ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Τρια νέα μεταπτυχιακά σε διοίκηση - οικονομία, διεθνείς σχέσεις, τέχνες (21/5/06)


Αθήνα 21.5.2006, 08:42
Την λειτουργία τριών νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών σε ισάριθμα Πανεπιστήμια ενέκρινε πρόσφατα με αποφάσεις του το υπουργείο Παιδείας.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν τα προγράμματα:

* «Διοίκηση και Οικονομία», του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

* «Επιστήμες της Τέχνης και τις Πλαστικές Τέχνες», του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

* «Διεθνείς Οικονομικές και Επιχειρηματικές Σχέσεις», του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Αναλυτικά στοιχεία για κάθε πρόγραμμα παρατίθενται παρακάτω.

Διοίκηση και Οικονομία
Το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση και την Οικονομία − ΜΕ.ΔΙ.Δ.Ο.» από το ακαδημαϊκό έτος 2006−2007. Αντικείμενο του Π.Μ.Σ είναι η παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και εν γένει ερευνητικών αποτελεσμάτων στο χώρο της Οικονομίας και της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Το Π.Μ.Σ. φιλοδοξεί να συμβάλλει στη καλλιέργεια του αντικειμένου του με σκοπό:

α) Τη Μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων, η οποία οδηγεί στην απόκτηση αντιστοίχου διπλώματος εξειδίκευσης, στην Οικονομία και στη Διοίκηση επιχειρήσεων/οργανισμών και Υπηρεσιών.
β) Στην εκπόνηση διδακτορικών διατριβών μέσω προγράμματος Σπουδών και Έρευνας στα πεδία της Οικονομίας, των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών, της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, της στρατηγικής, της πολιτικής, του προγραμματισμού της λειτουργίας, της διοίκησης νέων τεχνολογιών, της Διοίκησης παραγωγής και επιχειρησιακών λειτουργιών, της Διοίκησης Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης Πελατών, της Διοίκησης ΄Εργων και Ολικής Ποιότητας, της Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων, της Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, της Διοίκησης Τουρισμού, της Διοίκησης Ξενοδοχείων, της Διοίκησης Logistics, Αλυσίδας Προμηθειών και Αξίας, της Διοίκησης Ακίνητης Περιουσίας, του Marketing, των Επικοινωνιών, της Χρηματοοικονομικής, της Λογιστικής, του Εσωτερικού Ελέγχου των Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της Διοίκησης των Ανθρωπίνων Πόρων, της Διοίκησης της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας, και της εν γένει διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης των επιχειρήσεων και οργανισμών που δρουν στους παραπάνω χώρους.

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εξήντα για το σύνολο των κατευθύνσεων.

Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι που απονέμονται είναι:
Α. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Διοίκηση και την Οικονομία» με τέσσερις (4) κατευθύνσεις:
1. Διοίκηση Επιχειρήσεων, 2. Διοίκηση Υπηρεσιών, 3. Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά και 4. Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη. Οι κατευθύνσεις 1 και 2 παρέχονται και για στελέχη Επιχειρήσεων και χωρίζονται σε επί μέρους ειδικεύσεις ως ακολούθως:
1. Διοίκηση Επιχειρήσεων
α) Διοίκηση Μάρκετινγκ
β) Διοίκηση Λογιστικής
γ) Διοίκηση Χρηματοοικονομικής
δ) Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
2. Διοίκηση Υπηρεσιών
α) Διοίκηση Logistics, Αλυσίδας Προμηθειών και Αξίας
β) Διοίκηση Υπηρεσιών − Εξυπηρέτηση Πελατών
γ) Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
δ) Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
3. Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά
4. Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη
Β. Διδακτορικό Δίπλωμα στις παραπάνω κατευθύνσεις.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από συνέντευξη και συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων σύμφωνα με τον ν. 2083/1992 πτυχιούχοι ΑΕΙ των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών, Πολυτεχνικών Σχολών, Θετικών Επιστημών, Νομικής και Επιστημών Πληροφορικής της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης μπορούν να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 5 παρ. 12 του ν. 2916/2001, καθώς και αξιωματικοί των Στρατιωτικών Σχολών, εφόσον πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις. Σε περιπτώσεις πτυχιούχων που τα προηγούμενα προγράμματα σπουδών τους παρουσιάζουν ελλείψεις, η ΓΣΕΣ, αποφασίζει την παραπομπή σε εξέταση μαθημάτων στο προπτυχιακό τμήμα Οικονομικών Επιστημών και της Διοίκησης Επιχειρήσεων ή και σε άλλο τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προκειμένου να συμμετάσχουν επιτυχώς στις διαδικασίες επιλογής του Π.Μ.Σ.. Οι εκπληρούντες επιτυχώς τις διαδικασίες αυτές μετέχουν ισότιμα με τους λοιπούς πτυχιούχους ΑΕΙ στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.
Για το Διδακτορικό Δίπλωμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι του εν λόγω ΜΔΕ καθώς και κάτοχοι άλλων αντίστοιχων ΜΔΕ, ύστερα από απόφαση της ΓΣΕΣ.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή των, κατά το άρθρο 3, τίτλων ορίζεται για μεν το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) σε τρία διδακτικά εξάμηνα, (εκτός αν απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που η χρονική διάρκειά του θα είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα) και για το Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) σε έξη (6) επί πλέον διδακτικά εξάμηνα, τουλάχιστον.

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του κατά το άρθρο 3 Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζονται ως εξής:
Ι. α) Το Πρόγραμμα υποδιαιρείται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Επίσης το πρόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει θερινούς κύκλους διαλέξεων και σεμιναριακών μαθημάτων, καθώς και εκπαιδευτικές επισκέψεις, πρακτική άσκηση και εκπόνηση εργασιών σε επιχειρήσεις.
Κάθε εξάμηνο μαθημάτων περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο δώδεκα (12) πλήρεις εκπαιδευτικές εβδομάδες. Το τρίτο (3°) εξάμηνο περιλαμβάνει κυρίως την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας και μέχρι δύο (2) το πολύ μαθήματα, αν χρειασθεί να δοθούν σε κάποια ειδικότητα.
Κατά την διάρκεια των θερινών κύκλων, αν υπάρχουν, διατίθεται χρόνος για την προετοιμασία και εκπόνηση της υποχρεωτικής για όλους τους πτυχιούχους μεταπτυχιακής διπλωματικής διατριβής.
β) Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε τρεις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και τρεις διδακτικές μονάδες. Η μεταπτυχιακή διπλωματική διατριβή αντιστοιχεί σε εννέα (9) διδακτικές μονάδες. Για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η επιτυχής συμπλήρωση 39, 42 ή 45 διδακτικών μονάδων ανάλογα με την κατεύθυνση, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του φοιτητή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του προγράμματος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο πρόγραμμα και στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ μπορούν να αναγνωρισθούν διδακτικές μονάδες από άλλα Π.Μ.Σ. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή άλλων συνεργαζόμενων ΑΕΙ.
γ) Αναλυτικότερα το πρόγραμμα μαθημάτων έχει ως εξής, ανάλογα με την κατεύθυνση:

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (υποχρεωτικά μαθήματα).
1. Διοίκηση Μάρκετινγκ.
2. Διοικητική Λογιστική.
3. Χρηματοοικονομική Διοίκηση.
4. Οργανωτική Συμπεριφορά και Ανάλυση.
5. Λήψη Αποφάσεων − Επιχειρησιακή Έρευνα για τη Διοίκηση & την Οικονομία.
6. Οικονομικά της Διοίκησης και Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης.
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Τα μαθήματα 1−5 είναι μαθήματα υποχρεωτικά για την ειδίκευση του Μάρκετινγκ.
1. Διαφήμιση − Επικοινωνία.
2. Έρευνα Μάρκετινγκ.
3. Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ.
4. Διοίκηση Λιανικού Εμπορίου.
5. Συμπεριφορά Καταναλωτή.
Τα μαθήματα 6−11 είναι μαθήματα υποχρεωτικά για την ειδίκευση της Λογιστικής.
6. Αρχές Δημοσίευσης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
7. Σύγχρονα Θέματα Λογιστικής.
8. Φορολογική Λογιστικής.
9. Διοικητική Ελεγκτική.
10. Ανάλυση Χρηματοοικονομικών.
11. Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα.
Τα μαθήματα 12−17 είναι μαθήματα υποχρεωτικά για την ειδίκευση της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης.
12. Χρηματοοικονομική Θεωρία και Πολιτική.
13. Χρηματιστηριακές Επενδύσεις και Θεωρία Χαρτοφυλακίου.
14. Παράγωγα Αξιόγραφα.
15. Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου.
16. Διεθνής Χρηματοοικονομική.
17. Εφαρμογές Οικονομετρίας στη Χρηματοοικονομική.
Τα μαθήματα 18−23 είναι μαθήματα υποχρεωτικά για την ειδίκευση της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων.
18. Στρατηγική Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων.
19. Ειδικά Θέματα Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων.
20. Οργανωτική Συμπεριφορά.
21. Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων.
22. Εργασιακές Σχέσεις.
23. Λογιστική Ανθρώπινων Πόρων.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2: «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (υποχρεωτικά μαθήματα)
1. Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών στον τομέα των Υπηρεσιών.
2. Διοίκηση Μάρκετινγκ στον τομέα των Υπηρεσιών.
3. Logistics και Διοίκηση της Αλυσίδας Προμηθειών: Διεθνής Διανομή και Υπηρεσίες Logistics.
4. Οργανωσιακή Θεωρία και Συμπεριφορά στον τομέα των Υπηρεσιών & Στρατηγική Διοίκηση των Υπηρεσιών.
5. Μελέτες περιπτώσεων / Ειδικά Θέματα στον τομέα των Υπηρεσιών.
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Τα μαθήματα 1−6 είναι μαθήματα υποχρεωτικά για την ειδίκευση Διοίκηση Logistics, Αλυσίδας Προμηθειών και Αξίας.
1. Διοίκηση Στρατηγικής στις υπηρεσίες Logistics.
2. Διοίκηση Αποθεμάτων στο Περιβάλλον της Επιχείρησης − Σχεδίαση και Διοίκηση της Αλυσίδας/Δικτύου Ζήτησης.
3. Διανομή και Μεταφορές στο Παγκοσμιοποιημένο Περιβάλλον.
4. Πληροφοριακά Συστήματα Logistics & νέα παραδείγματα στις ψηφιακές επιχειρήσεις (σε Δίκτυα Προμηθειών και Ζήτησης).
5. Αγορές και Προμήθειες − Σχεδίαση και Διοίκηση της Αλυσίδας/Δικτύου Προμηθειών.
6. *Διοίκηση της Αλυσίδας Αξίας σε Οργανισμούς Υπηρεσιών.
Τα μαθήματα 7−11 είναι μαθήματα υποχρεωτικά για την ειδίκευση Διοίκηση Υπηρεσιών − Εξυπηρέτηση Πελατών.
7. Ποιότητα, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Εξυπηρέτηση Πελατών.
8. Διοίκηση της Εξυπηρέτησης Πελατών.
9. Διοίκηση της Σχέσης με τον Πελάτη.
10. Μέτρηση της Εξυπηρέτησης Πελατών & Benchmarking.
11. Εξυπηρέτηση στον Δημόσιο Τομέα /Μέτρηση της Απόδοσης και Λογιστική Υπηρεσιών.
Τα μαθήματα 12−18 είναι μαθήματα υποχρεωτικά για την ειδίκευση Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας.
12. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας.
13. Αναλυτικές Μέθοδοι για Υπηρεσίες Υγείας.
14. Χρηματοοικονομική Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας.
15. Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Υγείας.
16. Πληροφοριακά Συστήματα Υπηρεσιών της Υγείας.
17. Οικονομικά της Υγείας.
18. Πολιτική της Υγείας.
Τα μαθήματα 19−24 είναι μαθήματα υποχρεωτικά για την ειδίκευση Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων.
19. Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων.
20. Εκπαιδευτική Πολιτική, Δομές Συστημάτων Εκπαίδευσης, Δίκαιο της Εκπαίδευσης.
21. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας: Εφαρμογές στις Εκπαιδευτικές Μονάδες.
22. Οικονομικά της Εκπαίδευσης.
23. Οργανωσιακή Συμπεριφορά: Εφαρμογές στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων.
24. Εισαγωγή Καινοτομιών, Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στις Εκπαιδευτικές Μονάδες.
* Τα μαθήματα αυτά θα δίνονται στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών μαζί με τη Διπλωματική Εργασία.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 3: «ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ»
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (Τα μαθήματα 1−4 είναι υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές και τα μαθήματα 5−−9 επιλογής από τα οποία οι φοιτητές θα επιλέξουν ένα (1))
1. Μικροοικονομική.
2. Μακροοικονομική.
3. Οικονομετρία.
4. Διεθνές Εμπόριο.
5. Διεθνής Χρηματοοικονομική.
6. Ευρωπαϊκή Οικονομική.
7. Ευρωπαϊκή Κοινωνιογραφία.
8. Διεθνής Τραπεζική Οικονομική.
9. Αγορές Κεφαλαίου και διαχείριση χαρτοφυλακίου
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (Τα μαθήματα που δίνονται στο Β΄Εξάμηνο είναι μαθήματα επιλογής. Από τα μαθήματα επιλογής ο κάθε φοιτητές υποχρεούται να επιλέξει πέντε (5) μαθήματα.)
1. Νομισματική και Δημοσιονομική Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2. Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου.
3. Κεντρικές Τράπεζες: Θεωρία και Πρακτική.
4. Θεωρία της Οικονομικής Μεγέθυνσης.
5. Διεθνής Πολιτική Οικονομία.
6. Βιομηχανική Οικονομική.
7. Ποσοτικές Μέθοδοι.
8. Οικονομική των Θεσμών.
9. Οικονομική της Καινοτομίας.
10. Διεθνείς επενδύσεις και πολυεθνικές επιχειρήσεις.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 4 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (Τα μαθήματα 1−4 είναι υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές και τα μαθήματα 5−11 επιλογής από τα οποία οι φοιτητές θα επιλέξουν ένα (1))
1. Μικροοικονομική.
2. Μακροοικονομική.
3. Οικονομετρία.
4. Μεγέθυνση και Ανάπτυξη.
5. Στρατηγικές και Πολιτικές Ανάπτυξης.
6. Ειδικά Θέματα Πολιτικής Οικονομίας.
7. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Ανάπτυξη.
8. Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτική.
9. Αγροτική Ανάπτυξη.
10. Οικονομικά της Υγείας.
11. Οικονομικά της Εργασίας και Πολιτικές Απασχόλησης.
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (Τα μαθήματα που δίνονται στο Β΄ Εξάμηνο είναι μαθήματα επιλογής. Από τα μαθήματα επιλογής ο κάθε φοιτητές υποχρεούται να επιλέξει πέντε (5) μαθήματα.)
1. Θεωρία Οικονομικών Διακυμάνσεων.
2. Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής.
3. Θεσμική και Οικονομική Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση.
4. Θέματα Αστικής Ανάπτυξης.
5. Τουριστική Ανάπτυξη και Πολιτική.
6. Βιομηχανική Ανάπτυξη.
7. Οικονομικά του Περιβάλλοντος.
8. Συστήματα και Πολιτικές Υγείας.
9. Μεταναστευτική Πολιτική.
10. Αξιολόγηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.
11. Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Έρευνας.
12. Οικονομική και Κοινωνική Δημογραφία.
Γ΄ Εξάμηνο: οι φοιτητές /τριες θα εκπονήσουν διπλωματική εργασία. Με απόφαση της ΓΣΕΣ μπορούν να επέλθουν επιμέρους μεταβολές στην κατανομή των μαθημάτων ανά εξάμηνο.

Το ΜΠΣ που απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων αναφέρεται στις κατευθύνσεις 1 και 2 του ΜΕ.ΔΙ.Δ.Ο. (Διοίκηση Επιχειρήσεων και Διοίκηση Υπηρεσιών) και μπορεί να καλύπτει όλες τις επί μέρους ειδικεύσεις αυτών που δόθηκαν παραπάνω. Τα μαθήματα επίσης είναι τα ίδια με αυτά που δόθηκαν παραπάνω με τη μόνη διαφορά ότι για διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των εργαζομένων μεταπτυχιακών φοιτητών αυτά κατανέμονται σε τέσσερα (4) εξάμηνα και μπορεί να δίνονται σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες της εβδομάδας (κυρίως τα Σαββατοκύριακα), η δε διπλωματική εργασία θα εκπονείται κατά το Δ΄ εξάμηνο χωρίς να αποκλείεται η έναρξη της εκπόνησης της στο Γ΄ εξάμηνο.

Ο επιμερισμός των μαθημάτων στα 4 εξάμηνα του ΜΠΣ που απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων στη Διοίκηση Υπηρεσιών με ειδίκευση «Διοίκηση Logistics, Αλυσίδας Προμηθειών και Αξίας» είναι ο ακόλουθος (αντίστοιχος είναι και ο επιμερισμός των μαθημάτων στις υπόλοιπες ειδικεύσεις των δύο κατευθύνσεων 1 και 2, της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών, αντίστοιχα):
Τα μαθήματα που δίνονται στο Α΄ και Β΄ Εξάμηνο (Πρώτο Έτος Σπουδών) είναι υποχρεωτικά μαθήματα για τη Διοίκηση Υπηρεσιών και επιμερίζονται στα δύο εξάμηνα ως ακολούθως:
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών στον τομέα των Υπηρεσιών.
2. Διοίκηση Μάρκετινγκ στον τομέα των Υπηρεσιών.
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
3. Logistics και Διοίκηση της Αλυσίδας Προμηθειών: Διεθνής Διανομή και Υπηρεσίες Logistics.
4. Οργανωσιακή Θεωρία και Συμπεριφορά στον τομέα των Υπηρεσιών & Στρατηγική Διοίκηση των Υπηρεσιών.
5. Μελέτες περιπτώσεων / Ειδικά Θέματα στον τομέα των Υπηρεσιών.
Γενικά, τα μαθήματα που δίνονται στο Γ΄ και Δ΄ Εξάμηνο (Δεύτερο Έτος Σπουδών) είναι μαθήματα επιλογής για τη Διοίκηση Υπηρεσιών, αλλά ομαδοποιημένα ανά επί μέρους ειδίκευση είναι υποχρεωτικά για την ειδίκευση αυτή.
Τα μαθήματα 6−11 που δίνονται παρακάτω είναι μαθήματα υποχρεωτικά για την ειδίκευση “Διοίκηση Logistics, Αλυσίδας Προμηθειών και Αξίας” και επιμερίζονται στα δύο εξάμηνα (Γ΄ και Δ΄), ως ακολούθως:
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
6. Διοίκηση Στρατηγικής στις υπηρεσίες Logistics.
7. Διοίκηση Αποθεμάτων στο Περιβάλλον της Επιχείρησης − Σνεδίαση και Διοίκηση της Αλυσίδας/Δικτύου Ζήτησης.
8. Διανομή και Μεταφορές στο Παγκοσμιοποιημένο Περιβάλλον.
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
9. Πληροφοριακά Συστήματα Logistics & νέα παραδείγματα στις ψηφιακές επιχειρήσεις (σε Δίκτυα Προμηθειών και Ζήτησης.
10. Αγορές και Προμήθειες − Σχεδίαση και Διοίκηση της Αλυσίδας/Δικτύου Προμηθειών.
11. Διοίκηση της Αλυσίδας Αξίας σε Οργανισμούς Υπηρεσιών.

Για την απονομή διδακτορικού διπλώματος απαιτείται συγγραφή και υποστήριξη πρωτότυπης διδακτορικής διατριβής στα γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με την διαδικασία των άρθρων 11, 12, και 13 του ν. 2083/1992.


Επιστήμες της Τέχνης και τις Πλαστικές Τέχνες
Το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2006−2007 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Τέχνης και τις Πλαστικές Τέχνες, το οποίο διέπεται από τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992.

Αντικείμενο των Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η Επιστήμη της Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης, οι Εικαστικές Τέχνες και οι Πολυμεσικές εφαρμογές στην Τέχνη, όπως αυτές αναπτύσσονται και εξελίσσονται στη σύγχρονη εποχή.

Σκοπός των Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η προαγωγή των επιστημών της τέχνης, σε ένα περιβάλλον ταχείας μεταβαλλόμενης τεχνολογίας. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται:
α) με την παρακολούθηση κύκλου οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων, σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα, τα οποία θα εμπεδώνουν σε βάθος και ευρύτητα την επιστήμη της Ιστορίας της Τέχνης και των Επιστημών της Τέχνης, των Πολυμέσων και των Εικαστικών Τεχνών και επιμέρους τομείς τους και
β) με την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής υπό την επίβλεψη έμπειρων ακαδημαϊκών ερευνητών, έτσι ώστε να αποδεικνύεται η δυνατότητα εκτέλεσης από τον υποψήφιο ερευνητικού έργου, το οποίο προάγει τη γνώση στην επιστήμη των Τεχνών.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει:
1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στις κατευθύνσεις:
α) Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης.
β) Ιστορία/Θεωρία της Τέχνης − Επιμέλεια Εκθέσεων.
γ) Πολυμέσα (3D− Animation, Video, Κινηματογράφος, Ψηφιακή Γραφιστική) και
δ) Εικαστικές Τέχνες.
2. Διδακτορικό Δίπλωμα.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Επιστημών της Τέχνης και Πλαστικών Τεχνών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι A.E.I, και T.E.I, συναφών Τμημάτων της ημεδαπής ή κάτοχοι ανα− γνωρισμένων ισότιμων τίτλων της αλλοδαπής κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 12, παρ. 29 του ν. 2083/1992.
Ύστερα από απόφαση του ΓΣΕΣ μπορεί κατ’ εξαίρεση να γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή των κατά το άρθρο 3 τίτλων ορίζεται ως ακολούθως:
Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ο ελάχιστος χρόνος είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα και ο μέγιστος οκτώ (8).
Για το Διδακτορικό Δίπλωμα ο ελάχιστος χρόνος απόκτησής του είναι έξι (6) επιπλέον διδακτικά εξάμηνα και ο μέγιστος δώδεκα (12).
Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή των κατά το άρθρο 3 τίτλων ορίζονται ως εξής:

Α. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης:
1. Υποχρεωτικά μαθήματα
Ι. Κατεύθυνση : «Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης»
Υποχρεωτικά μαθήματα έξι (6). Δύο, οποιαδήποτε μαθήματα, από κάθε μία από τις παρακάτω τρεις κατευθύνσεις:
II. Κατεύθυνση Ιστορία/Θεωρία της Τέχνης/Επιμέλεια Εκθέσεων:
Υποχρεωτικά πέντε (5) μαθήματα
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ
α) Ιστορία της Νεοελληνικής Τέχνης Α΄
β) Αρχαία Ελληνική Γλυπτική − Νεοελληνική Γλυπτική Α΄
γ) Ανθρωπολογία της Τέχνης Β΄
δ) Θεωρία της Τέχνης Γ΄
ε) Διαχείριση − Έπιμέλεια Εκθέσεων Γ΄
III. Κατεύθυνση Πολυμέσα : Υποχρεωτικά μαθήματα έξι (6)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ
α) Ειδικά Θέματα Θεωρίας του Ψηφιακού κόσμου Α΄
β) Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Α΄
γ) Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Β΄
δ) Κινούμενο Σχέδιο Β΄
ε) Video Γ΄
στ) Κινηματογράφος Γ΄
IV. Κατεύθυνση Εικαστικές Τέχνες
Υποχρεωτικά μαθήματα πέντε (5)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ
α) Θέματα χώρου και σύνθεσης Α΄
β) Σύλληψη και διαδικασία στην εικαστική δημιουργία Α΄
γ) Νέα μέσα − Νέοι χώροι για την αναπαράσταση Β΄
δ) Ιδέα και πρακτική του σχεδίου Γ΄
ε) Χρώμα Γ΄
2. Προαιρετικά μαθήματα
α) Για τις κατευθύνσεις Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, Ιστορία/Θεωρία της Τέχνης − Επιμέλεια Εκθέσεων και Εικαστικές Τέχνες δύο (2) από τα παρακάτω:
Ι. ένα (1) επιλεγόμενο από τις άλλες κατευθύνσεις,
II. ένα (1) ελεύθερης επιλογής από τον παρακάτω κατάλογο μαθημάτων ελεύθερης επιλογής.
β) Για την κατεύθυνση των Πολυμέσων ένα (1) από τα παρακάτω.
Ι. ένα (1) επιλεγόμενο από τις άλλες κατευθύνσεις, ή II. ένα (1) ελεύθερης επιλογής από τον παρακάτω κατάλογο μαθημάτων ελεύθερης επιλογής.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Από τον παρακάτω κατάλογο μαθημάτων ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει ελεύθερα ένα οποιοδήποτε μάθημα.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
1. Θέματα εμβάθυνσης στην Αρχαία Ελληνική Τέχνη. Θεματολογία και Ερμηνεία.
2. Θέματα εμβάθυνσης στην Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης. Θεματολογία και Ερμηνεία.
3. Μεταβυζαντινή Τέχνη
4. Η Επτανησιακή Τέχνη
5. Θέματα εμβάθυνσης στη Νεοελληνική Τέχνη.
6. Θέματα εμβάθυνσης στην Ευρωπαϊκή Τέχνη.
7. Θέματα εμβάθυνσης στην Ισλαμική Τέχνη.
8. Θέματα εμβάθυνσης στην Οθωμανική Τέχνη.
9. Η Νεοελληνική Αρχιτεκτονική.
10. Θέματα εμβάθυνσης στην κριτική τηο Τέχνης.
11. Θεωρία και Κριτική της Λογοτεχνίας.
12. Μουσειοπαιδαγωγική.
13. Θέματα εμβάθυνσης στην Ιστορία και Θεωρία των Μουσείων.
14. Θεωρία της Πολιτισμικής Διαχείρισης.
15. Αρχιτεκτονικός Προγραμματισμός και Σχεδιασμός Εκθέσεων και Ανάδειξης Αρχαιολογικών χώρων, Μνημείων και Συνόλων.
16. Ζητήματα Μουσειολογίας.
17. Ειδικά Θέματα Λαϊκού Πολιτισμού.
18. Το Νέο Τεχνολογικό Επικοινωνιακό Περιβάλλον.
19. Ιστορία της Φωτογραφίας.
20. Ιστορία του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού.
21. Θεωρίες μάθησης και Ανάπτυξης.
22. Διδακτική της Ιστορίας της Τέχνης.
23. Εκπαιδευτική Τεχνολογία /Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση.
24. Εικαστική αγωγή /Αισθητική.
25. Σύγχρονη Παιδαγωγική Θεωρία.
26. Σχολές Ψυχοθεραπείας στην Τέχνη.
27. Θεωρίες της Προσωπικότητας.
28. Θέματα Ιστορίας της Λογοτεχνίας.
29. Σημειωτική της Τέχνης.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
1. Εικονικό Μουσείο.
2. Θέματα Ιστορίας του Κινηματογράφου.
3. Μορφές Σύγχρονης Τέχνης − Νέες Τεχνολογίες.
4. Θέματα Οπτικού πολιτισμού.
5. Νέα Μέσα Επικοινωνίας.
6. Οπτικοακουστικές και Ψηφιακές Μορφές Τέχνης.
7. Ιστορία της Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης [Απαρχές, μορφές και τάσεις της Βιντεοτέχνης. Νέα μέσα, υπολογιστικές εφαρμογές στη Σύγχρονη Τέχνη. Τέχνη στο διαδίκτυο, διαδραστικές μορφές τέχνης].
8. Θεωρία και Ιστορία του Σκίτσου

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1. Αισθητική (Σύγχρονες αισθητικές θεωρίες. Αισθητική των μέσων [Media, Τέχνη−Θεωρία]).
2. Εικαστικές Τέχνες και Κινηματογράφος.
3. Μέθοδος και στρατηγική. Ο ρόλος των μεθόδων εργασίας και των υλικών στην δημιουργική διαδικασία
4. Σχέδιο στην Σύγχρονη Τέχνη.
5. Σχέδιο και φόρμα: Αναζήτηση και εξέλιξη της φόρμας, η εκφραστικότητα της φόρμας.
6. Η φόρμα σε κίνηση.
7. Συστήματα ανάλυσης της φόρμας και αναπαράστασης.
8. Αφαίρεση και Ρεαλισμός.
9. Πορτρέτο − Αυτοαναπαράσταση.
10. Σώμα, Χώρος και Αναπαράσταση.
11. Η Γλυπτική και ο Δημόσιος χώρος.
12. Νέες μορφές καλλιτεχνικής δημιουργίας και οπτικοακουστικής επικοινωνίας.
13. Εικαστικές τέχνες και κοινωνικοπολιτικά ζητήματα.
14. Θεωρία της αντίληψης και ψυχολογία της μορφής.
15. Εικαστικές τέχνες και τεχνολογία.
16. Γλυπτική και νέα μέσα.
17. Η αισθητική και πρακτική της περφόρμανς.
18. Η χρήση νέων μη παραδοσιακών και συμβατικών υλικών στη γλυπτική.
19. Μοντέρνα Κινήματα στην Τέχνη.

Το Δ΄ εξάμηνο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής εκπονεί υπό την καθοδήγηση του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ Διπλωματική Εργασία Ειδίκευσης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

Β. Διδακτορικό Δίπλωμα
1. Μετά την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ο φοιτητής μπορεί με αίτηση του προς τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης και μετά από γνώμη της αρμόδιας Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, να συνεχίσει για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ειδίκευσής του, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.
2. Για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος απαιτείται η εκπόνηση πρωτότυπης διδακτορικής διατριβής.

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) κατ’ έτος. Ο ακριβής αριθμός εισακτέων θα ορίζεται κάθε φορά από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ανάλογα με τις δυνατότητες του Τμήματος σε υλικοτεχνική υποδομή και διδάσκοντες.

Το διδακτικό προσωπικό που θα απασχοληθεί στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα είναι όλα τα υπηρετούντα στο Τμήμα μέλη ΔΕΠ, καθώς και ειδικοί επιστήμονες που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 12 παρ. 3α του ν. 2083/1992. Η διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπορεί να ανατεθεί και σε μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ή άλλων Πανεπιστημίων της χώρας από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, μετά από εισηγήσεις της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Π.Μ.Σ.


Διεθνείς Οικονομικές και Επιχειρηματικές Σχέσεις
Το Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης (ΔΟΣΑ) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διεθνείς Οικονομικές και Επιχειρηματικές Σχέσεις» από το ακαδημαϊκό έτος 2006−2007 σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992.

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί τόσο στην προαγωγή της παιδείας των μεταπτυχιακών φοιτητών στις Οικονομικές και Διοικητικές επιστήμες όσο και στην ανάπτυξη της αντίστοιχης ειδικής επιστημονικής έρευνας. Πιο αναλυτικά, το συγκεκριμένο Πρόγραμμα αποβλέπει στην εμβάθυνση και τη μεγαλύτερη εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στις βασικές και τις επιμέρους κατευθύνσεις της Οικονομικής και Διοικητικής επιστήμης, στην προπαρασκευή τους για τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας και την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει:
α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: «Διεθνείς οικονομικές και επιχειρηματικές σχέσεις»,
β) Διδακτορικό Δίπλωμα στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο.
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Οικονομικής και Διοικητικής επιστήμης ή άλλων ειδικοτήτων και επιστημών Πανεπιστημιακών ή Πολυτεχνικών Σχολών καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής, γίνονται γενικά δεκτοί κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης, ή αντίστοιχου μεταπτυχιακού διπλώματος άλλου A.E.I., σύμφωνα με κριτήρια που θα θεσπίσει η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.).

Το πρώτο επίπεδο, που οδηγεί στη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, περιλαμβάνει έναν κύκλο υποχρεωτικής φοίτησης που διαρκεί τέσσερα (4) εξάμηνα. Κατά τα τρία (3) πρώτα διδακτικά εξάμηνα, διδάσκονται εξειδικευμένα αντικείμεναπαράλληλα με ερευνητική εργασία, ενώ κατά το 4° εξάμηνο συγγράφεται και υποστηρίζεται μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

Μετά την πάροδο πέντε εξαμήνων από την έναρξη του πρώτου επιπέδου ο φοιτητής που δεν έχει καταθέσει τη διπλωματική του εργασία διαγράφεται από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Η χρονική διάρκεια για το δεύτερο επίπεδο, δηλ. για τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος, ορίζεται σε έξη τουλάχιστον επιπλέον διδακτικά εξάμηνα, κατά τα οποία προβλέπεται η εκπόνηση πρωτότυπης διατριβής.

Μετά την πάροδο δέκα εξαμήνων από την έναρξη του δεύτερου επιπέδου, ο φοιτητής που δεν έχει καταθέσει τη διατριβή του διαγράφεται από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Κατά περίπτωση μπορεί να δοθεί παράταση με απόφαση της Γ. Σ.Ε. Σ. του Τμήματος μετά από ειδικώς αιτιολογημένη εισήγηση από την αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή.

Οι φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών πρώτου επιπέδου πρέπει να παρακολουθήσουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους συνολικά δεκατρία (13) μαθήματα και συγκεκριμένα: α) ένδεκα (11) μαθήματα κορμού, δυο (2) μαθήματα επιλογής υποχρεωτικά (ένα από κάθε εξάμηνο Β΄ και Γ΄), και γ) για τους φοιτητές του Προγράμματος που δεν θα έχουν υπόβαθρο στα Οικονομικά ακολουθείται και το πρόσθετο παράλληλο πρόγραμμα τεσσάρων μαθημάτων εκ του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών.

Α. Πρόγραμμα μαθημάτων Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
Ι. Μαθήματα Κορμού:
Α΄ Εξάμηνο:
α) Οικονομικά Ι: Θεωρία και πολιτική διεθνούς εμπορίου.
β) Οικονομικά II: Διεθνή χρηματοοικονομικά.
γ) Πληροφορικά συστήματα υποστήριξης διοίκησης.
δ) Στατιστική ανάλυση δεδομένων.
Β΄ Εξάμηνο:
α) Πολυεθνικές επιχειρήσεις.
β) Διεθνής χρηματοδοτική και τραπεζική.
γ) Διοικητική και διαχείριση κινδύνων οργανισμών.
δ) Μέθοδοι διοίκησης και πρόβλεψης.
ε) Μάθημα επιλογής.
Γ΄ Εξάμηνο:
α) Διεθνές management και στρατηγική.
β) Επιχειρηματικό σχέδιο.
γ) Διεθνές δίκαιο των οικονομικών σχέσεων.
δ) Μάθημα επιλογής.
Δ΄ Εξάμηνο:
Διπλωματική εργασία (Συνοδεύεται από εισαγωγικό σεμινάριο: Μεθόδων έρευνας και εκπόνησης εργασιών).
II. Προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ανά διδακτικό εξάμηνο:
Β΄ Εξάμηνο:
α) Το κανονιστικό πλαίσιο του διεθνούς εμπορίου.
β) Οικονομικά των μη κερδοσκοπικών οργανισμών.
Γ΄ Εξάμηνο:
α) Δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού της Ε.Ε.
β) Μαθηματικά χρηματοοικονομικής.
III. Πρόσθετο πρόγραμμα μαθημάτων(για τους φοιτητές του Προγράμματος που δεν θα έχουν υπόβαθρο στα Οικονομικά):
α) Μικροοικονομική.
β) Μακροοικονομική.
γ) Στατιστική.
δ) Οικονομετρία.
Η Γ.Σ.Ε. Σ. μπορεί να επιφέρει ανακατανομή των διδασκόμενων μαθημάτων στα εξάμηνα.
Β. Διδακτορικό Δίπλωμα
Για το διδακτορικό δίπλωμα απαιτείται η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Το ανώτατο όριο αριθμού εισακτέων ορίζεται σε τριάντα (30) φοιτητές, ενώ μπορούν να γίνουν δεκτοί
ως υπεράριθμοι, ισοβαθμήσαντες με τον τελευταίο εισαγόμενο, καθώς και οι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος επαρκούν για την κάλυψη του Προγράμματος με διδάσκοντες. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο είναι δυνατή η ανάθεση ορισμένων γνωστικών αντικειμένων του μεταπτυχιακού προγράμματος σε εξωτερικούς συνεργάτες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Όσοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Π.Μ.Σ. έχουν ήδη γίνει δεκτοί από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, μπορούν να ενταχθούν στο πρώτο επίπεδο του ΠΜΣ ως υπεράριθμοι, κατόπιν αίτησής τους, την οποία θα υποβάλουν εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημέρα ειδοποίησής τους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved