ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Οδηγούς προσλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση (19/4/2016)
 

Αθήνα 19.4.2016, 10:13

Συνολικά 110 Οδηγούς με έδρα κυρίως στις Βρυξέλλες προσλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την τεχνική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (ΕΡSΟ).

Οι υποψήφιοι στους οποίους θα προσφερθεί θέση θα προσληφθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στον τίτλο IX της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι όροι εργασίας των συμβασιούχων υπαλλήλων ορίζονται από το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚεΛΠ) (1).

Οι βασικές μηνιαίες αποδοχές τω Οδηγών ανέρχονται σε 1 907,24 ευρώ. Σε αυτές προστίθενται ενδεχομένως τα επιδόματα και οι αποζημιώσεις που προβλέπονται από το ΚεΛΠ, ενώ υπόκεινται στον κοινοτικό φόρο και
σε άλλες κρατήσεις, αλλά απαλλάσσονται παντός εθνικού φόρου.

Οι συμβασιούχοι υπάλληλοι προσλαμβάνονται με την ευρύτερη δυνατή γεωγραφική βάση μεταξύ των υπηκόων των κρατών μελών.

Προσόντα
Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώνουν τα παρακάτω γενικά και ειδικά προσόντα:

A. Γενικές προϋποθέσεις
α) να είναι υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
β) να απολαύει των πολιτικών του δικαιωμάτων·
γ) να είναι εντάξει έναντι της νομοθεσίας για στρατολογικά θέματα·
δ) να παρέχει τα αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων του εχέγγυα ήθους·
ε) να διαθέτει τις σωματικές ικανότητες που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων.

B. Ελάχιστες ειδικές προϋποθέσεις — Εκπαίδευση/πείρα
Ελάχιστη απαιτούμενη εκπαίδευση
Ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Κατοχή άδειας οδήγησης κατηγορίας Β εν ισχύι.
Επαγγελματική πείρα
Κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την ηλεκτρονική εγγραφή, ο υποψήφιος θα πρέπει, προκειμένου να γίνει δεκτός
σε αυτή τη διαδικασία επιλογής, να αποδεικνύει επαγγελματική πείρα τουλάχιστον δύο ετών ως οδηγός στον τομέα της μεταφοράς προσώπων, η οποία θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Γλωσσικές γνώσεις
α) γλώσσα 1 (L1)
και
β) γλώσσα 2 (L2)
Κύρια γλώσσα: Άριστη γνώση (ελάχιστο επίπεδο C1 (2) μίας από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (3)
Ικανοποιητική γνώση (επίπεδο B2) της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής· 
ηγλώσσα 2 πρέπει να είναι διαφορετική από τη γλώσσα 1.

Σύμφωνα με την απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τμήμα μείζονος συνθέσεως) στην υπόθεση C-566/10 P, Ιταλική Δημοκρατία κατά Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλει, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να αιτιολογήσει τον περιορισμό της επιλογής της δεύτερης γλώσσας σε έναν περιορισμένο αριθμό επίσημων γλωσσών της Ένωσης.

Συνεπώς, οι υποψήφιοι ενημερώνονται ότι οι τρεις γλώσσες 2 που προκρίνονται για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθορίστηκαν συμφώνως προς το συμφέρον της υπηρεσίας, το οποίο επιβάλλει όπως οι νεοπροσλαμβανόμενοι είναι αμέσως λειτουργικοί και ικανοί να επικοινωνούν αποτελεσματικά στην καθημερινή τους εργασία.

Έχοντας υπόψη τη μακρά πρακτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις γλώσσες εσωτερικής επικοινωνίας, και συνεκτιμώντας τις ανάγκες των υπηρεσιών σε θέματα εξωτερικής επικοινωνίας και εξέτασης των φακέλων, η αγγλική, η γαλλική και η γερμανική παραμένουν οι ευρύτερα χρησιμοποιούμενες γλώσσες. 
Επιπλέον, στις εκθέσεις αξιολόγησης του 2013, το 92 % του συνόλου του προσωπικού δήλωσε ότι διαθέτει γνώση της αγγλικής, το 84 % του συνόλου του προσωπικού δήλωσε ότι διαθέτει γνώση της γαλλικής και το 56 % του συνόλου του προσωπικού δήλωσε ότι διαθέτει γνώση της γερμανικής. Οι υπόλοιπες επίσημες γλώσσες δεν υπερβαίνουν το όριο του 50 % του προσωπικού που δηλώνει ότι διαθέτει ικανοποιητική γνώση αυτών.

Κατά συνέπεια, σταθμίζοντας το συμφέρον της υπηρεσίας και τις ανάγκες και τις δεξιότητες των υποψηφίων και λαμβάνοντας υπόψη τον συγκεκριμένο τομέα της παρούσας διαδικασίας επιλογής, κρίνεται δικαιολογημένη η απαίτηση να γνωρίζουν μία από τις τρεις αυτές γλώσσες, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι, όποια και αν είναι η πρώτη τους επίσημη γλώσσα, όλοι οι υποψήφιοι θα γνωρίζουν τουλάχιστον μία από τις τρεις αυτές επίσημες γλώσσες σε επίπεδο γλώσσας εργασίας.

Επιπλέον, για λόγους ίσης μεταχείρισης, κάθε υποψήφιος, ακόμη και αν έχει μία από τις τρεις αυτές γλώσσες ως πρώτη επίσημη γλώσσα, υποχρεούται να κατέχει σε ικανοποιητικό βαθμό μία δεύτερη γλώσσα, η οποία θα πρέπει να επιλεγεί μεταξύ των τριών αυτών γλωσσών.

Η αξιολόγηση των ειδικών γλωσσικών ικανοτήτων δίνει, με τον τρόπο αυτό, τη δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να σταθμίζει την ικανότητα των υποψηφίων να είναι αμέσως λειτουργικοί σε ένα περιβάλλον παραπλήσιο αυτού στο οποίο θα κληθούν να εργασθούν.

Κατά την εγγραφή οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν ως κύρια γλώσσα (γλώσσα L1) μία μόνο από τις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα μπορούν πλέον να αλλάξουν την επιλογή γλωσσών μετά την επικύρωση του εντύπου ηλεκτρονικής εγγραφής.

Υποβολή αιτήσεων
Οι υποψήφιοι οφείλουν να εγγραφούν ηλεκτρονικώς στον δικτυακό τόπο της EPSO στην ακόλουθη διεύθυνση: http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_fr.htm και να ακολουθήσουν τις σχετικές οδηγίες, ειδικότερα τις οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής εγγραφής.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε η ηλεκτρονική εγγραφή να ολοκληρωθεί εντός της απαιτούμενης προθεσμίας. Τους συνιστάται να μην αναμένουν την τελευταία στιγμή για να εγγραφούν, διότι μια εξαιρετική συμφόρηση των γραμμών ή μια βλάβη της σύνδεσης στο διαδίκτυο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να πρέπει να επαναλάβουν την ηλεκτρονική εγγραφή, όπερ καθίσταται αδύνατο μετά την εκπνοή της προθεσμίας.

Αφού επικυρώσουν την εγγραφή τους δεν θα μπορούν πλέον να την τροποποιήσουν, διότι τα δεδομένα τυγχάνουν άμεσης επεξεργασίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε συνεργασία με την EPSO, για τη διοργάνωση της επιλογής.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων (της επικύρωσης συμπεριλαμβανομένης): εκπνέει στις 18 Μαΐου 2016 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.

* Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την πρόσκληση.


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
H Πρόσκληση

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved