απαραίτητο εκπαιδευτικό εξοπλισµό κλπ
- ∆ιαθέτουν τις απαραίτητες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας
2. Τα προγράµµατα κατάρτισης:
• υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας και µέχρι την 22.00΄ ώρα.
• περιλαµβάνουν µόνο θεωρητικό µέρος. Η διάρκειά τους ορίζεται στις
τριάντα δύο (32) ώρες
• ο αριθµός διδακτικών ωρών ηµερησίως δεν υπερβαίνει τις τέσσερις (4).
Μετά από κάθε µία εκπαιδευτική ώρα σαράντα πέντε (45’) λεπτών γίνεται
διάλειµµα δέκα πέντε (15) λεπτών . Μετά από κάθε δύο εκπαιδευτικές ώρες
ενενήντα (90’) λεπτών γίνεται διάλειµµα δεκαπέντε λεπτών (15’).
3.∆εν επιτρέπεται κατάρτιση κατά τις Κυριακές και τις επίσηµες αργίες.
4.∆εν είναι δυνατή η συµµετοχή του ίδιου εργαζόµενου σε περισσότερα του
ενός (1) προγράµµατα κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης. Σε αντίθετη
περίπτωση η συµµετοχή του καταρτιζόµενου αποκλείεται αυτόµατα από το
πληροφοριακό σύστηµα από τα υπόλοιπα προγράµµατα κατάρτισης στα
οποία έχει δηλωθεί.
5.Ο αριθµός των συµµετεχόντων καταρτιζοµένων για κάθε πρόγραµµα
κατάρτισης κυµαίνεται από δέκα (10) έως είκοσι πέντε (25) άτοµα.
6.Οι απουσίες για κάθε καταρτιζόµενο δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 20%
του συνόλου των ωρών κατάρτισης που έχουν καταχωρηθεί στην υποβολή
υλοποίησης του προγράµµατος. Το ποσοστό αυτό των απουσιών, δεν
µπορεί να αποτελέσει αιτιολογία µείωσης της διάρκειας υλοποίησης του
προγράµµατος κατάρτισης. 
Η υπέρβαση του ποσοστού αυτού, έχει σαν αποτέλεσµα τη µη αποπληρωµή
από τον ΟΑΕ∆ του καταρτιζοµένου κατά τη διαδικασία αποπληρωµής του
προγράµµατος και:
α. ∆εν υπολογίζονται οι πραγµατοποιηθείσες ώρες κατάρτισης του
συγκεκριµένου καταρτιζοµένου σε ότι αφορά στις δαπάνες µετακίνησης-
διατροφής,
β. Υπολογίζεται το 50% των πραγµατοποιηθεισών ωρών σε ότι αφορά στις
δαπάνες υλοποίησης της κατάρτισης, στις δαπάνες για τη διαχειριστική
υποστήριξη και στην αποζηµίωση του φορέα εκπροσώπησης εργαζοµένων
(εφόσον υπάρχει συνεργασία µε αυτόν).
7.Για την αποπληρωµή του προγράµµατος κατάρτισης, ο αριθµός των
καταρτιζοµένων που θα ολοκληρώσουν το πρόγραµµα δεν πρέπει να είναι
µικρότερος του 50% του αριθµού των οριστικά δηλωθέντων ατόµων κατά την
έναρξη υλοποίησης του προγράµµατος.
8.O αριθµός των παρόντων καταρτιζοµένων ανά ώρα και µέρα κατάρτισης,
δεν µπορεί να είναι µικρότερος του 50% του συνολικού αριθµού των
εργαζοµένων που έχουν καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστηµα ΛΑΕΚ για
την υλοποίηση του προγράµµατος.
9.Ο εκπαιδευτής και οι καταρτιζόµενοι, καθόλη τη διάρκεια της κατάρτισης,
έχουν µαζί τους δελτίο ταυτότητας το οποίο και επιδεικνύουν κατά τον έλεγχο
από τον ελεγκτή-υπάλληλο του ΟΑΕ∆.
10.Ο εκπαιδευτικός φορέας υποχρεούται να τηρεί, στο τόπο υλοποίησης του
προγράµµατος, για κάθε πρόγραµµα κατάρτισης, αντίγραφο φακέλου µε τα
στοιχεία των καταρτιζοµένων (φωτοτυπία ταυτότητας, νόµιµο παραστατικό
της αρµόδιας ∆ΟΥ για τη διασταύρωση του ΑΦΜ, επωνυµία επιχείρησης στην
οποία εργάζεται ο κάθε καταρτιζόµενος και στη περίπτωση συµµετοχής
ανεξάρτητων καταρτιζοµένων, βεβαίωση φορέα εργαζοµένων και
φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου ασφάλισής τους). Ο φάκελος παραδίδεται
στους ελεγκτές του ΟΑΕ∆ κατά τον έλεγχο εφόσον ζητηθεί.
11.Για τη διδασκαλία θεµάτων πληροφορικής απαιτείται η διάθεση ενός Η/Υ
ανά δύο (2) καταρτιζόµενους τουλάχιστον.
12.Κάθε πρόγραµµα κατάρτισης περιλαµβάνει θεµατικές ενότητες µε
περιεχόµενο συναφές µε το επάγγελµα ή την ειδικότητα του κλάδου που
υπάγεται ο εργοδοτικός φορέας ή/και οριζόντιες θεµατικές ενότητες (π.χ.
χρήση Η/Υ, εκµάθηση γλωσσών, τεχνικές πωλήσεων, αρχές οργάνωσης και
διοίκησης επιχειρήσεων, αρχές marketing κ.λ.π.).
13. Σε κάθε πρόταση υλοποίησης προγράµµατος που υποβάλλεται από τον
φορέα εκπροσώπησης : 
α) λαµβάνουν µέρος ως καταρτιζόµενοι, εργαζόµενοι των οποίων οι
εργοδότες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη συµµετοχή των επιχειρήσεων
και των εργαζοµένων τους στο πρόγραµµα κατάρτισης
β) λαµβάνουν µέρος ως καταρτιζόµενοι, εργαζόµενοι των οποίων οι
εργοδότες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη συµµετοχή των επιχειρήσεων
και των εργαζοµένων τους στο πρόγραµµα κατάρτισης καθώς και
ανεξάρτητοι εργαζόµενοι οι οποίοι απευθύνονται στον φορέα εκπροσώπησης
των εργαζοµένων (εργατικό κέντρο) που τους εκπροσωπεί (µικτά
προγράµµατα).
Στα µικτά προγράµµατα, ο αριθµός των ανεξάρτητων εργαζοµένων, δεν
µπορεί να υπερβαίνει τα 2/5 όλων των καταρτιζοµένων που δηλώνονται τόσο
στην αρχική πρόταση του φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών, όσο και στην
οριστική καταχώρηση καταρτιζοµένων κατά την έναρξη υλοποίησης του
προγράµµατος. Σε περίπτωση που το αποτέλεσµα του υπολογισµού είναι
δεκαδικός αριθµός, τότε αυτός διορθώνεται µε στρογγυλοποίηση πάντοτε
προς τα κάτω.
 - Στις παραπάνω α και β περιπτώσεις προγραµµάτων κατάρτισης , οι
προτάσεις περιλαµβάνουν υποχρεωτικά εργαζόµενους από τέσσερις (4)
τουλάχιστον επιχειρήσεις.
γ) λαµβάνουν µέρος ως καταρτιζόµενοι, µόνο ανεξάρτητοι εργαζόµενοι
(βλέπε κεφάλαιο 1) της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας, και σε θεµατικές
ενότητες που ακολουθούν την ειδικότητά τους. Στην περίπτωση αυτή δεν
ισχύει η δέσµευση για τις 4 επιχειρήσεις.
 14. Ο φορέας εκπροσώπησης εργοδοτών έχει δικαίωµα να ακυρώσει
οποιαδήποτε στιγµή όλο το πρόγραµµα κατάρτισης, αποκλειστικά µέσω του
πληροφοριακού συστήµατος. Τα ακυρωµένα προγράµµατα δεν
αποπληρώνονται.
15. Μετά την αξιολόγηση, στα εγκεκριµένα προγράµµατα,

δεν επιτρέπονται αλλαγές στα ακόλουθα:
• Αντικείµενα κατάρτισης
• Συνολικό αριθµό των ωρών του προγράµµατος
• Ειδικότητες των καταρτιζοµένων
• Στοιχεία του προγράµµατος που αποτελούν κριτήρια αξιολόγησης ή
στοιχεία µε τα οποία γίνεται η κατάταξη και η έγκριση του προγράµµατος
όπως:
- το ΚΕΚ που έχει αναλάβει την υλοποίηση της κατάρτισης
- ο αριθµός των δηλωθέντων νέων καταρτιζόµενων
- µείωση του αριθµού των επιχειρήσεων
• Αντικατάσταση νέων καταρτιζοµένων µε όχι νέους καταρτιζόµενους.
 
16. Η υποβολή της πρότασης προγράµµατος κατάρτισης για υλοποίηση
γίνεται µέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://laek.oaed.gr και
µέχρι 5 εργάσιµες ηµέρες πριν την έναρξη υλοποίησης του
προγράµµατος κατάρτισης το ελάχιστο, Στις εργάσιµες ηµέρες δεν
συµπεριλαµβάνονται η ηµεροµηνία έναρξης του προγράµµατος κατάρτισης, οι
Κυριακές και οι επίσηµες αργίες).
17.Το Μέσο Ωριαίο Κόστος (Μ.Ω.Κ.) υλοποίησης του προγράµµατος
κατάρτισης ανά καταρτιζόµενο ορίζεται στο ποσό των δεκατέσσερα (14,00) €
(ευρώ).
Το ποσό αυτό αναλύεται ως εξής:
4) έξι (6) €, ωριαίο κόστος ανά καταρτιζόµενο, που αφορά στις δαπάνες
υλοποίησης της κατάρτισης .
5) πέντε (5) € ανά ώρα κατάρτισης ανά καταρτιζόµενο, που αφορά στις
δαπάνες διατροφής και µετακίνησης.
6) τρία (3), € ωριαίο κόστος ανά καταρτιζόµενο, που αφορά στις δαπάνες
για τη διαχειριστική υποστήριξη του προγράµµατος κατάρτισης από
τον φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών.
Στη περίπτωση που το πρόγραµµα κατάρτισης υλοποιείται σε
συνεργασία µε εργατικό κέντρο, το Μέσο Ωριαίο Κόστος (Μ.Ω.Κ.)
υλοποίησης του προγράµµατος, αυξάνεται κατά 1 (ένα) ευρώ και 50
λεπτά.
Επισηµαίνεται ότι:
1. Το κόστος σχετικά µε τη συνεργασία του εργατικού κέντρου µε φορείς
εκπροσώπησης των εργοδοτών (ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (1,50) ωριαία
αποζηµίωση ανά καταρτιζόµενο) για την υλοποίηση προγραµµάτων
κατάρτισης, δεν θα ξεπερνά το ποσό που αφορά στον αριθµό των είκοσι (20)
προγραµµάτων ανά εργατικό κέντρο, ασχέτως αν το συγκεκριµένο εργατικό
κέντρο συµµετέχει σε περισσότερα προγράµµατα κατάρτισης.
2. Σε περίπτωση που κάποιος φορέας εκπροσώπησης εργοδοτών δεν
επιθυµεί να υλοποιήσει πρόγραµµα κατάρτισης, και παραχωρεί το δικαίωµα
υλοποίησης στο εργατικό κέντρο του Νοµού, δεν καταβάλλεται η ωριαία
αποζηµίωση του ενός ευρώ και πενήντα λεπτά (1,50) ανά ώρα κατάρτισης
στο εργατικό κέντρο.
3. Tο συνολικό κόστος του προγράµµατος αυξάνεται κατά 4% στην
περίπτωση που το πρόγραµµα υλοποιείται από πρωτοβάθµιο φορέα
εκπροσώπησης εργοδοτών και εφόσον το δευτεροβάθµιο τοπικό όργανο
(οµοσπονδία) δεν υλοποιεί προγράµµατα. Το ποσό αυτό αποδίδεται στο
δευτεροβάθµιο όργανο (οµοσπονδία) το οποίο έχει αναλάβει τη
δηµοσιοποίηση του Προγράµµατος σε τοπικό επίπεδο και τη σύνταξη της
«έκθεσης υλοποίησης προγράµµατος κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25».
Το συνολικό ποσό το οποίο θα καταβληθεί σε κάθε δευτεροβάθµιο όργανο
(οµοσπονδία) δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 25.000 Ευρώ. 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
• ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι Φορείς που επιθυµούν να χρησιµοποιήσουν τους πόρους του ΛΑΕΚ για
υλοποίηση προγραµµάτων κατάρτισης για το έτος αναφοράς της εγκυκλίου,
πρέπει µέσα στο χρονικό διάστηµα που ορίζεται από την σχετική
προκήρυξη, να δηλώσουν στην ιστοσελίδα του ΛΑΕΚ (http://laek.oaed.gr) τα
στοιχεία τους.
Για κάθε στοιχείο που δηλώνεται ηλεκτρονικά, ο φορέας υποχρεούται να τηρεί
στο φυσικό του αρχείο το αντίστοιχο δικαιολογητικό.
Η συµπλήρωση των πεδίων θεωρείται ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση
του φορέα για το αληθές των στοιχείων που δηλώνει. Σε περίπτωση
καταχώρησης ηλεκτρονικά ελλιπών ή ανακριβών στοιχείων και ειδικά στα
στοιχεία που αφορούν στον τόπο υλοποίησης του προγράµµατος κατάρτισης
ή η δήλωση διαφορετικού ταχυδροµικού κώδικα ή διαφορετικού αρµόδιου
ΚΠΑ από αυτό που υπάγεται ο τόπος υλοποίησης του προγράµµατος, το
συγκεκριµένο πρόγραµµα θεωρείται άκυρο και δεν αποπληρώνεται.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην περίπτωση που εµφανίζονται δύο ΚΠΑ για έναν
ταχυδροµικό κώδικα, θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε µε τα ΚΠΑ
προκειµένου να δηλωθεί το σωστό ΚΠΑ στην αίτησή σας. Σε αντίθετη
περίπτωση ο έλεγχος θα είναι αρνητικός.

Για κάθε πρόταση που υποβάλλει ο φορέας εκπροσώπησης εργοδοτών προς
αξιολόγηση, καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστηµα του ΛΑΕΚ:
-Ο τίτλος του προγράµµατος
-Η συνεργασία του ΦΕΕ µε εργατικό κέντρο, (εφόσον υπάρχει)
-Το σύνολο των ωρών του προγράµµατος
-Ο εκπαιδευτικός φορέας που έχει αναλάβει την κατάρτιση
-Την ταχ. δ/νση, e-mail, τηλέφωνο και φαξ του φορέα του έχει αναλάβει την
κατάρτιση
-Τα στοιχεία του υπεύθυνου (που έχει ορίσει ο ΦΕΕ) του προγράµµατος
-οι ειδικότητες των καταρτιζοµένων
-Τα στοιχεία του φορέα των εργαζοµένων (εφόσον υπάρχει συνεργασία µε
εργατικό κέντρο)
-Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που θα λάβουν µέρος στο πρόγραµµα
κατάρτισης (επωνυµία, ΑΦΜ κ.λ.π.)
- Τα στοιχεία των εργαζοµένων-καταρτιζοµένων ανά επιχείρηση που θα
λάβουν µέρος στο πρόγραµµα (επώνυµο, όνοµα, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, εάν είναι
νέος καταρτιζόµενος ή όχι, κλπ)
- Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ των νέων καταρτιζοµένων-εργαζοµένων των
επιχειρήσεων που θα λάβουν µέρος στο πρόγραµµα
-Τα στοιχεία των ανεξάρτητων εργαζοµένων που θα λάβουν µέρος στο
πρόγραµµα (επώνυµο, όνοµα, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, εάν είναι νέος
καταρτιζόµενος ή όχι, κ.λ.π.)
- Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ των νέων ανεξάρτητων καταρτιζόµενων που
θα λάβουν µέρος στο πρόγραµµα.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
• ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ- ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Α. ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
1. Συντελεστής βαρύτητας 20%
Ο αριθµός των προγραµµάτων κατάρτισης που υλοποιήθηκαν κατά την
περίοδο της προηγούµενης εγκυκλίου, σε σχέση µε τον αριθµό των
εγκριθέντων την ίδια περίοδο.
(Το κριτήριο αυτό βαθµολογείται µόνο στην περίπτωση που στον ΦΕΕ
εγκρίθηκαν προγράµµατα την περίοδο της προηγούµενης εγκυκλίου)
2. Συντελεστής βαρύτητας 30%
Ο αριθµός των εργαζοµένων που συµµετέχουν για πρώτη φορά σε
κάθε πρόγραµµα κατάρτισης ΛΑΕΚ ως προς τον µέγιστο αριθµό
εργαζοµένων που δύνανται να συµµετέχουν (25 εργαζόµενοι),
Καταρτιζόµενος για πρώτη φορά θεωρείται ο εργαζόµενος ο οποίος
καταρτίζεται για πρώτη φορά σε πρόγραµµα ΛΑΕΚ
3. Συντελεστής βαρύτητας 30%
Ο αριθµός των επιχειρήσεων – µελών του Φορέα, που συµµετέχουν σε
κάθε πρόγραµµα ως προς τον µέγιστο αριθµό επιχειρήσεων που
δύνανται να συµµετέχουν (25 επιχειρήσεις),
4. Συντελεστής βαρύτητας 20%.
Η κατάθεση πρότασης για υλοποίηση προγράµµατος από ΦΕΕ για
πρώτη φορά (στην παρούσα περίοδο) , ή η µη κατάθεση πρότασης
στο πρόγραµµα ΛΑΕΚ 1-25 (την περίοδο της προηγούµενης
εγκυκλίου) .

Φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών που σε κάθε πρόταση που
υποβάλουν, συγκεντρώνουν στην βαθµολογία τους 20 µόρια και άνω,
δικαιούνται την έγκριση µίας (1) τουλάχιστον πρότασης για υλοποίηση.
Προτάσεις που συγκεντρώνουν βαθµολογία κάτω των είκοσι (20) µορίων,
δεν συµµετέχουν στην διαδικασία της αξιολόγησης ανεξάρτητα του
προϋπολογισµού του Νοµού.
Σε περίπτωση ισοβαθµίας, µεταξύ δύο ή περισσοτέρων προγραµµάτων, η
κατάταξη αυτών γίνεται σύµφωνα τον αριθµό των καταρτιζοµένων που
συµµετέχουν και την ηµεροµηνία καταχώρησης της πρότασης στο
πληροφοριακό σύστηµα. 
Β. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η υποβολή των προτάσεων για έγκριση θα γίνεται ανάλογα µε τον αριθµό των
επιχειρήσεων – µελών του φορέα όπως προκύπτει από µητρώο µελών ως
εξής :
α. Έως 25 επιχειρήσεις-µέλη του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών,
 δύναται να εγκριθεί µία (1) πρόταση.
β. Από 25 µέχρι 325 επιχειρήσεις – µέλη, δύναται να εγκρίνεται µία (1)
επιπλέον πρόταση για κάθε 30 επιχειρήσεις.
γ. Για περισσότερες από 325 επιχειρήσεις – µέλη, δύναται να εγκρίνεται µία
 (1) επιπλέον πρόταση για κάθε 100 επιχειρήσεις πέραν των 325.
δ. Ο αριθµός προγραµµάτων που δύναται να εγκριθούν σε ένα Φορέα δεν
 µπορεί να υπερβαίνει τα 20 ανεξαρτήτως προϋπολογισµού του νοµού.
ε. Ο αριθµός των εγκεκριµένων προγραµµάτων ανά φορέα δεν µπορεί να
υπερβαίνει το ποσοστό του 15% του προϋπολογισµού κάθε νοµού
στ. Σε περίπτωση αδιάθετου προϋπολογισµού του νοµού, δύνανται –µετά
από γνώµη της επιτροπής ΕΛΕΚΠ και µε απόφαση ∆Σ- να εγκριθούν
επιπλέον προγράµµατα σε φορείς σύµφωνα µε τη µοριοδότηση-αξιολόγησή
τους.
Σε περίπτωση υποβολής πρότασης από Οµοσπονδία, ως αριθµός των
επιχειρήσεων-µελών και εργαζοµένων σ΄αυτές νοείται ο αριθµός των
επιχειρήσεων και εργαζοµένων που υπάγονται στους συλλόγους-µέλη
της Οµοσπονδίας .
Ο συνολικός αριθµός προγραµµάτων (την υλοποίηση των οποίων
αναλαµβάνει Πιστοποιηµένο Κ.∆.Β.Μ2 (πρώην ΚΕΚ) δεν µπορεί να
υπερβαίνει το τριπλάσιο της δυναµικότητας του Κ.∆.Β.Μ2. Για το λόγο αυτό,
κάθε εκπαιδευτικός φορέας, δεν έχει το δικαίωµα να συνεργαστεί για να
κατατεθούν προτάσεις για αξιολόγηση σε αριθµό µεγαλύτερο από αυτόν
που αντιστοιχεί στο τριπλάσιο της δυναµικότητάς του συνολικά.
Η δυναµικότητα κάθε Κ.∆.Β.Μ2 καταχωρείται στο πληροφοριακό
σύστηµα του ΛΑΕΚ έως και την λήξη της προκήρυξης για την υποβολή
των προτάσεων.
Οι Πανελλήνιοι, Περιφερειακοί και οι Επιστηµονικοί Σύλλογοι - ΦΕΕ (εκτός
των Οµοσπονδιών) έχουν δικαίωµα να καταθέσουν προτάσεις για να
υλοποιήσουν προγράµµατα κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25 στο νοµό που υπάγεται η
έδρα τους, καθώς και στους νοµούς που υπάγονται τα παραρτήµατά τους. Για
το λόγο αυτό θα πρέπει να καταχωρήσουν στο πληροφοριακό σύστηµα
του ΛΑΕΚ – εκτός από τα στοιχεία της έδρας τους – τα στοιχεία κάθε
παραρτήµατος που διαθέτουν ξεχωριστά.
Για να έχουν δικαίωµα υποβολής προτάσεων στους νοµούς που διαθέτουν
παραρτήµατα, οι πανελλήνιοι, περιφερειακοί και οι επιστηµονικοί σύλλογοι, θα
πρέπει – πριν την έναρξη της αξιολόγησης- να προσκοµίσουν στον ΟΑΕ∆,
Γραφείο ΛΑΕΚ, φάκελο µε:
1. Το καταστατικό του συλλόγου που αναγράφεται το δικαίωµα του για την
ίδρυση παραρτηµάτων και µε ποια διαδικασία 
2. Την απόφαση του ∆Σ του συλλόγου για την ίδρυση των παραρτηµάτων
που έχουν καταχωρηθεί στο Π.Σ. του ΛΑΕΚ
3. Τα καταστατικά καθενός ξεχωριστά των παραρτηµάτων που έχουν
καταχωρηθεί στο Π.Σ. του ΛΑΕΚ (Καταστατική Εδρα).
4. Αποδεικτικό σχετικά µε την νοµική υπόσταση και την έδρα καθενός από τα
παραρτήµατα (π.χ. κατάθεση του καταστατικού τους στο τοπικό πρωτοδικείο,
τοπικό επιµελητήριο ή άλλο φορέα)
5. Την απόφαση των ∆Σ καθενός από τα παραρτήµατα όπου ορίζεται η
διοίκηση των παραρτηµάτων
Η τελική κατάταξη και η κατανοµή των προτάσεων υλοποίησης
προγραµµάτων από το Πληροφοριακό Σύστηµα ∆ιαχείρισης
Προγραµµάτων ΛΑΕΚ είναι αποτέλεσµα συνδυασµού όλων των
παραπάνω κριτηρίων.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
1. Η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από 30 εργαζόµενους.
2. Η έλλειψη δικαιολογητικών από το φυσικό αρχείο που αντιστοιχούν στα
στοιχεία που έχει δηλώσει ηλεκτρονικά ο φορέας εκπροσώπησης των
εργοδοτών σε περίπτωση ελέγχου.
3. Η λανθασµένη ή ελλιπής ηλεκτρονική καταχώρηση στοιχείων.
4. Η διάρκεια του προγράµµατος δε είναι 32 ωρών.
5. Ο αριθµός των καταρτιζοµένων είναι µικρότερος των 10 ή µεγαλύτερος
των 25.
6. Η µη συµµετοχή τουλάχιστον τεσσάρων (4) επιχειρήσεων σε κάθε
πρόγραµµα κατάρτισης (εκτός της περίπτωσης που τα προγράµµατα
περιλαµβάνουν ΜΟΝΟ ανεξάρτητους εργαζόµενους).
7. Η συµµετοχή επιχείρησης σε πρόγραµµα φορέα του οποίου δεν είναι
µέλος
8. Η συµµετοχή επιχείρησης σε προγράµµατα σε συνεργασία µε πλέον του
ενός ΦΕΕ
9. Η συµµετοχή ανεξαρτήτων εργαζοµένων σε αντικείµενα και θεµατικές
ενότητες εκτός του κλάδου τους.
Οι πίνακες επιλογής των προγραµµάτων που προκύπτουν από το
Πληροφοριακό Σύστηµα ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων ΛΑΕΚ υποβάλλονται
προς έγκριση στην Επιτροπή ΕΛΕΚΠ. Η απόφαση της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ
εγκρίνεται τελικά από το ∆.Σ. του Ο.Α.Ε.∆.
Με την τελική έγκριση των προτάσεων, τα αποτελέσµατα ανακοινώνονται
στην ιστοσελίδα του ΛΑΕΚ και ο Φορέας ενηµερώνεται ηλεκτρονικά. Στη
συνέχεια προχωρά στην έναρξη υλοποίησης για όσα προγράµµατα έχουν
εγκριθεί. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
• ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστηµα του ΛΑΕΚ των στοιχείων των
καταρτιζοµένων από τον δικαιούχο φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών για τη
συµµετοχή τους στο πρόγραµµα κατάρτισης (εφόσον υπάρχει έγκριση
υλοποίησης του προγράµµατος κατάρτισης) αποτελεί υπεύθυνη δήλωση ότι
οι καταρτιζόµενοι είναι εργαζόµενοι (κατά την χρονική διάρκεια της
κατάρτισης) σε επιχείρηση του κλάδου τους που καταβάλλει την εργοδοτική
εισφορά ΛΑΕΚ 0,24%. Ειδικά για την περίπτωση των ανεξάρτητων χωρίς
σταθερό εργοδότη αποτελεί υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν δίµηνη
απασχόληση ( 50 ένσηµα κατ’ ελάχιστο) το έτος της εγκυκλίου.
Μέχρι και 5 εργάσιµες ηµέρες πριν την έναρξη υλοποίησης του
προγράµµατος κατάρτισης, (στις εργάσιµες ηµέρες δεν συµπεριλαµβάνεται
η ηµεροµηνία έναρξης του προγράµµατος κατάρτισης), θα πρέπει να
καταχωρηθούν στο πληροφοριακό σύστηµα του ΛΑΕΚ (εφόσον υπάρχουν
αλλαγές από την αρχική πρόταση):
- τα στοιχεία των επιχειρήσεων που θα πάρουν µέρος στο πρόγραµµα
κατάρτισης (επιτρέπεται αντικατάσταση ή αύξηση µέχρι του 1/2 του
συνολικού αριθµού των επιχειρήσεων - ο αρχικός αριθµός
επιχειρήσεων που έχει δηλωθεί στην πρόταση που αξιολογήθηκε
παραµένει είτε σταθερός είτε αυξάνεται),
Σε περίπτωση που το αποτέλεσµα του υπολογισµού του 1/2 είναι δεκαδικός
αριθµός, τότε αυτός διορθώνεται µε στρογγυλοποίηση πάντοτε προς τα κάτω
- τα στοιχεία των καταρτιζοµένων από επιχειρήσεις που θα πάρουν µέρος
στο πρόγραµµα κατάρτισης (επιτρέπεται αντικατάσταση ή µείωση µέχρι
του 1/2 του συνολικού αριθµού των καταρτιζοµένων, που έχουν δηλωθεί
κατά την υποβολή της πρότασης του Φορέα για την αξιολόγηση του
προγράµµατος.
Σε περίπτωση που το αποτέλεσµα του υπολογισµού του 1/2 είναι δεκαδικός
αριθµός, τότε αυτός διορθώνεται µε στρογγυλοποίηση πάντοτε προς τα κάτω.
η µεταβολή στο πλαίσιο του ½ από την αρχική υποβολή).
- τα στοιχεία των ανεξάρτητων καταρτιζοµένων που θα πάρουν µέρος στο
πρόγραµµα κατάρτισης (επιτρέπεται η µεταβολή στο πλαίσιο του 1/2).
-οι θεµατικές ενότητες
-το ωρολόγιο πρόγραµµα
-Παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής τόπου υλοποίησης(ταχ, δ/νση) – που έχει
ήδη δηλωθεί κατά την υποβολή της πρότασης για αξιολόγηση - πριν την
οριστική υποβολή του προγράµµατος κατάρτισης για υλοποίηση,
εφόσον ο νέος τόπος υλοποίησης πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας
εγκυκλίου και ανήκει στον ίδιο νοµό. 
Για οποιαδήποτε αλλαγή οι φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών
υποχρεούνται να ενηµερώνουν τον ΟΑΕ∆, αποκλειστικά µέσω του
Πληροφοριακού Συστήµατος ∆ιαχείρισης προγραµµάτων ΛΑΕΚ.
Στη περίπτωση που το σύστηµα δεν εντοπίσει κάποιο πρόβληµα, τότε η
υλοποίησή του εγκρίνεται αυτόµατα .
Στη περίπτωση που εντοπίσει κάποιο πρόβληµα, εµφανίζεται µήνυµα
σφάλµατος. Ο Φορέας µπορεί να προχωρήσει στη διόρθωσή του πριν την
καταχώρηση του προγράµµατος, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα έγκρισης
υλοποίησής του.
Προσοχή. Μετά την οριστική κατάθεση του προγράµµατος δεν
επιτρέπονται αλλαγές παρά µόνο στις κάτωθι δύο περιπτώσεις. Ως εκ
τούτου εφόσον δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι παράµετροι του
προγράµµατος να αποφεύγεται η κατάθεσή του, τουλάχιστον πριν τις
πέντε εργάσιµες ηµέρες πριν την έναρξη (που δίνει την δυνατότητα η
εγκύκλιος).
Καµιά αλλαγή δεν θα γίνεται δεκτή εκτός των κάτωθι
Μετά την οριστική υποβολή του προγράµµατος , επιτρέπονται οι εξής
αλλαγές:
Α. στους εκπαιδευτές .Σε περίπτωση κωλύµατος εκπαιδευτή/εισηγητή που
έχει ήδη οριστεί στο ηλεκτρονικό σύστηµα, δίνεται η δυνατότητα στο φορέα
εκπροσώπησης εργοδοτών αντικατάστασης του µε εκπαιδευτή συναφών
τυπικών προσόντων. Η καταχώρηση της αλλαγής εισηγητή είναι δυνατή µέχρι
είκοσι (20) λεπτά πριν και µετά την έναρξη του ηµερήσιου
προγράµµατος κατάρτισης και κατά την διάρκεια των διαλειµµάτων
όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστηµα.
Β. στην ηµεροµηνία έναρξης του προγράµµατος κατάρτισης αλλά και
στη διαµόρφωση των ηµερών και ωρών του ωρολογίου προγράµµατος
Παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής της ηµεροµηνίας έναρξης του ηµερήσιου
προγράµµατος κατάρτισης και η διαµόρφωση των ηµερών και ωρών του
ωρολογίου προγράµµατος οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια υλοποίησης του
προγράµµατος και µέχρι και είκοσι (20) λεπτά µετά την έναρξη του
ηµερήσιου προγράµµατος κατάρτισης. ∆εν είναι δυνατή η αλλαγή των
ωρών του ωρολογίου προγράµµατος χωρίς την υποχρεωτική αλλαγή
των αντίστοιχων ηµερών.
Οι παραπάνω αναφερόµενες αλλαγές, ορίζονται συγχρόνως µε την ακύρωση
και απέχουν τουλάχιστον πέντε ηµερολογιακές (5) ηµέρες από την
ηµεροµηνία αναβολής.

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ
Το ηµερήσιο απουσιολόγιο κάθε προγράµµατος κατάρτισης δηµιουργείται µε
βάση τα όσα έχει δηλώσει ο φορέας ο οποίος µέχρι και είκοσι (20) λεπτά
µετά την προβλεπόµενη έναρξη του προγράµµατος κατάρτισης,
υποχρεούται να δηλώσει τις απουσίες των καταρτιζοµένων. Επίσης δίνεται η
δυνατότητα καταχώρησης απουσιών – των αποχωρησάντων καταρτιζοµένων
- κατά τη διάρκεια του δεκαπεντάλεπτου (15) διαλλείµατος µεταξύ 2ης και 3ης,
3ης και 4ης διδακτικής ώρας.
Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν απουσίες καταρτιζοµένων
που δεν έχουν δηλωθεί σχετικά, τότε θα θεωρηθεί ότι οι συγκεκριµένοι
καταρτιζόµενοι απουσίαζαν και από όλες τις ηµέρες κατάρτισης που έχουν
προηγηθεί και δεν αποπληρώνονται από τον ΟΑΕ∆ το επίδοµα µετακίνησης-
διατροφής.
Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί απουσία καταρτιζόµενου
που δεν έχει δηλωθεί όπως ορίζεται στην παρούσα εγκύκλιο, αλλά το
ποσοστό των απουσιών του – αφαιρούµενης της ποινής – δεν ξεπερνά το
20% των ωρών του προγράµµατος, τότε το ΚΕΚ οφείλει να καταβάλλει στον
καταρτιζόµενο την αποζηµίωση µετακίνησης-διατροφής για τις
πραγµατοποιηθείσες ώρες κατάρτισης.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
Γενικές Αρχές – Τήρηση Φυσικού Αρχείου
Κατά την υποβολή της πρότασης οι δικαιούχοι φορείς εκπροσώπησης
εργοδοτών είναι υποχρεωµένοι να τηρούν φυσικό αρχείο µε όλα τα
παρακάτω δικαιολογητικά, καθώς και εκτυπώσεις όλων των ηλεκτρονικά
υποβληθέντων και καταχωρηθέντων στοιχείων. Το αρχείο αυτό τηρείται για
χρονική περίοδο πέντε (5) ετών από την αποπληρωµή του προγράµµατος και
είναι στη διάθεση του ΟΑΕ∆ εφόσον ζητηθεί από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του
για έλεγχο.
Α. Απόσπασµα πρακτικού ∆.Σ. του φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών
όπου θα αναφέρεται η έγκρισή του για την υλοποίηση του προγράµµατος και
ο ορισµός ενός ατόµου ως υπεύθυνου για το πρόγραµµα κατάρτισης.
Β. Απόσπασµα πρακτικού ∆.Σ. του φορέα εργαζοµένων, στην περίπτωση
που υπάρχει συνεργασία µε το φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών, καθώς και
το είδος της συνεργασίας αυτής για την υλοποίηση του προγράµµατος. Στο
απόσπασµα πρακτικού θα πρέπει να αναγράφεται σαφώς η επωνυµία του
φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών που θα συνεργαστεί µε τον
συγκεκριµένο φορέα εκπροσώπησης των εργαζοµένων.
Γ. Απόσπασµα πρακτικού του ∆.Σ. της οµοσπονδίας που ανήκει ο φορέας
εκπροσώπησης των εργοδοτών όπου θα αναφέρονται η απόφαση της να µην
υλοποιήσει προγράµµατα κατάρτισης καθώς και οι ενέργειες της για
δηµοσιοποίηση του Προγράµµατος σε τοπικό επίπεδο, η δέσµευση
επόπτευσης του προγράµµατος κατάρτισης και η σύνταξη της «έκθεσης
υλοποίησης προγράµµατος κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25» για µέλη του που θα
υλοποιήσουν προγράµµατα κατάρτισης.
∆. Αντίγραφο του καταστατικού και µητρώο µελών του φορέα
εκπροσώπησης των εργοδοτών. Επισηµαίνεται ότι οι δικαιούχοι φορείς
εκπροσώπησης των εργοδοτών οι οποίοι λαµβάνουν µέρος για πρώτη
φορά στο ΛΑΕΚ, για να αξιολογηθούν οι προτάσεις τους, θα πρέπει να
στείλουν για έλεγχο το αντίγραφο του καταστατικού τους µε το µητρώο των
µελών τους.
Ε. Αντίγραφο των τελευταίων εκλογών (αρχαιρεσιών) (εφόσον υπάρχουν
νέες αρχαιρεσίες για τη χρονιά υλοποίησης του προγράµµατος) του Φορέα
εκπροσώπησης Εργοδοτών ( ή άλλου δικαιούχου Φορέα ΛΑΕΚ 1-25 της
παρούσας εγκυκλίου), όπου θα εµφανίζεται ο αριθµός των ψηφισάντων
µελών του φορέα, καθώς και τα αποτελέσµατα εκλογής των µελών ∆.Σ. (Το
παραπάνω αντίγραφο πρακτικού αφορά µόνο στο πρακτικό της Εφορευτικής
Επιτροπής και όχι στον κατάλογο των µελών του φορέα)
Οι αρχαιρεσίες περιγράφονται στο Κεφάλαιο 1 της εγκυκλίου – «∆ικαιούχοι
Φορείς».
Τα δύο παραπάνω αντίγραφα ∆ και Ε (καταστατικό – αν πρόκειται για νέο
ΦΕΕ- και αρχαιρεσίες) συνοδεύονται από διαβιβαστικό έγγραφο µε τα πλήρη
στοιχεία του φορέα (επωνυµία, ΑΦΜ, κλπ) και στέλνονται τουλάχιστον 10
ηµέρες πριν την λήξη της προθεσµίας καταχώρησης των προτάσεων
τους στο πληροφοριακό σύστηµα, προκειµένου οι προτάσεις τους να
µπορέσουν να συµπεριληφθούν στην αξιολόγηση στην ταχ. δ/νση (
ΟΑΕ∆ ∆ιοίκηση, ∆/νση Α3, Γραφείο ΛΑΕΚ Εθνικής Αντίστασης 8, Άλιµος, Τ.
Κ 17456,Αθήνα ).
ΣΤ. Ιδιωτικό συµφωνητικό για κάθε πρόγραµµα ανάθεσης υλοποίησης του
προγράµµατος κατάρτισης από πιστοποιηµένο Κ∆ΒΜ2 (όπου θα
αναφέρονται, ο Α.Φ.Μ. του εργοδοτικού φορέα και του Κ∆ΒΜ2, ο
κωδικός πιστοποίησης του Κ∆ΒΜ2, η δ/νση υλοποίησης του
προγράµµατος, ο τίτλος και ο κωδικός του προγράµµατος, το συνολικό
ποσό αµοιβής του ΚΕΚ σύµφωνα µε την εγκύκλιο, τα στοιχεία καθώς
και οι υποχρεώσεις και των δύο συµβαλλοµένων, η ηµεροµηνία
σύνταξής του µε υπογραφές και σφραγίδες των συµβαλλοµένων
µερών).
Επίσης κάθε ιδιωτικό συµφωνητικό ξεχωριστά θα πρέπει να έχει κατατεθεί και
να συνοδεύεται από την ηλεκτρονική κατάσταση κατάθεσης του στην
αρµόδια ∆OY. Για κάθε πρόγραµµα θα πρέπει να εµφανίζεται
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ξεχωριστή εγγραφή στην κατάσταση της ∆ΟΥ µε τον
κωδικό του προγράµµατος, τον τίτλο και τα οικονοµικά στοιχεία του
προγράµµατος. (ποσό ανά ώρα κατάρτισης ανά καταρτιζόµενο στις
παρατηρήσεις ), σε ηλεκτρονική µορφή (όχι χειρόγραφα).
Η ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης αλλά και της
ηλεκτρονικής κατάθεσης στην αρµόδια ∆ΟΥ θα πρέπει να
προηγείται της έναρξης της κατάρτισης.
Τα ιδιωτικά συµφωνητικά µε τις συνοδευόµενες ηλεκτρονικές
καταστάσεις κατάθεσης στην Εφορία, αποστέλλονται στο γραφείο
ΛΑΕΚ, (ΟΑΕ∆ ∆ιοίκηση, ∆/νση Α3 - Γραφείο ΛΑΕΚ. Εθνικής Αντίστασης 8,
Τ.Κ 17456. Άλιµος, ΑΘΗΝΑ) , µέχρι και 10 ηµέρες µετά τη λήξη του
προγράµµατος ΛΑΕΚ ή την τυχόν παράτασή του. ( Η χρονική
προθεσµία αφορά ηµεροµηνία αριθµού πρωτοκόλλου του ΟΑΕ∆). Η ως
άνω προθεσµία δεν επιδέχεται τροποποιήσεις, µε αποτέλεσµα όσες
συµβάσεις είναι εκπρόθεσµες να µη ληθφούν υπ όψη. Η αποστολή και ο
έλεγχος των ιδιωτικών συµφωνητικών αποτελούν
προαπαιτούµενο για την αποπληρωµή των προγραµµάτων .
Ζ. Για κάθε επιχείρηση που επιθυµεί να συµµετέχει σε πρόγραµµα
κατάρτισης, θα συµπληρώνεται δήλωση του Ν.1599/89 στην οποία θα
αναγράφονται τα εξής:
- Η επιχείρηση δεν έχει κάνει ούτε πρόκειται να κάνει χρήση των πόρων του
ΛΑΕΚ µέσα από το πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,24% για
τα έτη 2016, 2017
- Η επιχείρηση δεν απασχολεί πάνω από τριάντα (30) άτοµα
συµπεριλαµβανοµένων των εργαζόµενων στα υποκαταστήµατά της.
-Οι εργαζόµενοι της επιχείρησης οι οποίοι συµµετέχουν στο πρόγραµµα δεν
θα παρακολουθήσουν περισσότερα του ενός (1) προγράµµατα κατάρτισης
χρηµατοδοτούµενα από τον ΛΑΕΚ κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας.
- Οι καταρτιζόµενοι δεν θα απολυθούν καθ΄ όλο το χρονικό διάστηµα της
κατάρτισης
Η. Σε περίπτωση που εποχικές επιχειρήσεις (άρθρο 24 του νόµου 1836/89)
επιθυµούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους κατά το χρονικό διάστηµα
που δεν λειτουργούν, στην παραπάνω υπεύθυνη δήλωση δεν θα
συµπεριλαµβάνεται η παράγραφος που αναφέρει ότι οι καταρτιζόµενοι δεν
θα απολυθούν καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα της κατάρτισης.
Επίσης όταν η επιχείρηση είναι εποχική και η κατάρτιση υλοποιείται κατά το
χρονικό διάστηµα που η επιχείρηση δε λειτουργεί, διατηρείται στο φυσικό
αρχείο του δικαιούχου φορέα η «λύση της σύµβασης εργασίας» της
προηγούµενης εργασιακής περιόδου, ή η σύµβαση εργασίας για καθένα από
τους καταρτιζόµενους της περιόδου εργασίας που έπεται της περιόδου της
υλοποίησης της κατάρτισης.
Θ. Σε περίπτωση που επιθυµούν να λάβουν µέρος σε πρόγραµµα
κατάρτισης ανεξάρτητοι εργαζόµενοι, οφείλουν να προσκοµίσουν:
Για τις περιπτώσεις Β1 και Β2 του Κεφ. 1, Βεβαίωση από το
εργατικό κέντρο της περιοχής τους όπου θα αναγράφεται η
ειδικότητα καθώς και η επιχείρηση στην οποία απασχολούνται
Για τις περιπτώσεις Β3 του Κεφ. 1, Βεβαίωση της ειδικότητας µόνο
και αντίγραφο ∆ύο µηνών ενσήµων (το ελάχιστο) για το έτος
αναφοράς της εγκυκλίου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: σχετικά µε τους εργαζόµενους σε επιχειρήσεις και τους
ανεξάρτητους εργαζόµενους της κατηγορίας Β1 και Β2 του Κεφ. 1 οι οποίοι
επιθυµούν να λάβουν µέρος στο Πρόγραµµα, εφιστούµε την προσοχή ότι θα
πρέπει: 
1. Να είναι εργαζόµενοι κατά τη διάρκεια της κατάρτισης (µε εξαίρεση τους
εποχικούς που µπορούν να καταρτιστούν και κατά τη διάρκεια της περιόδου
ανεργίας τους)
2) θα πρέπει να εργάζονται σε µικρές επιχειρήσεις που απασχολούν από 1-30
άτοµα και υπάγονται στα οριζόµενα στη σχετική εγκύκλιο.
Για τα εγκεκριµένα για υλοποίηση προγράµµατα κατάρτισης όταν το σύνολο
των «νέων καταρτιζόµενων» και των «νέων ανεξάρτητων» αθροιστικά
ξεπερνά το 50% του συνολικού αριθµού των καταρτιζοµένων του τµήµατος
(καταρτιζόµενους από επιχειρήσεις + ανεξάρτητους) θα πρέπει να τηρείται
ξεχωριστός φάκελος που θα περιλαµβάνει :
• σε ότι αφορά τους νέους καταρτιζόµενους ή ανεξάρτητους
καταρτιζόµενους της κατηγορίας Β1 και Β2 , από επιχειρήσεις,
αντίγραφα των ΑΠ∆ του προ-τελευταίου µήνα πριν την κατάρτιση
• σε ότι αφορά τους νέους ανεξάρτητους καταρτιζόµενους της
κατηγορίας Β3, ισχύουν η Βεβαίωση της ειδικότητας µόνο και
αντίγραφο ∆ύο µηνών ενσήµων (το ελάχιστο) για το έτος αναφοράς της
εγκυκλίου.
Όλα τα παραπάνω πρέπει να τηρούνται σε φυσικό αρχείο στην έδρα
του δικαιούχου φορέα. Ο ΟΑΕ∆ διατηρεί το δικαίωµα να διενεργεί
ελέγχους καθόλη τη διάρκεια του Προγράµµατος και µετά τη λήξη αυτού.
Εάν µετά από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι παραπάνω
όροι, τα προγράµµατα δεν αποπληρώνονται ασχέτως εάν έχει
ολοκληρωθεί η υλοποίησή τους επιτυχώς σύµφωνα µε το
πληροφοριακό σύστηµα του ΛΑΕΚ.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Όσοι επιθυµούν να διδάξουν σε προγράµµατα κατάρτισης ΛΑΕΚ πρέπει να
υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής στο µητρώο των εισηγητών του
ΟΑΕ∆ και να προσκοµίσουν τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά για έλεγχο στην
αρµόδια Υπηρεσία του ΟΑΕ∆ για να λάβουν αριθµό µητρώου εισηγητή
(οδηγίες για την προσκόµιση του φυσικού αρχείου βρίσκονται στα εγχειρίδια
χρήσης του πληροφοριακού συστήµατος του ΛΑΕΚ).
Για να λάβουν αριθµό µητρώου εισηγητή οι εκπαιδευτές που έχουν ελληνική
υπηκοότητα πρέπει να είναι κάτοχοι ενός τουλάχιστον τίτλου σπουδών από
τους κάτωθι:
• ∆ιδακτορικό τίτλο σπουδών
• Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
• Πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ – ΤΕΙ)
• Πτυχίο ΙΕΚ 
• Πτυχίο ΤΕΕ Β΄Κύκλου
• Πτυχίο ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, ΤΕΛ ή ΤΕΣ ή ισότιµου τίτλου σπουδών που
βεβαιώνεται από τον ΟΕΕΚ ή τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης
Προσόντων
• Πτυχίο Μέσων Τεχνικών Σχολών ή ισότιµου τίτλου σπουδών που
βεβαιώνεται από τον ΟΕΕΚ ή τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης
Προσόντων
• Πτυχίο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή ισότιµου τίτλου σπουδών που
βεβαιώνεται από τον ΟΕΕΚ ή τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης
Προσόντων
• Απόφοιτοι Γενικού Λυκείου µε τουλάχιστον οκταετή εµπειρία στο
αντικείµενο της κατάρτισης εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι.και για
περιορισµένο χρόνο.
Σε περίπτωση που το πρόγραµµα κατάρτισης απαιτεί εκπαιδευτές µε
ιδιαίτερη εξειδίκευση και ο τίτλος σπουδών τους (ΑΕΙ, ΤΕΙ) δεν είναι
αντίστοιχος µε το αντικείµενο της κατάρτισης, τότε πέραν του τίτλου σπουδών
τους πρέπει να προσκοµίσουν εναλλακτικά:
• βεβαίωση της σχολής όπου αναφέρεται ότι ο συγκεκριµένος πτυχιούχος
έχει διδαχθεί αντίστοιχο µάθηµα µε αυτό που πρόκειται να διδάξει ως
εκπαιδευτής ή
• βεβαίωση παρακολούθησης προγράµµατος κατάρτισης τουλάχιστον
εκατό (100) ωρών στο γνωστικό αντικείµενο που πρόκειται να διδάξει
καθώς και βεβαίωση τριετούς τουλάχιστον επαγγελµατικής ή διδακτικής
εµπειρίας στο αντικείµενο αυτό.
Ειδικά:
• για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας εκτός από τους πτυχιούχους
αντίστοιχης ειδικότητας γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά επάρκειας από
το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Εκπαιδευτές που έχουν πιστοποιηθεί στο αντικείµενο που πρόκειται να
διδάξουν και είναι πιστοποιηµένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ, προσκοµίζουν µόνο τη
σχετική βεβαίωση πιστοποίησης στους τοµείς στους οποίους έχουν
πιστοποιηθεί.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που κρίνεται αναγκαία η µετάκληση από το
εξωτερικό εισηγητών µε σπουδές σε αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα
του εξωτερικού, για να διδάξουν σε προγράµµατα κατάρτισης µε
εξειδικευµένες και υψηλού γνωστικού αντικειµένου απαιτήσεις θα
προσκοµίζονται είτε οι τίτλοι σπουδών είτε το βιογραφικό τους σηµείωµα µαζί
µε συνοδευτικό έγγραφο της επιχείρησης ή του φορέα κατάρτισης που τους
προσκαλεί, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα ειδικά τους προσόντα και η
αναγκαιότητα της πρόσκλησής τους.
∆εν υποχρεούνται να προσκοµίσουν τίτλο σπουδών ή βιογραφικό σηµείωµα
οι καθηγητές των Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης
(Α.Ε.Ι. και AΤ.Ε.Ι.). Στη περίπτωση αυτή η επιχείρηση ή ο Φορέας Κατάρτισης
προσκοµίζει βεβαίωση από τη Γραµµατεία του αντίστοιχου Ιδρύµατος, όπου
βεβαιώνεται η ιδιότητα του καθηγητή στο συγκεκριµένο εκπαιδευτικό Ίδρυµα
καθώς και το αντικείµενο το οποίο διδάσκει.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο
• ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Με τη µε αριθµ. 2/34255/0022/7-6-01 κοινή απόφαση Υπουργών
Οικονοµικών-Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει κάθε φορά και µε τη µε αριθµ. Β118616/13-7-01 απόφαση του
∆ιοικητή ΟΑΕ∆, καθορίζονται η διαδικασία, τα όργανα, και οι κατηγορίες των
ελέγχων, σχετικά µε την διενέργεια ελέγχων σε προγράµµατα κατάρτισης και
απασχόλησης.
Ο Ο.Α.Ε.∆. µέσω των ελεγκτών υπαλλήλων του, διενεργεί ελέγχους σχετικά
µε την ορθή υλοποίηση των προγραµµάτων κατάρτισης, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παρούσα απόφαση ως εξής:

1. Έλεγχος φυσικού αρχείου προγράµµατος κατάρτισης
Ο ΟΑΕ∆ τηρεί ηλεκτρονικό φάκελο για κάθε φορέα εκπροσώπησης των
εργοδοτών, στον οποίο περιέχονται όλα τα προγράµµατα και οι σχετικές
πληροφορίες τις οποίες αυτός υπέβαλε.
Σε περίπτωση που ο φορέας κληθεί να προσκοµίσει το φυσικό του αρχείο και
αυτό είτε δεν υπάρχει, είτε από τον έλεγχο προκύψει ότι έχει υποβάλει
διαφορετικά στοιχεία µέσω του διαδικτύου, είτε είναι ελλιπές, είτε δεν είναι
δικαιούχος του προγράµµατος σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας
απόφασης, τότε ο ΟΑΕ∆ σύµφωνα µε τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της
παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Ν.2434/1996, επιβάλει ως ποινή:
 την µη αποπληρωµή αυτού του προγράµµατος κατάρτισης ή
 την επιστροφή του ποσού αποπληρωµής που τυχόν έχει λάβει
Εκτός από την παραπάνω υποχρεωτική ποινή η Επιτροπή ∆ιαχείρισης του
ΛΑΕΚ, µε απόφασή της και ανάλογα µε τη βαρύτητα της διαπιστωθείσας
παράβασης µπορεί να επιβάλλει στον φορέα:
 τη µη αποπληρωµή όλων των προγραµµάτων κατάρτισης που
υλοποίησε σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση
 ποινή αποκλεισµού από τα προγράµµατα κατάρτισης του ΛΑΕΚ από 1
έως 3 χρόνια.
Το φυσικό αρχείο τηρείται στην έδρα του φορέα εκπροσώπησης των
εργοδοτών, από τον υπεύθυνο του φορέα τα στοιχεία του οποίου δηλώνονται
στο Πληροφοριακό Σύστηµα.
2. Έλεγχος υλοποίησης του προγράµµατος κατάρτισης
Σε κάθε πρόγραµµα κατάρτισης πραγµατοποιούνται επιτόπιοι έλεγχοι
ανάλογα µε τη διάρκεια του προγράµµατος. 
Με ευθύνη τόσο του φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών, όσο και του φορέα
υλοποίησης, παρέχεται κάθε διευκόλυνση προς τους ελεγκτές ώστε να
µεταβαίνουν άµεσα στην αίθουσα υλοποίησης του προγράµµατος και το
αργότερο εντός δέκα (10) λεπτών από την προσέλευσή τους.
Η διαδικασία του ελέγχου καταγράφεται ηλεκτρονικά από τους ελεγκτές
του ΟΑΕ∆ στον τόπο υλοποίησης του προγράµµατος κατάρτισης.
Σε εξαιρετικές µόνο περιπτώσεις οι οποίες βεβαιώνονται εγγράφως από τους
αντίστοιχους φορείς και εφόσον υπάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστής µε
σύνδεση στο διαδίκτυο αλλά για τεχνικούς λόγους ευθύνης του ΟΑΕ∆, ή της
∆ΕΗ, ή της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας δεν είναι διαθέσιµη η σύνδεση µε το
διαδίκτυο, το αποτέλεσµα του επιτόπιου ελέγχου καταχωρείται στο
πληροφοριακό σύστηµα το αργότερο εντός τριών (3) ηµερών µε ευθύνη του
ελεγκτή. Σε κάθε περίπτωση ελέγχου ενηµερώνεται ηλεκτρονικά η καρτέλα
του προγράµµατος του φορέα ως προς το αποτέλεσµα, την ηµεροµηνία και
την ώρα υλοποίησης του ελέγχου.
Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν απουσίες καταρτιζοµένων
που δεν έχουν δηλωθεί σχετικά, τότε θεωρείται ότι οι συγκεκριµένοι
καταρτιζόµενοι απουσίαζαν και από όλες τις ηµέρες κατάρτισης που έχουν
προηγηθεί.
Ο εκπαιδευτικός φορέας κατά τη διάρκεια της υλοποίησης
προγράµµατος διαθέτει υποχρεωτικά:
- ηλεκτρονικό υπολογιστή µε σύνδεση στο διαδίκτυο εντός των δοµών
που γίνεται η κατάρτιση
- φωτοτυπίες των ταυτοτήτων των καταρτιζοµένων
- νόµιµο παραστατικό από την αρµόδια ∆ΟΥ για την διασταύρωση της
ορθότητας του ΑΦΜ των καταρτιζοµένων
- ονοµαστική κατάσταση καταρτιζοµένων µε την επωνυµία της
επιχείρησης στη οποία εργάζεται ο καθένας
- στη περίπτωση συµµετοχής ανεξάρτητων καταρτιζοµένων, βεβαίωση
φορέα εργαζοµένων και φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ασφάλισής τους
Ο Επιτόπιος έλεγχος χαρακτηρίζεται αρνητικός και το πρόγραµµα
κατάρτισης απορρίπτεται και δεν αποπληρώνεται όταν διαπιστωθεί
ότι:
1. Απουσιάζει ποσοστό άνω του 50% του αριθµού των καταρτιζοµένων
που ο φορέας έχει δηλώσει για κάθε ηµέρα κατάρτισης.
2. Απουσιάζει ο εκπαιδευτής
3. Ο διδάσκων κατά τον έλεγχο εκπαιδευτής δεν έχει δηλωθεί στο
πρόγραµµα.
4. Στην αίθουσα κατάρτισης υπάρχουν πάνω από είκοσι πέντε (25)
άτοµα, εκτός του εκπαιδευτή . 
5. ∆εν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης ή δεν παρασχέθηκαν οι
απαραίτητες διευκολύνσεις ώστε οι ελεγκτές να µεταβούν στον χώρο
της κατάρτισης εντός δέκα λεπτών (10) από την προσέλευσή τους.
6. Ο χώρος που υλοποιείται το πρόγραµµα κατάρτισης δεν έχει τις
απαιτούµενες προδιαγραφές σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα
απόφαση.
7. ∆εν υπάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστής µε σύνδεση στο διαδίκτυο
κοντά στο χώρο που υλοποιείται το πρόγραµµα κατάρτισης.
8. Έχει γίνει αλλαγή στο αντικείµενο κατάρτισης ή/και στο περιεχόµενο
προγράµµατος.
9. Έχει γίνει αλλαγή στις ώρες ή στις ηµέρες υλοποίησης του
προγράµµατος χωρίς να έχει ενηµερώσει ο φορέας ηλεκτρονικά το Π.Σ
του ΛΑΕΚ.
10. Έχει γίνει αλλαγή που αφορά στους καταρτιζόµενους, στην ηµεροµηνία
έναρξης του προγράµµατος, στη χρονική διάρκεια του προγράµµατος
κατάρτισης και ο φορέας δεν έχει ενηµερώσει ηλεκτρονικά το Π.Σ του
ΛΑΕΚ.
11. Στην αίθουσα παρίστανται ως καταρτιζόµενοι του προγράµµατος και
άτοµα διαφορετικά των δηλωθέντων στο πρόγραµµα.
12. ∆εν εντοπίστηκε ο τόπος υλοποίησης του προγράµµατος λόγω
ελλιπών ή ανακριβών στοιχείων.
13. Έχει καταχωρηθεί ηλεκτρονικά ως αρµόδιο ΚΠΑ διαφορετικό από
αυτό που υπάγεται ο τόπος υλοποίησης του προγράµµατος.
14. Παρεµποδίζεται η διενέργεια και ολοκλήρωση του ελέγχου από τον
εκπαιδευτικό ή τον εργοδοτικό φορέα.
Σε περίπτωση αρνητικού ελέγχου, σε ότι αφορά την υλοποίηση του
προγράµµατος ή το φυσικό αρχείο αυτού, ο φορέας εκπροσώπησης των
εργοδοτών µπορεί να υποβάλει ένσταση αποκλειστικά µέσω του διαδικτύου,
µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία του ελέγχου.
Η αρµόδια Υπηρεσία του ΟΑΕ∆ µε εισήγησή της θέτει υπόψη της Επιτροπής
ΕΛΕΚΠ την ένσταση για τη λήψη σχετικής απόφασης και ο φορέας
ενηµερώνεται ηλεκτρονικά για το αποτέλεσµα της ένστασης.
Η Επιτροπή ΕΛΕΚΠ ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης µπορεί να
επιβάλει στο φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών ως ποινή:
• την µη αποπληρωµή αυτού του προγράµµατος κατάρτισης
• την µη αποπληρωµή όλων των προγραµµάτων κατάρτισης
• ποινή αποκλεισµού από τα προγράµµατα κατάρτισης του ΛΑΕΚ
από 1 έως 3 χρόνια
Επιπλέον, η επιτροπή ΕΛΕΚΠ, σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω
περιπτώσεων 5,11,12 και 13 µπορεί να επιβάλει, ανάλογα µε τη βαρύτητα της
παράβασης, ποινή αποκλεισµού στο φορέα κατάρτισης από τα προγράµµατα
κατάρτισης από 1 έως 3 χρόνια. 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο
• ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Για την αποπληρωµή κάθε προγράµµατος κατάρτισης ο Φορέας θα πρέπει,
να προσκοµίσει όλα τα παραστατικά δαπανών για το σύνολο του κόστους του
προγράµµατος και να τηρεί αντίγραφα αυτών στο φυσικό του αρχείο για
έλεγχο.
Σε περίπτωση που αποδειχτεί ότι ο Φορέας δεν έχει στην κατοχή του τα
ανωτέρω πιστοποιητικά ή δεν κατέβαλε τις παραπάνω δαπάνες, τότε ο ΟΑΕ∆
σύµφωνα µε τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ.3 του άρθρου 1 του
Ν.2434/1996, επιβάλλει ως ποινή αποκλεισµού από τα προγράµµατα
κατάρτισης του ΛΑΕΚ από 1 έως 3 χρόνια.
Επισηµαίνεται ότι δεν αποπληρώνονται προγράµµατα κατάρτισης, σε
περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής αναληθών στοιχείων, σε ότι αφορά
στα στοιχεία του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών και των
καταρτιζοµένων.

∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΑΘΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΑΕΚ
• ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
• ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Για κάθε πρόγραµµα κατάρτισης, το κόστος υλοποίησης του προγράµµατος
δικαιολογείται µε:

1. Τιµολόγιο µε πλήρη ανάλυση δαπανών το οποίο εκδίδει ο εκπαιδευτικός
φορέας προς τον φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών.

Στο τιµολόγιο θα πρέπει να γίνεται πλήρης ανάλυση της δαπάνης η οποία θα
περιλαµβάνει και τα εξής στοιχεία:
- Κωδικό Προγράµµατος
- Αντικείµενο κατάρτισης
- Αριθµό καταρτιζοµένων
- Ηµεροµηνία έναρξης –λήξης

Το παραστατικό αυτής της δαπάνης πρέπει να µην έχει εκδοθεί µετά το
τέλος της διαχειριστικής περιόδου που υλοποιήθηκε το πρόγραµµα
κατάρτισης (άρθρο 6, παρ.14 Κ.Φ.Α.Σ.)

2. Για το Εργατικό Κέντρο (εφόσον υπάρχει συνεργασία), υπεύθυνη δήλωση
του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών ότι στο συγκεκριµένο πρόγραµµα
(αναγράφεται και ο κωδικός του προγράµµατος), υπάρχει συνεργασία του
Εργατικού Κέντρου (αναγράφεται η επωνυµία του εργατικού κέντρου).

3. Για την καταβολή του ποσού που αναλογεί στο 4% του συνολικού ποσού
αποπληρωµής του προγράµµατος κατάρτισης στην Οµοσπονδία,
προσκοµίζεται:
1) φωτοτυπίες εντύπων που αποδεικνύουν τις ενέργειες
δηµοσιοποίησης του Προγράµµατος σε τοπικό επίπεδο,
αντίγραφο της «έκθεσης υλοποίησης προγράµµατος κατάρτισης
ΛΑΕΚ 1-25» καθώς και
2) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει υλοποιήσει πρόγραµµα
κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25 ως δικαιούχος φορέας.
Τελικό στάδιο αποπληρωµής:
Μετά την πιστοποίηση του ποσού που δικαιούται, ο φορέας εκπροσώπησης
των εργοδοτών (ποσό του φορέα για γραµµατειακή υποστήριξη και αµοιβή
ΚΕΚ) προσκοµίζει:
• διαβιβαστικό έγγραφο µε την σφραγίδα του ΦΕΕ, ονοµατεπώνυµο
υπευθύνου και τηλέφωνο επικοινωνίας, στο οποίο θα αναγράφονται οι
κωδικοί των προγραµµάτων για τα οποία αιτείται την πληρωµή και τα
αντίστοιχα ποσά.
• τις αντίστοιχες αποφάσεις του ΕΛΕΚΠ µε τους κωδικούς των
προγραµµάτων
• φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα

Για την καταβολή του ποσού της αποπληρωµής του προγράµµατος θα
γίνεται πίστωση του λογαριασµού του φορέα σε λογαριασµό (ΙΒΑΝ) , που θα
πρέπει να είναι στο όνοµα του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών και
µόνο.

Αναλυτικότερα στοιχεία για την αποπληρωµή των προγραµµάτων και τα
δικαιολογητικά δαπανών που πρέπει να προσκοµιστούν θα αποτυπωθούν σε
επόµενη εγκύκλιο αποπληρωµής. ΠΙΝΑΚΑΣ
Η επιχορήγηση ανά νομό

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ 5.040.000,00
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 224.000,00
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 414.400,00
ΕΥΒΟΙΑΣ 436.800,00
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 235.200,00
ΛΕΣΒΟΥ 168.000,00
ΣΑΜΟΥ 67.200,00
ΧΙΟΥ 100.800,00
Σύνολο 6.686.400,00

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ 324.800,00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2.284.800,00
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 134.400,00
ΚΙΛΚΙΣ 212.800,00
ΚΟΖΑΝΗΣ 336.000,00
ΠΕΛΛΑΣ 246.400,00
ΠΙΕΡΙΑΣ 280.000,00
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 123.200,00
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 123.200,00
Σύνολο 4.065.600,00

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
∆ΡΑΜΑΣ 201.600,00
ΕΒΡΟΥ 257.600,00
ΚΑΒΑΛΑΣ 257.600,00
ΞΑΝΘΗΣ 324.800,00
ΡΟ∆ΟΠΗΣ 246.400,00
ΣΕΡΡΩΝ 425.600,00
Σύνολο 1.713.600,00

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 78.400,00
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 44.800,00
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 324.800,00
ΛΑΡΙΣΑΣ 660.800,00
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 492.800,00
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 448.000,00
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 392.000,00
Σύνολο 2.441.600,00

5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 459.200,00
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 257.600,00
ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 179.200,00
ΑΧΑΙΑΣ 716.800,00
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 44.800,00
ΗΛΕΙΑΣ 470.400,00
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 44.800,00 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 201.600,00
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 190.400,00
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 369.600,00
ΦΩΚΙ∆ΑΣ 44.800,00
Σύνολο 2.979.200,00

6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 582.400,00
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 168.000,00
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 179.200,00
ΧΑΝΙΩΝ 336.000,00
Σύνολο 1.265.600,00

7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΡΤΑΣ 168.000,00
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 89.600,00
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 313.600,00
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 112.000,00
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 33.600,00
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 123.200,00
Σύνολο 840.000,00 


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved