ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Πρόσκληση για τη θέση του Προέδρου - Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ ΑΕ 19/11/09


Αθήνα 19.11.2009, 13:03
Πρόσκληση για την κάλυψη της θέσης του Προέδρου - Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ ΑΕ, δημοσιεύει η κυβέρνηση στον δικτυακό τόπο
www.opengov.gr.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και να έχουν εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε θέση σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

Για τους υποψήφιους ισχύουν τα κωλύματα που προβλέπονται στο ν. 2863/2000 (ΦΕΚ Α΄ 262) για το διορισμό σε θέση μέλους του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, καθώς και οι ασυμβίβαστες ιδιότητες που προβλέπονται από το άρθρο 6 του ν. 1730/1987, όπως ισχύει.

Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να έχουν την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, εταίρου ή μετόχου σε επιχείρηση που έχει υποχρέωση καταχώρησης στο Μητρώο του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (π.δ. 213/1995, άρθρο 10α, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ.2 του π.δ. 310/1996 ΦΕΚ Α΄ 214). Επίσης, η κατοχή της προκηρυσσόμενης θέσης είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή οποιασδήποτε άλλης θέσης στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν διοικητικές ικανότητες, στρατηγική σκέψη, ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας, καθώς και άριστη γνώση της ελληνικής και μίας ακόμη γλώσσας Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όσοι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για διορισμό και διαθέτουν τα απαιτούμενα ουσιαστικά προσόντα, πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω της ιστοσελίδας της ανοιχτής διακυβέρνησης του γραφείου του Πρωθυπουργού http://www.opengov.gr/yppot μέχρι και την Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2009.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)» (ΦΕΚ Α΄ 145), όπως ισχύει.
β) Της υπ’ αριθμ. 21331/Ε/16.12.1996 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης «Προσαρμογή των καταστατικών διατάξεων της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (ΕΡΤ ΑΕ) στο ν. 2414/1996» (ΦΕΚ Β΄ 1112) και ιδίως του άρθρου 3 αυτής.
γ) Του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ)» (ΦΕΚ Α΄ 314).
δ) Της υπ’ αριθμ. 10078/12.4.2006 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Επικρατείας «Εξαίρεση της ΕΡΤ ΑΕ από τις διατάξεις του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ)» (ΦΕΚ Α΄ 314)» (ΦΕΚ Β΄ 492).
ε) Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
στ) Του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» ΦΕΚ Α΄ 213).
ζ) Του π.δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 213).
η) Του π.δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 217).
θ) του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Προκηρύσσουμε τη θέση του Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου – Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ ΑΕ, με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

Α. Περιγραφή της θέσης.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ ΑΕ ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο ν. 1730/1987, όπως ισχύει, καθώς και στις σχετικές κανονιστικές πράξεις ή τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. Στο πλαίσιο της άσκησης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων του, ο Πρόεδρος Δ.Σ. – Διευθύνων Σύμβουλος που θα επιλεγεί θα κληθεί να συμβάλει αποφασιστικά, σε συνεργασία με τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τους Γενικούς Διευθυντές της εταιρίας, ώστε η ΕΡΤ ΑΕ να ανταποκριθεί με επιτυχία στον ιδιαίτερο ρόλο που επιφυλάσσεται στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα για την εφαρμογή της συνταγματικής επιταγής για παροχή σε όλους τους Έλληνες πολίτες ενημέρωσης, επιμόρφωσης και ψυχαγωγίας υψηλού επιπέδου και ποιότητας. Ο ρόλος αυτός της ΕΡΤ ΑΕ διασφαλίζεται ιδίως με την προαγωγή της ανεξάρτητης και αντικειμενικής ενημέρωσης, την ενίσχυση του διαλόγου και της σκέψης, την εξοικείωση με τη λειτουργία των πολιτικών θεσμών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο× την προβολή πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων, τη στήριξη της δημιουργίας, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, την ιδιαίτερη συμβολή της κατά τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή× τη σύσφιξη των σχέσεων με τον Απόδημο Ελληνισμό, την ανάδειξη κοινωνικών προβλημάτων και την ενίσχυση της ενσωμάτωσης μειονεκτουσών ομάδων στο κοινωνικό σύνολο.

Επίσης, ο Πρόεδρος ΔΣ-Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ ΑΕ πρέπει να διασφαλίζει κατά τη λειτουργία της εταιρίας τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και τη συνετή διαχείριση των οικονομικών πόρων.

Ο υποψήφιος ο οποίος θα επιλεγεί θα συνάψει με το Ελληνικό Δημόσιο σύμβαση η οποία θα λήξει την 9η Αυγούστου 2012 (λήξη θητείας), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2, 3 και 6 της υπ’ αριθμ. 21331/Ε/16.12.1996 κοινής υπουργικής απόφασης. Το ύψος και το είδος των συνολικών αποδοχών και αποζημιώσεων του προσώπου που θα επιλεγεί θα είναι ανάλογα με τις ευθύνες και απαιτήσεις της προκηρυσσόμενης θέσης και θα καθοριστεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 3 του ν. 1730/1987, όπως ισχύει.

Β. Νόμιμες προϋποθέσεις – Ουσιαστικά προσόντα.
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και να έχουν εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέση σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
2. Για τους υποψήφιους ισχύουν τα κωλύματα που προβλέπονται στο ν. 2863/2000 (ΦΕΚ Α΄ 262) για το διορισμό σε θέση μέλους του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, καθώς και οι ασυμβίβαστες ιδιότητες που προβλέπονται από το άρθρο 6 του ν. 1730/1987, όπως ισχύει.
3. Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να έχουν την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, εταίρου ή μετόχου σε επιχείρηση που έχει υποχρέωση καταχώρησης στο Μητρώο του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (π.δ. 213/1995, άρθρο 10α, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ.2 του π.δ. 310/1996 ΦΕΚ Α΄ 214). Επίσης, η κατοχή της προκηρυσσόμενης θέσης είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή οποιασδήποτε άλλης θέσης στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα.
4. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν διοικητικές ικανότητες, στρατηγική σκέψη, ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας, καθώς και άριστη γνώση της ελληνικής και μίας ακόμη γλώσσας Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γ. Διαδικασία επιλογής και διορισμού.
1. Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για διορισμό στην προκηρυσσόμενη θέση και διαθέτουν τα απαιτούμενα από την παρούσα προκήρυξη ουσιαστικά προσόντα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω της ιστοσελίδας της ανοιχτής διακυβέρνησης του γραφείου του Πρωθυπουργού http://www.opengov.gr/yppot μέχρι και την Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2009. Αιτήσεις που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς ή θα κατατεθούν εκπροθέσμως δεν θα εξετασθούν. Η προσκόμιση των αναγκαίων δικαιολογητικών θα ζητηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

2. Η επιλογή του Προέδρου- Διευθύνοντος Συμβούλου γίνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού, ύστερα από έλεγχο της συνδρομής των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων. Για την επιλογή αυτή συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Σε περίπτωση που κριθεί ότι κανένας από τους υποψήφιους δεν πληροί τις απαιτούμενες τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις, η θέση επαναπροκηρύσσεται

3. Η απόφαση διορισμού στη θέση του Προέδρου – Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ Α.Ε. εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 της υπ’ αριθμ. 21331/Ε/16.12.1996 κοινής υπουργικής απόφασης και της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 1866/1989, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2173/1993 (ΦΕΚ Α΄ 208) και στη συνέχεια δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2009

Ο Υπουργός Οικονομικών
Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού
Παύλος Γερουλάνος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved