ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
Προγράμματα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ατόμων ειδικών ομάδων και διευθέτηση του χώρου εργασίας

Αθήνα 30.8.2017, 10:16

Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ατόμων ειδικών ομάδων και έτερο για τη διευθέτηση του χώρου εργασίας 50 ατόμων με αναπηρία, κατήρτησαν με κοινή απόφασή τους τα υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών. Το πρόγραμμα θα υλοποιήσει κατά το προσεχές διάστημα ο ΟΑΕΔ.

Ειδικότερα, το ένα Πρόγραμμα προβλέπει την πρόσληψη 2.000 Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, ενώ το έτερο προβλέπει την επιχορήγηση 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ).

Τα προγράμματα απευθύνεται:
α) Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4430/2016 (Α' 205), και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.
β) Σε επιχειρήσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' Βαθμού για την απασχόληση ΑμεΑ, σύμφωνα με την περ. ιη της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α' 28), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α' 234).

Και τα δύο προγράμματα θα λειτουργήσουν κατά έτη 2017 έως 2021, με κυμαινόμενους προϋπολογισμούς κάθε έτος.

Μετά την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον ΟΑΕΔ, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού ή στο e-aitisi και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής - εντολή κενής θέσης - υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr). Διαφορετικά, θα πρέπει να απευθυνθούν στα γραφεία του Οργανισμού.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 38839/838
Ειδικό Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την
πρόσληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρί-
ες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες
ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατι-
κών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται
σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα Επιχορή-
γησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του
χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ).

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. δ/τος 2961/1954 «Περί συστάσε-
ως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανερ-
γίας» (Α' 197), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του ν. δ/τος 212/1969 «Περί Οργανώ-
σεως και Διοικήσεως του Οργανισμού Απασχολήσεως
Εργατικού Δυναμικού» (Α' 112), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 (Α' 70)
«Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και
περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση
συναφών διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε με τις δια-
τάξεις του π. δ/τος 245/1986 (Α' 117), τα άρθρα 6 και 7
του ν. 1836/1989 (Α' 79) και το άρθρο 3 του ν. 2336/1995
(Α' 189), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 8 του ν. 1545/1985 (Α' 91).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 1346/1983 «Τρο-
ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της εργατικής
νομοθεσίας και ρύθμιση διαφόρων θεμάτων» (Α' 46),
όπως ισχύει., σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.
2 του άρθρου 13 και του άρθρου 16 του ν. 1648/1986,
καθώς και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 8 και του άρθρου
15 του ν. 2643/1998.
5. Τις διατάξεις του ν. 2434/1996 «Μέτρα Πολιτικής για
την απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και
κατάρτιση και άλλες διατάξεις» (Α' 188), όπως ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του ν. 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών
σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και
άλλες διατάξεις» (Α' 205), όπως ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του
Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α' 258), όπως ισχύουν.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3833/2010 «Προστα-
σία της Εθνικής Οικονομίας -επείγοντα μέτρα για την αντι-
μετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (Α' 40), όπως ισχύει.
9. Τις διατάξεις των άρθρων 25, 29 και 34 του
ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην
Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α' 88), όπως ισχύουν.
10. Τις διατάξεις του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του
Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων
Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
και ιδίως του άρθρου 70 αυτού (Α' 170), όπως ισχύουν.
11. Τις διατάξεις του ν. 2190/1994 «Σύσταση Ανεξάρ-
τητης Αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση
θεμάτων διοίκησης» (Α' 28), όπως ισχύουν, και ιδίως την
περ. ιη της παρ. 2 του άρθρου 14, όπως συμπληρώθηκε
με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 «Αναμόρ-
φωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και
άλλες διατάξεις» (Α' 234).
12. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 της πράξης
6 του Υπουργικού Συμβουλίου της 28-02-2012 «Ρύθμιση
θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του
ν. 4046/2012» (Α' 38). Proslipsis.gr
13. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 (Α' 115)
«Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, Ρυθ-
μίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και ιδίως το εδάφιο β' της
παρ. 3 και την παρ. 7 του άρθρου αυτού, όπως ισχύουν.
14. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4430/2016 (Α' 205)
«Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των
φορέων της και άλλες διατάξεις».
15. Τις διατάξεις των άρθρων 11, 12, και 13 του
ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α' 50), όπως ισχύουν.
16. Τις διατάξεις του άρθρου 14 και της παρ. 3 του άρ-
θρου 15 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση:
Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α' 34).
17. Τον Κανονισμό ΕΕ αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής
της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας
(ΕΕ L 352/24.12.2013).
18. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4174/2013 «Κώ-
δικας Φορολογικής Διαδικασίας» (Α' 170), όπως ισχύει,
καθώς και αυτές του ν. 4308/2014 «Ελληνική Λογιστικά
Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α'
251), όπως ισχύουν.
19. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α'
143), όπως ισχύουν.
20. Τις διατάξεις των άρθρων 41 παρ. 1, 47 παρ. 3 και
90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του π. δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
(Α' 98).
21. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του π. δ/τος
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
(Α' 145).
22. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του
ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για
την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργά-
νωση της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων
και λοιπές διατάξεις» (Α' 29).
23. Τις διατάξεις του π. δ/τος 73/2015 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).
24. Τις διατάξεις του π. δ/τος 111/2014 «Οργανισμός
Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 178).
25. Τις διατάξεις του π. δ/τος 113/2014 «Οργανισμός
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό-
νοιας» (Α' 180).
26. Την υπ' αριθμ. 1016784/1299-25/0016/26-02-1997
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Είσπραξη εσό-
δων υπέρ τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρε-
σίες» (Β' 120), όπως ισχύει.
27. Την ανάγκη υλοποίησης προγραμμάτων επαγ-
γελματικής αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία και
εν γένει ευπαθών ομάδων, στο πλαίσιο του σκοπού του
Ο.Α.Ε.Δ για την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής
για την απασχόληση και την καταπολέμηση της ανεργίας,
την ενίσχυση και διευκόλυνση της ένταξης του ανθρώ-
πινου δυναμικού της χώρας στην αγορά εργασίας, μερι-
μνώντας ιδίως για τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων
εργασίας με την παροχή οικονομικών ενισχύσεων προς
τους εργοδότες.
28. Την υπ' αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση Πρωθυ-
πουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρω-
τή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (Β' 2168).
29. Την υπ' αριθμ. Υ28/8-10-2015 (Β' 2168) Απόφαση
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Ανα-
πληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου», όπως
αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ'αριθμ. Υ70/11-11-2015
(Β' 2441) και Υ43/28-04-2017 (Β' 1510) αποφάσεις του
Πρωθυπουργού.
30. Την υπ' αριθμ. 1952/39/15-07-2016 απόφαση του
Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.
31. Την υπ' αριθμ. 635/8-3-2016 απόφαση του Δ.Σ. του
Ο.Α.Ε.Δ. (Β' 1708).
32. Την υπ' αριθμ. 2854/01-07-2008 απόφαση του Δ.Σ.
του Ο.Α.Ε.Δ.
33. Την υπ' αριθμ. 1092/23/11-04-2017 απόφαση του
Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ..
34. Το υπ' αριθμ. 13481/13/22-03/2017 έγγραφο της
Αποκεντρωμένης Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του
Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης προς τη Διεύθυνση Απασχόλησης
του Ο.Α.Ε.Δ.
35. Την υπ' αριθμ. 22519/866/19-05-2017 εισήγηση
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης.
36. Την υπ' αριθμ. 38632/26-05-2017 βεβαίωση δέ-
σμευσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Ο.Α.Ε.Δ..
37. Τις υπ' αριθμ. 940/26-05-2017 και 941/26-05-2017
αποφάσεις έγκρισης δέσμευσης πίστωσης της Οικονο-
μικής Υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.Δ..
38. Την υπ' αριθμ. 19199/759/25-05-2017 απόφαση της
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης.
39. Την υπ' αριθμ. ΑΤ2/24754/46/02-06-2017 εισήγηση
του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
40. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται δαπάνη ποσού ύψους τριάντα εννέα εκα-
τομμυρίων επτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ
(39.725.000,00€) περίπου, σε βάρος του Προϋπολογι-
σμού του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία καλύπτεται από εγγεγραμμέ-
νες πιστώσεις στον ΚΑΕ 2493 του προϋπολογισμού του
Ο.Α.Ε.Δ., η οποία κατανέμεται κατ' έτος ως εξής:
Για το έτος 2017: 2.125.000 ευρώ
Για το έτος 2018: 5.000.000 ευρώ
Για το έτος 2019:10.000.000 ευρώ
Για το έτος 2020:12.000.000 ευρώ
Για το έτος 2021:10.600.000 ευρώ, αποφασίζουμε:
Την κατάρτιση ειδικού προγράμματος ενίσχυσης ερ-
γοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με
Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες
ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατό-
μων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό
κίνδυνο και προγράμματος Επιχορήγησης 50 θέσεων
Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτο-
μα με Αναπηρίες (ΑμεΑ), ως εξής:


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Ειδικό Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρό-
σληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ),
Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυ-
λακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών
Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο

Άρθρο 1
Αντικείμενο προγράμματος -
Στόχος του προγράμματος
Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 2.000
νέων θέσεων εργασίας, με την πρόσληψη ανέργων Ατό-
μων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρ-
τησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παρα-
βατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε
κοινωνικό κίνδυνο.
Το πρόγραμμα απευθύνεται:
α) Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, Φορείς
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, όπως ορίζονται
στο άρθρο 3 του ν. 4430/2016 (Α' 205), και γενικά εργοδό-
τες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική
δραστηριότητα.
β) Σε επιχειρήσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' Βαθ-
μού για την απασχόληση ΑμεΑ, σύμφωνα με την περ.
ιη της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α' 28),
όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 3812/2009 (Α' 234).

Άρθρο 2
Πλαίσιο ένταξης - χρηματοδότηση
1. Οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος,
σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 1346/1983, προβλέπεται
να καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ..
Η μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των
39.600.000 ευρώ ως εξής:
Για το έτος 2017: 2.000.000 ευρώ
Για το έτος 2018: 5.000.000 ευρώ
Για το έτος 2019: 10.000.000 ευρώ
Για το έτος 2020: 12.000.000 ευρώ
Για το έτος 2021: 10.600.000 ευρώ
2. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα
Απόφαση χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος ση-
μασίας (de minimis). Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο
3 παρ. 2 του εν λόγω Κανονισμού, το συνολικό ποσό των
ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά
κράτος μέλος σε μια ενιαία επιχείρηση δεν πρέπει να
υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε
περίοδο τριών οικονομικών ετών. Επίσης το συνολικό
ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγού-
νται ανά κράτος μέλος σε μια ενιαία επιχείρηση που εκτε-
λεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό
τρίτων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000
ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.
Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται από τον Ο.Α.Ε.Δ. με την
υποβολή σε αυτόν υπεύθυνης δήλωσης, από το δικαι-
ούχο της ενίσχυσης, για οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση
ήσσονος σημασίας την οποία έλαβε η οικεία επιχείρηση
βάσει του εν λόγω Κανονισμού ή άλλων Κανονισμών για
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα
οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος και
με την οποία υπεύθυνη δήλωση βεβαιώνει, επίσης, ότι
το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας
που της έχουν χορηγηθεί κατά το τρέχον και τα δύο
προηγούμενα οικονομικά έτη, συμπεριλαμβανομένης
της παρούσας ενίσχυσης, δεν υπερβαίνει τα, κατά περί-
πτωση, ανωτέρω αναφερόμενα ποσά. (άρθρο 6, παρ. 1,
3 του Κανονισμού 1407/2013).
Το προβλεπόμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο χο-
ρηγούμενης ενίσχυσης αφορά σε «ενιαία» επιχείρηση.
Στην έννοια της «ενιαίας» επιχείρησης περιλαμβάνο-
νται για τους σκοπούς του Κανονισμού 1407/2013 όλες
οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακό-
λουθες σχέσεις μεταξύ τους:
α) μία επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαι-
ωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επι-
χείρησης
β) μία επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να
παύσει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, δι-
αχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης
γ) μία επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζου-
σα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει
συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού
αυτής της τελευταίας
δ) μία επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης
επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει
συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω
επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου
των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.
Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέ-
σεις που αναφέρονται στα ανωτέρω στοιχεία α έως δ
με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται
επίσης ενιαία επιχείρηση.
3. Ως ημερομηνία χορήγησης της συνολικής ενίσχυσης
νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης.

Άρθρο 3
Δικαιούχοι
1. Δικαιούχοι είναι:
α) Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, Φορείς
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, όπως ορίζο-
νται στο άρθρο 3 του ν. 4430/2016 (Α' 205), και γενικά
εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οι-
κονομική δραστηριότητα, και
β) Οι επιχειρήσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' Βαθ-
μού για την απασχόληση ΑμεΑ, σύμφωνα με την περί-
πτωση ιη, παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως
ισχύει, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρη-
σης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση
του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
(ημερολογιακά).
2. Ως μείωση προσωπικού κατά το τρίμηνο που προ-
ηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρημα-
τοδότησης θεωρείται:
α) η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,
β) η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη
σε μερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση ή σε άλλη
μορφή απασχόλησης πέραν της πλήρους και
γ) η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του
εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών
κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιχείρηση προκειμένου να
ενταχθεί στο πρόγραμμα πρέπει να καλύψει τη μείωση
έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής
στο πρόγραμμα.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει προβεί σε μείω-
ση του προσωπικού της αλλά έχει προβεί σε προγενέ-
στερη νέα πρόσληψη υπαλλήλου, μέσα στον ίδιο μήνα
που έχει λάβει χώρα η μείωση, μπορεί να ενταχθεί στο
πρόγραμμα.
Η ανωτέρω δέσμευση ισχύει και για το χρονικό διάστη-
μα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την
ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα.
3. Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού κατά το τρίμηνο
που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτη-
σης, η αλλαγή στον αριθμό των απασχολουμένων που
οφείλεται σε:
α) καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδό-
τησης,
β) καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου
για πειθαρχικούς λόγους, μετά από μήνυση για αξιόποινη
πράξη,
γ) καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου (πριν τη
λήξη της) που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά
στον εργαζόμενο,
δ) λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου,
ε) οικειοθελή αποχώρηση,
στ) φυλάκιση και
ζ) θάνατο.
Για όλα τα παραπάνω, οι επιχειρήσεις οφείλουν να
προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν και για επιχει-
ρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή
αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουρ-
γία στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο
δραστηριότητας.
4. Δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα:
α) Οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά στην
πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του
άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α' 28) εκτός από τις επιχει-
ρήσεις της περίπτωσης β του άρθρου 1 της παρούσης.
β) Τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την
έδρα τους σε χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης διότι δεν είναι εφικτός ο έλεγχος σώρευσης των
ενισχύσεων.
γ) Εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις που στην
εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εται-
ρείες διότι δεν είναι εφικτός ο έλεγχος σώρευσης των
ενισχύσεων.
δ) Σύλλογοι και σωματεία που δεν ασκούν τακτικά οι-
κονομική δραστηριότητα.
ε) Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιο-
κτήτες ενταγμένων σε αυτά.
στ) Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανά-
κτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων.
ζ) Οι επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από με-
ταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/και
επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκ-
μίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο
χώρο με το αυτό ή άλλο αντικείμενο δραστηριότητας.
Σε αυτές τις περιπτώσεις οι επιχειρήσεις εντάσσονται για
τον επιπλέον αριθμό θέσεων που είχε η προηγούμενη
επιχείρηση. Proslipsis.gr
η) Οι επιχειρήσεις που η έδρα είναι η οικία του εργο-
δότη (ενδεικτικά: ασφαλιστές, λογιστές, πολιτικοί μη-
χανικοί) εκτός των επιχειρήσεων που λόγω της φύσης
της δραστηριότητας τους απασχολούν το προσωπικό
εκτός του χώρου της έδρας τους (ενδεικτικά: υπηρεσίες
εκμετάλλευσης φορτηγών, υπηρεσίες εκμετάλλευσης
ταξί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, κηπουροί).
θ) Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς,
στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.
1407/2013 της Επιτροπής (παρ. 1 του άρθρου 1):
αα. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον το-
μέα της αλιείας (στην πρωτογενή αλιεία και στην υδα-
τοκαλλιέργεια),
ββ. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην
πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων,
γγ. Τα νυχτερινά κέντρα,
δδ. Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παρο-
χής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου (telemarketing),
εε. Οι εποχικές επιχειρήσεις για την πρόσληψη επιχο-
ρηγουμένων ως εποχικό προσωπικό τους.
στστ. Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις ή οι επιχειρήσεις
οι οποίες στον χώρο που θα απασχολήσουν το επιχορη-
γούμενο άτομο (έδρα ή υποκατάστημα) συστεγάζονται
με άλλη επιχείρηση.
5. Όταν το αντικείμενο εργασιών μιας επιχείρησης
είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται
του προγράμματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
περίπτωση θ) της παρ. 4, η επιχείρηση, για να ενταχθεί,
πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα
αναφέρει ότι το επιχορηγούμενο άτομο δεν πρόκειται
να απασχοληθεί στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών
της περίπτωσης θ) της παρ. 4.

Άρθρο 4
Ωφελούμενοι
1. Ωφελούμενοι είναι τα Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ),
τα Απεξαρτημένα Άτομα από εξαρτησιογόνες ουσίες,
τα Αποφυλακισμένα, τα Νεαρά Παραβατικά Άτομα ή
τα Νεαρά Άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο
τα οποία προσλαμβάνονται από τις επιχειρήσεις που
εντάσσονται στο πρόγραμμα, και είναι εγγεγραμμένα
στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. για
χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) μηνών.
2. Οι ωφελούμενοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
α) να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των
Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. κατά την υπόδειξη τους από το
αρμόδιο ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2 και μέχρι την πρόσληψη τους
β) να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο
εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν συμπλη-
ρωμένο «Ατομικό Σχέδιο Δράσης» (ΑΣΔ).
γ) να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους
μέλους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμο-
νής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων
χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη ερ-
γασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί
το πρόγραμμα.
δ) για την περίπτωση απασχόλησης ΑμεΑ σε επιχει-
ρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέ-
ρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών), σε εφαρμογή
του ν. 3812/2009, άρθρο 1 περίπτωση ιη της παρ. 2), να
είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους-μέλους της Ε.Ε.
(ν. 2431/1996), Βορειοηπειρώτες, ομογενείς ή ομογενείς
που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα
νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποι-
ητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η
ιδιότητα τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδη-
ση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958).
ε) Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται
η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για
την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η
οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας
(ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το
Κέντρο Ελληνικής γλώσσας: (α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπαν-
δρέου 37, Αθήνα και (β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρα, Θεσ-
σαλονίκη, των κατωτέρω επιπέδων:
Α' ΕΠΙΠΕΔΟ/ Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Υπο-
χρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.)
Β' ΕΠΙΠΕΔΟ/ Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσω-
πικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού.
Γ' ΕΠΙΠΕΔΟ/ Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία
Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(Τ.Ε.), μη Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προ-
σωπικού.
Δ' ΕΠΙΠΕΔΟ/Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πα-
νεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.)
Διοικητικού Προσωπικού.
Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό
του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται
ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη
σχολή ή σχολείο ελληνικής γλώσσας.
στ) Τα άνεργα άτομα με αναπηρίες να διαθέτουν Γνω-
μάτευση Αναπηρίας από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α.
σε ισχύ, με την οποία να πιστοποιείται ποσοστό αναπη-
ρίας 50% και άνω.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα άτομα προσκομί-
ζουν Γνωμάτευση με πάθηση προερχόμενη από χρήση
τοξικών ή άλλων ουσιών, για την ένταξη τους στη συγκε-
κριμένη κατηγορία και την εγγραφή τους στα μητρώα
ανέργων απαιτείται Βεβαίωση απεξάρτησης.
ζ) Τα άνεργα αποφυλακισμένα άτομα να διαθέτουν:
αα) Αποφυλακιστήριο με χρονολογία αποφυλάκισης
από 01-01-2012 και μετά. Είναι δυνατή η υπαγωγή στο
πρόγραμμα των ατόμων που προσκομίζουν αποφυλα-
κιστήριο από χώρες Ε.Ε.
ββ) Εισηγητική Έκθεση της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή
του Διευθυντή του Σωφρονιστικού καταστήματος, ότι
το άτομο έχει ανάγκη κοινωνικο-οικονομικής στήριξης
και προτείνεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα επιχορήγη-
σης ΝΘΕ του ΟΑΕΔ. Τα άτομα που υπάγονται σε αυτά τα
προγράμματα πρέπει να έχουν εκτίσει συνεχή φυλάκιση
τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
η) Τα Απεξαρτημένα Άτομα να διαθέτουν:
αα) Αποδεικτικό απεξάρτησης / Βεβαίωση από θε-
σμοθετημένο φορέα Δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα απε-
ξάρτησης (18 ΑΝΩ, ΚΕ.ΘΕ.Α. ή από άλλες θεραπευτικές
κοινότητες στις οποίες έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη
άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης ) ότι το άτομο ολοκλήρωσε πρόγραμμα
απεξάρτησης από τοξικές ή άλλες ουσίες από το 2012
και μετά ή
ββ) Βεβαίωση απεξάρτησης από χώρες της Ε.Ε. με την
προϋπόθεση ο φορέας που εκδίδει την Βεβαίωση αυτή
να έχει λάβει άδεια λειτουργίας από Δημόσια Αρχή της
χώρας αυτής ή
γγ) Βεβαίωση από θεσμοθετημένο φορέα απεξάρτη-
σης ότι το άτομο βρίσκεται στο Στάδιο Κοινωνικής Επα-
νένταξης υλοποιούμενου από θεσμοθετημένο φορέα
προγράμματος απεξάρτησης ή
δδ) Βεβαίωση από θεσμοθετημένο φορέα απεξάρτησης
ότι το άτομο βρίσκεται στο Στάδιο Κοινωνικής Επανένταξης
του προγράμματος υποκατάστασης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. Στην πε-
ρίπτωση αυτή απαιτείται η έγγραφη σύμφωνη γνώμη του
φορέα απεξάρτησης, ο οποίος παράλληλα υποχρεούται να
παρακολουθεί το άτομο στον εργασιακό χώρο και να του
παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη.
Στις προηγούμενες περιπτώσεις γγ και δδ, πρέπει να
ορίζεται επιστημονικός σύμβουλος για τη στήριξη του
απασχολούμενου, ο οποίος συνεργάζεται με τις Υπηρε-
σίες του ΟΑΕΔ.
θ) Τα Νεαρά Παραβατικά Άτομα (άτομα που τους έχουν
επιβληθεί αναμορφωτικά μέτρα ή περιορισμός σε ειδικό
κατάστημα κράτησης νέων) ή τα Νεαρά Άτομα που βρί-
σκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, να διαθέτουν :
αα) Εισηγητική Έκθεση Κοινωνικών Υπηρεσιών Σω-
φρονιστικών Ιδρυμάτων ή Ιδρυμάτων Αγωγής ή Εται-
ρείας Προστασίας Ανηλίκων ή Δικαστηρίων Ανηλίκων ή
Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων ή αρμοδίων Φορέων
του Υπουργείου Υγείας ή των Νομαρχιών ή Δήμων ή
άλλου αρμόδιου Φορέα Κοινωνικής Παρέμβασης ή του
"Χαμόγελο του παιδιού" ή των Χωριών SOS ή άλλων
ομόλογων Φορέων, ότι το άτομο βρίσκεται σε ειδικές
κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες και προτείνεται να
ενταχθεί στο πρόγραμμα επιδότησης της απασχόλησης
του ΟΑΕΔ.
ββ) Βιβλιάριο ανηλίκου για τις περιπτώσεις που προ-
βλέπεται.
3. Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή:
α) Ατόμων που κατά το τελευταίο εξάμηνο (6μηνο),
πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρη-
ματοδότησης για ένταξη στο πρόγραμμα από την επι-
χείρηση είχαν απασχοληθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο στην
ίδια επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που συνιστούν με την
αιτούσα ενιαία επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που μετα-
βιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και
επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό
αντικείμενο δραστηριότητας από τους ίδιους ή άλλους
εργοδότες ή εταίρους, είχαν απασχοληθεί με την ίδια ή
άλλη ειδικότητα στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με
ίδια δραστηριότητα (κύρια ή/και δευτερεύουσα), είχαν
απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδό-
της έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση
με την ενταχθείσα επιχείρηση.
Κατ' εξαίρεση, είναι δυνατή η υπαγωγή των ατόμων
του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον πρόκειται για άτο-
μα με ψυχική διαταραχή ή με νοητική υστέρηση ή τύ-
φλωση ή κώφωση ή παραπληγία/τετραπληγία ή μυϊκή
δυστροφία ή αυτά που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή
πάσχουν από μεσογειακή αναιμία, και σε κάθε περίπτω-
ση πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του παρόντος
άρθρου.
β) Ατόμων που προσελήφθησαν από την επιχείρηση
μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
γ) Εργαζομένων που θα απασχοληθούν αποκλειστικά,
από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την
6η πρωινή (λήξη ωραρίου).
δ) Ατόμων που:
αα) Είναι ομόρρυθμοι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε. και εταίροι
σε Ε.Π.Ε και στις Ι.Κ.Ε.
ββ) Είναι μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε.
γγ) Είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των
επιχειρήσεων (πλην των μελών των Φορέων Κοινωνι-
κής και Αλληλέγγυας Οικονομίας ήτοι του πρόεδρου
της Διοικούσας Επιτροπής, του νόμιμου εκπρόσωπου
ή διαχειριστή και των μελών της Διοικούσας Επιτροπής
των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας).
δδ) Είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών
των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας).
εε) Τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του
ν. 2643/1998.
στστ) Προσλαμβάνονται στο πλαίσιο ένταξης της επι-
χείρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για
την κάλυψη σχετικών συμβατικών της υποχρεώσεων,
π.χ. επενδυτικό σχέδιο, το οποίο επίσης επιχορηγεί το
μισθολογικό ή/και το μη μισθολογικό κόστος για τα άτο-
μα αυτά. Proslipsis.gr
ζζ) Προσλαμβάνονται από τους δικαιούχους εργοδό-
τες, προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε
άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης).
ηη) Απασχολούνται με μίσθωση - σύμβαση έργου ή
έμμισθη εντολή.
4. Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά
υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα από την αρμό-
δια Υπηρεσία (ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2) σύμφωνα με όσα ορίσει
η Δημόσια Πρόσκληση. Ως αρμόδια Υπηρεσία ορίζεται
η υπηρεσία (ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2) έκδοσης της εγκριτικής
απόφασης.

Άρθρο 5
Διαδικασία υπαγωγής δικαιούχων
1. Μετά την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης εν-
διαφέροντος, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν κωδικούς
πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του Ο.Α.Ε.Δ. ή
στο e-aitisi και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα,
εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονι-
κά, όπως καθορίζεται στη δημόσια πρόσκληση, αίτηση
υπαγωγής - εντολή κενής θέσης - υπεύθυνη δήλωση, η
οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ.
(www.oaed.gr).
Στην περίπτωση που οι αιτήσεις υποβληθούν από εν-
διαφερόμενες επιχειρήσεις που δεν είναι πιστοποιημένοι
χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ., εγγε-
γραμμένοι χρήστες στο Πληροφορικό Σύστημα (portal)
του Ο.Α.Ε.Δ. πρέπει να επισκεφτούν την Υπηρεσία του
Ο.Α.Ε.Δ. (ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της οποίας
ανήκει η έδρα της επιχείρησης και να προσκομίσουν τα
κάτωθι δικαιολογητικά για την παραλαβή κλειδαρίθμου
προκειμένου στη συνέχεια να υποβάλλουν ηλεκτρονική
αίτηση για την υπαγωγή στο ανωτέρω πρόγραμμα.
α) Οι ατομικές επιχειρήσεις, την Βεβαίωση έναρξης
επιτηδεύματος, β) Τα νομικά πρόσωπα, πρόσφατο κα-
ταστατικό της επιχείρησης από όπου προκύπτει η με-
τοχική ή/και εταιρική σύνθεση της καθώς και το ΑΦΜ
της επιχείρησης.
Η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να διενεργηθεί από
νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Στην περίπτωση που η επιχείρηση διατηρεί υποκα-
ταστήματα, κατά την έκδοση του κλειδαρίθμου δηλώ-
νονται και καταχωρίζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία
(όπως η διεύθυνση, το τηλέφωνο, η διεύθυνση ηλεκτρο-
νικού ταχυδρομείου (email) και το ΑΦΜ) κάθε υποκατα-
στήματός της.
Η ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης επέχει θέση
Υπεύθυνης Δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του
ν. 1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβά-
νονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η επιχείρηση φέρει την
ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλε-
κτρονικής της αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να συ-
μπληρώσει τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης
με τα στοιχεία που θα οριστούν στην οικεία πρόσκληση.
Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από την
επιχείρηση στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον απο-
κλεισμό της από τη διαδικασία και δεν είναι δυνατή η
εξέταση τυχόν αντιρρήσεων της. Η αίτηση συμμετοχής
συνιστά εξουσιοδότηση προς τον Ο.Α.Ε.Δ. για τη χρήση
και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφορια-
κά Συστήματα (Π.Σ.) του Ο.Α.Ε.Δ., του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ
- Ο.Α.Ε.Δ.- ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και
του ΕΦΚΑ.
Σε περίπτωση που μια επιχείρηση ή ένα υποκατάστη-
μα επιχείρησης έχει υποβάλει αίτηση και θελήσει να την
τροποποιήσει/διορθώσει, μπορεί να υποβάλει ηλεκτρο-
νικά νέα αίτηση, η οποία θα ισχύει εφεξής, ακυρώνοντας
κάθε προηγούμενη.
Στην περίπτωση που η επιχείρηση επιθυμεί να επι-
χορηγηθεί για άτομο που θα απασχολήσει σε υποκα-
τάστημα της, την ηλεκτρονική αίτηση την υποβάλλει
το υποκατάστημα της επιχείρησης στο ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2
αρμοδιότητάς της.
Τα υποκαταστήματα ή γραφεία που έχουν την έδρα
τους σε χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλ-
λουν την ηλεκτρονική αίτηση στο ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2 στην
αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το υποκατάστημα ή
γραφείο. Proslipsis.gr
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της
αίτησης χρηματοδότησης η επιχείρηση λαμβάνει από
το ΟΠΣ του Ο.Α.Ε.Δ. ή το e-aitisi αποδεικτικό με αριθμό
πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής.
2. Αρμόδιο όργανο για την υποβολή της αίτησης υπα-
γωγής και την ένταξη ή μη των δικαιούχων επιχειρήσεων,
για την εποπτεία των προγραμμάτων καθώς και για την
δημοσιονομική διόρθωση είναι:
α) Για την Περιφέρεια Αττικής, πλην των περιοχών αρ-
μοδιότητας των ΚΠΑ2 Μεγάρων, Ελευσίνας, Γλυφάδας,
Λαυρίου, Μαρκοπούλου και Παλλήνης, το Γραφείο Εργα-
σίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων Αθήνας για τα άτομα
όλων των ομάδων στόχου. Ειδικά για τις περιοχές αρ-
μοδιότητας των ΚΠΑ2 Μεγάρων, Ελευσίνας, Γλυφάδας,
Λαυρίου, Μαρκοπούλου και Παλλήνης, αρμόδιες είναι οι
αντίστοιχες υπηρεσίες των παραπάνω ΚΠΑ2.
β) Για τις Περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Αχα-
ΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Λάρισας τα αντίστοιχα
Γραφεία Εργασίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων για τα
άτομα όλων των ομάδων στόχου.
γ) Για όλες τις υπόλοιπες Περιφερειακές ενότητες της
Χώρας οι κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες ΚΠΑ2 για τα
άτομα όλων των ομάδων στόχου.
Για την υποβολή των αιτήσεων καταβολής επιχορήγη-
σης από τις δικαιούχους επιχειρήσεις και για την καταβο-
λή ή μη της επιχορήγησης, αρμόδια είναι τα ΚΠΑ2 στην
αρμοδιότητα των οποίων ανήκει η επιχείρηση.
3. Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης των
δυνητικά δικαιούχων είναι άμεση και λαμβάνεται υπόψη
ο χρόνος υποβολής τους και η πληρότητα των στοιχείων
που δηλώθηκαν. Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματο-
δότησης ανατίθεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρε-
σίας Ο.Α.Ε.Δ. σε υπαλλήλους του Γραφείου Απασχόλη-
σης, οι οποίοι εξετάζουν την τυχόν ύπαρξη αποκλίσεων
ανάμεσα στα στοιχεία της υποβαλλόμενης αίτησης και
στα στοιχεία που εξήχθησαν καθώς και την τήρηση των
όρων και προϋποθέσεων της παρούσας (έλεγχος είδους
επιχειρηματικής δραστηριότητας, μείωση προσωπικού,
σώρευσης και τήρησης κανόνων περί κρατικών ενισχύ-
σεων). Επίσης προβαίνουν, εφόσον απαιτείται, στον
έλεγχο των αναφερόμενων στην ηλεκτρονική αίτηση
της επιχείρησης από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.)
του Ο.Α.Ε.Δ., του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ - Ο.Α.Ε.Δ.- ΕΦΚΑ) του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης, της Γενικής γραμματείας Πληροφο-
ριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), του ΕΦΚΑ, καθώς και του
Υπουργείου Εσωτερικών όσον αφορά στις περιπτώσεις
των πολιτών τρίτων χωρών και των ομογενών, .
Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρημα-
τοδότησης το Γραφείο Απασχόλησης (ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ 2)
της αρμόδιας Υπηρεσίας προβαίνει εντός τριάντα (30)
εργάσιμων ημερών στην αξιολόγηση τους αναφορικά
με την πληρότητα ή μη των όρων και προϋποθέσεων
ένταξης στο ανωτέρω πρόγραμμα.
Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας ελέγχου, είναι
δυνατή η αναζήτηση περαιτέρω δικαιολογητικών από
τον αρμόδιο αξιολογητή ή από τον Προϊστάμενο της
Υπηρεσίας του Γραφείου Απασχόλησης (ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2),
τα οποία η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλλει προ-
κειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς ο έλεγχος.
Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ελέγχεται από τον
Προϊστάμενο της Υπηρεσίας του Γραφείου Απασχόλησης
(ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2), ο οποίος εκδίδει τη σχετική απόφαση
ένταξης ή απόρριψης.
4. Σε περίπτωση εγκριτικής απόφασης, το αρμό-
διο τμήμα ενημερώνει τον δικαιούχο καθώς και το
Γραφείο Απασχόλησης περιοχής αρμοδιότητας του
δικαιούχου.
Με την έκδοση της εγκριτικής απόφασης, προσδιορί-
ζεται ο ακριβής αριθμός των ατόμων για τα οποία αιτείται
και δικαιούται να επιχορηγηθεί η επιχείρηση, σύμφωνα
με τα στοιχεία της αίτησης υπαγωγής που έχει υποβάλει
η επιχείρηση, όπως, ενδεικτικά, ο αιτούμενος αριθμός
ατόμων, στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης και
αποστέλλεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(e-mail) στη δικαιούχο επιχείρηση.
Οι επιχειρήσεις - εργοδότες έχουν τη δυνατότητα
αναζήτησης ανέργων της ομάδας στόχου και σύμφωνα
με την υποβληθείσα αίτηση χρηματοδότησης - εντολή
κενής θέσης - Υπεύθυνη Δήλωση μέσω των Ηλεκτρονι-
κών Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. με κωδικούς πρόσβασης
(Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).
Κατά τη διαδικασία αναζήτησης ανέργων, εφόσον ο
άνεργος προσληφθεί σε υποκατάστημα της επιχείρησης,
η δυνατότητα αναζήτησης ανέργου παρέχεται μόνο στο
υποκατάστημα και πραγματοποιείται με κωδικούς πρό-
σβασης του υποκαταστήματος.
Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις - εργοδότες
δεν προβούν στην ανωτέρω διαδικασία ο αρμόδιος
«διαχειριστής» (εργασιακός σύμβουλος), ελέγχει την
διαθεσιμότητα του εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με
τις προϋποθέσεις που έχουν καθορισθεί για τις θέσεις
απασχόλησης που ζητά η επιχείρηση, ενημερώνοντας
σχετικά τον Προϊστάμενο και δυνητικά όλους τους υπό-
λοιπους εργασιακούς συμβούλους της Υπηρεσίας.
Με στόχο τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργα-
σίας, η υπόδειξη των ανέργων στις δικαιούχους επιχει-
ρήσεις διενεργείται από τους εργασιακούς συμβούλους
των Υπηρεσιών (ΓΕ ΕΚΟ ή Κ.Π.Α.2) μέσω συστατικού ση-
μειώματος και σύμφωνα με:
α) τη διαδικασία εγγραφής των δικαιούχων της στο
σύστημα προσφοράς - ζήτησης εργασίας,
β) την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση - εντολή κενής θέ-
σης εργασίας από τη δικαιούχο επιχείρηση και
γ) τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης
βάσει των προτάσεων που εμπεριέχονται στα ατομικά
σχέδια δράσης των προς υπόδειξη ανέργων.
Εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της εγκριτι-
κής απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα, η επιχείρηση
προβαίνει σε πρόσληψη του ατόμου.
Η επιχείρηση προβαίνει στην ηλεκτρονική αναγγελία
πρόσληψης των υποδειχθέντων μέσω του συστήματος
ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ-Ο.Α.Ε.Δ.- ΕΦΚΑ).
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας για
την αναγγελία πρόσληψης κατά τριάντα (30) ημέρες μετά
από αίτηση του εργοδότη και ύστερα από απόφαση του
Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.
Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή, υλοποίηση και
παρακολούθηση του προγράμματος, ο αρμόδιος υπάλ-
ληλος του Γραφείου Απασχόλησης (ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2) προ-
βαίνει σε ταυτοποίηση των αναγγελιών πρόσληψης της
επιχείρησης στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και
των συστατικών σημειωμάτων με τις εγκριθείσες θέσεις
5. Στην περίπτωση αποχώρησης επιχορηγούμενου
κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η επιχείρηση
υποχρεούται να τον αντικαταστήσει εντός τριάντα (30)
ημερών κατόπιν υπόδειξης ανέργου από την αρμόδια
Υπηρεσία. Η επιχείρηση προβαίνει σε νέα ηλεκτρονική
αναγγελία πρόσληψης των υποδειχθέντων μέσω του
συστήματος ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ-Ο.Α.Ε.Δ.- ΕΦΚΑ).
Στις περιπτώσεις αντικατάστασης, ακολουθείται η ίδια
διαδικασία, όπως στην παρ. 4, και ισχύουν οι δεσμεύσεις
του άρθρου 8.
6. Σε περίπτωση που θέσεις, τις οποίες έχει αιτηθεί η
επιχείρηση, δεν καλυφθούν εντός της προβλεπόμενης
προθεσμίας, θεωρούνται άκυρες και ο Προϊστάμενος
της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης προβαίνει στην
έκδοση απόφασης (α) ολικής ανάκλησης της εγκριτικής
απόφασης υπαγωγής, εφόσον η επιχείρηση δεν κάλυψε
το σύνολο των αιτηθεισών θέσεων ή (β) τροποποίησης
προϋπολογισμού λόγω μερικής ανάκλησης θέσεων, εφό-
σον η επιχείρηση κάλυψε μέρος των αιτηθεισών θέσεων.
Επίσης, στην περίπτωση που η επιχείρηση προβεί
στην πρόσληψη ανέργων, οι οποίοι δεν έχουν υποδει-
χθεί με συστατικό σημείωμα από την Υπηρεσία (ΓΕ ΕΚΟ
ή Κ.Π.Α.2) τότε οι προσλήψεις θεωρούνται άκυρες και ο
Προϊστάμενος προβαίνει σε ανάκληση της εγκριτικής
απόφασης υπαγωγής.
Ο υπεύθυνος διαχειριστής του συστήματος ενημερώ-
νει υποχρεωτικά το ηλεκτρονικό σύστημα των αιτήσεων
και για τις περιπτώσεις της απόρριψης μιας αίτησης, της
απενεργοποίησης της και της μερικής ή ολικής ανάκλη-
σης αντίστοιχα.

Άρθρο 6
Ποσό και διάρκεια επιχορήγησης
1. Η επιχορήγηση για κάθε μήνα πλήρους απασχόλη-
σης για τους ωφελούμενους ανέργους, ανέρχεται στο
70% του μισθολογικού και μη κόστους και μέχρι του
ποσού των 700 ευρώ μηνιαίως.
Για κάθε μήνα μερικής απασχόλησης η επιχορήγηση
ανέρχεται στο 70% του μισθολογικού και μη κόστους
και μέχρι του ποσού των 350 ευρώ μηνιαίως. Ως μερική
απασχόληση για υπαγωγή στο πρόγραμμα θεωρείται η
κατ' ελάχιστον τετράωρη ημερήσια απασχόληση εργα-
ζόμενου σε πενθήμερη βάση.
Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπε-
ριλαμβάνονται οι ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες
αποδοχές και οι εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη.
2. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους δώ-
δεκα (12) μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους
δώδεκα (12) μήνες και στη συνέχεια για άλλους δώδε-
κα (12) μήνες ύστερα από αίτηση που θα υποβάλει η
δικαιούχος επιχείρηση εντός τριάντα (30) ημερολογια-
κών ημερών πριν από τη λήξη έκαστου δωδεκάμηνου
(12μηνου) απασχόλησης.
Μετά τη λήξη της δωδεκάμηνης (12μηνης) επιχορήγη-
σης η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσω-
πικό της (επιχορηγούμενο και δεσμευόμενο) για τρεις
(3) μήνες ακόμα εφόσον ο επιχορηγούμενος δεν ήταν
μακροχρόνια άνεργος.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση αιτηθεί την επέκταση
της επιχορήγησης για άλλους δώδεκα (12) μήνες, μετά
τη λήξη της επιχορήγησης (συνολικά 12+12=24 μήνες)
η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό
της για έξι (6) μήνες ακόμα εφόσον ο επιχορηγούμενος
δεν ήταν μακροχρόνια άνεργος.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση αιτηθεί την επέκταση
της επιχορήγησης εκ νέου για άλλους δώδεκα (12) μήνες,
μετά τη λήξη της επιχορήγησης (συνολικά 12+12+12=36
μήνες) η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προ-
σωπικό της για εννέα (9) μήνες ακόμα εφόσον ο επιχο-
ρηγούμενος δεν ήταν μακροχρόνια άνεργος.
Στη περίπτωση που οι επιχειρήσεις δεν αιτηθούν την
επέκταση του προγράμματος, η δέσμευση της διατή-
ρησης του προσωπικού για άλλους τρεις (3) μήνες χω-
ρίς επιχορήγηση παραμένει τόσο στο πρώτο 12μηνο
απασχόλησης (12+3=15 μήνες) όσο και στο δεύτερο
(24+6=30 μήνες).
Για τους επιχορηγούμενους μακροχρόνια ανέργους η
επιχείρηση δεν υποχρεούται σε δέσμευση μετά τη λήξη
κάθε δωδεκάμηνου απασχόλησης.
Άρθρο 7
Διαδικασία καταβολής επιχορήγησης
1. Εντός των πρώτων ενενήντα (90) ημερών, που ακο-
λουθούν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Αναλυ-
τικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) του τελευταίου μήνα
κάθε τριμήνου απασχόλησης, η επιχείρηση υποβάλλει
την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά σε έντυπη ή
ηλεκτρονική μορφή.
Οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα
για τα υποκαταστήματα τους, υποβάλλουν την αίτηση
για την καταβολή της επιχορήγησης (για τα υποκατα-
στήματα) στην Υπηρεσία (ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της
οποίας ανήκει το υποκατάστημα που απασχολείται ο
επιχορηγούμενος.
Η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) προβαίνει στην αναφε-
ρόμενη στο άρθρο 6 καταβολή της επιχορήγησης αφού
ελέγξει τα παρακάτω δικαιολογητικά που η επιχορηγού-
μενη επιχείρηση υποβάλλει:
α) Κατάσταση (Έντυπο Β) που περιλαμβάνει:
αα) Το ονοματεπώνυμο των επιχορηγουμένων βάσει
του προγράμματος.
ββ) A.M. ΕΦΚΑ - πρώην ΙΚΑ/ ΕΤΑΜ και ΑΜΚΑ επιχο-
ρηγουμένων.
γγ) Την χρονολογία πρόσληψης (ημερομηνία, μήνας, έτος).
δδ) Την ημερομηνία γέννησης τους.
εε) Τα ημερομίσθια (ημέρες ασφάλισης) που πραγμα-
τοποιήθηκαν κατά μήνα.
στστ) Το συνολικό μηνιαίο ακαθάριστο ποσό που δικαι-
ούται ο εργαζόμενος, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτε-
ρο του προβλεπόμενου από τις οικείες συμβάσεις εργασίας
(Εθνική, Κλαδικές, Επιχειρησιακές ή άλλες συμβάσεις).
ζζ) Στήλη της υπεύθυνης δήλωσης με τις υπογραφές
των επιχορηγουμένων ότι απασχολήθηκαν και πληρώ-
θηκαν το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η επι-
χορήγηση.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι υπογραφές των
εργαζομένων στο σχετικό Έντυπο Β, είναι δυνατή η
καταβολή της επιχορήγησης αρκεί να συνυποβληθούν
παραστατικά πληρωμής των εργαζομένων (όπως υπο-
γεγραμμένες μισθοδοτικές καταστάσεις ή αντίγραφα
λογαριασμών μισθοδοσίας).
Υπόδειγμα του Εντύπου Β θα υπάρχει διαθέσιμο στην
ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ., μετά τη δημοσίευση της δημόσι-
ας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπαγωγή
στο πρόγραμμα.
β) Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.), οι οποίες
μπορούν να υποβληθούν και σε οπτικό δίσκο (cd), συ-
νοδευόμενες με υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δη-
λώνεται ότι τα στοιχεία που εμπεριέχονται είναι αληθή.
γ) Παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
για το αιτούμενο χρονικό διάστημα.
δ) Αντίγραφο κατάστασης προσωπικού και ωρών ερ-
γασίας που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα
ΕΦΚΑ-Σ.ΕΠ.Ε.-ΟΑΕΔ (Έντυπο Ε4 - ετήσιος πίνακας κατά-
στασης προσωπικού) καθώς και το Ενιαίο Έντυπο Ε3 της
πρόσληψης του επιχορηγούμενου (Ε3 Αναγγελία Πρό-
σληψης και Ε4 Συμπληρωματικός πίνακας Προσωπικού
Νέας Πρόσληψης).
Οι δικαιούχοι εργοδότες - επιχειρήσεις υποχρεούνται
να υποβάλουν τα ως άνω δικαιολογητικά και κατά το
χρονικό διάστημα δέσμευσης του προγράμματος.
2. Μετά την υποβολή της αίτησης για καταβολή της
επιχορήγησης με τα σχετικά δικαιολογητικά σε έντυ-
πη ή ηλεκτρονική μορφή, πραγματοποιείται επιτόπια
επαλήθευση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
(επιτόπιοι έλεγχοι) μετά την απόφαση ανάθεσης από τα
αρμόδια τμήματα Διοικητικών Υπηρεσιών των οικείων
Περιφερειακών Διευθύνσεων, σύμφωνα με την υπ' αριθμ.
1952/39/15-07-2016 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., σε
ελεγκτές, προκειμένου να ελεγχθεί αν η επιχείρηση τηρεί
τους όρους του προγράμματος, η απασχόληση του επι-
χορηγούμενου προσωπικού, η κατάσταση μισθοδοσίας
του προσωπικού και κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης
που αφορά στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο.
Κατά τη διενέργεια της επιτόπιας επαλήθευσης, θα
ελέγχονται τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β, γ και
δ της παρ.1, καθώς και αντίγραφο της Έντυπης Κατά-
στασης (Έντυπο Β) που υπέβαλε η επιχείρηση στο ΚΠΑ2.
Τα σχετικά έντυπα αναζητούνται αυτεπάγγελτα από
την αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΠΑ2).
Όσον αφορά ειδικότερα στα παραστατικά καταβολής
ασφαλιστικών εισφορών, στην περίπτωση που η επι-
χείρηση έχει προβεί σε ρύθμιση των οφειλών της προς
τον οικείο φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, για
να είναι δυνατή η καταβολή της επιχορήγησης πρέπει
να προκύπτει, από την προσκομιζόμενη στους ελεγκτές
απόφαση ρύθμισης, ότι συμπεριλαμβάνεται το κρίσιμο
χρονικό διάστημα για το οποίο ζητά να επιχορηγηθεί η
επιχείρηση και ότι οι δόσεις της ρύθμισης καταβάλλο-
νται κανονικά. Εάν οι ελεγκτές κρίνουν ότι τα παραπάνω
στοιχεία χρήζουν περαιτέρω έρευνας, αυτά διασταυρώ-
νονται με τα στοιχεία του οικείου ασφαλιστικού φορέα.
Στον πρώτο επιτόπιο έλεγχο, ελέγχονται και τα ανα-
φερόμενα τόσο στην αίτηση υπαγωγής όσο και στην
Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 3 της παρούσας. Σε πε-
ρίπτωση που δεν τηρούνται οι όροι για την υπαγωγή
στο πρόγραμμα συντάσσεται σχετική έκθεση επιτόπιας
επαλήθευσης, η οποία κοινοποιείται στην δικαιούχο
επιχείρηση από την αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου
να εκφράσει τις αντιρρήσεις της εντός δεκαπέντε (15)
ημερών από την κοινοποίηση της. Σε περίπτωση που η
επιχείρηση δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα τις αντιρρήσεις
της ή δεν τις αποδεχθεί ο Προϊστάμενος της αρμόδιας
Υπηρεσίας Κ.Π.Α.2., τότε εκδίδεται απόφαση ανάκλησης
της εγκριτικής απόφασης, η οποία κοινοποιείται στην
επιχείρηση. Proslipsis.gr
Κατά τους επόμενους επιτόπιους ελέγχους, εφόσον
διαπιστωθεί παράβαση των όρων και προϋποθέσεων
του προγράμματος ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία
με την έκδοση σχετικής απόφασης (η οποία μπορεί να
αφορά, ενδεικτικά, ανάκληση, παραγραφή ή διακοπή της
επιχορήγησης με αναζήτηση του αναλογούντος ποσού).
Οι αναφερόμενοι έλεγχοι διενεργούνται και για το διά-
στημα πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
για καταβολή της επιχορήγησης.
Μετά την διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων, τα στοι-
χεία αυτών δύνανται να καταχωρίζονται στο ΟΠΣ του
Ο.Α.Ε.Δ. από τους αρμόδιους ελεγκτές που διενήργησαν
τον επιτόπιο έλεγχο.
Η επιχείρηση οφείλει να τηρεί κατάσταση του συνο-
λικού προσωπικού, επιχορηγούμενου και μη, η οποία
αναζητείται από τους ελεγκτές που διενεργούν τον επι-
τόπιο έλεγχο.
Οι επαληθεύσεις του προγράμματος (επιτόπιοι έλεγ-
χοι) διενεργούνται από υπαλλήλους του Ο.Α.Ε.Δ. σύμ-
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Οι πάσης φύσεως διοικητικές αρχές, οι δικαστικές υπη-
ρεσίες, οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες
της τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παρέχουν
κάθε αιτούμενη συνδρομή ιδιαίτερα με την παροχή στον
Ο.Α.Ε.Δ. μηχανογραφικών στοιχείων και πληροφοριών
για τη διευκόλυνση της άσκησης των αρμοδιοτήτων του.
Επίσης, κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων που δι-
ενεργούν υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.Δ. η ελεγκτική διαδικασία
δεν παρακωλύεται από τους ελεγχόμενους. Ενδεχόμενη
παρακώλυση δύναται να αποτελέσει λόγο απένταξής
τους από το πρόγραμμα ή διακοπής της παροχής προς
αυτούς. Οι ελεγκτές του Ο.Α.Ε.Δ. δεν διώκονται και δεν
ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν ή πράξη που
διενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους
(άρθρο 29 του ν. 4144/2013).
3. Στην περίπτωση που το γραφείο απασχόλησης της
αρμόδιας Υπηρεσίας Κ.Π.Α.2 μετά την παραλαβή της
έκθεσης επιτόπιας επαλήθευσης διαπιστώσει μετά από
σχετικό διοικητικό έλεγχο ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ
του πορίσματος της έκθεσης επιτόπιας επαλήθευσης
και του διοικητικού ελέγχου τότε συντάσσει έκθεση δι-
οικητικής επαλήθευσης, για την οποία ενημερώνεται η
επιχείρηση προκειμένου να εκφράσει τις αντιρρήσεις
της εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση
αυτής. Στην περίπτωση που ο Προϊστάμενος της αρμό-
διας Υπηρεσίας Κ.Π.Α.2 αποδεχθεί τις αντιρρήσεις της
επιχείρησης, προβαίνει στην έκδοση σχετικής εγκριτικής
απόφασης για την καταβολή της επιχορήγησης.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν υποβάλλει εμπρό-
θεσμα τις αντιρρήσεις της ή δεν τις αποδεχθεί ο Προϊστά-
μενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Κ.Π.Α.2 τότε θα εκδίδεται
σχετική απόφαση (η οποία μπορεί να αφορά, ενδεικτικά,
ανάκληση, παραγραφή ή διακοπή της επιχορήγησης με
αναζήτηση του αναλογούντος ποσού), η οποία κοινοποι-
είται στην επιχείρηση.
4. Η αρμόδια Υπηρεσία (ΓΕ ΕΚΟ ή Κ.Π.Α.2), ύστερα από
τον σχετικό έλεγχο των δικαιολογητικών και τον επιτό-
πιο έλεγχο προβαίνει στην έκδοση σχετικής εγκριτικής
απόφασης για την καταβολή της επιχορήγησης.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραγραφή της αξί-
ωσης για συγκεκριμένο ποσό επιχορήγησης λόγω εκ-
πρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών πέραν της
προθεσμίας των τριών μηνών από τη λήξη κάθε τριμή-
νου απασχόλησης, τότε ο Προϊστάμενος της αρμόδιας
Υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.Δ. με απόφαση του θα προβαίνει
στη μη καταβολή του συγκεκριμένου ποσού.
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας
κατά ενενήντα (90) ημέρες, ύστερα από απόφαση του
Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.
5. Η επιχορήγηση υπολογίζεται ως εξής:
α) για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης για τους μι-
σθωτούς και για τους ημερομισθίους, το ανώτερο μέχρι
είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης.
β) για κάθε μήνα μερικής απασχόλησης για τους μι-
σθωτούς και για τους ημερομισθίους, το ανώτερο μέχρι
είκοσι δύο (22) ημέρες ασφάλισης.
Οι αποδοχές και η ασφάλιση των εργαζομένων κα-
θορίζονται από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική
νομοθεσία.
Επιχορηγούμενος ή μη, είναι δυνατόν να πραγματοποι-
ήσει κάτω των 25 ημερομισθίων στην περίπτωση που ο
λόγος απουσίας αφορά στο πρόσωπο του συγκεκριμέ-
νου εργαζόμενου.
Οι επιχορηγούμενοι κατά τη διάρκεια του προγράμ-
ματος δεν μπορούν να ασκούν άλλο, ελευθέριο ή μη,
επάγγελμα. Σε διαφορετική περίπτωση διακόπτεται η
επιχορήγηση της επιχείρησης για το συγκεκριμένο άτο-
μο και υποδεικνύεται άλλο άνεργο άτομο.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 8
Χρόνος υποχρεωτικής απασχόλησης - Δεσμεύσεις
1. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν,
καθ'όλη τη διάρκεια του προγράμματος, ως δεσμευό-
μενο το προσωπικό που απασχολούν στις επιχορηγού-
μενες και υφιστάμενες, κατά την ημερομηνία υποβολής
της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής, θέσεις εργασίας,.
2. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, όσον αφορά
στο δεσμευόμενο προσωπικό της επιχείρησης όπως
αυτό ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι επιχει-
ρήσεις υποχρεούνται να μην μετατρέψουν το καθεστώς
απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής
απασχόληση ή σε άλλη μορφή απασχόλησης πέραν της
πλήρους. Το αντίθετο επιτρέπεται.
3. Οι δεσμεύσεις των παρ. 1 και 2 ισχύουν και για το
χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της
ηλεκτρονικής αίτησης μέχρι και την έκδοση της εγκρι-
τικής απόφασης.
4. Σε περίπτωση αλλαγής του καθεστώτος απασχόλη-
σης του δεσμευόμενου προσωπικού, από πλήρη σε με-
ρική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση ή σε άλλη μορφή
απασχόλησης πέραν της πλήρους, η επιχείρηση υποχρε-
ούται να προβεί στην πρόσληψη αντίστοιχου αριθμού
επιπλέον ατόμων προκειμένου να διατηρηθεί ο αριθμός
του προσωπικού ανά καθεστώς απασχόλησης, για το
οποίο υπάρχει δέσμευση της σύμφωνα με την εγκριτική
απόφαση υπαγωγής στο πρόγραμμα.
Στις περιπτώσεις που η δικαιούχος επιχείρηση προβεί
σε μείωση του δεσμευόμενου προσωπικού της όπως
αυτό ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, η επιχείρη-
ση υποχρεούται να προβεί στην πρόσληψη αντίστοιχου
αριθμού επιπλέον ατόμων προκειμένου να διατηρηθεί ο
αριθμός του προσωπικού για το οποίο υπάρχει δέσμευση
της σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση υπαγωγής στο
πρόγραμμα.
Σε περίπτωση στράτευσης, ασθένειας, ανυπαίτιου
κωλύματος (π.χ. κυοφορίας - λοχείας), ειδικής άδειας
προστασίας της μητρότητας, που αφορά στο επιχορη-
γούμενο ατόμου, δεν απαιτείται αντικατάσταση, αφού
η σχέση εργασίας δεν διακόπτεται, υπό τον όρο ότι η
επιχείρηση θα προσκομίσει στην αρμόδια Υπηρεσία τα
απαραίτητα δικαιολογητικά.
Η επιχείρηση μπορεί να προβεί σε αντικατάσταση του
δεσμευόμενου μη επιχορηγούμενου προσωπικού που
μείωσε και με άλλο εργαζόμενο που προσέλαβε η επι-
χείρηση μετά την αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα
(και ανήκει στο μη δεσμευόμενο προσωπικό της), έχο-
ντας σε κάθε περίπτωση το ίδιο καθεστώς απασχόλησης
δεδομένου ότι ο αριθμός του προσωπικού δέσμευσης
παραμένει σταθερός.
Για την αντικατάσταση επιχορηγούμενου ατόμου, η
επιχείρηση πρέπει να υποβάλει μόνο με ηλεκτρονικό
τρόπο, μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ.
με κωδικούς πρόσβασης (ονομασία χρήστη και συνθη-
ματικό), στο ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2, εντολή κενής θέσης και να
ακολουθηθεί η διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμ-
βασης. Η αντικατάσταση θα γίνεται με άτομο ίδιας κατη-
γορίας με το αρχικά προσληφθέν άτομο. Είναι δυνατή η
επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας για την αντικατά-
σταση του επιχορηγούμενου ατόμου και της σχετικής
διαδικασίας (εντολή κενής θέσης και διαδικασία εξα-
τομικευμένης παρέμβασης, ως άνω) κατά τριάντα (30)
ημέρες, μετά από αίτηση της επιχείρησης και απόφαση
του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας (ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2).
Για τις περιπτώσεις των εδαφίων α' και β', η επιχείρηση
υποχρεούται σε αναπλήρωση του προσωπικού εντός
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία μείωση του.
Στην περίπτωση που αποχωρήσει το επιχορηγούμενο
άτομο εντός του μήνα που προηγείται της ημερομηνίας
ολοκλήρωσης του προγράμματος, η επιχείρηση υποχρε-
ούται μέχρι τη λήξη να προβεί σε αντικατάσταση.
5. Ως μείωση προσωπικού, τόσο για το επιχορηγούμε-
νο προσωπικό όσο και για το δεσμευόμενο (μη επιχορη-
γούμενο) προσωπικό, θεωρείται η καταγγελία σύμβασης
εργασίας, η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από
πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση ή σε
άλλη μορφή απασχόλησης πέραν της πλήρους, όπως
και η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του
εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών
κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου.
Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού τόσο για το επι-
χορηγούμενο όσο και για το δεσμευόμενο μη επιχορη-
γούμενο προσωπικό, η αλλαγή στον αριθμό των απα-
σχολουμένων που οφείλεται σε: καταγγελία σύμβασης
εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου (πριν τη λήξη
της) εξαιτίας οικειοθελούς αποχώρησης ή εξαιτίας συ-
νταξιοδότησης λόγω γήρατος ή αναπηρίας μισθωτού
επιχείρησης ή οφείλεται σε θάνατο ή φυλάκιση, ή οφεί-
λεται σε καταγγελία σύμβασης αορίστου χρόνου για
πειθαρχικούς λόγους, μετά από μήνυση για αξιόποινη
πράξη, ή σε καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου
(πριν τη λήξη της) εξαιτίας σπουδαίου λόγου που αφορά
στον εργαζόμενο.
6. Εφόσον η επιχείρηση δεν προβεί στην οριζόμενη
ανά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4,
αναπλήρωση του αριθμού του αντίστοιχου προσωπικού,
το πρόγραμμα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας
όσες μειώθηκε το ως άνω προσωπικό. Εάν η επιχείρηση
έχει επιχορηγηθεί, επιστρέφεται στον Ο.Α.Ε.Δ. το ανα-
λογούν ποσό επιχορήγησης σύμφωνα με τη διαδικασία
που περιγράφεται στο άρθρο 9 και, εάν δεν έχει επιχορη-
γηθεί,, διακόπτεται το πρόγραμμα χωρίς την καταβολή
οποιοδήποτε ποσού.
Σε περίπτωση μη αντικατάστασης λόγω έλλειψης ει-
δικότητας (που θα διαπιστώνεται από την Υπηρεσία) σε
επιχορηγούμενη θέση θα διακόπτεται η επιχορήγηση
μόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον
εργοδότη.
7. Στο πλαίσιο της έρευνας/αξιολόγησης του ανωτέ-
ρω προγράμματος, τόσο οι δικαιούχοι (επιχειρήσεις)
όσο και οι ωφελούμενοι (άνεργοι) πρέπει να παρέχουν
τη συγκατάθεση τους για την περαιτέρω επεξεργασία
(από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)
των προσωπικών δεδομένων τους, συμπεριλαμβανο-
μένων και των ευαίσθητων, που τηρούνται για τις ανά-
γκες υλοποίησης του παρόντος προγράμματος, για το
σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο
της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών
μέσω ερωτηματολογίων για την αξιολόγηση του εν λόγω
προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση έχουν τα δικαιώματα
ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του ν. 2472/1997,
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Τα δεδομένα των ερωτηματολογίων θα αποτελέσουν
αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες
για το σκοπό της παρακολούθησης του προγράμματος,
προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία (δείκτες)
και για το σκοπό της διεξαγωγής των προβλεπόμενων
ερευνών και αξιολογήσεων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες
που έχουν την ευθύνη επεξεργασίας των δεδομένων
των συμμετεχόντων υποχρεούνται να συμμορφώνονται
πλήρως προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για
το σκοπό της εφαρμογής και υλοποίησης του προγράμ-
ματος.

Άρθρο 9
Διακοπή επιχορήγησης - Δημοσιονομική Διόρθωση
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή
προϋπόθεσης του προγράμματος, μετά από οποιαδήπο-
τε καταβολή ποσού της επιχορήγησης στην επιχείρηση,
εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 29 του
ν. 1262/1982 (Α' 70), όπως ισχύει, για την απόδοση στον
Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και οι διατάξεις της αριθ. 1016784/1299-
25/0016/26-02-1997 (Β' 120) απόφασης του Υπουργού
Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της
παραγράφου 4 του άρθρου 106 του Κώδικα Δημοσίου
Λογιστικού (ν. 2362/1995) και δυνάμει της οποίας η εί-
σπραξη των εσόδων του Ο.Α.Ε.Δ. ανατέθηκε στις Δημό-
σιες Οικονομικές Υπηρεσίες.
Οι κυρώσεις επιβάλλονται αυτοτελώς για κάθε φάση
του προγράμματος, με την προϋπόθεση ότι κατά την
επέκταση του προγράμματος στο δωδεκάμηνο (12μηνο)
απασχόλησης οι προβλεπόμενες κυρώσεις επιβάλλονται
αυτοτελώς μόνο εφόσον ο λόγος διακοπής προκύψει
μετά τη λήξη του κάθε δωδεκαμήνου απασχόλησης.

Άρθρο 10
Παραγραφή αξίωσης
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των δικαιο-
λογητικών για καταβολή της επιχορήγησης πέραν της
προθεσμίας των ενενήντα (90) ημερών που ακολουθεί
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Αναλυτικής Πε-
ριοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) του τελευταίου μήνα κάθε
τριμήνου απασχόλησης, τότε η αξίωση του για το συγκε-
κριμένο ποσό παραγράφεται χωρίς διακοπή της επιχο-
ρήγησης, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας
Υπηρεσίας Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ., εφόσον η επιχεί-
ρηση λειτουργεί και εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι
και προϋποθέσεις του Προγράμματος.
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας
κατά ενενήντα (90) ημέρες, μετά από απόφαση του Προ-
ϊσταμένου της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).

Άρθρο 11
Επιμήκυνση Προγράμματος
Είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης
κατά τριάντα (30) το πολύ ημέρες για κάθε δωδεκάμηνο
απασχόλησης με ισόχρονη δέσμευση της επιχείρησης,
για μη μείωση προσωπικού σε περίπτωση (α) δικαιο-
λογημένης ασθένειας επιχορηγούμενου εργαζόμενου,
(β) άδειας άνευ αποδοχών που χορηγείται μετά από
αίτηση του επιχορηγούμενου εργαζομένου και (γ) μη
λειτουργίας της επιχείρησης λόγω θερινών διακοπών
(στην περίπτωση που ο επιχορηγούμενος έχει ήδη λάβει
ή θα λάβει την νόμιμη άδεια του, εκτός του χρονικού δια-
στήματος που η επιχείρηση δεν λειτουργεί λόγω θερινών
διακοπών). Η επιμήκυνση γίνεται μετά από αίτηση της
επιχείρησης και απόφαση του Προϊσταμένου της κατά
τόπον αρμόδιας Υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.Δ..
Σε περίπτωση αντικατάστασης επιχορηγούμενου μι-
σθωτού μέσα στην προθεσμία των τριάντα (30) ημερών
είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης
του εργοδότη κατά τριάντα (30) ημέρες για κάθε άτομο
που αντικαταστάθηκε, μετά από αίτηση του εργοδότη
και απόφαση του αρμόδιου Προϊσταμένου της Υπηρε-
σίας Απασχόλησης.

Άρθρο 12
Επίλυση διαφορών
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των δικαι-
ούχων και των Υπηρεσιών Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ.,
επιλύεται με απόφαση της οικείας Επιτροπής Εκδίκα-
σης Ενδικοφανών Προσφυγών (Απόφαση Δ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ.:
635/8-3-2016 - ΦΕΚ 1708/Β/15-6-2016 όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει).
Οι υποβαλλόμενες ενστάσεις με τα προσκομιζόμενα
δικαιολογητικά αποστέλλονται και εξετάζονται στο αρ-
μόδιο τμήμα της αντίστοιχης Περιφερειακής Διεύθυνσης
του Ο.Α.Ε.Δ. το οποίο θέτει το αίτημα της επιχείρησης
υπόψη της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυ-
γών.
Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων, οι οποίες είναι
επαρκώς αιτιολογημένες και αναφέρουν τις διατάξεις
και τους όρους του προγράμματος που παραβιάστηκαν
εκδίδονται από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενδικοφανών
Προσφυγών και κοινοποιούνται στους προσφεύγοντες.

Άρθρο 13
Διαδικασία παρακολούθησης
και ελέγχου του προγράμματος
Οι έλεγχοι στους δικαιούχους του προγράμματος δι-
ενεργούνται από υπαλλήλους του Ο.Α.Ε.Δ., σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία και με την υπ' αριθμ. 2854/
01-07-2008 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., οποιαδήποτε
χρονική στιγμή, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση
των όρων του προγράμματος. Οι έλεγχοι πραγματοποι-
ούνται τόσο πριν όσο και μετά την υποβολή της σχετικής
αίτησης για την καταβολή της επιχορήγησης και οπωσ-
δήποτε μέσα στο χρονικό διάστημα αναφοράς (12 έως
45 μήνες). Proslipsis.gr
Για τους επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιούνται
κατά τη διάρκεια υλοποίησης του συνολικού προγράμ-
ματος, οι ελεγκτές συντάσσουν σχετικές εκθέσεις, που
αφορούν τους όρους της ένταξης. Αντίγραφο της έκθε-
σης παραδίδεται στην επιχείρηση.
Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται:
- να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο,
στους ελεγκτές υπαλλήλους του Ο.Α.Ε.Δ. σύμφωνα με το
άρθρο 29 του ν. 4144/2013,
- να αποδέχονται όλους τους προβλεπόμενους ελέγ-
χους από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παροχή σε αυτά όλων
των δικαιολογητικών στοιχείων που ζητούνται,
- να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που
αναφέρονται στην παρούσα απόφαση για τουλάχιστον
δέκα (10) έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τε-
λευταίας ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος de minimis
(Κανονισμός ΕΕ αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής).
Η ανωτέρω δεκαετής υποχρέωση τήρησης των αρ-
χείων και εγγράφων που θεσπίζεται για τις ελεγχόμενες
επιχειρήσεις δεν αναιρεί την υποχρέωση του Ο.Α.Ε.Δ.
να παράσχει τα εν λόγω αρχεία και έγγραφα για όλες
τις επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του
προγράμματος σε περίπτωση που αιτηθούν σχετικά οι
Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ο ανωτέρω Κανονισμός (1407/2013) ισχύει μέχρι την
31η Δεκεμβρίου 2020. Κατά τη λήξη της περιόδου ισχύος
του ανωτέρω Κανονισμού, κάθε καθεστώς ενισχύσεων
ήσσονος σημασίας το οποίο πληροί τους όρους του ανω-
τέρω Κανονισμού εξακολουθεί να καλύπτεται από τον
ανωτέρω Κανονισμό για ένα περαιτέρω εξάμηνο (παρ.
4 του άρθρου 7 του Κανονισμού).

Άρθρο 14
Τελικές διατάξεις
1. Με Δημόσια Πρόσκληση που εκδίδεται με απόφαση
της Διοικήτριας του Ο.Α.Ε.Δ. προσδιορίζεται η ημερομη-
νία έναρξης της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων
για υπαγωγή στο πρόγραμμα και εξειδικεύεται και εξει-
δικεύεται κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την
υλοποίηση και εφαρμογή του προγράμματος.
2. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων
για υπαγωγή στο πρόγραμμα, λήγει αυτόματα μέσω του
ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα από την
κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων. Μετά την αυτό-
ματη λήξη της αναφερόμενης προθεσμίας, συνεχίζεται η
υποβολή των αιτήσεων για αριθμό θέσεων που αντιστοι-
χεί μέχρι το 30% των αρχικά κατανεμηθεισών θέσεων.
Στην περίπτωση αυτή οι θέσεις παραμένουν σε στάδιο
αναμονής και ικανοποιούνται με βάση την ημερομηνία
υποβολής των αιτήσεων, εφόσον δημιουργηθούν κενές
θέσεις.
3. Η Διοικήτρια του Ο.Α.Ε.Δ. δύναται με απόφαση της
να αναστείλει, να συνεχίσει και να λήξει την προθεσμία
υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο
πρόγραμμα.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευ-
θέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ)
 Proslipsis.gr
Άρθρο 15
Αντικείμενο προγράμματος -
Στόχος του προγράμματος
Σκοπός του προγράμματος είναι η δυνατότητα βελ-
τίωσης των συνθηκών εργασίας των απασχολουμένων
Ατόμων με Αναπηρίες, η στήριξη τους στον εργασιακό
χώρο, η εξάλειψη των εμποδίων ένταξης στην αγορά
εργασίας καθώς και η διασφάλιση ίσων ευκαιριών, μέσω
της οικονομικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων για Εργο-
νομική Διευθέτηση του χώρου εργασίας.
Ο αριθμός των συνολικά ωφελούμενων ατόμων θα
ανέλθει στα 50 άτομα.

Άρθρο 16
Πλαίσιο ένταξης -χρηματοδότηση
Η δαπάνη για την εφαρμογή του μέτρου αυτού θα κα-
λυφθεί από τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ..
Για την υλοποίηση του ανωτέρω προγράμματος θα
προκληθεί δαπάνη ύψους 125.000 ευρώ (ΚΑΕ 2493) η
οποία κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής : Για το έτος
2017:125.000 ευρώ.
Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση χορηγούνται βάσει του Κανονισμού ΕΕ αριθ.
1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος ση-
μασίας (de minimis). Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο
3 παρ. 2 του εν λόγω Κανονισμού, το συνολικό ποσό των
ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά
κράτος μέλος σε μια ενιαία επιχείρηση δεν πρέπει να
υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε
περίοδο τριών οικονομικών ετών. Επίσης το συνολικό
ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγού-
νται ανά κράτος μέλος σε μια ενιαία επιχείρηση που εκτε-
λεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό
τρίτων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000
ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.
Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται από τον Ο.Α.Ε.Δ. με την
υποβολή σε αυτόν υπεύθυνης δήλωσης, από το δικαι-
ούχο της ενίσχυσης, για οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση
ήσσονος σημασίας την οποία έλαβε η οικεία επιχείρηση
βάσει του εν λόγω Κανονισμού ή άλλων Κανονισμών για
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα
οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος και
με την οποία υπεύθυνη δήλωση βεβαιώνει, επίσης, ότι
το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας
που της έχουν χορηγηθεί κατά το τρέχον και τα δύο
προηγούμενα οικονομικά έτη, συμπεριλαμβανομένης
της παρούσας ενίσχυσης, δεν υπερβαίνει τα, κατά περί-
πτωση, ανωτέρω αναφερόμενα ποσά. (άρθρο 6, παρ. 1,
3 του Κανονισμού ΕΕ αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής).

Άρθρο 17
Δικαιούχοι και προϋποθέσεις συμμετοχής
Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί ή φορείς,
όπως ορίζονται στο άρθρο 3, που θα ενταχθούν στο πρό-
γραμμα του Κεφαλαίου Α της παρούσας, προκειμένου
να απασχολήσουν Άτομα με Αναπηρίες.

Άρθρο 18
Ποσό Επιχορήγησης
Ο Ο.Α.Ε.Δ., εφ' όσον κρίνεται απαραίτητο από την αρ-
μόδια Υπηρεσία του, συμμετέχει σε ποσοστό 90% του
κόστους της απαιτούμενης δαπάνης για εργονομικές
διευθετήσεις του χώρου εργασίας (προσαρμοσμένες βο-
ηθητικές τεχνολογικές εγκαταστάσεις, προσαρμογή του
χώρου εργασίας, ειδικός εξοπλισμός, αγορά λογισμικού
για άτομα με αναπηρία και λοιπές διευθετήσεις) και μέχρι
του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ.

Άρθρο 19
Διαδικασία υπαγωγής στο πρόγραμμα
1. Για την υπαγωγή στο πρόγραμμα απαιτείται αίτη-
ση της επιχείρησης που απασχολεί το ΑμεΑ, η οποία
υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην αρμόδια Υπηρεσία του
Ο.Α.Ε.Δ. (Γρ. Εργασίας ΕΚΟ ή ΚΠΑ2).
Μετά την αίτηση της επιχείρησης διενεργούνται δύο
(2) επιτόπιοι έλεγχοι ύστερα από απόφαση ανάθεσης
από τα αρμόδια τμήματα Διοικητικών Υπηρεσιών των
οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων σύμφωνα με την
υπ' αριθμ. 1952/39/15-07-2016 απόφαση του Δ.Σ. σε
ελεγκτές. Proslipsis.gr
Ο πρώτος έλεγχος, διενεργείται προκειμένου να δια-
πιστωθεί η αναγκαιότητα πραγματοποίησης ή μη της
αιτούμενης εργονομικής διευθέτησης.
Στη συνέχεια συντάσσεται σχετική έκθεση, η οποία θα
αποτελεί τη βάση για την έκδοση από τον Προϊστάμε-
νο της αρμόδιας Υπηρεσίας εγκριτικής ή απορριπτικής
απόφασης. Η σχετική απόφαση θα εκδίδεται εντός είκοσι
(20) ημερών από την ημερομηνία διενέργειας του επιτό-
πιου ελέγχου και η οποία κοινοποιείται στην επιχείρηση.
Εφ' όσον η απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδι-
ας Υπηρεσίας είναι εγκριτική, διενεργείται ο δεύτερος
έλεγχος, κατόπιν συνεννόησης με την επιχείρηση, προ-
κειμένου να διαπιστωθεί εάν πραγματοποιήθηκε η συ-
γκεκριμένη εργονομική διευθέτηση και έχουν εξοφληθεί
τα σχετικά τιμολόγια.
Μετά τα ανωτέρω εκδίδεται απόφαση υλοποίησης της
εργονομικής διευθέτησης, η οποία κοινοποιείται στην
επιχείρηση και στην αρμόδια Υπηρεσία καταβολής της
επιχορήγησης.
2. Για την καταβολή του αναλογούντος ποσού του κό-
στους της εργονομικής διευθέτησης, η επιχείρηση υπο-
βάλει αίτηση, μαζί με τα σχετικά εξοφλημένα τιμολόγια
για τη δαπάνη της εργονομικής διευθέτησης, στην αρ-
μόδια Υπηρεσία πληρωμής του Ο.Α.Ε.Δ.. Η αρμόδια για
την καταβολή της επιχορήγησης Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ.
μετά τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών
προβαίνει στην πληρωμή του ποσού που αντιστοιχεί
στον Ο.Α.Ε.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 18.
Κατά τα λοιπά, έχουν εφαρμογή τα άρθρα 12 (Επίλυση
διαφορών), 13 (Διαδικασία παρακολούθησης και ελέγ-
χου του προγράμματος) και 14 (Τελικές διατάξεις) του
Κεφαλαίου Α΄.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Αυγούστου 2017

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved