ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ΦΑΚΕΛΟΣ: Εκλογές 2009 Επιστροφή    
Απόφαση: Όροι, προϋποθέσεις και χρόνος προβολής κατά την προεκλογική περίοδο των πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων, που δεν εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων, από τα δημόσια και ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα 28/9/09


Αθήνα 28.9.2009
Η απόφαση του υπουργού Εσωτερικών με τίτλο: "Όροι, προϋποθέσεις και χρόνος προβολής κατά την προεκλογική περίοδο των πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων, που δεν εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων, από τα δημόσια και ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα, στις βουλευτικές εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009", δημοσιεύεται στο τεύχος Β' αρ. 2060/24 Σεπτεμβρίου 2009 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

* Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 22440/2009
Όροι, προϋποθέσεις και χρόνος προβολής κατά την προεκλογική περίοδο των πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων, που δεν εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων, από τα δημόσια και ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα, στις βουλευτικές εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 10 και 30 παρ. 2 του ν. 3023/2002 «Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το Κράτος, έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχοι των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υπο− ψηφίων βουλευτών» (Φ.Ε.Κ. 146/Α΄).
β) Των άρθρων 45 και 47 παρ. 4 του π.δ. 96/2007 (Φ.Ε.Κ. 16/Α΄).
γ) Του ν. 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 159/Α΄) και του ν. 2644/1998 «Για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 233/Α΄), όπως ισχύουν.
δ) Του π.δ. 127/2009 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής» (Φ.Ε.Κ. 174/Α΄/7.9.2009).
ε) Του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 3734/2009 (Φ.Ε.Κ. 8/Α΄).
στ) Του π.δ. 130/2009 «Aποδοχή παραίτησης Υπουργού και Υφυπουργού Εσωτερικών» (Φ.Ε.Κ. 177/Α΄).
ζ) Του π.δ. 131/2009 «Διορισμός Υπουργού Εσωτερικών» (Φ.Ε.Κ. 177/Α΄).
η) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. 137/Α΄).
θ) Του άρθρου 7 παρ. 1α) και παρ. 1β) του ν. 3603/2007 «Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσκοπήσεων» (Φ.Ε.Κ. 188/Α΄), όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ με το άρθρο 13 του ν. 3783/2009 (Φ.Ε.Κ. 136/Α΄).
2. Την υπ’ αριθμ. 8778/24.9.2009 γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.
3. Την από 23.9.2009 πρόταση της Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 54737/2009 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής» (Φ.Ε.Κ. 1905/Β΄).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 2009 ισχύουν, ως προς τους όρους προβολής από τα δημόσια και ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα των πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων, που δεν εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων και στην Ευρωβουλή, οι εξής ρυθμίσεις:

Άρθρο 1
Όροι προβολής πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων των οποίων συνδυασμοί έχουν ανακηρυχθεί σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες της Επικράτειας, με εξαίρεση τις μονοεδρικές.

1. Η «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε.» (ΕΡΤ) έχει την υποχρέωση:
α. Να μεταδώσει στο εθνικό τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό δίκτυό της μία προεκλογική συγκέντρωση ή άλλη προεκλογική πολιτική εκδήλωση, καθώς και μία συνέντευξη διάρκειας εξήντα (60) πρώτων λεπτών της ώρας του αρχηγού κάθε πολιτικού κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων.
β. Να διαθέσει δωρεάν ένα πεντάλεπτο σε καθένα από τα πολιτικά κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων για την παρουσίαση των προγραμμάτων τους ή τη μετάδοση μηνυμάτων τους.
γ. Να επιτρέψει την απευθείας μετάδοση της συνέντευξης και της συγκέντρωσης ή άλλης προεκλογικής πολιτικής εκδήλωσης που αναφέρονται στο εδάφιο α’ της παρούσας παραγράφου και να διαθέσει δωρεάν τις σχετικές μαγνητοσκοπήσεις ή μαγνητοφωνήσεις σε οποιονδήποτε ενημερωτικό ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό σταθμό υποβάλλει σχετικό αίτημα.
2. Οι ιδιωτικοί ενημερωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί πανελλήνιας, περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας έχουν την υποχρέωση να διαθέσουν δωρεάν ένα πεντάλεπτο σε καθένα από τα πολιτικά κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων για την παρουσίαση των προ− γραμμάτων τους ή τη μετάδοση των μηνυμάτων τους.
3. Στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου υπάγονται, κατ’ εξαίρεση, και τα πολιτικά κόμματα ή συνασπισμοί κομμάτων που δεν ανακήρυξαν συνδυασμούς το πολύ σε δυο εκλογικές περιφέρειες.

Άρθρο 2
Όροι προβολής πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων των οποίων συνδυασμοί έχουν ανακηρυχθεί τουλάχιστον στα τρία πέμπτα των εκλογικών περιφερειών της Επικράτειας.
Η Ε.Ρ.Τ. έχει την υποχρέωση
1. Η Ε.Ρ.Τ. έχει την υποχρέωση:
α. Να μεταδώσει στο εθνικό τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό δίκτυό της μία προεκλογική συνέντευξη, διάρκειας τριάντα (30) πρώτων λεπτών του αρχηγού κάθε πολιτικού κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων.
β. Να διαθέσει δωρεάν ένα πεντάλεπτο σε καθένα από τα πολιτικά κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων για την παρουσίαση των προγραμμάτων τους ή την μετάδοση μηνυμάτων τους.
γ. Να επιτρέψει την απευθείας μετάδοση της συνέντευξης και συγκέντρωσης που αναφέρεται στο εδάφιο α’ της παρούσας παραγράφου και να διαθέσει δωρεάν τις σχετικές μαγνητοσκοπήσεις ή μαγνητοφωνήσεις σε οποιονδήποτε ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό σταθμό υποβάλλει σχετικό αίτημα.
2. Οι ιδιωτικοί ενημερωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί πανελλήνιας, περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας έχουν την υποχρέωση να διαθέσουν δωρεάν ένα πεντάλεπτο σε καθένα από τα πολιτικά κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων για την παρουσίαση των προγραμμάτων τους ή την μετάδοση των μηνυμάτων τους.
Την υποχρέωσή τους αυτή μπορούν να εκπληρώσουν με την διοργάνωση εκπομπών, στις οποίες συμμετέχουν ή παρουσιάζουν τις απόψεις τους με εκπρόσωπό τους, περισσότερα ή όλα τα ανωτέρω πολιτικά κόμματα ή συνασπισμοί κομμάτων.

Άρθρο 3
Όροι προβολής πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων των οποίων συνδυασμοί έχουν ανακηρυχθεί στις μισές τουλάχιστον εκλογικές περιφέρειες της Επικράτειας.

1. Η Ε.Ρ.Τ. έχει την υποχρέωση να διαθέσει δωρεάν ένα τρίλεπτο σε καθένα από τα πολιτικά κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων για την παρουσίαση των προγραμμάτων τους ή την μετάδοση μηνυμάτων τους
2. Οι ενημερωτικοί ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί έχουν την υποχρέωση να διαθέσουν δωρεάν ένα τρίλεπτο σε καθένα από τα πολιτικά κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων για την παρουσίαση των προγραμμάτων τους ή τη μετάδοση μηνυμάτων τους.
3. Οι ενημερωτικοί ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί μπορούν να εκπληρώσουν την υποχρέωση της προηγούμενης παραγράφου με την διοργάνωση εκπομπών, στις οποίες συμμετέχουν ή παρουσιάζουν τις απόψεις τους με εκπρόσωπό τους, περισσότερα ή όλα τα παραπάνω πολιτικά κόμματα ή συνασπισμοί κομμάτων.

Άρθρο 4
Η έναρξη και λήξη μετάδοσης των προγραμμάτων των άρθρων 1, 2 και 3 της παρούσας απόφασης πρέπει να λάβει χώρα μεταξύ 10:00 και 01:00.

Άρθρο 5
Η παρ. 10 του άρθρου μόνου της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, υπ’ αριθμ. 21167/2009 (Φ.Ε.Κ. 1951/Β΄) ισχύει και για τα κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 6
Για την προβολή των υποψηφίων βουλευτών όλων των πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων της παρούσας απόφασης, καθώς και για την μετάδοση μηνυμάτων των κομμάτων αυτών, ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπονται στα άρθρα 12 παρ. 2 του ν. 3023/2002 και 47 παρ. 2 του π.δ. 96/2007, καθώς και στις υπ’ αριθμ. 21168/2009 (Φ.Ε.Κ. 1951/Β΄) και υπ’ αριθμ. 21167/2009 (Φ.Ε.Κ. 1951/Β΄) αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών.

Άρθρο 7
Το Ε.Σ.Ρ. μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα απόφαση, σύμφωνα με την παράγραφο 16 της υπ’ αριθμ. 21167/2009 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.

Άρθρο 8
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΦΛΟΓΑÏΤΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved