ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Μεταπτυχιακό: Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΔΠΘ

 

Αθήνα 24.11.2012, 23:34

Θέσεις για την απόκτηση μεταπτυχιακού ή και διδακτορικού τίτλου σπουδών στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που οργανώνει, προκηρύσσει το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Ειδικότερα, καλεί να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις υποψηφιότητας μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2013 Διπλωματούχους Μηχανικούς Πολυτεχνικών Τμημάτων και Πτυχιούχους Πανεπιστημιακών Τμημάτων Πληροφορικής και άλλων Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών καθώς και Πτυχιούχους Τμημάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) συγγενούς ειδικότητας, που ενδιαφέρονται:
Α) Να εισαχθούν στο ΠΜΣ του Τμήματος για την απόκτηση του τίτλου του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), σε έναν από τους εξής Τομείς Ειδίκευσης:
Ι) Τεχνολογίες Συστημάτων Μικροηλεκτρονικής και Πληροφορικής,
ΙΙ). Τεχνολογίες Συστημάτων Επικοινωνιών και Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών,
ΙΙΙ) Τεχνολογίες Συστημάτων Ενέργειας και Εκμετάλλευσης Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πηγών, ή
Β) Να εισαχθούν στο ΠΜΣ του Τμήματος, προκειμένου να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή στην Επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, για την απόκτηση του τίτλου του Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος, έχουν όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 παρ. 1β του ν. 3685/2008. Επίσης, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Β60853/7-11-2003 (ΦΕΚ 1676/13-11-2003), οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ), τόσο για το Μ.Δ.Ε. όσο και για το ΔΔ, είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά μαθήματα. Πέραν από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα υποβάλουν, οι υποψήφιοι θα προσέλθουν στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κτίριο Α΄ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης Κιμμέρια, Ξάνθη) για σχετική συνέντευξη, η οποία θα γίνει στις 12 Φεβρουαρίου 2013 καθώς και για εξέταση στην ξένη γλώσσα (κατά προτίμηση στην Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική) για τους ημεδαπούς, επί πλέον δε στην Ελληνική για τους αλλοδαπούς, που θα γίνει στις 1 Φεβρουαρίου 2013.

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν, ταυτόχρονα, αίτηση τόσο για το ΜΔΕ όσο και για το ΔΔ, δηλώνοντας την πρώτη τους προτεραιότητα επιλογής.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που θα υποβάλουν οι υποψήφιοι στη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, της Πολυτεχνικής Σχολής, του ΔΠΘ (Κτίριο Α΄ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης Κιμμέρια, 67100 Ξάνθη) μαζί με την αίτησή τους, είναι τα εξής:

Α). Για το ΜΔΕ
(ι). Βιογραφικό Σημείωμα.
(ιι). Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας Προπτυχιακών Σπουδών, από το οποίο να προκύπτει και ο βαθμός Διπλώματος ή Πτυχίου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το έξι και μισό ( 6,5 ), όπως αυτός υπολογίζεται ως μέσος όρος (χωρίς καμία στρογγυλοποίηση) όλων των βαθμών των επί μέρους μαθημάτων (και της Διπλωματικής, ή Πτυχιακής Εργασίας) που συμμετέχουν (με το τυχόν ειδικό βάρος τους) στην εξαγωγή του τελικού βαθμού Διπλώματος, ή Πτυχίου. Αιτήσεις που δεν ικανοποιούν αυτήν την απαίτηση, σε σχέση με το βαθμό Διπλώματος ή Πτυχίου, θεωρούνται ως μη παραδεκτές και δεν εξετάζονται περαιτέρω οι αντίστοιχες υποψηφιότητες ΜΦ.
(ιιι). Επικυρωμένο Αντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος ή σχετική βεβαίωση περάτωσης σπουδών (σε περίπτωση τίτλων σπουδών από αναγνωρισμένα ομοταγή ΑΕΙ της αλλοδαπής, είναι απαραίτητη η υποβολή και των αντίστοιχων βεβαιώσεων ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ).
(iv). Επικυρωμένα αντίγραφα βεβαιώσεων επαγγελματικής εμπειρίας σε επιστημονική περιοχή συναφή προς το αντικείμενο του ΜΔΕ.
(v). Επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικών άρτιας γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση της Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερμανικής) για τους ημεδαπούς, επιπλέον δε της Ελληνικής για τους αλλοδαπούς.
(vi). Αντίγραφα τυχόν ερευνητικών εργασιών.
(vii). Συστατικές επιστολές (τουλάχιστον δύο).
(viii).Επικυρωμένα αντίγραφα αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ΜΔΕ ή/και ΔΔ).

Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ, υποψήφιοι ΜΦ για το ΜΔΕ, που είναι κάτοχοι συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (ΜΔΕ ή και ΔΔ) δεν υπόκεινται στον περιορισμό του ελαχίστου βαθμού (κατωφλίου) του Διπλώματος ή Πτυχίου (6,5), εφόσον ο μεταπτυχιακός τους τίτλος δεν έχει ληφθεί υπόψη για την αντιστοιχία του Διπλώματος ή Πτυχίου (μέσω ΔΟΑΤΑΠ).

Β). Για το ΔΔ
(ι). Βιογραφικό Σημείωμα.
(ιι). Επικυρωμένα αντίγραφα αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (Μ.Δ.Ε. ή/και ΔΔ).
(ιιι). Επικυρωμένο Αντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος ή σχετική βεβαίωση περάτωσης σπουδών (Ο βαθμός Διπλώματος ή Πτυχίου δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το επτά (7,0) ενώ σε περίπτωση τίτλων σπουδών από αναγνωρισμένα ομοταγή ΑΕΙ της αλλοδαπής, είναι απαραίτητη η υποβολή και των αντίστοιχων βεβαιώσεων ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ).
(iv). Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας Προπτυχιακών Σπουδών, από το οποίο να προκύπτει και ο βαθμός Διπλώματος ή Πτυχίου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το επτά (7,0), όπως αυτός υπολογίζεται ως μέσος όρος (χωρίς καμία στρογγυλοποίηση) όλων των βαθμών των επί μέρους μαθημάτων (και της Διπλωματικής, ή Πτυχιακής Εργασίας) που συμμετέχουν (με το τυχόν ειδικό βάρος τους) στην εξαγωγή του τελικού βαθμού Διπλώματος, ή Πτυχίου. Αιτήσεις που δεν ικανοποιούν αυτήν την απαίτηση, σε σχέση με το βαθμό Διπλώματος ή Πτυχίου, θεωρούνται ως μη παραδεκτές και δεν εξετάζονται περαιτέρω οι αντίστοιχες υποψηφιότητες ΜΦ.
(v). Επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικών άρτιας γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση της Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερμανικής) για τους ημεδαπούς, επιπλέον δε της Ελληνικής για τους αλλοδαπούς.
(vi). Συστατικές επιστολές (τουλάχιστον δύο).
(vii). Αντίγραφα τυχόν ερευνητικών εργασιών.

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας, καθώς και επιπρόσθετα στοιχεία, δίδονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, της Πολυτεχνικής Σχολής, του ΔΠΘ, τηλέφωνα: 25410-79016, 25410-79017 και 25410-79035
φαξ: 25410-79015, ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.ee.duth.gr/news_metaptyxiaka.

* Ακολουθούν Ερευνητικές Περιοχές, Προσωρινοί Τίτλοι Θεμάτων Διδακτορικών Διατριβών και Τριμελείς Συμβουλευτικές Επιτροπές για το Διδακτορικό Δίπλωμα Εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2012-2013.

 

Ομάδα Ερευνητικών Περιοχών Α'
1. Ερευνητική περιοχή: Ηλεκτρική Ενεργειακή Οικονομία.
- Προσωρινός τίτλος: Μοντελοποίηση και Σχεδιασμός Υβριδικών Ηλιοθερμικών Συστημάτων Ηλεκτροπαραγωγής.
- Επιβλέπων: Γ. Μπάκος, Αν. Καθηγητής Δ.Π.Θ.
- Μέλη Επιτροπής: 1. Α. Καρλής, Επίκ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.
2. Κ. Καλαϊτζάκης, Καθηγητής Παν/μίου Κρήτης
2. Ερευνητική περιοχή: Υψηλές Τάσεις.
- Προσωρινός τίτλος: Φαινόμενα διασπάσεως και μοντελοποίησή τους σε πολυμερή υλικά.
- Επιβλέπων: Μ. Δανίκας, Καθηγητής Δ.Π.Θ.
- Μέλη Επιτροπής: 1. Ι. Σταθόπουλος, Καθηγητής Ε.Μ.Π.
2. Φρ. Τοπαλής, Καθηγητής Ε.Μ.Π.
3. Ερευνητική περιοχή: Μηχανοτρονική και Αυτοματισμοί Ηλεκτρομηχανολογικών Συστημάτων
- Προσωρινός τίτλος: Συσκευές αλληλεπίδρασης εικονικής πραγματικότητας: Εφαρμογές αισθητηρίων σε μηχανοτρονικά συστήματα.
- Επιβλέπων: Σπ. Μουρούτσος, Αναπλ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.
- Μέλη Επιτροπής: 1. Κων. Κυριακόπουλος, Καθηγητής Ε.Μ.Π.
2. Γ. Παυλίδης, Ερευνητής Β΄ ΙΠΕΤ
4. Ερευνητική περιοχή: Μηχανοτρονική και Αυτοματισμοί Ηλεκτρομηχανολογικών Συστημάτων
- Προσωρινός τίτλος: Διάγνωση σφαλμάτων και Ασφάλεια σε μηχανοτρονικά συστήματα
- Επιβλέπων: Σπ. Μουρούτσος, Αναπλ.Καθηγητής Δ.Π.Θ.
- Μέλη Επιτροπής: 1. Α. Γαστεράτος, Επίκ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.
2. Αντ. Τζες, Καθηγητής Παν/μίου Πατρών
5. Ερευνητική περιοχή: Συστήματα Ηλεκτρικών Μηχανών
- Προσωρινός τίτλος: Έλεγχος και διαγνωστικές μέθοδοι ελέγχου λειτουργίας των ηλεκτρικών μηχανών σε συστήματα ηλεκτρικής κίνησης ή ηλεκτροπαραγωγής.
- Επιβλέπων: Αθ. Καρλής, Επίκ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.
- Μέλη Επιτροπής: 1. Ι. Μπούταλης, Αν. Καθηγητής Δ.Π.Θ.
2. Μ. Ιωαννίδου, Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.
6. Ερευνητική περιοχή: Πυρηνική Τεχνολογία.
- Προσωρινός τίτλος: Έλεγχος Ραδιενέργειας στα πλαίσια της Πυρηνικής Ασφάλειας.
- Επιβλέπων: Γ. Νικολάου, Επίκ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.
- Μέλη Επιτροπής: 1. Μ. Ζαμάνη, Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
2. Ν. Τσιρλιγκάνης, Ερευνητης Α΄ ΙΠΕΤ

Ομάδα Ερευνητικών Περιοχών Β΄
1. Ερευνητική περιοχή: Ηλεκτρονική
- Προσωρινός τίτλος: Σχεδιασμός και Υλοποίηση Ηλεκτρονικών Συστημάτων για Ρομποτική Όραση.
- Επιβλέπων: Φ. Τσαλίδης, Καθηγητής Δ.Π.Θ.
- Μέλη Επιτροπής: 1. Ι. Λυγούρας, Αν. Καθηγητής Δ.Π.Θ.
2. Μ. Ζερβάκης, Καθηγητής Πολ/χνείου Κρήτης
2. Ερευνητική περιοχή: Ηλεκτρονική
- Προσωρινός τίτλος: Σχεδιασμός και Υλοποίηση Ευφυών Συστημάτων για Έλεγχο Κίνησης σε Χώρο Τριών Διαστάσεων.
- Επιβλέπων: Ι. Λυγούρας, Αναπλ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.
- Μέλη Επιτροπής: 1. Γ. Συρακούλης, Επίκ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.
2. Β. Πετρίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.
3. Ερευνητική Περιοχή: Ηλεκτρονική
- Προσωρινός τίτλος: Βιοεμπνευσμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα .
- Επιβλέπων: Γ. Συρακούλης, Επίκ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.
- Μέλη Επιτροπής: 1. Φ. Τσαλίδης, Καθηγητής Δ.Π.Θ.
2. Σ. Νικολαϊδης, Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.
4. Ερευνητική Περιοχή: Μικροηλεκτρονική
- Προσωρινός τίτλος: Σχεδιασμός, Χαρακτηρισμός και Προσομοίωση
Μικροηλεκτρονικών Διατάξεων.
- Επιβλέπων: Ν. Γεωργουλάς, Καθηγητής Δ.Π.Θ.
- Μέλη Επιτροπής: 1. Φ. Φαρμάκης, Λέκτορας Δ.Π.Θ.
2. Χ. Τσάμης, Ερευνητής Α΄ στο Ε.ΚΕ.Φ.Ε ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
5. Ερευνητική Περιοχή: Μικροηλεκτρονική
- Προσωρινός τίτλος: Κβαντική Επεξεργασία της Πληροφορίας
- Επιβλέπων: Ι. Καραφυλλίδης, Δ.Π.Θ.
- Μέλη Επιτροπής: 1. Γ. Συρακούλης, Επίκ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.
2. Κ. Μαργαρίτης, Καθηγητής Παν/μίου Μακεδονίας (Τμήμα
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής)
6. Ερευνητική Περιοχή: Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων και Εικόνων και
Αναγνώριση Προτύπων.
- Προσωρινός Τίτλος: Επεξεργασία, Ανάλυση και Αναγνώριση Εικόνας και Video.
- Επιβλέπων: N. Παπαμάρκος, Καθηγητής Δ.Π.Θ.
- Μέλη Επιτροπής: 1. Χ. Χαμζάς, Καθηγητής Δ.Π.Θ.
2. Ι. Θεοχάρης, Καθηγητής Α.Π.Θ.
7. Ερευνητική Περιοχή: Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου.
- Προσωρινός τίτλος: Αυτοπροσαρμοζόμενα συστήματα ελέγχου και αναγνώρισης προτύπων.
- Επιβλέπων: Ι. Μπούταλης, Αναπλ. Καθηγητής Δ.Π.Θ
- Μέλη Επιτροπής: 1. Β. Μέρτζιος, Καθηγητής Δ.Π.Θ.
2. Ι. Θεοχάρης, Καθηγητής Α.Π.Θ.
8. Ερευνητική Περιοχή: Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου. Πιθανές εξειδικεύσεις στα ερευνητικά αντικείμενα «Έλεγχος και μοντελοποίηση συστημάτων με διακόπτες (switched systems), γενικευμένων συστημάτων και εφαρμογές τους» με Τριμελή Συμβουλευτική
Επιτροπή: Επιβλέπων Β. Μέρτζιος Καθηγητής Δ.Π.Θ. και μέλη Ι. Μπούταλης Αν. Καθηγητής Δ.Π.Θ. και Γ. Μπιτσιώρης Καθηγητής Παν/μίου Πατρών, ή «έλεγχος και βελτιστοποίηση συστημάτων και εφαρμογές σε προβλήματα δικτύων και δρομολόγησης» με Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή:
Επιβλέπων Β. Μέρτζιος Καθηγητής Δ.Π.Θ. και μέλη Ι. Μπούταλης Αν. Καθηγητής Δ.Π.Θ. και Γ. Μπιτσιώρης Καθηγητής Παν/μίου Πατρών.
9. Ερευνητική περιοχή: Συστήματα Υψηλών Επιδόσεων και Τεχνολογία CUDA.
- Προσωρινός τίτλος: Επιστημονικοί Υπολογισμοί Υψηλών Επιδόσεων σε Πλατφόρμες Tesla.
- Επιβλέπων: Μ. Μπεκάκος, Καθηγητής Δ.Π.Θ.
- Μέλη Επιτροπής: 1. Β. Τσαουσίδης, Καθηγητής Δ.Π.Θ.
2. Ι. Λαγαρής, Καθηγητής Παν/μίου Ιωαννίνων
10. Ερευνητική περιοχή: Επεξεργασία και ανάκτηση 2Δ και 3Δ ιατρικών εικόνων, βίντεο και γραφικών.
- Προσωρινός τίτλος: Ανάκτηση χωροχρονικών τριδιάστατων αντικειμένων.
- Επιβλέπων: Ι. Πρατικάκης, Επίκ. Καθηγητής Δ.Π.Θ
- Μέλη Επιτροπής: 1. Χ. Χαμζάς, Καθηγητής Δ.Π.Θ.
2. Θ. Θεοχάρης, Καθηγητής του ΕΚΠΑ
11. Ερευνητική Περιοχή: Στατιστική Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου.
- Προσωρινός τίτλος: Αυτόματος Διαχωρισμός Ηχητικών Πηγών με «Αραιές» αναπαραστάσεις.
- Επιβλέπων: Χ. Χαμζάς, Καθηγητής Δ.Π.Θ.
- Μέλη Επιτροπής: 1. Ν. Μητιανούδης, Λέκτορας Δ.Π.Θ.
2. Σ. Θεοδωρίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
12. Ερευνητική Περιοχή: Οπτικοηλεκτρονική
- Προσωρινός τίτλος: Σχεδιασμός, Χαρακτηρισμός και Προσομοίωση Φωτοβολταϊκών Στοιχείων.
- Επιβλέπων: Ν. Γεωργουλάς, Καθηγητής Δ.Π.Ξ.
- Μέλη Επιτροπής: 1. Φ. Φαρμάκης, Λέκτορας Δ.Π.Θ.
2. Δ. Ματαράς, Καθηγητής Παν/μίου Πατρών

Ομάδα Ερευνητικών Περιοχών Γ΄
1. Ερευνητική περιοχή: Στοχαστική επεξεργασία σημάτων.
- Προσωρινός τίτλος: Monte Carlo Αλυσίδα Markov (MCMC) και εφαρμογή της στην ανάλυση και επεξεργασία στοχαστικών διεργασιών.
- Επιβλέπων: Α. Ρήγας, Αναπλ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.
- Μέλη Επιτροπής: 1. Χρ. Σχοινάς, Αν. Καθηγητής Δ.Π.Θ.
2. Γ. Σεργιάδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.
2. Ερευνητική περιοχή: Ψηφιακές τηλεπικοινωνίες.
- Προσωρινός τίτλος: Ψηφιακά τηλεπικοινωνιακά συστήματα.
- Επιβλέπων: Χρ. Κουκουρλής, Αν. Καθηγητής Δ.Π.Θ.
- Μέλη Επιτροπής: 1. Γ. Σταματέλλος, Επικ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.
2. Γ. Καραγιαννίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.
3. Ερευνητική περιοχή: Ηλεκτροδυναμική του εγγύς διαστήματος. Μελέτη της ηλεκτρομαγνητικής σύζευξης μεταξύ Ηλιακού ανέμου - διαπλανητικού χώρου -Μαγνητόσφαιρας -Ιονόσφαιρας - Λιθόσφαιρας με χρήση διαστημικών μετρήσεων. Πιθανές εξειδικεύσεις στα ερευνητικά αντικείμενα «Διαδικασίες μεταφοράς και επιτάχυνσης υπέρθερμου πλάσματος στον διαστημικό χώρο» με Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή:
Επιβλέπων π. Γ. Αναγνωστόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Δ.Π.Θ. και μέλη Γ. Παύλος, Αν. Καθηγητής Δ.Π.Θ. και Ελ. Μαυρομιχαλάκη Καθηγήτρια Φυσικό Αθηνών, ή «Ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα σεισμών με χρήση δορυφορικών μετρήσεων» με Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή: Επιβλέπων π. Γ. Αναγνωστόπουλος Αν. Καθηγητής Δ.Π.Θ. και μέλη Α. Ρήγας Αν. Καθηγητής Δ.Π.Θ. και Γερ. Παπαδόπουλος Αστεροσκοπείο Αθηνών.
4. Ερευνητική περιοχή: Μικροκύματα: Ηλεκτρομαγνητική προσομοίωση η οποία εστιάζεται σε Περιοδικές δομές με έμφαση στις ανοικτές - ακτινοβολούσες διατάξεις με τη βοήθεια αριθμητικών τεχνικών. Ιδιαίτερα επιδιώκεται η ιδιοανάλυση των δομών αυτών και η περιγραφή του πεδίου ως ανάπτυγμα ιδιοσυναρτήσεων συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών ρυθμών. Πιθανές εξειδικεύσεις στα ερευνητικά αντικείμενα «Ηλεκτρομαγνητική προσομοίωση ανοικτών ακτινοβολουσών περιοδικών μικροκυματικών δομών» με Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή: Επιβλέπων Γ. Κυριακού Καθηγητής Δ.Π.Θ. και μέλη Μιχ. Χρυσομάλλης Αναπλ. Καθηγητής Δ.Π.Θ. και Δήμητρα Κακλαμάνη Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.
5. Ερευνητική περιοχή: Χαοτική δυναμική, πολυπλοκότητα, αλγόριθμοι και μη γραμμική ανάλυση σημάτων.
- Προσωρινός τίτλος: Πολυπλοκότητα αλγόριθμοι και ανάλυση τυχαίων σημάτων.
- Επιβλέπων: Γ. Παύλος, Αν. Καθηγητής Δ.Π.Θ.
- Μέλη Επιτροπής: 1. Α. Ρήγας, Αν. Καθηγητής Δ.Π.Θ.
2. Η. Αλιφαντής, Καθηγητής Α.Π.Θ.
6. Ερευνητική περιοχή: Διαστημική ηλεκτροδυναμική
- Προσωρινός τίτλος: Μηχανισμοί επιτάχυνσης ενεργειακών σωματιδίων μέσα στη γήινη μαγνητόσφαιρα.
- Επιβλέπων: Δ. Σαραφόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.
- Μέλη Επιτροπής: 1. Γ. Παύλος, Αν. Καθηγητής Δ.Π.Θ.
2. Θ. Τσιμπούκης, Καθηγητής Α.Π.Θ.
7. Ερευνητική περιοχή: Μεταφορά και διάδοση ραδιοκυμάτων.
- Προσωρινός τίτλος: Συστήματα κεραιών κινητών επικοινωνιών.
- Επιβλέπων: Μ. Χρυσομάλλης, Αν. Καθηγητής Δ.Π.Θ.
- Μέλη Επιτροπής: 1. Γ. Κυριακού, Καθηγητής Δ.Π.Θ.
2. Η. Βαφειάδης, Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.
8. Ερευνητική περιοχή: Τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.
- Προσωρινός τίτλος: Αλγόριθμοι και προσομοιώσεις στην εκτίμηση απόδοσης μελλοντικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων.
- Επιβλέπων: Γ. Σταματέλλος, Επίκ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.
- Μέλη Επιτροπής: 1. Χρ. Κουκουρλής, Αναπλ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.
2. Φ.Ν. Παυλίδου, Καθηγήτρια του Α.Π.Θ.
9. Ερευνητική περιοχή: Οπτικές επικοινωνίες.
- Προσωρινός τίτλος: Σχεδιασμός και εφαρμογές συντονισμένων μικροδακτυλίων
- Επιβλέπων: Κυρ. Ζωηρός, Επίκ. Καθηγητής
- Μέλη Επιτροπής: 1. Χρ. Κουκουρλής, Αν. Καθηγητής Δ.Π.Θ.
2. Εμμ. Κριεζής, Αναπλ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.
10. Ερευνητική περιοχή: Διαστημική ηλεκτροδυναμική.
- Προσωρινός τίτλος: Προσομοιώσεις Ηλεκτροδυναμικής.
- Επιβλέπων: Θ. Σαρρής, Επίκ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.
- Μέλη Επιτροπής: 1. π. Γ. Αναγνωστόπουλος, Αν. Καθηγητής Δ.Π.Θ.
2. Ελένη Μαυρομιχαλάκη, Αν. Καθηγήτρια Παν/μίου Αθηνών.
11. Ερευνητική περιοχή: Κεραίες.
- Προσωρινός τίτλος: Σχεδιασμός και εφαρμογές κεραιών νέας τεχνολογίας.
- Επιβλέπων: Δ. Αναγνώστου, Επίκ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.
- Μέλη Επιτροπής: 1. Μ. Χρυσομάλλης, Αν. Καθηγητής Δ.Π.Θ.
2. Νικ. Ουζούνογλου, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ομάδα Ερευνητικών Περιοχών Δ΄
1. Ερευνητική περιοχή: Προσαρμοστικός Έλεγχος (ADAPTIVE CONTROL)
- Προσωρινός τίτλος: Παρακολούθηση και αποτίμηση της μαθησιακής συμπεριφοράς σε α-σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης.
- Επιβλέπων: Δ. Γεωργίου, Αναπλ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.
- Μέλη Επιτροπής 1. Α. Καράκος, Αν. Καθηγητής Α.Π.Θ.
2. Δ. Σαμψών, Αναπλ. Καθηγητής Παν/μίου Πειραιώς
2. Ερευνητική περιοχή: Αριθμητική ανάλυση, επιστημονικοί και παράλληλοι υπολογισμοί, μαθηματικό λογισμικό. Πιθανές εξειδικεύσεις στα ερευνητικά αντικείμενα «Μελέτη Αλγεβρικών πολυπλεγματικών μεθόδων» με Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή: Επιβλέπων Γ. Γραββάνης Αν. Καθηγητής Δ.Π.Θ. και μέλη Η. Λυπιτάκης, Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών και Γ. Παπασχοινόπουλος, Καθηγητής Δ.Π.Θ, ή «Μελέτη υπολογιστικών μεθόδων για την αριθμητική επίλυση διαφορικών εξισώσεων με μερικές παραγώγους» με Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή: Επιβλέπων Γ. Γραββάνης Αν. Καθηγητής Δ.Π.Θ. και μέλη Η. Λυπιτάκης, Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών και Γ. Παπασχοινόπουλος, Καθηγητής Δ.Π.Θ.
3. Ερευνητική περιοχή: Ανάκτηση Πληροφορίας
- Προσωρινός τίτλος: Εξόρυξη γνώμης και συναισθήματος σε Κοινωνικά Δίκτυα (Οpinion Μining in Social Νetworks)
- Επιβλέπων: Αλ. Καράκος, Αν. Καθηγητής Δ.Π.Θ.
- Μέλη Επιτροπής: 1. Αυγ. Αραμπατζής, Λέκτορας Δ.Π.Θ.
2. Ευριπίδης Πετράκης, Αν. Καθηγητής Πολ/χνείου Κρήτης
4. Ερευνητική περιοχή: Αλγόριθμοι και Εφαρμογές.
- Προσωρινός τίτλος: Αλγοριθμική θεωρία παιγνίων
- Επιβλέπων: Π. Εφραιμίδης, Επίκ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.
- Μέλη Επιτροπής: 1. Βασ. Τσαουσίδης, Καθηγητής Δ.Π.Θ.
2. Π. Σπυράκης, Καθηγητής Παν/μίου Πατρών
Υποσημείωση: Τα ανωτέρω θέματα με αριθ. 3 και 4 τα επιβλέπουν μέλη ΔΕΠ του Τομέα
Λογισμικού και Ανάπτυξης Εφαρμογών.
ΑΔΑ: Β4ΣΛ46ΨΖΥ1-ΙΩΤ
Ερευνητικά Πεδία και Επιβλέποντα Μέλη ΔΕΠ για το Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)
Εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2012-2013

ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: Ι) Τεχνολογίες Συστημάτων Μικροηλεκτρονικής &
Πληροφορικής
1. Ερευνητικό πεδίο: Ευφυή Συστήματα.
- Επιβλέπων: Ι. Ανδρεάδης, Καθηγητής Δ.Π.Θ.
2. Ερευνητικό πεδίο: Ηλεκτρονική.
- Επιβλέπων: Φ. Τσαλίδης, Καθηγητής Δ.Π.Θ.
3. Ερευνητικό πεδίο: Παράλληλη Επεξεργασία με CUDA.
- Επιβλέπων: Μ. Μπεκάκος, Καθηγητής Δ.Π.Θ.
4. Ερευνητικό πεδίο: Φωτοβολταϊκά Στοιχεία.
- Επιβλέπουσα: Δ. Γκιργκινούδη, Επίκ. Καθηγήτρια Δ.Π.Θ.
5. Ερευνητικό πεδίο: Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων.
- Επιβλέπων: Γ. Δημητρακόπουλος, Λέκτορας Δ.Π.Θ.
6. Ερευνητικό πεδίο: Μικροηλεκτρονική.
- Επιβλέπων: Φ. Φαρμάκης, Λέκτορας Δ.Π.Θ.
7. Ερευνητικό πεδίο: Οπτοηλεκτρονική.
- Επιβλέπων: Ν. Γεωργουλάς, Καθηγητής Δ.Π.Θ.
8. Ερευνητικό πεδίο: Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, Εικόνας, Ήχου και Τρισδιάστατων Αντικειμένων.
- Επιβλέπων: Χ. Χαμζάς, Καθηγητής Δ.Π.Θ.
9. Ερευνητικό πεδίο: Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου και Εικόνας με σκοπό την Εξαγωγή – Σύντηξη Ηχητικών και Οπτικών Πληροφοριών.
- Επιβλέπων: Ν. Μητιανούδης, Λέκτορας Δ.Π.Θ.
10. Ερευνητικό πεδίο: Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου – Ρομποτική.
- Επιβλέπων: Η. Κοσματόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.
11. Ερευνητικό πεδίο: Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου – Αναγνώριση Προτύπων – Ανάλυση Ιατρικών Εικόνων – Μοντελοποίηση βιολογικών και Οικονομικών Συστημάτων.
- Επιβλέπων: Β. Μέρτζιος, Καθηγητής Δ.Π.Θ.
12. Ερευνητικό πεδίο: Σχεδιασμός και Υλοποίηση Ευφυών Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ελέγχου.
- Επιβλέπων: Ι. Λυγούρας, Αναπλ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.
13. Ερευνητικό πεδίο: Προγραμματισμός για Διαδικτυακές Εφαρμογές.
- Επιβλέπων: Α. Καράκος, Αναπλ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.
14. Ερευνητικό πεδίο: Μηχανές Αναζήτησης.
- Επιβλέπων: Α. Αραμπατζής, Λέκτορας Δ.Π.Θ.
15. Ερευνητικό πεδίο: Τεχνικές Ανάπτυξης Λογισμικού.
- Επιβλέπων: Ι. Αθανασιάδης, Λέκτορας Δ.Π.Θ.
Υποσημείωση: Τα ανωτέρω θέματα αριθ. 13 έως αριθ. 15 τα επιβλέπουν μέλη ΔΕΠ του Τομέα Λογισμικού και Ανάπτυξης Εφαρμογών.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΙΙ) Τεχνολογίες Συστημάτων Επικοινωνιών και
Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών
1. Ερευνητικό πεδίο: Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων
- Επιβλέπων: Αλ. Ρήγας, Καθηγητής Δ.Π.Θ.
2. Ερευνητικό πεδίο: Μεταφορά και Διάδοση Ραδιοκυμάτων – Κινητές Επικοινωνίες
- Επιβλέπων: Μιχ. Χρυσομάλλης, Αναπλ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.
3. Ερευνητικό πεδίο: Δορυφορικές Τηλεπικοινωνίες
- Επιβλέπων: Δ. Σαραφόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.
4. Ερευνητικό πεδίο: Χαοτική δυναμική, Πολυπολοκότητα, Αλγόριθμοι και μη Γραμμική ανάλυση σημάτων.
- Επιβλέπων: Γ. Παύλος, Αναπλ. Καθηγητής
5. Ερευνητικό πεδίο: Δίκτυα Επικοινωνιών.
- Επιβλέπων: Γ. Σταματέλλος, Επίκ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.
6. Ερευνητικό πεδίο: Οπτικές Τηλεπικοινωνίες
- Επιβλέπων: Κ. Ζωηρός, Επίκ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.
7. Ερευνητικό πεδίο: Κεραίες.
- Επιβλέπων: Δ. Αναγνώστου, Επίκ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΙΙΙ) Τεχνολογίες Συστημάτων Ενέργειας και
Εκμετάλλευσης Ανανεώσιμων Ενεργειακών
1. Ερευνητικό πεδίο: Φαινόμενα διασπάσεως σε μονωτικά υλικά.
- Επιβλέπων: Μ. Δανίκας, Καθηγητής Δ.Π.Θ
2. Ερευνητικό πεδίο: Ηλεκτρική Ενεργειακή Οικονομία
- Επιβλέπων: Γ. Μπάκος, Αναπλ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.
3. Ερευνητικό πεδίο: Πρότυπα (Standards).
- Επιβλέπων: Σπ. Μουρούτσος, Αναπλ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.
4. Ερευνητικό πεδίο: Συστήματα Ηλεκτρικής Κίνησης και Ηλεκτροπαραγωγής.
- Επιβλέπων: Αθ. Καρλής, Επίκ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.
5. Ερευνητικό πεδίο: Ειδικά θέματα Πυρηνικής Τεχνολογίας.
- Επιβλέπων: Γ. Νικολάου, Αναπλ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved