ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Τεχνίτες συντήρησης ζητεί ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ

 

Αθήνα 18.10.2010, 15:21

Τεχνίτες συντήρησης θα προσλάβει ο Όμιλος "Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ", προκειμένου να τους απασχολήσει σε εργασίες συντήρησης εξοπλισμού πεδίου στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις Ασπροπύργου και Ελευσίνας. Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 10 Νοεμβρίου 2010.

Ειδικότερα, οι προσλήψεις αφορούν:
1. Ειδικότητα Τεχνιτών Συντήρησης: Μηχανοτεχνίτες (ΚΩΔ: ΤΣΝ3- ΜΧΤ), (Πρακτικοί Μηχανικοί τουλάχιστον Γ’ Τάξης, Εφαρμοστές, Σωληνουργοί, Μηχανοτεχνίτες).
2. Ειδικότητα Τεχνιτών Συντήρησης:  Μηχανοτεχνίτες (ΚΩΔ: ΤΣΝ4- ΜΧΤ), (Πρακτικοί Μηχανικοί τουλάχιστον Γ’ Τάξης, Εφαρμοστές, Σωληνουργοί, Μηχανοτεχνίτες).

* Ακολουθούν οι δύο ανακοινώσεις της Εταιρείας.

 

Ανακοίνωση 1

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΟΤΟΥ (ΤΣΝ4)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ένας από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς και εμπορικούς Ομίλους στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει Τεχνίτες Συντήρησης προκειμένου να τους απασχολήσει σε εργασίες συντήρησης εξοπλισμού πεδίου στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις Ασπροπύργου και Ελευσίνας.
* Ειδικότητα Τεχνιτών Συντήρησης:   Μηχανοτεχνίτες (ΚΩΔ: ΤΣΝ3- ΜΧΤ), (Πρακτικοί Μηχανικοί τουλάχιστον Γ’ Τάξης, Εφαρμοστές, Σωληνουργοί, Μηχανοτεχνίτες).
Απαραίτητα Προσόντα:   
• Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Λυκείου ή ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής  (ΤΕΕ Β’ κύκλου, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΙΕΚ), οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Μηχανολογίας.
• Συναφής προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε βαριά βιομηχανία ή εμπειρία θαλάσσης,  στη συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού.
Η προϋπηρεσία θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση  βεβαιώσεων όπου θα αναγράφεται το είδος της επιχείρησης και σύντομη περιγραφή των καθηκόντων των υποψηφίων, ώστε να πιστοποιείται η συνάφεια, και αντίγραφα των ασφαλιστικών ημερομισθίων στον κύριο ασφαλιστικό φορέα.
• Aδεια οδήγησης Β’ ή Γ’ κατηγορίας την οποία πρέπει να κατέχουν έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης.
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης.
Όλα τα άνω δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα απαραίτητα προσόντα θα κατατίθενται παράλληλα με την υποβολή της αίτησης πρόσληψης.
Επισήμανση
Η κατοχή πτυχίου Ανώτερου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, εφόσον δηλωθεί στην αίτηση πρόσληψης από τους υποψηφίους, δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού, πλην όμως ρητά αναφέρεται ότι τυχόν τίτλοι σπουδών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δεν παρέχουν αντίστοιχα δικαιώματα, καθόσον οι θέσεις εργασίας αφορούν υποψηφίους Μέσης Εκπαίδευσης.
Ρητά εξαιρούνται υποψήφιοι κάτοχοι τίτλου σπουδών Ανωτάτης Εκπαίδευσης.
Επιθυμητά Προσόντα:
• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Γνώση χρήσης Η/Υ.
Χαρακτηριστικά Υποψηφίων:
• Εργατικότητα, πειθαρχία, ομαδικό πνεύμα, καλή δυνατότητα επικοινωνίας .
• Ηλικία έως 28 ετών (το έτος γέννησης να μην είναι προγενέστερο του 1982).
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποδέχονται απασχόληση σε πρόγραμμα συνεχούς εναλλασσόμενης 24ωρης βάρδιας και ότι η πρόσληψή τους τελεί υπό εξάμηνη δοκιμαστική περίοδο.
Η εντοπιότητα (μόνιμος κάτοικος όμορων Δήμων των δύο Διυλιστηρίων) θα θεωρηθεί σοβαρό συγκριτικό πλεονέκτημα.
Επισημαίνεται ότι η εντοπιότητα θα αποδεικνύεται κατά τη διαδικασία της πρόσληψης με την προσκόμιση Πιστοποιητικού Εντοπιότητας από τον όμορο Δήμο, Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον όμορο Δήμο, Λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ, αντίγραφο φορολογικής δήλωσης.
Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω, κατά περίπτωση, προϋποθέσεις καλούνται να αποστείλουν το ειδικό έντυπο αίτησης πρόσληψης, συνοδευόμενο από πρόσφατη φωτογραφία τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή  στη διεύθυνση:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Χειμάρας 8Α, Τ.Κ. 151 25  Μαρούσι
Υπόψη Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων & Μισθολογικής Πολιτικής Ομίλου
αναγράφοντας απαραιτήτως τον Κωδικό Θέσης (ΤΣΝ3-ΜΧΤ)
Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης, ορίζεται η Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2010.
Προσοχή: Κατά την συμπλήρωση της αίτησης πρόσληψης, επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι υποχρεωτικά θα πρέπει :
- Να συμπληρώσουν την συγκεκριμένη μόνο αίτηση και να μην αποστέλλουν βιογραφικά σημειώματα.
- Να συμπληρώσουν ΟΛΑ τα πεδία με την ένδειξη του αστερίσκου (*).
- Να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι αιτήσεις πρόσληψης θα θεωρούνται άκυρες.
Οι υποψήφιοι, που θα υποβάλουν αίτηση πρόσληψης χωρίς να πληρούν όλα τα παραπάνω αναφερόμενα απαραίτητα προσόντα της θέσης ή σε περίπτωση ακύρωσης της αίτησής τους λόγω των προαναφερομένων, δεν θα λάβουν  ειδοποίηση από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε
Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.

 

Ανακοίνωση 2 

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΟΤΟΥ (ΤΣΝ4)
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ένας από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς και εμπορικούς Ομίλους στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει Τεχνίτες Συντήρησης, προκειμένου να τους απασχολήσει σε εργασίες συντήρησης εξοπλισμού πεδίου στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις Ασπροπύργου και Ελευσίνας.
Ειδικότητα Τεχνιτών Συντήρησης:   Μηχανοτεχνίτες (ΚΩΔ: ΤΣΝ4- ΜΧΤ), (Πρακτικοί Μηχανικοί τουλάχιστον Γ’ Τάξης, Εφαρμοστές, Σωληνουργοί, Μηχανοτεχνίτες)
Απαραίτητα Προσόντα:   
• Απολυτήριος τίτλος Τριτάξιου Γυμνασίου ή ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής (ΤΕΕ Α’  κύκλου, ΤΕΣ, ΟΑΕΔ) ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Λυκείου ή ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής (ΤΕΕ Β’ κύκλου, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΙΕΚ.
• Συναφής προϋπηρεσία τουλάχιστον 6 ετών σε συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού Διυλιστηρίου.
Η προϋπηρεσία θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαιώσεων όπου θα αναγράφεται το είδος της επιχείρησης και σύντομη περιγραφή των καθηκόντων των υποψηφίων, ώστε να πιστοποιείται η συνάφεια,  και αντίγραφα των ασφαλιστικών ημερομισθίων στον κύριο ασφαλιστικό φορέα.
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης.
Όλα τα άνω δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα απαραίτητα προσόντα θα κατατίθενται παράλληλα με την υποβολή της αίτησης πρόσληψης.
Επισήμανση
Η κατοχή πτυχίου Ανώτερου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, εφόσον δηλωθεί στην αίτηση πρόσληψης από τους υποψηφίους, δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού, πλην όμως ρητά αναφέρεται ότι τυχόν τίτλοι σπουδών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δεν παρέχουν αντίστοιχα δικαιώματα, καθόσον οι θέσεις εργασίας αφορούν υποψηφίους Μέσης Εκπαίδευσης.
Ρητά εξαιρούνται υποψήφιοι κάτοχοι τίτλου σπουδών Ανωτάτης Εκπαίδευσης.
Επιθυμητά Προσόντα:
• Aδεια οδήγησης Β’ ή Γ’ κατηγορίας
Χαρακτηριστικά Υποψηφίων:
• Εργατικότητα, πειθαρχία, ομαδικό πνεύμα, προσαρμοστικότητα, καλή δυνατότητα επικοινωνίας .
• Ηλικία έως 45 ετών (το έτος γέννησης να μην είναι προγενέστερο του 1965).
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποδέχονται απασχόληση σε πρόγραμμα συνεχούς εναλλασσόμενης 24ωρης βάρδιας και ότι η πρόσληψή τους τελεί υπό εξάμηνη δοκιμαστική περίοδο.
Η εντοπιότητα (μόνιμος κάτοικος όμορων Δήμων των δύο Διυλιστηρίων) θα θεωρηθεί σοβαρό συγκριτικό πλεονέκτημα.
Επισημαίνεται ότι η εντοπιότητα θα πρέπει να αποδεικνύεται κατά τη διαδικασία της πρόσληψης με την προσκόμιση Πιστοποιητικού Εντοπιότητας από τον όμορο Δήμο, Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον όμορο Δήμο, Λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ και αντίγραφο φορολογικής δήλωσης.
Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω, κατά περίπτωση, προϋποθέσεις καλούνται να αποστείλουν το ειδικό έντυπο αίτησης πρόσληψης, συνοδευόμενο από πρόσφατη φωτογραφία τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή,  στη διεύθυνση:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Χειμάρας 8Α, Τ.Κ. 151 25  Μαρούσι
Υπόψη Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων & Μισθολογικής Πολιτικής Ομίλου
αναγράφοντας απαραιτήτως τον Κωδικό Θέσης ΤΣΝ4-ΜΧΤ
Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης, ορίζεται η  Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2010
Προσοχή: Κατά την συμπλήρωση της αίτησης πρόσληψης, επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι υποχρεωτικά θα πρέπει :
- Να συμπληρώσουν την συγκεκριμένη μόνο αίτηση και να μην αποστέλλουν βιογραφικά σημειώματα.
- Να συμπληρώσουν ΟΛΑ τα πεδία με την ένδειξη του αστερίσκου (*).
- Να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι αιτήσεις πρόσληψης θα θεωρούνται άκυρες.
Οι υποψήφιοι, που θα υποβάλουν αίτηση πρόσληψης χωρίς να πληρούν όλα τα παραπάνω αναφερόμενα απαραίτητα προσόντα της θέσης ή σε περίπτωση ακύρωσης της αίτησής τους λόγω των προαναφερομένων, δεν θα λάβουν  ειδοποίηση από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε
Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved