ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Μεταπτυχιακό τμήματος Θεολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Αθήνα 15.7.2012, 22:04

Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
προκηρύσσει διαγωνισμό για την εισαγωγή φοιτητών στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος, ακαδημαϊκού έτους 2012-2013.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικεύσεις (σε παρένθεση ο αριθμός εισακτέων):
1. Ερμηνευτική Θεολογία (επτά)
2. Ιστορική Θεολογία (επτά)
3. Συστηματική Θεολογία (επτά)
4. Πατερικών Σπουδών, Ιστορίας Δογμάτων και Συμβολικής (επτά).

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι (με βαθμό τουλάχιστον "Λίαν Καλώς"):
1. Κάτοχοι πτυχίου Ορθοδόξου Θεολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής.
2. Ετερόδοξοι κάτοχοι πτυχίου Proslipsis.gr Θεολογίας ΑΕΙ (με αναγνώριση του ΑΕΙ από το ΔΟΑΤΑΠ).
3. Κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής (με αναγνώριση των αλλοδαπών ΑΕΙ από τον ΔΟΑΤΑΠ).

Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι ως υποψήφιοι είναι να γνωρίζουν μια από τις κατωτέρω γλώσσες:
1. Αγγλική (επίπεδο Lower).
2. Γαλλική (επίπεδο Delf).
3. Γερμανική (επίπεδο Mittelstufe).
4. Ιταλική (επίπεδο Diploma di Lingua Italiana).

Αν οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν το απαιτούμενο δίπλωμα, υποβάλλονται σε σχετική εξέταση υπό την εποπτεία της Συντονιστικής Επιτροπής. Η ανεπιτυχής εξέταση στην ξένη γλώσσα συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υποψηφίων από την εξέταση των άλλων μαθημάτων.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο πτυχίου
2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
3. Πιστοποιητικό επαρκούς ξένης γλώσσας
4. Βιογραφικό σημείωμα
5. Αντίτυπα τυχόν δημοσιευμάτων.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 17.9.2012 έως 27.9.2012 στη Γραμματεία του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής (Πανεπιστημιούπολη Άνω Ιλίσια), και δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος για περισσότερες της μίας Ειδικεύσεως.

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων και περιλαμβάνουν:
1. Γραπτή εξέταση σε ένα από τα μαθήματα κορμού του Τομέα.
2. Γραπτή εξέταση στο μάθημα ειδίκευσης, στην οποία δηλώνει την προτίμησή του ο υποψήφιος.
3. Προφορική συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον των μελών ΔΕΠ του Τομέα.

Οι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ εκτός Θεολογίας γίνονται δεκτοί, εφόσον υποστούν προ της συμμετοχής τους στις εισαγωγικές εξετάσεις του ΠΜΣ επιτυχή δοκιμασία στα κατωτέρω μαθήματα:
1. Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη.
2. Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία.
3. Δογματική.
4. Πατρολογία.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται από 17.9.2012 έως 27.9.2012 και οι εξετάσεις για τα ανωτέρω μαθήματα διενεργούνται από 1.10.2012 έως 5.10.2012.

Οι αλλοδαποί – αλλογενείς υποψήφιοι του ΠΜΣ μαζί με την αίτησή τους
υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημιακού επιπέδου.
2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
3. Πιστοποιητικό γέννησης.
4. Πιστοποιητικό ότι είναι χριστιανοί (στην περίπτωση Ορθοδόξων ή άλλων
Δογμάτων).
5. Δύο συστατικές επιστολές.
6. Βεβαίωση Ελληνομάθειας.

Επισημαίνεται ότι οι τίτλοι σπουδών που καταθέτουν οι αλλοδαποί – αλλογενείς πρέπει οπωσδήποτε να έχουν αναγνωρισθεί ως προς την ισοτιμία τους από τον ΔΟΑΤΑΠ, καθώς επίσης όλα τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά των αλλοδαπών να έχουν μεταφραστεί από το μεταφραστικό Τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών.

Στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν:
1. Κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master) Θεολογίας από ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (μετά από αναγνώριση του οικείου τίτλου ΔΟΑΤΑΠ).
2. Κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (μετά από αναγνώριση του οικείου τίτλου σπουδών) ανεξάρτητα από επιστημονική Ειδίκευση. Όσοι δεν έχουν θεολογική ειδίκευση (πτυχίο Θεολογίας ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Θεολογίας), γίνονται δεκτοί εφόσον υποστούν επιτυχή δοκιμασία σε τέσσερα μαθήματα κορμού: α) Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη, β) Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία, γ) Πατρολογία και δ) Δογματική.

Οι αιτήσεις για αυτή την κατηγορία υποβάλλονται δύο φορές το χρόνο: Α) από 17.9.2012 έως 27.9.2012, Β) από 15.2.2013 έως 25.2.2013, και η διεξαγωγή των εξετάσεων διενεργείται: Α) από 1.10.2012 έως 5.10.2012 και Β) από 1.3.2013 έως 6.3.2013 αντίστοιχα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
- Αντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημιακού επιπέδου.
- Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (Master).
- Aντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master).
- Βιογραφικό σημείωμα.
- Δύο συστατικές επιστολές.

Οι αλλοδαποί - αλλογενείς υποψήφιοι διδάκτορες μαζί με την αίτησή τους
υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημιακού επιπέδου.
2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
3. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master).
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (Master).
5. Πιστοποιητικό γέννησης.
6. Πιστοποιητικό ότι είναι χριστιανοί (στην περίπτωση Ορθοδόξων ή άλλων Δογμάτων).
7. Δύο συστατικές επιστολές.
8. Βεβαίωση ελληνομάθειας.

Επισημαίνεται ότι οι τίτλοι σπουδών που καταθέτουν οι αλλοδαποί – αλλογενείς πρέπει οπωσδήποτε να έχουν αναγνωρισθεί ως προς την ισοτιμία τους από τον ΔΟΑΤΑΠ, καθώς επίσης όλα τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά των αλλοδαπών να έχουν μεταφραστεί από το μεταφραστικό Τμήμα του υπουργείου Εξωτερικών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved