ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Μεταπτυχιακά της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας

 

Αθήνα 6.4.2013, 9:31

Κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, θα γίνουν δεκτοί για να φοιτήσουν στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) για την απόκτηση Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Δημόσια Υγεία, τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και την Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία.

* Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Δημόσιας Υγείας θα γίνουν δεκτοί έως 50 φοιτητές, πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ), σχετικών με Επιστήμες Υγείας, Βιολογικές και Θετικές Επιστήμες, Επιστήμες της Γης και Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Το ΠΜΣ Δημόσιας Υγείας παρέχειτρείς κατευθύνσεις: α) Δημόσια Υγεία (Γενική Κατεύθυνση), β) Δημόσια Υγεία με Κατεύθυνση τα Χρόνια Νοσήματα (έως 10 φοιτητές) και γ) Δημόσια Υγεία με Κατεύθυνση τα Λοιμώδη Νοσήματα (έως 10 φοιτητές).

Ειδικά στο ΠΜΣ “Δημόσια Υγεία με Κατεύθυνση τα Λοιμώδη Νοσήματα”, προβλέπεται πρόσθετη 3μηνη πρακτική εκπαίδευση στη Μικροβιολογία της Δημόσιας Υγείας καιτην Περιβαλλοντική Μικροβιολογία.

* Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας θα γίνουν δεκτοί έως 50 φοιτητές, πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ), σχετικών με Επιστήμες Διοίκησης και Οικονομίας, Υγείας, Βιολογικές και Θετικές Επιστήμες, Επιστήμες της Γης και Κοινωνικές, Ανθρωπιστικές και Πολιτικές Επιστήμες.

Το ΠΜΣ Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας παρέχειτέσσερις Κατευθύνσεις: α) Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Γενική Κατεύθυνση), β) Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, με Κατεύθυνση την Οικονομική Αξιολόγηση (έως 10 φοιτητές), γ) Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, με Κατεύθυνση τη Διοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών (έως 10 φοιτητές) και δ) Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, με Κατεύθυνση τη Διοίκηση Μονάδων Κοινωνικής Προστασίας (έως 5 φοιτητές).

* Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Υγείας θα γίνουν δεκτοί να έως 25) φοιτητές, πτυχιούχοι Ιατρικών Σχολών.

Η διάρκεια φοίτησης στα ΠΜΣ είναι ένα έτος (δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα). Τα Προγράμματα αρχίζουν την 1η Οκτωβρίου 2013 και ολοκληρώνονται στις 30 Σεπτεμβρίου 2014. Στο παραπάνω χρονικό διάστημα συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.

Τα ανωτέρω ΠΜΣ προσφέρονται και ως μερικής φοίτησης, διάρκειας 2 ετών (4 ακαδημαϊκών εξαμήνων) για αριθμό φοιτητών που μπορεί να είναι έως 50% του συνολικού αριθμού των εισακτέων. Τα ΠΜΣ μερικής φοίτησης αρχίζουν την 1η Οκτωβρίου 2013 και ολοκληρώνονται στις 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Στο παραπάνω χρονικό διάστημα συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της ΕΣΔΥ
(
www.esdy.edu.gr) έως και 18 Απριλίου 2013. Οδηγίες για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης θα γνωστοποιηθούν στην ιστοσελίδα, στη διεύθυνση: http://www.esdy.edu.gr/default.aspx?page=nea_sxolis_prokirixeis_metapt.

Τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά είναι:
* Δικαιολογητικά που υποβάλλονται ως συνημμένα μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση:
- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι τα στοιχεία που δηλώνονται στην ηλεκτρονική αίτηση είναι αληθή και ότι αποδεικνύονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η πρωτότυπη υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να υποβάλλεται στην Επιτροπή αξιολόγησης, κατά την προσέλευση του υποψηφίου στη συνέντευξη.
- Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.
- Μια πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία ταυτότητας.
* Δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά την προσέλευση του υποψηφίου στη συνέντευξη:
- Αντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών / διπλώματος (επικυρωμένο).
- Επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών και έγγραφο αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ, για τίτλους του εξωτερικού (επικυρωμένα). 
- Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας (επικυρωμένο). 
- Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (επικυρωμένο).

Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν ότι για την επαρκή φοίτηση στα ΠΜΣ της ΕΣΔΥ είναι απαραίτητο να έχουν γνώση της αγγλικής γλώσσας, ώστε να είναι δυνατή η μελέτη βιβλιογραφίας στην γλώσσα αυτή.

Όλοι οι υποψήφιοι, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης, θα κληθούν να προσέλθουν σε γραπτή εξέταση σε κείμενο στην Αγγλική γλώσσα, σχετικό με το αντικείμενο του κάθε προγράμματος, το 2ο 15θήμερο του Μαΐου 2013. Η ακριβής ημερομηνία της γραπτής εξέτασης στην Αγγλική γλώσσα θα ανακοινωθεί μέχρι 30 Απριλίου 2013.

Στα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποψηφιότητας συμπεριλαμβάνονται και δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από καθηγητές οποιασδήποτε βαθμίδας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ή/και από διευθυντικά στελέχη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Οι επιστολές πρέπει να είναι γραμμένες σε προτυποποιημένο έντυπο της ΕΣΔΥ, το οποίο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ΕΣΔΥ, στον σύνδεσμο: http://www.esdy.edu.gr/default.aspx?page=nea_sxolis_prokirixeis_metapt.

Οι συστατικές επιστολές: α) μπορούν να υποβάλλονται από τον υποψήφιο, κατά την προσέλευση του στη συνέντευξη, σε κλειστό φάκελο, υπογεγραμμένο από τον συστήνοντα, ή β) να αποστέλλονταιταχυδρομικά από τον συστήνοντα στη Γραμματεία της ΕΣΔΥ.

Στη συνέντευξη θα κληθούν όσοι υποψήφιοι έχουν λάβει βαθμολογία 5 και άνω στην εξέταση στην Αγγλική γλώσσα. Οι υποψήφιοι, κατά την προσέλευση στη συνέντευξη, θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν στην Επιτροπή Επιλογής την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους δραστηριότητα. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν από 15 – 30 Ιουνίου 2013.

Η πρόσκληση για τη γραπτή εξέταση στην Αγγλική γλώσσα, η επίδοση σε αυτή, η πρόσκληση για τη συνέντευξη, καθώς επίσης και η αναλυτική και συγκεντρωτική τελική βαθμολογία των υποψηφίων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα καιτους πίνακες ανακοινώσεων της ΕΣΔΥ, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Οι επιλεγέντες οφείλουν, εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων να προσκομίσουν α) υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται τη θέση φοίτησής τους στο ΠΜΣ που επελέγησαν (έντυπο δήλωσης διατίθεται στο http://www.esdy.edu.gr/default.aspx?page=nea_sxolis_prokirixeis_metapt) και β) μια πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία ταυτότητας.

Ταυτότητα
Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ - πρώην Υγειονομική Σχολή Αθηνών) αποτελεί από την ίδρυση της το 1929 το εκπαιδευτικό και ερευνητικό ίδρυμα το οποίο υπό την εποπτεία των υπουργείων Παιδείας  και Υγείας κπροσφέρουν εκπαίδευση αποφοίτων ΑΕΙ, ΤΕΙ στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Υγεία, στην Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, στην Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία και στην Εφηρμοσμένη Δημόσια Υγεία.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας έχει αναπτύξει επίσης σημαντική εκπαιδευτική και ερευνητική δράση στην αντιμετώπιση των αναγκών της Δημόσιας Υγείας και των Υπηρεσιών Υγείας ολοκληρώνοντας έρευνες, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και προετοιμάζοντας λειτουργούς στο πλαίσιο της οικονομίας της πληροφορίας και της κοινωνίας της γνώσης.

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής κατέχουν εθνική και διεθνή αναγνώριση στο χώρο της εκπαίδευσης για την υγεία και τις υπηρεσίες υγείας με αξιολόγηση από διακεκριμένους φορείς και αποσκοπούν στην προετοιμασία δημόσιων και ιδιωτικών λειτουργών με δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να κατανοούν την πολυπλοκότητα των ζητημάτων Δημόσιας Υγείας, να προτείνουν και να ηγούνται εναλλακτικών και κατάλληλων δράσεων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved