ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Νέα απόφαση για το μεταπτυχιακό του ΔΠΘ: Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη

 

Αθήνα 3.4.2013, 10:39

Το υπουργείο Παιδείας αντικαθιστά την απόφαση λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη» («Environmental Engineering and Science»), που θα λειτουργήσει αναμορφωμένο από το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014.

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση, αντικείμενο του προγράμματος αυτού είναι η οργάνωση και λειτουργία μεταπτυχιακών σπουδών που αφορούν στην περιβαλλοντική μηχανική, τεχνολογία και επιστήμη. Οι σκοποί του είναι:
1. Η εμβάθυνση στη διεπιστημονική γνώση και στην πρακτική της περιβαλλοντικής μηχανικής και επιστήμης.
2. Η δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στα γνωστικά αντικείμενα (ειδικές κατευθύνσεις) του ΠΜΣ.
3. Η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στο αντικείμενο του ΠΜΣ, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν να στελεχώσουν εξειδικευμένες θέσεις εργασίας στον κρατικό και ιδιωτικό τομέα, οι οποίες απαιτούν γνώσεις για την έρευνα και τη διαχείριση περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη (Environmental Engineering and Science)» στις εξής κατευθύνσεις:
1. Κλιματικές αλλαγές και τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
2. Τεχνολογία και διαχείριση αποβλήτων και υδατικών πόρων με εξειδικεύσεις:
α) Tεχνολογίας και διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων.
β) Οικολογικής μηχανικής και υδατικών πόρων.
3. Περιβαλλοντικός/ενεργειακός σχεδιασμός και εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κτίρια και οικισμούς.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι/πτυχιούχοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Θετικών Επιστημών, Σχολών Περιβάλλοντος και Οικολογίας, Γεωπονικών Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και άλλων Τμημάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του κατά το άρθρο 3 τίτλου ορίζονται ως εξής:
- Για την απονομή του ΜΔΕ απαιτείται: α) η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε οκτώ μαθήματα, β) η υποχρεωτική παρακολούθηση του Σεμιναρίου και του μαθήματος «Μέθοδοι έρευνας και συγγραφής επιστημονικών εργασιών» και γ) η συγγραφή και εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Εργασίας, η οποία πραγματοποιείται κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών. Κάθε εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ). Το σύνολο των ΠΜ που απαιτούνται για την απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχονται σε ενενήντα. Υπάρχει η δυνατότητα διδασκαλίας στα Αγγλικά, εφόσον στα συγκεκριμένα μαθήματα υπάρχουν αλλοδαποί μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους σαράντα ετησίως.

Για την υλοποίηση Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων του ίδιου Πανεπιστημίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης στο ΠΜΣ μπορούν να απασχοληθούν και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008.

Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας του Προγράμματος (κατάλληλη κτιριακή υποδομή, Η/Υ, εργαστήρια και βιβλιοθήκη που δύναται να προσφέρει στους φοιτούντες άμεση πρόσβαση στην απαραίτητη εξειδικευμένη βιβλιογραφία).

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2019−2020 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του προγράμματος που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 58.500€ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής: Αμοιβές διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού 32.530,00, Αναλώσιμα − Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού, συντήρηση εξοπλισμού/ λογισμικού, δαπάνες μετακίνησης και εργασιών πεδίου και δαπάνες δημοσιότητας, ερευνητικών και εκπαιδευτικών σεμιναρίων 25.970,00, σύνολο 58.500,00.

Το κόστος λειτουργίας του Προγράμματος θα καλυφθεί από: α) δίδακτρα, (β) χορηγίες διαφόρων φορέων, (γ) δωρεές και (δ) ερευνητικά και κοινοτικά προγράμματα.

* Ακολουθεί το πρόγραμμα των μαθημάτων.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Το πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο σπουδών κατανέμεται ως εξής:
α) 1η Κατεύθυνση: Κλιματικές αλλαγές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Τα εξής προσφερόμενα είναι όλα υποχρεωτικά:
Εξάμηνο - Τίτλος μαθήματος - Πιστωτικές Μονάδες ECTS
Α΄ Αίτια και επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών 7,5
Τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Ι 7,5
Περιβαλλοντική διαχείριση 7,5
Επιδράσεις κλιματικών αλλαγών, προσαρμογή και ευπάθεια σε αυτές 7,5
Σύνολο Α΄ Εξαμήνου 30

Β΄ Τεχνολογίες ελέγχου κλιματικών αλλαγών 7,5
Τηλεπισκόπηση 7,5
Τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΙΙ 7,5
Επιχειρήσεις και κλιματικές αλλαγές 7,5
Σύνολο Β' Εξαμήνου 30

Γ΄ Μεταπτυχιακή εργασία 28
Μέθοδοι έρευνας και συγγραφή επιστημονικών εργασιών 2
Σύνολο Γ΄ Εξαμήνου 30
Γενικό Σύνολο 90

(β) 2η Κατεύθυνση: Τεχνολογία και διαχείριση αποβλήτων και υδατικών πόρων.
Τα εξής προσφερόμενα είναι όλα υποχρεωτικά:
Εξάμηνο - Τίτλος μαθήματος - Πιστωτικές Μονάδες ECTS
Α΄ Τεχνολογία και διαχείριση υγρών αποβλήτων 7,5
Τεχνολογία και διαχείριση στερεών και επικινδύνων αποβλήτων 7,5
Οικολογική μηχανική και τεχνολογία 7,5
Υδατική χημεία 7,5
Σύνολο Α΄ Εξαμήνου 30

Β΄ Εξειδίκευση τεχνολογίας και διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων
Περιβαλλοντική μικροβιολογία 7,5
Προχωρημένα θέματα τεχνολογίας και διαχείρισης στερεών και επικινδύνων αποβλήτων 7,5
Προσομοίωση και έλεγχος μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 7,5
Προχωρημένες διεργασίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων και ανάκτηση νερού 7,5
Εξειδίκευση οικολογικής μηχανικής και υδατικών πόρων Αγροτική ρύπανση - μοντέλα και διαχείριση 7,5
Προσομοίωση υπογείων υδατικών πόρων 7,5
Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων 7,5
Παράκτια μηχανική και τεχνολογία 7,5
Σύνολο Β' Εξαμήνου 30
Γ΄ Μεταπτυχιακή εργασία 28
Μέθοδοι έρευνας και συγγραφή επιστημονικών εργασιών 2
Σύνολο Γ' Εξαμήνου 30
Γενικό Σύνολο 90

(γ) 3η Κατεύθυνση: Περιβαλλοντικός/ενεργειακός σχεδιασμός και εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κτίρια και οικισμούς
Τα εξής προσφερόμενα μαθήματα είναι όλα υποχρεωτικά:
Εξάμηνο - Τίτλος μαθήματος - Πιστωτικές Μονάδες ECTS
Α΄ Βιώσιμη ανάπτυξη και δομημένο περιβάλλον 7,5
Ενέργεια, κτίρια και περιβάλλον 7,5
Ενεργειακή αξιολόγηση κτιρίων - προσομοιώσεις 7,5
Περιβαλλοντική αξιολόγηση κατασκευών – υλικά φιλικά προς το περιβάλλον 7,5
Σύνολο Α' Εξαμήνου 30

Β΄ Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εφαρμογές τους σε κτίρια και οικισμούς 7,5
Βιοκλιματικός σχεδιασμός - προσομοιώσεις υπαίθριων αστικών χώρων 7,5
Μοντέλα προσομοίωσης κτιρίων και οικισμών 7,5
Συνθήκες άνεσης στα κτίρια και στο αστικό περιβάλλον 7,5
Σύνολο Β' Εξαμήνου 30
Γ΄ Μεταπτυχιακή εργασία 28
Μέθοδοι έρευνας και συγγραφή επιστημονικών εργασιών 2
Σύνολο Γ' Εξαμήνου 30
Γενικό Σύνολο 90


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved