ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Μεταπτυχιακό: Δημόσια Υγεία και στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

 

Αθήνα 29.3.2013, 22:14

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Δημόσια Υγεία και στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, το οποίο το οποίο πρόκειται να λειτουργήσει για 11η φορά τον Οκτώβριο 2013 και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), μετά από σπουδές διάρκειας τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση ΜΔΕ στα γνωστικά αντικείμενα:
(α1) Δημόσια Υγεία με εξειδίκευση στην Επιδημιολογία.
(α2) Δημόσια Υγεία με εξειδίκευση στα Λοιμώδη Νοσήματα.
(β) Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας.

Δεκτοί γίνονται: α) κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, ενδεικτικά προερχόμενοι από τα Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και άλλων Επιστημών Υγείας, β) κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, ενδεικτικά προερχόμενοι από τα Τμήματα Οικονομικών, Διοικητικών και Κοινωνικών Επιστημών και άλλων Σχολών συναφών αντικειμένων, γ) κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής Πανεπιστημίου άλλων Τμημάτων που το αντικείμενό τους σχετίζεται με δράσεις δημόσιας υγείας και διοίκησης υπηρεσιών υγείας και δ) κ άτοχοι π τυχίου Α ΤΕΙ συναφών αντικειμένων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Άρθρου 5 παρ.12γ του ν. 2916/2001.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και φοιτητές ή φοιτήτριες που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, αλλά πρόκειται να πάρουν πτυχίο πριν την έναρξη του ΠΜΣ (Σεπτέμβριος 2013). Στην περίπτωση αυτή, η εγγραφή τους στο ΠΜΣ θα γίνει μόνο εφ’ όσον πάρουν έγκαιρα το πτυχίο τους.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής πρέπει να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας με τα ακόλουθα δικαιολογητικά (όχι
• Αίτηση συμμετοχής (Έντυπο 1). Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθευτούν την Αίτηση/Έντυπο 1 από την ιστοσελίδα του Προγράμματος, επικυρωμένα):
http://mph.med.uoc.gr.
• Αντίγραφο Πτυχίου ή Πτυχίων (και Πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, για πτυχιούχους πανεπιστημίων του εξωτερικού)
• Πιστοποιητικό Σπουδών με αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων
• Πιστοποιητικά ξένης γλώσσας (εφόσον υπάρχουν)
• Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου ή της υποψηφίας
• Κατάλογος δημοσιεύσεων ή επιστημονικών εργασιών (εφόσον υπάρχουν)
• Δύο συστατικές επιστολές
• Δήλωση του Ν. 1599/1986 εάν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο ΠΜΣ ή εάν εκπονούν Διδακτορική Διατριβή (Οι αιτήσεις αυτές θα κρίνονται κατά περίπτωση).

Τονίζεται ότι τα μαθήματα:
• είναι υποχρεωτικής παρακολούθησης (τηρείται ημερήσιο παρουσιολόγιο)
• είναι διάρκειας 20-25 ώ ρες τ ην εβδομάδα ( 2 5ωρα το πρωί και 2 ή 3 5ωρα το απόγευμα).

Συνίσταται σε όσους εργάζονται να ζητήσουν να τους χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος.

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει δύο στάδια αξιολόγησης:
• 1ο στάδιο:
I. Εξέταση δεξιοτήτων κατανόησης, ανάλυσης και περίληψης κειμένων καθώς και γραπτής έκφρασης (έκθεση). Η θεματολογία των κειμένων και της έκθεσης θα αναφέρεται σε γενικές γνώσεις του πεδίου της δημόσιας υγείας (σημειώνεται πως δεν θα δοθεί συγκεκριμένη ύλη (βιβλιογραφία) για την προετοιμασία των υποψηφίων καθ’ ότι στην εξέταση θα αξιολογηθεί η ικανότητα κριτικής σκέψης και ανάλυσης και όχι οι ειδικές γνώσεις).
Γραπτή εξέταση
II. Εξέταση αγγλικής γλώσσας
Κατανόηση κειμένου και παραγωγή γραπτού λόγου
• 2ο στάδιο:
Κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας καλούνται όσοι βρίσκονται στις 35 πρώτες θέσεις της σειράς κατάταξης στις γραπτές εξετάσεις. Στόχος της συνέντευξης είναι να διαπιστωθεί ποιοι υποψήφιοι είναι ικανοί να ανταποκριθούν ουσιαστικά στις απαιτήσεις του Προγράμματος. Θα συνεκτιμηθούν:
Προφορική Εξέταση
• Η επιστημονική κατάρτιση (επίδοση στις σπουδές, τυχόν εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο)
• Η επαγγελματική εμπειρία (εφόσον υπάρχει)
• Οι συστατικές επιστολές
• Η σχετικότητα με το αντικείμενο καθώς και το κίνητρο και το ενδιαφέρον για τη Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Οι 20 πρώτοι (με σειρά κατάταξης βάσει της συνέντευξης) θα αποτελέσουν τους επιτυχόντες στο ΠΜΣ και οι επόμενοι 5 τους επιλαχόντες. Σε κάθε περίπτωση ισοβαθμίας, ο συνολικός αριθμός επιτυχόντων & επιλαχόντων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 25.

Οι αιτήσεις συμμετοχής (Έντυπο 1) και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν είτε ταχυδρομικώς (ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας», Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΤΘ 2208, ΤΚ 71003 Ηράκλειο Κρήτης), είτε να κατατεθούν στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (Τμήμα Ιατρικής, Πτέρυγα 7, Γραφ. 7Α-110), Τρίτη και Πέμπτη, 11:00πμ-1:00μμ.

Επιπλέον το Έντυπο 1 πρέπει να σταλεί και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mph@med.uoc.gr. Ελλιπείς αιτήσεις δεν θα αξιολογηθούν.

 

* Χρονοδιάγραμμα
- Παρασκευή 12 Απριλίου 2013: Λήξη υποβολής αιτήσεων
- Τετάρτη 15 Μαΐου 2013: Γραπτή εξέταση (Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί)
- Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013: Προφορική Εξέταση
- Σεπτέμβριος 2013: Προσκόμιση δικαιολογητικών εγγραφής στο ΠΜΣ (συμπεριλαμβανομένων της βεβαίωσης ολοκλήρωσης προπτυχιακών σπουδών για τους τελειόφοιτους).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved