ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Μεταπτυχιακό τμήματος Δημοσιογραφίας ΑΠΘ

 

Αθήνα 10.4.2013, 11:38

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει έως 30 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012 - 2013 στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.

Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος στις ειδικεύσεις: α) Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα Επικοινωνίας, και β) Επικοινωνία και Πολιτισμός.

Απαιτεί την πλήρη απασχόληση των φοιτητών που θα επιλεγούν κατά τη διάρκεια των τριών διδακτικών εξαμήνων. Ένα τέταρτο εξάμηνο διατίθεται για τη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν την υποχρέωση: α) να συμμετέχουν ανελλιπώς και να αξιολογηθούν σε εννέα (9) μαθήματα, και β) να εκπονήσουν, υπό την εποπτεία συμβούλου καθηγητή, μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία περίπου 25.000 λέξεων την οποία θα κληθούν να υποστηρίξουν ενώπιον τριμελούς επιτροπής.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των εξής Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής: Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης, Δημοσιογραφίας, Πολιτικών Επιστημών, Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών Σπουδών, Οικονομικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ψυχολογίας, Νομικής, Φιλοσοφικής, Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Θεολογίας, Επιστημών της Αγωγής, Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας, Αρχιτεκτονικής, Καλών Τεχνών, Θεατρικών, Μουσικών ή Κινηματογραφικών Σπουδών, και συναφών τμημάτων ΑΕΙ. Δεκτοί μπορούν να γίνουν και πτυχιούχοι συναφών τμημάτων ΤΕΙ, και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 12γ, Ν. 2916/2001. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι απαιτείται να γνωρίζουν πολύ καλά την ελληνική γλώσσα, γνώση που αποδεικνύεται από πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΕΙ ή από τίτλο σπουδών ελληνικού εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους στη Γραμματεία του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από 11.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ., από την Παρασκευή 31 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2012. Στην αίτησή τους οφείλουν να δηλώνουν την ειδίκευση που έχουν επιλέξει. Εάν οι αιτήσεις σταλούν ταχυδρομικώς θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου. Με τις αιτήσεις τους οι υποψήφιοι δηλώνουν την ειδίκευση που επιθυμούν να ακολουθήσουν και υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο πτυχίου, και, προκειμένου περί τίτλων από πανεπιστήμια της αλλοδαπής, αναγνώριση της ισοτιμίας τους.
2. Αναλυτική βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων και, προκειμένου για αποφοίτους ΤΕΙ, αναλυτικό πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών.
3. Διπλώματα ή τίτλους πιστοποίησης της γλωσσικής επάρκειας σε μια τουλάχιστον από τις βασικές διεθνείς γλώσσες.
4. Βιογραφικό σημείωμα
5. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για άλλες εκπαιδευτικές ή επιμορφωτικές δραστηριότητες, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο της ειδίκευσης που έχει επιλεγεί. Στην περίπτωση που υπάρχουν δημοσιεύσεις ή/και πτυχιακή εργασία να υποβληθεί αντίτυπο σε ψηφιακό δίσκο (CD-ROM).
6. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή Ερευνητικών Ινστιτούτων.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν να συμμετάσχουν σε δύο τρίωρες γραπτές δοκιμασίες που θα διεξαχθούν το διάστημα μεταξύ 17 και 21 Σεπτεμβρίου 2012, στο κτίριο του Τμήματος, στην οδό Εγνατίας 46, σε μέρες και ώρες που θα ανακοινωθούν στις αρχές του παραπάνω μηνός.

Συγκεκριμένα, όλοι οι υποψήφιοι θα εξετασθούν καταρχάς στο γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας των Επικοινωνιών. Οι τεχνικοί, πολιτικοί και πολιτισμικοί παράγοντες εμφάνισης και εξέλιξης, οι τεχνολογικές προκλήσεις και επινοήσεις, οι θεσμικές μορφές και τα νομικά πλαίσια, καθώς και οι βασικές κοινωνικο-πολιτισμικές χρήσεις και συνέπειες των εξής μέσων επικοινωνίας: τυπογραφία (τύπος και βιβλίο), φωτογραφία, φωνογραφία, τηλέγραφος, τηλέφωνο, ραδιοφωνία, κινηματογράφος, τηλεόραση, διαδίκτυο.

Οι επιτυχόντες των εξετάσεων θα ανακοινωθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας καθώς και στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος (http://www.jour.auth.gr/mtpx). Η αξιολόγησή τους θα ολοκληρωθεί με Συνέντευξη, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου ενώπιον τριμελούς Επιτροπής Επιλογής. O πίνακας των εισακτέων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών θα επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης και θα ανακοινωθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας του Τμήματος καθώς και στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος (http://www.jour.auth.gr/mtpx). Τα μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2012.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά με τη γραμματεία του Τμήματος, τηλ. 2310-991951 κατά τις ώρες 11:00 - 13:00.

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

F. Barbier - C. Lavenir, Ιστορία των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας από τον Ντιντερό στο Ίντερνετ.
Δρομέας, 1999
Jean-Noel Jeanneney, Η Ιστορία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Παπαδήμας, 1999
Patrice Flichy, Η ιστορία της σύγχρονης επικοινωνίας. Κάτοπτρο, 2004
Ευαγγελία Κούρτη, Η Επικοινωνία στο Διαδίκτυο. Ελληνικά Γράμματα, 2003
Ανάλογα με την ειδίκευση που έχουν επιλέξει, οι υποψήφιοι θα εξετασθούν επίσης ως ακολούθως:
α. Για την ειδίκευση: ‘Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα Επικοινωνίας’
Αναλυτική Περιγραφή
Πληροφορία/ Γεγονός/Είδηση. Πηγές των ειδήσεων. Αξιολόγηση των ειδήσεων. Διαφοροποιήσεις και
συγκλίσεις : Έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ. Κανόνες, δεοντολογία, δημοσιογραφική πρακτική.
Παραγωγή/κατασκευή της είδησης. ΜΜΕ ως ειδησεογραφικές και ψυχαγωγικές επιχειρήσεις. Ερευνητική
δημοσιογραφία. Νέα μέσα. Εναλλακτική/ Συμμετοχική Δημοσιογραφία. Ο ρόλος του Πολίτη. Η διάχυση της
είδησης.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
Λανς Μπένετ Ο., Ειδήσεις, η πολιτική των ψευδαισθήσεων. Εκδ. ΔΡΟΜΕΑΣ, Αθήνα 1999.
Clayman St. & Hertage J., Η ειδησεογραφική συνέντευξη, Δημοσιογράφοι και δημόσια πρόσωπα "στον
αέρα". Εκδ. Πατάκη. Αθήνα 2002.
Μάννιγκ Π., Κοινωνιολογία της Ενημέρωσης. Ειδήσεις και πηγές Ειδήσεων. Εκδ. Καστανιώτη. Αθήνα
2007.
Vincent Price, H Κοινή Γνώμη. Οδυσσέας, 1996.
β. Για την ειδίκευση: ‘Επικοινωνία και Πολιτισμός’, με ενδεικτική βιβλιογραφία:
Αναλυτική Περιγραφή
Ο ρόλος της μαζικής επικοινωνίας στη διαμόρφωση της νεωτερικής κοινωνίας. Οι συνέπειες της μαζικής πικοινωνίας στην παραδοσιακή κουλτούρα, την κοινωνική αλληλεπίδραση, τις προσωπικές και συλλογικές ταυτότητες. Θεωρίες της αλληλεπίδρασης μέσων και κοινωνίας. Αναπαράσταση, νόημα και πρόσληψη στα μαζικά μέσα. Η πολιτιστική κληρονομιά και η βιομηχανία προβολής της. Τα μέσα ως πολιτισμικές βιομηχανίες (βιβλίο, κινηματογράφος, τηλεόραση, μουσική).

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
J. Thompson, Νεωτερικότητα και Μέσα Επικοινωνίας. Παπαζήσης, 1998
J. Curran & M. Gurevitch, ΜΜΕ και Κοινωνία. Πατάκης, 2001 [Μέρος Α’ και Γ’]
Ν. Βερνίκος, Σ. Δασκαλοπούλου κ.ά. Πολιτισμικές Βιομηχανίες. Κριτική, 2005
Σβεν Βίνταλ, Ντένις ΜακΚουέιλ, Σύγχρονα μοντέλα επικοινωνίας: Για τη μελέτη της μαζικής επικοινωνίας, Καστανιώτης 2001.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved