ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Πρόσληψη επιστημόνων ή μελών ΔΕΠ στο ΕΑΙΤΥ

 

Αθήνα 9.12.2010, 18:45

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), (ΝΠΙ∆, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον υπουργό Παιδείας, προκηρύσσει την πλήρωση έως 11 θέσεων συνεργατών μελών ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (∆ΕΠ) ή επιστημόνων με διδακτορικό δίπλωμα και εκτενή εμπειρία στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη χρήση ψηφιακού διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού στη διδασκαλία των μαθημάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι προσλήψεις γίνονται για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου του Τομέα Στρατηγικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής: «Προδιαγραφές Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Ανάπτυξη και Λειτουργία Ψηφιακής Βάσης Γνώσης, Ψηφιακή ∆ιαμόρφωση και Τεχνικός Μετασχολιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού, Υποδομή για Υποδειγματικές ∆ιδασκαλίες και Αξιοποίηση Συμμετοχικού Ιστού», το οποίο έχει ενταχθεί στο Ε.Π «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό ∆ημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 296441).

Το έργο υλοποιεί τμήμα του ευρύτερου σχεδιασμού για το Ψηφιακό Σχολείο. Συγκεκριμένα, αντικείμενο του έργου που υλοποιεί το ΕΑΙΤΥ είναι:
- Ο καθορισμός των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών για τη διαμόρφωση μιας ενιαίας, λειτουργικής και πλήρως αξιοποιήσιμης στην εκπαιδευτική διαδικασία Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα διατίθεται και θα διαχέεται στην εκπαιδευτική κοινότητα το εκπαιδευτικό υλικό και τα εργαλεία αξιοποίησής του.
- Η ανάπτυξη μίας Ψηφιακής Βάσης Γνώσεων εκπαιδευτικού υλικού, που θα λειτουργεί ως το Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και θα υποστηρίζει την ενοποίηση των μεταδεδομένων τους σε μία κοινή και συμβατή με τα διεθνή πρότυπα βάση. Proslipsis
* Στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός πυρήνα ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων:
- Η ψηφιακή διαμόρφωση των σχολικών βιβλίων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ο εμπλουτισμός τους με ψηφιακό διαδραστικό υλικό.
- Ο τεχνικός μετασχολιασμός με βάση τα διεθνή πρότυπα υπάρχοντος εκπαιδευτικού ψηφιακού υλικού που θα επιλεγεί
* Η παροχή επιπλέον ψηφιακών υπηρεσιών και εργαλείων για την ένταξη και αξιοποίηση του διαθέσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού στην Πρωτοβάθμια και ∆ευτεροβάθμια εκπαίδευση και την υποστήριξη καινοτόμων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία (εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης, υπηρεσίες δημιουργίας και διάθεση υποδειγματικών διδασκαλιών).

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι από 1/6/2010 έως 31/12/2015, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου είναι 8.962.200 €.

Οι θέσεις
Θα προσληψθούν έως 11 εμπειρογνώμονες στα σχετικά γνωστικά αντικείμενα και στην παιδαγωγική τους καθώς και σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης και χρήσης ψηφιακού διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού στη διδασκαλία των μαθημάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως:
- Υπεύθυνοι συντονισμού και επιστημονικής καθοδήγησης των ομάδων σχεδιασμού και ανάπτυξης διαδραστικού ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για τον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλίων. Προβλέπεται ένας αριθμός υπευθύνων για κάθε μία ομάδα εκπαιδευτικών που θα συσταθεί για τον εμπλουτισμό όλων των συναφών σχολικών βιβλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και συγκεκριμένα για τις εξής ομάδες εκπαιδευτικών ανά γνωστικό αντικείμενο ή/και ομάδα γνωστικών αντικειμένων:
- Ξένων Γλωσσών (έως δυο-2-υπεύθυνοι συντονισμού)
- Φυσικών Επιστημών (έως δυο-2-υπέυθυνοι συντονισμού)
- Μαθηματικών (ένας-1- υπεύθυνος συντονισμού)
- Αισθητικής Αγωγής (έως 2-υπεύθυνοι συντονισμού)
- Πληροφορικής και Τεχνολογίας (ένας-1- υπεύθυνος συντονισμού)
- Ιστορίας, Θρησκευτικών και Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ιστορία, Θρησκευτικά, Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή, Οικιακή Οικονομία, Αρχές Οικονομίας, Εισαγωγή στο ∆ίκαιο και τους Πολιτικούς θεσμούς, Κοινωνιολογία) (έως δυο-2-υπεύθυνοι συντονισμού).
- Γεωγραφίας και Περιβάλλοντος (ένας-1- υπεύθυνος συντονισμού)

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι τα εξής:
- Πτυχίο ΑΕΙ σε κάποιο από τα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα
- ∆ιδακτορικό συναφές με την παιδαγωγική διάσταση των ανωτέρω γνωστικών αντικειμένων
- Τεκμηριωμένη επιστημονική κατάρτιση
- Εμπειρία σε σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιοποίηση διαδραστικού ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
- Εμπειρία σε θέματα αξιοποίησης νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση
- Εμπειρία συντονισμού και καθοδήγησης ομάδων προσωπικού σε συναφή έργα.

Επιθυμητά προσόντα:
- Εμπειρία σε ανάπτυξη συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο εκπαιδευτικού υλικού (συμβατικού ή ψηφιακού)
- Πρότερη συμμετοχή σε έργα με συναφές αντικείμενο.

Για τους ενδιαφερόμενους πρέπει να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση. Οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται την υποχρέωση να προσκομίσουν τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία που θα τους ζητηθούν εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης καθώς και το δικαίωμα του ΕΑΙΤΥ να μη προχωρήσει σε σύμβαση μαζί τους εάν υπάρξει σχετικό κώλυμα.

Προβλεπόμενη Χρονική ∆ιάρκεια Σύμβασης είναι 12 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης.

Αξιολόγηση
Στην διαδικασία της επιλογής δεν θα γίνονται δεκτοί όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στην κατηγορία «Απαιτούμενα προσόντα». Καθίσταται σαφές, ότι τα προσόντα των ενδιαφερομένων θα αξιολογηθούν και ποιοτικά στη βάση της συνάφειας των τίτλων σπουδών και της εμπειρίας των ενδιαφερομένων με το αντικείμενο του έργου.

Για τη συνολική αξιολόγηση των υποψηφίων λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:
- ∆ιδακτορικό (αξιολογείται ο βαθμός συνάφειας με την παιδαγωγική διάσταση της κάθε ομάδας γνωστικών αντικειμένων)
- Επιστημονική κατάρτιση (αξιολογείται το σύνολο του συναφούς δημοσιευμένου έργου)
- Εμπειρία στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιοποίηση διαδραστικού ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (αξιολογείται η έκταση της εμπειρίας και η ποιότητα των σχετικών δράσεων)
- Εμπειρία σε θέματα αξιοποίησης νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση (αξιολογείται η έκταση της εμπειρίας και η ποιότητα των σχετικών δράσεων)
- Εμπειρία συντονισμού και καθοδήγησης ομάδων προσωπικού σε συναφή έργα (αξιολογείται η έκταση της εμπειρίας καθώς και τα αποτελέσματα των σχετικών έργων).
- Εμπειρία σε ανάπτυξη συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο εκπαιδευτικού υλικού (συμβατικού ή ψηφιακού) (αξιολογείται η ποικιλία, η ποιότητα και ο όγκος του παραγόμενου υλικού).
- Εμπειρία στη συμμετοχή σε έργα με συναφές αντικείμενο (αξιολογείται το πλήθος των έργων και η ποιότητα των αποτελεσμάτων τους).

Η αξιολόγηση θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης που θα οριστεί με Απόφαση του ∆ιευθυντή του ΕΑΙΤΥ. Τα ονόματα των ατόμων που θα επιλεγούν θα ανακοινωθούν μέσω της ιστοσελίδας του ΕΑΙΤΥ http://www.cti.gr.

Τόπος εργασίας θα είναι η έδρα των συνεργατών. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν δυνατότητα μετακίνησης για συμμετοχή σε συντονιστικές συναντήσεις για το έργο, με έξοδα που θα βαρύνουν το ΕΑΙΤΥ.

Όσοι επιλεγούν θα απασχοληθούν με σύμβαση μισθώσεως έργου, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του ΕΑΙΤΥ και τις κείμενες διατάξεις.

Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί από το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί, την επιστημονική εξειδίκευση και την εμπειρία των υποψηφίων

Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν μέχρι τις 23/12/2010 με συστημένη επιστολή τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
- Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε απλό χαρτί. Υπόδειγμα αίτησης διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας του ΕΑΙΤΥ http://www.cti.gr (ΝΕΑ / Προκηρύξεις θέσεων/∆127/7-12-2010). Στην αίτηση πρέπει ευκρινώς να αναγράφεται το/τα γνωστικό/ά αντικείμενο/α της ομάδας των εκπαιδευτικών που θα επιθυμούσε ο ενδιαφερόμενος να συντονίσει/καθοδηγήσει.
- Αντίγραφα τίτλων σπουδών
- Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, απ’ όπου να προκύπτει η ζητούμενη εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης
- Άλλα συνηγορούντα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος.

Αποστέλλονται στη διεύθυνση: Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, Υπόψη: κας Άντας ∆ημοπούλου / ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών (με την ένδειξη: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ No 41_ΕΑΙΤΥ»). ∆ιεύθυνση: Ν. Καζαντζάκη / 26504 Πανεπιστημιούπολη Ρίου Πατρών, Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2610960393 & 2610960300.

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του ΕΑΙΤΥ μπορείτε να βρείτε στο http://www.cti.gr. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή υποψηφιοτήτων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων, και άλλες διαδικαστικές διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Άντα ∆ημοπούλου, τηλ: 2610 960393 και 2610960300, fax: 2610960392, e-mail:
alexdim@cti.gr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved