ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση μεταπτυχιακού: Επιστήμη των Αποφάσεων με Πληροφοριακά Συστήματα

 

Αθήνα 7.4.2013, 17:32

Το υπουργείο Παιδείας ενέκρινε την λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πειραιά με τίτλο: «Επιστήμη των Αποφάσεων με Πληροφοριακά Συστήματα − Information Systems and Decision Science», από το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι θεματικές ενότητες του αντικειμένου του μεταπτυχιακού προγράμματος διακρίνονται σε τρεις επιμέρους γενικές θεματικές περιοχές:
• Στη θεωρία των Αποφάσεων και των εφαρμογών της στη Διοίκηση, στην Οικονομία, στην Παραγωγή και στην Εκπαίδευση.
• Στη σύγχρονη καινοτόμο Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας που χρησιμοποιείται στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων.
• Στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και στην Επιχειρησιακή Έρευνα και των εφαρμογών τους.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων για ανάλυση και επίλυση προβλημάτων στα ανωτέρω αντικείμενα και η συγκρότηση επαρκούς γνωστικής υποδομής για περαιτέρω έρευνα και μελέτη στα ανωτέρω αντικείμενα.

Το ΠΜΣ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πειραιά απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Επιστήμη των Αποφάσεων με Πληροφοριακά Συστήματα - Master of Science in Information Systems and Decision Science». Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική ή και η αγγλική.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής ή των ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας και Τεχνολογικών Εφαρμογών των ΤΕΙ, πτυχιούχοι των Σχολών Θετικών Επιστημών, των Τμημάτων Οικονομικών Σπουδών, Πληροφορικής, Μάρκετινγκ και Διοικητικής Επιστήμης των Πανεπιστημίων, των Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστημίων ή των Πολυτεχνείων, των Παιδαγωγικών Τμημάτων και πτυχιούχοι του Πάντειου Πανεπιστημίου και του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης ορίζεται σε τέσσερα εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τέταρτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ενώ στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης ορίζεται σε οκτώ εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το έβδομο και όγδοο διατίθενται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Κατά την διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του προγράμματος που πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανέρχεται σε 12, 10 υποχρεωτικά μαθήματα και δύο 2 μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά.

Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης. Επίσης, πρέπει να συγγράψουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες.

Στην περίπτωση μερικής φοίτησης, ο μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να ολοκληρώσει το ΠΜΣ σε 8 εξάμηνα σπουδών. Ο φοιτητής έχει την υποχρέωση να παρακολουθήσει 2 μαθήματα ανά εξάμηνο από τα 4 μαθήματα που διδάσκονται στο εξάμηνο για τα 6 πρώτα εξάμηνα. Το έβδομο και όγδοο εξάμηνο είναι για τη συγγραφή της διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας, νη οποία αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες. Για την απόκτηση ΜΔΕ απαιτούνται εκατόν είκοσι 120 πιστωτικές μονάδες.

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε 50 μεταπτυχιακούς φοιτητές. Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπορούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη ΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ή άλλων Τμημάτων του ΤΕΙ Πειραιά και μέλη ΕΠ άλλων ΤΕΙ ή μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008 (Α΄ 148).

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Πειραιά με την υπάρχουσα υποδομή.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του ν. 4009/2011 (Α´195), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ.γ του ν. 4025/2011 (Α´ 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 4076/2012 (Α´159) και του άρθρου 34 παρ. 2 του ν.4115/2013 (Α´24), το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2020−2021, oπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ υπολογίζεται σε 250.000 € και αναλύεται ως εξής: Αμοιβές μελών ΕΠ ή ΔΕΠ 105.000 42%, Μετακινήσεις μελών ΕΠ ή ΔΕΠ 7.500 3%, αμοιβές μελών Συντονιστικής Επιτροπής 17.000 6,8%, Αμοιβές Εργαστηριακού Προσωπικού και Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού 15.000 - 6%, αμοιβές για τη συντήρηση του συστήματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και για τη συγγραφή και ανάπτυξη εκπαιδευτικού και ψηφιακού πολυμεσικού υλικού 18.000 - 7,2%, ΕΛΚΕ ΤΕΙ Πειραιά 25.000 10%, ΤΕΙ Πειραιά 62.500 - 25%.

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από δίδακτρα και χορηγίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3685/2008 (Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

* Ακολουθεί το πρόγραμμα των μαθημάτων.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Α΄ Εξάμηνο
Υποχρεωτικά μαθήματα
α/α - Μάθημα - Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1. Συστημικές Προσεγγίσεις στη Λήψη Στρατηγικών Αποφάσεων - Systemic Approaches for Strategic Decision Making 7
2. Θέματα Ανάλυσης και Σχεδίασης Πληροφοριακών Συστημάτων - Information Systems: Analysis and Design 8
3.
Σχεδιασμός Αλγορίθμων και Επιχειρησιακή Έρευνα - Algorithms and Operational Research 7
4. Αντικειμενοστρεφής Προγραμμασμός Η/Υ - Object Oriented Programming 8
Σύνολο: 30

Β΄ Εξάμηνο
α/α - Μάθημα - Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1. Διαχείριση Παραγωγής και Διοίκηση Έργων – Production and Project Management 7
2. Ανάλυση Πολυδιάστατων (Πολυμεταβλητών) Δεδομένων και Συστήματα Εξόρυξης Δεδομένων – Multivariate Data Analysis and Data Mining Systems 8
3. Βάσεις Δεδομένων και Αποθήκες Δεδομένων− Data Bases and Data Warehouses 7
4. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων – Management Information Systems and Decision Support Systems 8
Σύνολο: 30

Γ΄ Εξάμηνο
α/α - Μάθημα - Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1. Πολυκριτηριακή Ανάλυση Απο
φάσεων - Multicriteria Decision Analysis 8
2. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών - Design and Development of Web Applications 8
3 & 4. Μαθήματα Επιλογής (δύο κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά από τα πέντε προτεινόμενα)
- Δημοσκοπήσεις και Έρευνες Αγοράς – Gallops and Market Research 7
- Χρηματο - Οικονομική Ανάλυση και Διαχείριση Κινδύνων – Financial Analysis and Risk Management 7
- Θεωρία Παιγνίων - Game Theory 7
-
Πιθανότητες - Στοχαστικές Διεργασίες και Μαθηματική Προσομοίωση - Probabilities - Stochastic Models and Mathematical Simulation 7
- Τεχνητή Νοημοσύνη και Συστήματα Εμπειρογνωμόνων - Artificial Intelligence and Expert Systems 7
Σύνολο: 30

Δ΄ Eξάμηνο
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία - Master Thesis 30 ECTS
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) 120 ECTS
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Α' Εξάμηνο
α/α - Μάθημα - Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1. Συστημικές Προσεγγίσεις στη λήψη Στρατηγικών Αποφάσεων - Systemic Approaches for Strategic Decision Making 7
2. Θέματα Ανάλυσης και Σχεδίασης Πληροφοριακών Συστημάτων - Information Systems: Analysis and Design 8
Σύνολο: 15

Β' εξάμηνο
α/α - Μάθημα - Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1. Διαχείριση Παραγωγής και Διοίκηση Έργων −Production and Project Management 7
2. Ανάλυση Πολυδιάστατων (Πολυμεταβλητών) Δεδομένων και Συστήματα Εξόρυξης Δεδομένων - Multivariate Data Analysis and Data Mining Systems 8
Σύνολο: 15

Γ' Εξάμηνο
α/α - Μάθημα - Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1. Σχεδιασμός Αλγορίθμων και Επιχειρησιακή Έρευνα - Algorithms and Operational Research 7
2. Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Η/Υ - Object Oriented Programming 8
Σύνολο: 15

Δ' Εξάμηνο
α/α - Μάθημα - Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1. Βάσεις Δεδομένων και Αποθήκες Δεδομένων - Data Bases and Data Warehouses 7
2. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων - Management Information Systems and Decision Support Systems 8
Σύνολο: 15

Ε' Εξάμηνο
α/α - Μάθημα - Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1. Πολυκριτηριακή Ανάλυση Αποφάσεων - Multicriteria Decision Analysis 8
2. Ένα από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής:
• Δημοσκοπήσεις και Έρευνες Αγοράς - Gallops and Market Research
• Χρηματο-Οικονομική Ανάλυση και Διαχείριση Κινδύνων - Financial Analysis and Risk
Management
• Θεωρία Παιγνίων - Game Theory 7
Σύνολο: 15

ΣΤ Εξάμηνο
α/α - Μάθημα - Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών - Design and Development of Web Applications 8
2. Ένα από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής:
• Πιθανότητες – Στοχαστικές Διεργασίες και Μαθηματική προσομοίωση - Probabilities - Stochastic Models and Mathematical Simulation
• Τεχνητή Νοημοσύνη και Συστήματα Εμπειρογνωμόνων - Artificial Intelligence and Expert Systems 7
Σύνολο: 15

Ζ και Η Εξάμηνο
α/α - Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία - Master Thesis 30
Σύνολο: 30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) 120 ECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved