ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
Προγράμματα απασχόλησης για 600 ανέργους της Φωκίδας και της Καστοριάς (11/7/08)


Αθήνα 11.7.2008, 19:22
Δύο προγράμματα απασχόλησης για 600 ανέργους των νομών Φωκίδας και Καστοριάς (300 και 300) θα υλοποιήσει ο ΟΑΕΔ το προσεχές διάστημα. 

Τα προγραμμάτα αφορούν την επιχορήγηση επιχειρήσεων για να προσλάβουν ανέργους (200 σε κάθε νομό) και την χρηματοδότηση ανέργων με ποσό έως 18.000 ευρώ για να ανοίξουν επιχείρηση (100 σε κάθε νομό).

Επιχορήγηση επιχειρήσεων
Στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 200 ανέργων ηλικίας 18 - 64 ετών προτεραιότητα στην κάλυψη των θέσεων (και τουλάχιστον στο 30% των συνολικών θέσεων) θα έχουν οι άνεργοι
που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και συκγεκριμένα:
- Άνεργες γυναίκες μητέρες ανηλίκων τέκνων
- Άνεργοι άνω των 50 ετών.
- Μακροχρόνια άνεργοι
Από τις ως άνω θέσεις ποσοστό 60% θα καλυφθεί από γυναίκες.

Στο πρόγραμμα δεν μπορούν να υπαχθούν:
- Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά στην πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (συμπεριλαμβανομένων και των αμιγών και μικτών επιχειρήσεων των ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού).
- Τα νυχτερινά κέντρα και οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης (άρθρο 20 του ν. 2956/2001), για μισθωτούς τους που παρέχουν εργασία σε άλλον εργοδότη (έμμεσος εργοδότης).
- Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης, οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου (telemarketing).
- Οι τομείς ναυπηγείων, άνθρακα, κ.λπ., σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 και παρ. 3 του Κανονισμού (Ε.Κ.) υπ’ αριθμ. 2204/2002 της Επιτροπής.

Οι επιχειρήσεις για να υπαχθούν στο πρόγραμμα δεν πρέπει να έχουν μείωση προσωπικού (λόγω καταγγελίας σύμβασης ή λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου ή οικειοθελούς αποχώρησης) χωρίς να το αντικαταστήσουν, κατά το χρονικό διάστημα των έξι μηνών που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής τους για υπαγωγή στο πρόγραμμα και μέχρι την ένταξή τους σε αυτό (θα αποδεικνύεται από μισθολογικές καταστάσεις).

Τα άτομα που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις, που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει:
- Να έχουν την ιδιότητα του άνεργου και το δελτίο ανεργίας τους να είναι σε ισχύ δύο τουλάχιστον μήνες μέχρι την υπόδειξή τους από τις Υπηρεσίες.
- Να έχουν συμπληρώσει το έντυπο εξατομικευμένης παρέμβασης, και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
Οι εκπαιδευόμενοι σε προγράμματα κατάρτισης ή απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (STAGE) εντάσσονται στο πρόγραμμα χωρίς τη δίμηνη ανεργία, εφόσον η διακοπή ή η λήξη του σχετικού προγράμματος πραγματοποιήθηκε εντός του διμήνου που προηγείται της ημερομηνίας πρόσληψης.
Ως δελτίο ανεργίας λαμβάνεται το δελτίο ανεργίας με το οποίο εντάχθηκαν στο πρόγραμμα κατάρτισης ή απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (STAGE).
- Να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

Οι επιχειρήσεις δεν επιχορηγούνται:
- Για τα άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο πριν από την ημερομηνία υπαγωγής τους στο πρόγραμμα είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση.
- Για άτομα που τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις ν. 2643/1998
- Σε περίπτωση που επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας, η νέα διάδοχος επιχείρηση επιχορηγείται μόνο για όσο επιπλέον προσωπικό προσλάβει πέραν αυτού που κατά μέσο όρο απασχολήθηκε στην προηγούμενη επιχείρηση κατά το τελευταίο 12μηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής στο ΚΠΑ2 Άμφισσας και στο ΚΠΑ2 Καστοριάς αντίστοιχα. Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του ΚΠΑ στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο ή και μέσω των ΚΕΠ.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την επιχείρηση μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού, ο αρμόδιος υπάλληλος «διαχειριστής» θα προβαίνει αυτόματα στην προέγκριση υπαγωγής στο πρόγραμμα. Ύστερα από την προέγκριση θα ελέγχεται άμεσα η διαθεσιμότητα του εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν καθορισθεί για τις θέσεις απασχόλησης που ζητά η επιχείρηση, ενημερώνοντας σχετικά τον Προϊστάμενο και όλους τους εργασιακούς συμβούλους της Υπηρεσίας. Μέσα από τη διαδικασία εγγραφής των ανέργων στο σύστημα προσφοράς – ζήτησης εργασίας, και ύστερα από την διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης και σύμφωνα με τις προτάσεις που περιέχονται στα ατομικά σχέδια δράσης, θα γίνεται η παραπομπή τους στις επιχειρήσεις από τους εργασιακούς συμβούλους της Υπηρεσίας, με στόχο τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης. Η επιχείρηση οφείλει να προχωρήσει στην πρόσληψη εντός τριάντα πέντε ημερών από την προέγκριση. Η πρόσληψη καταχωρείται ηλεκτρονικά από την επιχείρηση. Μετά την εξατομικευμένη παρέμβαση των ανέργων, την υπόδειξή τους στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και την τελευταία πρόσληψη, ο υπεύθυνος διαχειριστής ενημερώνει το σύστημα ότι η αίτηση περνάει στο στάδιο της «έγκρισης». Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο εργατικό δυναμικό η αίτηση τίθεται σε «αναμονή» διάρκειας ημερών μετά το πέρας των ημερών από την προέγκριση. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν προβεί στην πρόσληψη του ατόμου, εντός της παραπάνω προθεσμίας, η αίτηση της επιχείρησης θα περνάει στο στάδιο «απόρριψη». Η αναζήτηση θα γίνεται σε καθημερινή βάση και θα
ενημερώνεται σχετικά η επιχείρηση. Ύστερα από την υποβολή της αίτησης στην Υπηρεσία από την επιχείρηση για την καταβολή της επιχορήγησης του πρώτου τριμήνου απασχόλησης, ο Προϊστάμενος αναθέτει σε ζεύγος ελεγκτών υπαλλήλων την εντολή επίσκεψης στην επιχείρηση, προκειμένου να ελεγχθούν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην σχετική απόφαση, όπως η λειτουργία της επιχείρησης, η παρουσία των εργαζομένων κ.λπ. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο, ο οποίος πραγματοποιείται μετά από προειδοποίηση της επιχείρησης, η Υπηρεσία θα ελέγχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Κατά τον έλεγχο ο εργοδότης θα υπογράφει την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, η οποία θα τίθεται στο φάκελο της Υπηρεσίας. Εάν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του προγράμματος, θα ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής στο πρόγραμμα και η αίτηση θα περνάει στο στάδιο «απόρριψη». Η έκθεση ελέγχου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, θα αποτελεί τη βάση για την υπαγωγή στο πρόγραμμα και θα είναι δεσμευτική για την έκδοση σύμφωνης με αυτήν απόφασης από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας. Ως εκτελεστή πράξη υπαγωγής ή ανάκλησης, νοείται η έκθεση ελέγχου μετά την υπογραφή αυτής από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας. Η υπογραφή του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας τίθεται κάτω από την ένδειξη της έκθεσης «εγκρίνεται ή απορρίπτεται». Η έκθεση ελέγχου, αφού υπογραφεί από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ως ανωτέρω, πρωτοκολλείται κανονικά και τίθεται στον φάκελο της Υπηρεσίας. Τα δικαιολογητικά που θα ελεγχθούν, θα παραμείνουν στο φάκελο της επιχείρησης και οι ελεγκτές δεν θα παραλαμβάνουν αντίγραφα.

Η διάρκεια της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα ορίζεται στους είκοσι τέσσερις μήνες. Το ύψος της επιδότησης για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται:
- Για τους έξι πρώτους μήνες απασχόλησης, λόγω της εργασιακής προσαρμογής και εξοικείωσης των ανέργων με το εργασιακό περιβάλλον, στα 26 ευρώ ημερησίως (αυξημένη επιδότηση).
- Για τους υπόλοιπους δέκα οκτώ μήνες στα 22 ευρώ ημερησίως.
Σε περίπτωση που ο επιδοτούμενος απασχολείται με καθεστώς μερικής απασχόλησης από 4 ώρες και άνω ημερησίως και λιγότερο από 8 ώρες, το ποσό επιχορήγησης ανέρχεται στο ήμισυ του ποσού που αντιστοιχεί σε κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης.

Κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα επιχορηγείται από την ημερομηνία πρόσληψής του. Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε εργάσιμη ημέρα πλήρους απασχόλησης και μέχρι 25 ημέρες κατ’ανώτατο όριο για κάθε μήνα εφόσον όμως υπάρχουν 20 τουλάχιστον ημερομίσθια το μήνα για κάθε επιχορηγούμενο εργαζόμενο. Εφόσον προηγούμενο προσωπικό της επιχείρησης εργαζόταν λιγότερο από 20 ημέρες το μήνα και εξακολουθήσει να εφαρμόζεται το ίδιο καθεστώς απασχόλησής του και μετά την υπαγωγή της επιχείρησης στο πρόγραμμα, τότε θα συνεχίζεται κανονικά η επιχορήγηση. Σε αντίθετη όμως περίπτωση (πλήρης απασχόληση του μη επιχορηγούμενου προσωπικού) η επιχείρηση υποχρεούται να το απασχολεί τουλάχιστον για 20 ημερομίσθια κατά μήνα. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος είναι δυνατόν
επιχορηγούμενος ή μη μισθωτός να πραγματοποιήσει μόνο για έξι μήνες κάτω των είκοσι ημερομισθίων.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας (παλαιές και νέες) καθ’όλη τη διάρκεια του προγράμματος, ήτοι 24 μήνες. Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προσωπικό της και εφόσον δεν το αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα ημέρες, το πρόγραμμα θα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό και θα επιστρέφεται το αναλογούν ποσό επιχορήγησης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απόφασης Δ.Σ. Σε περίπτωση μη αντικατάστασης λόγω έλλειψης ειδικότητας (που θα διαπιστώνεται από την Υπηρεσία) σε επιχορηγούμενη θέση θα διακόπτεται η επιχορήγηση μόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον εργοδότη.
β) Επιχειρήσεις δεν δεσμεύονται από τις παραπάνω διατάξεις για τα άτομα που τυχόν προσλάβουν στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής τους και μετά.

Η επιχορήγηση επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υπόκειται στους περιορισμούς σύμφωνα με τον Κανονισμό 2204/2002 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών για καταβολή της επιχορήγησης πέραν της προθεσμίας των δύο μηνών από τη λήξη κάθε τριμήνου, τότε η αξίωσή του για το συγκεκριμένο ποσό παραγράφεται χωρίς διακοπή της επιχορήγησης, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Οργανισμού, εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί και εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος.

Η αρμόδια Υπηρεσία θα προβαίνει στην καταβολή της επιχορήγησης αφού ελέγξει τα πιο κάτω δικαιολογητικά που η επιχορηγούμενη επιχείρηση υποβάλλει:
α) Έντυπη κατάσταση που θα περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο των προσληφθέντων βάσει του προγράμματος, τη χρονολογία πρόσληψης, τα ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν κατά μήνα, το ποσό της ημερήσιας επιχορήγησης, το ποσό με το οποίο βαρύνεται ο ΟΑΕΔ σύμφωνα με το πρόγραμμα, το συνολικό ακαθάριστο ποσό που δικαιούται ο εργαζόμενος το οποίο δεν θα είναι κατώτερο του προβλεπόμενου από τις οικείες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) και στη στήλη της υπεύθυνης δήλωσης, τις υπογραφές των προσληφθέντων μισθωτών, ότι απασχολήθηκαν και πληρώθηκαν το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση.
β) Μισθολογικές καταστάσεις ή αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.), οι οποίες μπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενες με υπεύθυνη δήλωση.
γ) Γραμμάτιο είσπραξης ή βεβαίωσης απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών
δ) Κατάσταση προσωπικού και ωρών εργασίας θεωρημένη από την αρμόδια Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας.
ε) Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, όπου απαιτείται.

Αξιώσεις εργοδοτών για είσπραξη της επιχορήγησης για άτομα που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα ασκούνται εντός δύο μηνών από την λήξη κάθε 3μηνου απασχόλησης. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δικαιολογητικών είναι δυνατή κατά ένα μήνα η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου του Κ.Π.Α.2 του Οργανισμού.

Είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης κατά τριάντα το πολύ ημερολογιακές ημέρες με ισόχρονη δέσμευση της επιχείρησης, για μη απόλυση προσωπικού, σε περίπτωση: α) κανονικής άδειας, β) δικαιολογημένης ασθένειας εργαζομένου, γ) μη λειτουργίας της επιχείρησης λόγω θερινών διακοπών, δ) άδειας άνευ αποδοχών που χορηγείται μετά από αίτηση του εργαζομένου. Η επιμήκυνση γίνεται μετά από αίτηση της επιχείρησης και απόφαση του Προϊσταμένου της κατά τόπον αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ. Επίσης, σε περίπτωση αντικατάστασης μισθωτού
μέσα στην προθεσμία των τριάντα ημερολογιακών ημερών είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης και δέσμευσης του εργοδότη κατά 30 ημερολογιακές ημέρες για κάθε άτομο που αντικαταστάθηκε, μετά από αίτηση του εργοδότη και απόφαση του αρμόδιου Προϊστάμενου της Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε πληρωμή ποσού της επιχορήγησης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 29 του ν. 1262/1982, όπως συμπληρώθηκε από τα άρθρα 6 και 7 του ν. 1836/1989 και η επιχορήγηση διακόπτεται με επιστροφή του αναλογούντος ποσού.

Εάν μετά την υπαγωγή της επιχείρησης στο πρόγραμμα, διαπιστωθεί ότι δεν πληρεί τους όρους ή τις προϋποθέσεις του, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης με απόφασή του θα ανακαλεί την υπαγωγή της στο πρόγραμμα και θα υποβάλλει αναφορά στη Διεύθυνση Γραμματείας Διοικητή για τη διενέργεια πρόσθετου ελέγχου.

Επιχορήγηση ανέργων
Το πρόγραμμα επιχορήγησης 100 νέων ελευθέρων επαγγελματιών (ΝΕΕ) ηλικίας 18 - 64 ετών απευθύνεται σε ανέργους που θα δημιουργήσουν τη δική τους μικρή επιχείρηση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:
1) Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους ή μέχρι και τριάντα ημέρες πριν την έναρξη) και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.
2) Να έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ.
3) Να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή η υπηκοότητα άλλου Κράτους - Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
4) Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και (οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
Δύνανται να υπαχθούν στο Πρόγραμμα, μέχρι και δύο μέλη νέας εταιρίας (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ) με την προϋπόθεση ότι έκαστος υποψήφιος για ένταξη στο πρόγραμμα μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 50% στο εταιρικό κεφάλαιό της. Τέλος, δύνανται να υπαχθούν στο πρόγραμμα μέχρι και δύο μέλη Συνεταιρισμών.

Δεν μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα:
- Επαγγέλματα που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κ.λπ.) και συνεπώς η δημιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται από την απόφαση και την πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου, που θα μπορούσε να ενισχυθεί με την παροχή της επιχορήγησης.
- Όσοι απασχοληθούν με την εκμετάλλευση επιβατικού δημοσίας χρήσεως (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού δημοσίας χρήσεως.
- Όσοι δημιουργούν εποχικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις αποκλειστικά χωματουργικών εργασιών, φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, καντίνες, περίπτερα, φαρμακεία, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες (10 μ.μ. – 6 π.μ.), καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια, ντίσκο κ.ά.), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟ−ΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών.
- Πλανόδιες επιχειρήσεις.
- Οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ’ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις.
- Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.).
- Όσοι δημιουργούν επιχείρηση που έχει το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔOΥ.
- Όσοι είχαν άλλη επιχείρηση μετά την 1.1.2000.
- Όσοι έχουν επιχορηγηθεί από προγράμματα ΝΕΕ κατά το παρελθόν.

Η διαδικασία υπαγωγής των νέων στο πρόγραμμα, περιλαμβάνει τρία στάδια.

1ο στάδιο: Ηλεκτρονική υποβολή «αίτησης - υπαγωγής στο πρόγραμμα - υπεύθυνης δήλωσης», στη σχετική περιοχή του δικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ.
Πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, θα πρέπει να έχουν προηγηθεί κατά σειρά:
- Το δελτίο ανεργίας
- η εξατομικευμένη παρέμβαση από εργασιακό σύμβουλο του ΟΑΕΔ.
- η παρακολούθηση προγράμματος συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας σε ΚΠΑ του ΟΑΕΔ
- η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ μετά τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2ο στάδιο: Οι αιτήσεις, όταν καταχωρηθούν ηλεκτρονικά εφόσον ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής, εμφανίζονται αυτόματα στο αρμόδιο ΚΠΑ και στη συνέχεια η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης, που έχει συσταθεί με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ, θα προβαίνει στην επεξεργασία των επιχειρηματικών σχεδίων.
Τα κριτήρια αξιολόγησης περιλαμβάνουν:
- Την οικονομοτεχνική επάρκεια του επιχειρηματικού
σχεδίου
- Την ύπαρξη επιπλέον χρηματοδοτικών πόρων π.χ. μέσω τραπεζικού δανεισμού
- Την ύπαρξη καινοτομιών στα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα παρέχει η επιχείρηση ή/και το βαθμό καινοτομίας στη διαδικασία παραγωγής και διάθεσης αυτών.
- Τη συνάφεια και επάρκεια του ενδιαφερομένου με το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η οποία θα τεκμηριώνεται με ύπαρξη τυπικών προσόντων, επαγγελματικής εμπειρίας κ.λπ.
- Την ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης, δηλαδή παραγωγικών ή άλλων διασυνδέσεων με υφιστάμενες επιχειρήσεις
- Τις συμπράξεις μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ανέργων για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης.
Η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης επιλέγει τα επιχειρηματικά σχέδια και η ημερομηνία αξιολόγησης που εμφανίζεται στο ηλεκτρονικό σύστημα θεωρείται και η ημερομηνία προέγκρισης της αίτησης υπαγωγής. Η αρμόδια Υπηρεσία ενημερώνει τους επαγγελματίες, των οποίων η αίτηση δεν επελέγη, με απαντητικό έγγραφο κατά του οποίου μπορεί να υποβληθεί ένσταση.

3ο στάδιο: Η ένταξη στο πρόγραμμα πραγματοποιείται μετά από την θετική έκθεση ελέγχου και ύστερα από τον επιτόπιο έλεγχο στο χώρο της επιχείρησης από τους ελεγκτές υπαλλήλους του Οργανισμού. Κατά τον έλεγχο ο εργοδότης θα υπογράφει την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, η οποία θα τίθεται στο φάκελο της Υπηρεσίας Η έκθεση ελέγχου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, θα αποτελεί τη βάση για την υπαγωγή στο πρόγραμμα και θα είναι δεσμευτική για την έκδοση σύμφωνης με αυτήν απόφασης από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας. Ως εκτελεστή πράξη υπαγωγής ή απόρριψης, νοείται η έκθεση ελέγχου μετά την υπογραφή αυτής από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας. Η υπογραφή του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας τίθεται κάτω από την ένδειξη της έκθεσης «εγκρίνεται ή απορρίπτεται». Η έκθεση ελέγχου, αφού υπογραφεί από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ως ανωτέρω, πρωτοκολλείται κανονικά και τίθεται στον φάκελο της Υπηρεσίας. Τα δικαιολογητικά που θα ελεγχθούν, θα παραμείνουν στο φάκελο της επιχείρησης και οι ελεγκτές δεν θα παραλαμβάνουν αντίγραφα. Ο πρώτος επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιείται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αξιολόγησης του επιχειρηματικού σχεδίου από την Τριμελή Επιτροπή και ορίζεται κατόπιν συνεννοήσεως με τον αιτούντα. Ελέγχονται τα κάτωθι:
- Βεβαίωση έναρξης της δραστηριότητας της επιχείρησης από τη ΔΟΥ.
- Εξοφλημένα τιμολόγια ή αποδείξεις αγοράς περασμένα στα επίσημα θεωρημένα από την αρμόδια ΔΟΥ βιβλία της επιχείρησής τους, αξίας τουλάχιστον ίσης με το 40% του ποσού της επιχορήγησης (εμπορεύματα, εξοπλισμοί, πρώτες ύλες κ.λπ).
Για τις περιπτώσεις των υποψηφίων που συμμετέχουν στη δημιουργία νέων Εταιρειών, τα εξοφλημένα τιμολόγια ή οι αποδείξεις υπολογίζονται κατά το τμήμα εκείνο το οποίο αντιστοιχεί στη συμμετοχή έκαστου των υποψηφίων στο κεφάλαιο της Εταιρείας.
- Καταστατικό σύστασης της Εταιρείας εφόσον πρόκειται για Εταιρεία στην οποία συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος.
- Μισθωτήριο θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ ή τίτλο ιδιοκτησίας του χώρου στον οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή παραχωρητήριο θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ όταν ο ιδιοκτήτης είναι σύζυγος ή συγγενής α΄ βαθμού.
- Νόμιμα πιστοποιητικά για την άσκηση του επαγγέλματός του, όπου αυτά απαιτούνται. Τα νόμιμα πιστοποιητικά δύναται να διαθέτει είτε ο ίδιος είτε ένας τουλάχιστον από τους απασχολουμένους στην επιχείρησή του και σε περίπτωση εταιρείας είτε ο ένας τουλάχιστον από τους εταίρους που απασχολείται στην εταιρεία είτε ένας από τους απασχολουμένους σ’ αυτή.
Ως νόμιμο πιστοποιητικό θεωρείται η άδεια άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται. Εφόσον για το ασκούμενο επάγγελμα, όπως αναγράφεται στην έναρξη επιτηδεύματος της ΔΟΥ, δεν προκύπτει σαφώς αν απαιτούνται νόμιμα πιστοποιητικά, ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίζει βεβαίωση του αρμόδιου φορέα στον οποίο υπάγεται η επιχείρησή του (π.χ. Επιμελητήριο) ότι δεν απαιτείται να διαθέτει το σχετικό πιστοποιητικό.
- Να απασχολούνται αποκλειστικά στην επιχείρησή τους και να είναι ασφαλισμένοι κατά κύριο λόγο στον Ασφαλιστικό Φορέα που υπάγεται η επιχείρηση.
- Η επιχείρηση να λειτουργεί ανεξάρτητα και σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο (εκτός του χώρου της κατοικίας του επαγγελματία), κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετεί ικανοποιητικά το σκοπό της. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η λειτουργία της επιχείρησης σε χώρο εντός της οικίας (κατάλληλα διαμορφωμένο) στις περιπτώσεις:
α) μητέρας παιδιού σε προσχολική ηλικία, β) γυναίκας που φροντίζει στην οικία της, συγγενείς α΄ βαθμού με αναπηρία, άνω του 70%. Για τις περιπτώσεις αυτές οι ενδιαφερόμενες απαιτείται να προσκομίζουν βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ. από δημόσιους φορείς.
Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής και η έκθεση του επιτόπιου ελέγχου είναι θετική, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για την ένταξή του στο πρόγραμμα και καλείται να προσέλθει στην Υπηρεσία, μέσα σε είκοσι ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία γνωστοποίησης της ένταξής του και να προσκομίσει α) βεβαίωση φορολογικής & ασφαλιστικής ενημερότητας όταν απαιτείται, και β) τιμολόγιο που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρ.12 παρ. 3 Προεδρικού Διατάγματος 186/1992 ΚΒΣ και γ) αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού, προκειμένου να του χορηγηθεί η προκαταβολή.

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 15.000,00 ευρώ από τα οποία ποσό ύψους 5.000,00 ευρώ καταβάλλεται μετά την έκδοση απόφασης υπαγωγής και τα υπόλοιπα 10.000,00 ευρώ σε δύο ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις των 5.000,00 ευρώ η κάθε μία, καταβαλλόμενη στο τέλος κάθε εξαμήνου από την υπαγωγή του και αφού θα έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα (όπου και διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης). Στις περιπτώσεις επιδοτούμενων ανέργων, που διακόπτουν την επιδότηση ανεργίας μέχρι τον δεύτερο μήνα της επιδότησής τους, προκειμένου να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, το ποσό της επιδότησης προσαυξάνεται κατά 3.000,00 ευρώ. Η διάρκεια της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που εντάσσεται στο πρόγραμμα ορίζεται σε δώδεκα μήνες από την απόφαση υπαγωγής.

Κατά το δωδεκάμηνο διάστημα της επιχορήγησης ο νέος ελεύθερος επαγγελματίας δεσμεύεται για τα εξής:
* Με τη λήξη του κάθε εξαμήνου, από την ένταξή του στο πρόγραμμα και μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερολογιακών ημερών, υποχρεούται να προσκομίσει:
- Αίτηση στην οποία θα δηλώνει ότι η επιχείρησή του λειτουργεί κανονικά και ότι το σύνολο των εσόδων και των εξόδων του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος είναι τουλάχιστον ίσο με το ήμισυ του ποσού της δόσης που πρόκειται να εισπράξει όπως αυτά εμφανίζονται στα βιβλία εσόδων και εξόδων του. Λογίζονται τα έξοδα ενοικίων. Λογίζονται επίσης τα έξοδα του παιδικού σταθμού που τυχόν πληρώνει μία νέα επιχειρηματίας για τη φύλαξη των παιδιών της ώστε να μπορεί να απασχολείται στην επιχείρηση. Στην περίπτωση που η ΝΕΕ έχει ως επαγγελματική έδρα την οικία της (ειδικές περιπτώσεις παρ. 3.2.7.) λαμβάνεται υπόψη το 1/3 του συνόλου των ενοικίων και λειτουργικών δαπανών (ΔΕΗ κ.λπ.).
- Βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας όταν απαιτείται, τιμολόγιο και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα του βιβλίου εσόδων–εξόδων του προηγούμενου εξαμήνου ή βεβαίωση καταβολής Φ.Π.Α. στη Δ.Ο.Υ.
* Ο ενταγμένος στο πρόγραμμα υποχρεούται να ενημερώνει την Υπηρεσία εγκαίρως και γραπτώς για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία που έχει δηλώσει με την αίτηση για ένταξή του.
* Η επιχείρηση δεν πρέπει να προβεί σε αλλαγή έδρας ή τόπου λειτουργίας εκτός των ορίων του Νομού, άλλως διακόπτεται η επιχορήγηση με επιστροφή του καταβληθέντος ποσού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 6.
* Η επιχείρηση δεν πρέπει να διακόψει τη λειτουργία της στο δωδεκάμηνο διάστημα της επιχορήγησης, άλλως διακόπτεται η επιχορήγηση με επιστροφή του καταβληθέντος ποσού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε πληρωμή ποσού της επιχορήγησης στον Ν.Ε.Ε., θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 29 του
ν. 1262/1982, όπως συμπληρώθηκε από τα άρθρα 6 και 7 του ν. 1836/1989 και η επιχορήγηση θα διακόπτεται με επιστροφή του αναλογούντος ποσού.

Εάν ο νέος επαγγελματίας καταθέσει εκπρόθεσμα δικαιολογητικά για την καταβολή επιμέρους δόσης ή της προκαταβολής, η αξίωσή του για το συγκεκριμένο ποσό παραγράφεται χωρίς διακοπή της επιχορήγησης, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Οργανισμού, εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί και εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος.

Εάν μετά την ένταξη του νέου επαγγελματία στο πρόγραμμα, διαπιστωθεί ότι δεν τηρεί τους όρους ή τις προϋποθέσεις του, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης με απόφασή του θα ανακαλεί την υπαγωγή του επαγγελματία στο πρόγραμμα ανεξάρτητα από το όργανο που την εξέδωσε.

Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, εφόσον αποδεδειγμένα προκύπτουν λόγοι ανωτέρας βίας ή μη υπαιτιότητας του νέου επαγγελματία, δύναται με απόφασή του και ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου:
- να επιμηκύνει την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών του ενδιαφερόμενου για είσπραξη επιμέρους δόσης έως εξήντα ημερολογιακές ημέρες.
- να δώσει το δικαίωμα στον νέο επαγγελματία να σταματήσει την απασχόλησή του στην επιχείρηση και για διάστημα μέχρι 30 ημερών μετά από αίτησή του και για σημαντικό λόγο με ισόχρονη παράταση του προγράμματος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved