ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
Πρόγραμμα ΟΑΕΔ: Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση 6.500 ανέργων 21/11/08


Aθήνα 21.11.2008, 15:23
Πρόγραμμα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων για την απασχόληση 6.500 ανέργων ηλικίας 31 έως 44 ετών σε νέες θέσεις εργασίας, θα θέσει σύντομα σε εφαρμογή ο ΟΑΕΔ.

Προτεραιότητα στην κάλυψη των θέσεων (και τουλάχιστον το 30% των συνολικών θέσεων) έχουν οι άνεργοι που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, δηλαδή άνεργες γυναίκες, μητέρες ανηλίκων τέκνων, και άτομα που είναι μακροχρόνια άνεργα. Από το σύνολο των θέσεων ποσοστό τουλάχιστον 65% θα καλυφθεί στο πλαίσιο της πολιτικής πρόληψης της μακροχρόνιας ανεργίας και ποσοστό μέχρι 35% θα καλυφθεί στο πλαίσιο της πολιτικής καταστολής της μακροχρόνιας ανεργίας. Επίσης, ποσοστό 60% των θέσεων θα καλυφθεί από γυναίκες.

Το ποσοστό υποχρεωτικής κάλυψης των θέσεων από ανέργους σε μειονεκτική θέση, καθώς και οι κατηγορίες των επιχειρήσεων που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα, όπως και οι λοιπές διαδικασίες εφαρμογής του προγράμματος δύνανται να τροποποιηθούν με απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ.

Στο πρόγραμμα δεν μπορούν να ενταχθούν:
- Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά στην πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (συμπεριλαμβανομένων και των αμιγών και μικτών επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού).
- Τα νυχτερινά κέντρα και οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης (άρθρο 20 του ν. 2956/2001), για μισθωτούς τους που παρέχουν εργασία σε άλλον εργοδότη (έμμεσος εργοδότης).
- Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης, οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου (telemarketing).

Για την υπαγωγή μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα θα πρέπει η δημιουργούμενη θέση εργασίας να αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της, σε σχέση με το μέσο όρο των δώδεκα τελευταίων μηνών, που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής της. Η μερική και η εποχική απασχόληση υπολογίζονται στην καθαρή αύξηση και ισοδυναμούν με κλάσμα ετησίων μονάδων εργασίας. Στην περίπτωση που η πρόσληψη δεν αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της επιχείρησης, αλλά αφορά σε πλήρωση κενής θέσης που δημιουργήθηκε μετά από:
- οικειοθελή αποχώρηση,
- συνταξιοδότηση λόγω ηλικίας,
- οικειοθελή μείωση του χρόνου εργασίας,
- καταγγελία της σύμβασης εργασίας, μετά από μήνυση για αξιόποινη πράξη, είναι δυνατή η υπαγωγή στο πρόγραμμα εφόσον προσληφθεί άνεργος σε μειονεκτική θέση.

Οι άνεργοι
Τα άτομα που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει:
- να έχουν την ιδιότητα του άνεργου και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ,
- να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας,
- να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

Δεν είναι δυνατή η επιχορήγηση επιχειρήσεων:
- Για τα άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο πριν από την ημερομηνία υπαγωγής τους στο πρόγραμμα είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση.
- Για άτομα που τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του ν. 2643/1998.
- Σε περίπτωση που επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας, η νέα διάδοχος επιχείρηση επιχορηγείται μόνο για όσο επιπλέον προσωπικό προσλάβει πέραν αυτού που κατά μέσο όρο απασχολήθηκε στην προηγούμενη επιχείρηση κατά το τελευταίο 12μηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

Διαδικασία υπαγωγής
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής στην Υπηρεσία, το ΚΠΑ ή ΚΠΑ 2, που βρίσκεται πιο κοντά στην περιοχή έδρας της επιχείρησης, επιλέγοντας από τη σχετική λίστα. Εάν η επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήματα, τότε η αίτηση θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθεί το επιχορηγούμενο προσωπικό. Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του ΚΠΑ ή ΚΠΑ 2 στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο ή και μέσω των ΚΕΠ.

Η επιχείρηση οφείλει να προχωρήσει στην πρόσληψη εντός τριάντα 35 ημερών από την προέγκριση. Η πρόσληψη καταχωρείται ηλεκτρονικά από την επιχείρηση.
- Ύστερα από την υποβολή της αίτησης στην Υπηρεσία από την επιχείρηση για την καταβολή της επιχορήγησης του πρώτου τριμήνου απασχόλησης, ο Προϊστάμενος αναθέτει σε ζεύγος ελεγκτών υπαλλήλων την εντολή επίσκεψης στην επιχείρηση, προκειμένου να ελεγχθούν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα απόφαση για την υπαγωγή της επιχείρησης στο πρόγραμμα.
- Η έκθεση ελέγχου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, θα αποτελεί τη βάση για την υπαγωγή στο πρόγραμμα και θα είναι δεσμευτική για την έκδοση σύμφωνης με αυτήν απόφασης από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας. Ως εκτελεστή πράξη υπαγωγής ή ανάκλησης, νοείται η έκθεση ελέγχου μετά την υπογραφή αυτής από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας.

Ποσό και διάρκεια
Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους άνεργους που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ανέρχεται στο ποσό των 20 €. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες των ανέργων που θα προσληφθούν με το πρόγραμμα, η επιχορήγηση ανέρχεται στο ποσό των 18 € / ημέρα.

Η διάρκεια της επιχορήγησης:
- για τις ΜΜΕ που εντάσσονται στο πρόγραμμα ορίζεται στους 18 μήνες,
- για τις μεγάλες επιχειρήσεις (άνω των 250 εργαζομένων) στους είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι ΜΜΕ δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για 6 μήνες και οι μεγάλες για 12 μήνες ακόμα. Σε περίπτωση που ο επιδοτούμενος απασχολείται με καθεστώς μερικής απασχόλησης από 4 ώρες και άνω ημερησίως και λιγότερο των 8 ωρών το ποσό επιχορήγησης ανέρχεται στο ήμισυ του ποσού που αντιστοιχεί σε κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης.

Κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα επιχορηγείται από την ημερομηνία πρόσληψής του. Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε εργάσιμη ημέρα πλήρους απασχόλησης και μέχρι 25 ημέρες κατ’ ανώτατο όριο για κάθε μήνα εφόσον όμως υπάρχουν 20 τουλάχιστον ημερομίσθια το μήνα για κάθε επιχορηγούμενο εργαζόμενο.

Εφόσον προηγούμενο προσωπικό της επιχείρησης εργαζόταν λιγότερο από 20 ημέρες το μήνα και εξακολουθήσει να εφαρμόζεται το ίδιο καθεστώς απασχόλησης του και μετά την υπαγωγή της επιχείρησης στο πρόγραμμα, τότε θα συνεχίζεται κανονικά η επιχορήγηση. Σε αντίθετη όμως περίπτωση (πλήρης απασχόληση του μη επιχορηγούμενου προσωπικού) η επιχείρηση υποχρεούται να το απασχολεί τουλάχιστον για 20 ημερομίσθια κατά μήνα.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος είναι δυνατόν επιχορηγούμενος ή μη μισθωτός να πραγματοποιήσει μόνο για 6 μήνες κάτω των 20 ημερομισθίων.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας (παλαιές και νέες) καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, 24 μήνες οι Μ.Μ.Ε. και 36 μήνες οι μεγάλες. Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προσωπικό της και εφόσον δεν το αντικαταστήσει μέσα σε 30 ημέρες, το πρόγραμμα θα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό και θα επιστρέφεται το αναλογούν ποσό επιχορήγησης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης. Σε περίπτωση μη αντικατάστασης λόγω έλλειψης ειδικότητας (που θα διαπιστώνεται από την Υπηρεσία) σε επιχορηγούμενη θέση θα διακόπτεται η επιχορήγηση μόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον εργοδότη.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών για καταβολή της επιχορήγησης πέραν της προθεσμίας των δύο μηνών από τη λήξη κάθε τριμήνου, τότε η αξίωση του για το συγκεκριμένο ποσό παραγράφεται χωρίς διακοπή της επιχορήγησης, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Οργανισμού, εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί και εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος.

Επιμήκυνση
Είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης κατά 30 το πολύ ημερολογιακές ημέρες με ισόχρονη δέσμευση της επιχείρησης, για μη απόλυση προσωπικού, σε περίπτωση: α) κανονικής άδειας, β) δικαιολογημένης ασθένειας εργαζομένου, γ) μη λειτουργίας της επιχείρησης λόγω θερινών διακοπών, δ) άδειας άνευ αποδοχών που χορηγείται μετά από αίτηση του εργαζομένου. Η επιμήκυνση γίνεται μετά από αίτηση της επιχείρησης και απόφαση του Προϊσταμένου της κατά τόπον αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ. Επίσης, σε περίπτωση αντικατάστασης μισθωτού μέσα στην προθεσμία των 30 ημερολογιακών ημερών είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης και δέσμευσης του εργοδότη κατά 30 ημερολογιακές ημέρες για κάθε άτομο που αντικαταστάθηκε, μετά από αίτηση του εργοδότη και απόφαση του αρμόδιου προϊσταμένου της Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε πληρωμή ποσού της επιχορήγησης εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 29 του ν. 1262/1982, όπως συμπληρώθηκε από τα άρθρα 6 και 7 του ν. 1836/1989 και η επιχορήγηση διακόπτεται με επιστροφή του αναλογούντος ποσού. Ειδικότερα, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Οργανισμού, στις περιπτώσεις αυτές και αφού προηγουμένως καλέσει εγγράφως τον εργοδότη να διατυπώσει τις απόψεις του, αποφαίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του για τη διακοπή της επιχορήγησης που η επιχείρηση έχει λάβει από τον ΟΑΕΔ και την επιστροφή:
- τμήματος του καταβληθέντος ποσού, κατ’ αναλογία του χρονικού διαστήματος που απομένει από την ημερομηνία μη τήρησης των όρων ή των προϋποθέσεων του προγράμματος μέχρι τη συμπλήρωση του συνολικού χρόνου δέσμευσης.
- ολόκληρου του ποσού σε περίπτωση που διαπιστώνεται μη τήρηση εξ αρχής των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος.
Η επιστροφή του ποσού πρέπει να γίνει με εφάπαξ καταβολή του εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στην επιχείρηση. Εφόσον δεν επιστραφεί εμπρόθεσμα το ποσό που αναζητείται, συντάσσεται μετά από απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού, Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής και αποστέλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ για βεβαίωση και είσπραξή του.

Εάν μετά την υπαγωγή της επιχείρησης στο πρόγραμμα, διαπιστωθεί ότι δεν πληροί τους όρους ή τις προϋποθέσεις του, ο προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης με απόφαση του θα ανακαλεί την υπαγωγή της.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved