ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Νέο Μεταπτυχιακό: Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου

 

Αθήνα 3.11.2012, 22:56

Το υπουργείο Παιδείας ενέκρινε τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου - Web Intelligence», από το ακαδημαϊκό έτος 2012 - 2013.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, αντικείμενα του Προγράμματος είναι η Υπολογιστική Νοημοσύνη, οι Ευφυείς Τεχνολογίες και οι Διαδικτυακές Τεχνολογίες και Εφαρμογές. Σκοπός του είναι η δημιουργία επιστημόνων υψηλού επιπέδου κατάρτισης μέσω της παροχής εξειδικευμένων γνώσεων στις Ευφυείς Διαδικτυακές Τεχνολογίες, τις οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν στην ανάλυση έξυπνων πληροφοριακών συστημάτων, στην εκτίμηση και εφαρμογή ευφυών τεχνολογιών και την παραγωγή και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις «Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου - Web Intelligence».

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών, Αυτοματισμού, Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρολόγων, Μαθηματικών και Φυσικής των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ ορίζεται σε τρία εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τελευταίο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Το ΠΜΣ λειτουργεί ως πρόγραμμα πλήρους φοίτησης. Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων (θεωρητικών και εργαστηριακών) και η εκπόνηση και εξέταση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του Προγράμματος ανέρχεται σε δέκα, δηλαδή σε πέντε ανά εξάμηνο, τα οποία είναι υποχρεωτικά. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε έξι πιστωτικές μονάδες.

Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα πιστωτικές μονάδες. Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται ενενήντα πιστωτικές μονάδες. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική ή και η αγγλική.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α΄ Εξάμηνο
α/α - Μάθημα - Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1 Μεθοδολογίες Έρευνας − Research Methodologies 6
2 Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές Εφαρμογές - Software Engineering of Web Applications 6
3 Ασφάλεια Διαδικτυακών Πληροφοριακών Συστημάτων - Web Security 6
4 Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού - Mobile and Ubiquitous Computing Systems 6
5 Κοινωνική Δικτύωση - Social Networking 6
Σύνολο: 30

Β΄ Εξάμηνο
α/α - Μάθημα - Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1 Αποθήκες Δεδομένων - Εξόρυξη Πληροφορίας - Data Warehousing -
Data Mining 6
2 Ευφυείς Τεχνολογίες - Πράκτορες - Artificial Intelligence - Intelligent
Agents  6
3 Μηχανική Μάθηση - Machine Learning 6
4 Ανάκτηση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο - Web Information Retrieval 6
5 Σημασιολογικός Ιστός − Semantic Web 6
Σύνολο: 30

Γ΄ Εξάμηνο
Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας−Diploma Thesis 30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 90 ECTS

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα μεταπτυχιακούς φοιτητές. Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί και υπότροφοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148).

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπορούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Ε.Π. του Τμήματος Πληροφορικής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ή άλλων Τμημάτων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, μέλη ΕΠ άλλων ΤΕΙ ή μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148).

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Πληροφορικής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης με τον υπάρχοντα εξοπλισμό.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της περ. α της παρ. 11 του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (Α´ 195), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της περ. γ του άρθρου 47 του Ν. 4025/2011 (Α´ 228) και της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 (Α΄ 159), το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017, oπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υπολογίζεται σε 100.000 € και αναλύεται ως εξής:
1. Κόστος Εκπαίδευσης 40.000 40%
2. Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη 11.000 11%
3. Άλλες Λειτουργικές Δαπάνες 14.000 14%
4. Ε.Λ.Κ.Ε. Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 10.000 10%
5. Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 25.000 25%
Σύνολο: 100.000 100%

Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυφθεί από δίδακτρα καθώς και από άλλους πόρους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved