ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Μεταπτυχιακά του τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

Αθήνα 11.7.2012, 1:32

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη, οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 τα εξής τρία Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), τα οποία οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master of Science):

1. «Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση»: Το Πρόγραμμα παρέχει γνώσεις και προετοιμάζει επιστήμονες και μηχανικούς για απασχόληση στον σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση ολοκληρωμένων πολιτικών και προγραμμάτων αναφορικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα και τις επιπτώσεις τους. Απονέμεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Περιβαλλοντική
Πολιτική και Διαχείριση (Master of Science in Environmental Policy and Management).

2. «Θεοφράστειο: Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική». Το Πρόγραμμα παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις και προετοιμάζει μηχανικούς και επιστήμονες για απασχόληση στην περιβαλλοντική μηχανική και την διαχείριση οικοσυστημάτων. Απονέμεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική (Master of Science in Environmental and Ecological Engineering).

3. «Γεωργία και Περιβάλλον»: Το Πρόγραμμα, σε σύμπραξη με τα Τμήματα Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής και Ανθοκομίας-Αρχιτεκτονικής Τοπίου του ΤΕΙ Ηπείρου και σε συνεργασία με το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, παρέχει γνώσεις και προετοιμάζει επιστήμονες, γεωπόνους και μηχανικούς για απασχόληση στην διαχείριση και επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων που σχετίζονται με τη γεωργική παραγωγή. Απονέμεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Γεωργία και το Περιβάλλον (Master of Science in Agriculture and Environment).

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση ΜΔΕ είναι δύο διδακτικά εξάμηνα (χειμερινό - εαρινό) και η θερινή περίοδος, τα οποία αναλογούν σε 12 μήνες πλήρους φοίτησης. Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση 75 πιστωτικών μονάδων σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του φοιτητή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του προγράμματος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα προγράμματα και στους κανονισμούς λειτουργίας των ανωτέρω ΠΜΣ [σύμφωνα με τον Ν. 3685/08 (ΦΕΚ 148, τ.Α., 16-07-08) και την Φ5/89656/Β3 Υ.Α (ΦΕΚ 1466, τ.Β, 13-08-07)]. Η παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων των Προγραμμάτων Σπουδών των ΠΜΣ είναι υποχρεωτική.

Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι των αντίστοιχων τμημάτων ΤΕΙ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Ν.3685/2008. Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν τη βεβαίωση αναγνώρισης του τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ. Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών έως την περίοδο των εγγραφών. Τέλος, μετά την αξιολόγηση των υποψηφίων, αν επιλεγεί
δημόσιος υπάλληλος για την παρακολούθηση του ΠΜΣ, απαιτείται και απόφαση χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας από την υπηρεσία του, έως την περίοδο των εγγραφών.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτώς σε ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών, επί των βασικών αρχών της περιβαλλοντικής επιστήμης στην Αγγλική, και θα υποβληθούν σε προσωπική συνέντευξη από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Η γραπτή δοκιμασία και η διαδικασία των συνεντεύξεων θα πραγματοποιηθούν στην Μυτιλήνη, στο κτίριο «Ξενία» του Τμήματος Περιβάλλοντος στις 21 Σεπτεμβρίου 2012. Οι υποψηφιότητες για τα ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση» και «Γεωργία και Περιβάλλον» θα συναξιολογηθούν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και τη διαδικασία της επιλογής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται έως και την 14η Σεπτεμβρίου 2012 (καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης στο γραφείο της Γραμματείας και όχι σφραγίδα ταχυδρομείου) να υποβάλλουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση προς το ΠΜΣ
2. Τρεις φωτογραφίες
3. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα
4. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος και -σε περίπτωση τελειόφοιτου- επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών έως την περίοδο των εγγραφών και -σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου- επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι θα πρέπει να προσκομίσει απόφαση χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας από την υπηρεσία του έως την περίοδο των εγγραφών.
5. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή ΜΟ)
6. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας,
7. Δύο συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η μια τουλάχιστον να προέρχεται από καθηγητή ο οποίος έχει διδάξει τον υποψήφιο, η φόρμα των οποίων είναι καθορισμένη από τα ΠΜΣ.
8. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, Διακρίσεις (εάν υπάρχουν),
9. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας σχετική με το ΠΜΣ που υποβάλλεται η αίτηση (εάν υπάρχουν).

Η γνώση της Αγγλικής Γλώσσας θα διαπιστωθεί από τη γραπτή εξέταση των υποψήφιων στο ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών, επί των βασικών αρχών της περιβαλλοντικής επιστήμης στην Αγγλική, καθώς και από πιστοποιητικά γνώσης Αγγλικής Γλώσσας (τα αποδεκτά πιστοποιητικά βρίσκονται αναρτημένα στους ιστότοπους των ΠΜΣ) ή, εάν υπάρχει, αποδεικτικό λήψης πτυχίου από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο ή πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας.

Τέλος, ο/η υποψήφιος μπορεί να καταθέσει κάθε άλλο στοιχείο που, σύμφωνα με την γνώμη του, θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη άποψη.

Η αίτηση των ενδιαφερομένων υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο που είναι διαθέσιμο στους ιστότοπους των ΠΜΣ. Για την εξεταστέα ύλη στo αντικείμενο της γραπτής δοκιμασίας, και τη φόρμα της συστατικής επιστολής καθώς και για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες και στους ιστότοπους των ΠΜΣ. - «Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση»: υπεύθυνος: κ. Κοντός Θέμης, τηλ.: 22510-36252, φαξ: 22510-36209, e-mail: postgrad@env.aegean.gr, Website: http://www.aegean.gr/environment-postgraduate.
- «Θεοφράστειο: Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική»: υπεύθυνη: κα. Μπρεζετού Ειρήνη, τηλ.: 22510-36246, φαξ: 22510-36209
e-mail:
msctheofr@env.aegean.gr, Website: http://www.aegean.gr/theofrasteio
- «Γεωργία και Περιβάλλον»: υπεύθυνος: κ. Λουτραγώτης Γιώργος, τηλ.: 22510-36212 & 22510-36271, φαξ: 22510-36263, e-mail: mscagroenv@env.aegean.gr, Website: http://www.aegean.gr/environment/agroenv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved