ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Διδάσκοντες του πδ 407/80 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 

Αθήνα 6.9.2010, 16:53

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ενδιαφέρεται για την πρόσληψη επιστημόνων αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, κατόχων διδακτορικού διπλώματος, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση (σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80), ή με σύμβαση μίσθωσης έργου, για τη διεξαγωγή διδακτικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης.

Πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες των ακόλουθων μαθημάτων των παρακάτω Τμημάτων για το ακαδ. έτος 2010-2011:
1. ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
Νεοελληνική Φιλολογία (εξάμηνο εαρινό - πλήρης πασχόληση /εβδ.)
2. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
Εφαρμογές Επιχειρησιακής Έρευνας (εξάμηνο χειμερινό - 4 ώρες /εβδ.)
3. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1. Ιστορία Πόλης και Πολεοδομίας (εξάμηνο χειμερινό) 
1. Στούντιο Πολεοδομίας Ιβ (Αστικός Σχεδιασμός – Πολεοδομική Μελέτη)
2. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
       
Οι διδάσκοντες που θα επιλεγούν θα παρέχουν συμπληρωματικό έργο όπως αυτό θα καθοριστεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων, ανάλογα με το είδος της σύμβασης και την απασχόλησή τους (πλήρη ή μερική). Οι ειδικότεροι όροι και συμφωνίες των προσλήψεων θα καθορισθούν από τη σχετική σύμβαση εργασίας  ή έργου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι μπορούν να είναι και πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα και επιθυμούν να συνεργαστούν με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2010 στις γραμματείες των Τμημάτων του Ιδρύματος (ανάλογα με το Tμήμα για το οποίο ενδιαφέρονται), στις ακόλουθες διευθύνσεις (παράδοση Οίκοι):
1. Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας  και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος, τηλ.: 2421074795-74781, φαξ: 2421074781, αρμόδια κ. Χατζηλαζαρίδου Καλλιόπη.
2. Γραμματεία Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Πεδίον του Άρεως,  38334 Βόλος, τηλ.: 2421074010 ή 2421074011, φαξ: 2421074050, αρμόδια κ. Τσελεπή Στέλλα.
3. Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Λεωφόρος Αθηνών - Πεδίο Άρεως, 38334 Βόλος, τηλ.: 2421074455, φαξ: 2421074380, Αρμόδιος κ. Παππάς Ισίδωρος.

Οι  ενδιαφερόμενοι θα πρέπει στην αίτησή τους να αναφέρουν:
Το Μάθημα ή τα Μαθήματα, που επιθυμούν να διδάξουν. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής:
1. Συνοπτικό  Βιογραφικό  σημείωμα.
2. Υπόμνημα για τις σπουδές και την επιστημονική τους δραστηριότητα.
3. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους - αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από AEI του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης - ΔΟΑΤΑΠ).
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 περί ψευδούς δηλώσεως, αν κατέχουν ή όχι δεύτερη απασχόληση στο Δημόσιο Τομέα ή σε Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου ή στους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Δημοσίου Τομέα ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, ή οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική απασχόληση ή συνταξιοδοτούνται από τους παραπάνω φορείς.
 Επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν ισχύουν οι διατάξεις των άρθ. 1, παρ. 1 και 3 του N. 1256/82 περί πολυθεσίας.

H παρούσα πρόσκληση απευθύνεται και σε υπηρετούντα μέλη ΔEΠ ή μέλη EEΔIΠ άλλων A.E.I., τα οποία μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Όλοι οι διδάσκοντες που θα επιλεγούν και κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε NΠΔΔ ή NΠIΔ ή ευρύτερο Δημόσιο τομέα, θα  πρέπει να εξασφαλίσουν από την υπηρεσία τους άδεια απουσίας.
 
Όσοι επιλεγούν και δεν είναι Δημόσιοι υπάλληλοι ή μέλη ΔEΠ άλλων AEI, θα πρέπει στη συνέχεια να υποβάλουν:
1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
2) Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής Καταλληλότητας από πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή.
 
Oι πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Eλληνικού AEI,ή απολυτήριο Eλληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ' επιπέδου από το κέντρο Eλληνικής Γλώσσας, απο το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Eλληνικής γλώσσας.

Θα αναζητηθούν υπηρεσιακά (αυτεπάγγελτη αναζήτηση), από τη Γραμματεία του Τμήματος: 
• το Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης,
• το Πιστοποιητικό (τύπου Α) του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει στρατολογικές ή χρηματικές υποχρεώσεις ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και
• το Πιστοποιητικό γεννήσεως.

Προκειμένου να γίνει η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών απαιτείται υποβολή φωτοαντίγραφου της αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερόμενου.

Πληροφορίες παρέχονται κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από 10.00 έως 13.30, στις προαναφερόμενες διευθύνσεις.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved