ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Αναμόρφωση του Μεταπτυχιακού: Έρευνα για την τοπική κοινωνική ανάπτυξη και συνοχή

Αθήνα 8.5.2014, 2:21

Το υπουργείο Παιδείας ενέκρινε την αναμόρφωση και λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Έρευνα για την τοπική κοινωνική ανάπτυξη και συνοχή», από το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014 έως το έτος 2020 - 2021.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 62049/Β7 (1)
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 25110/Β7/6−5−2004 (ΦΕΚ 753/19−5−2004 τ.Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος  Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Έρευνα για την τοπική κοινωνική ανάπτυξη και συνοχή» − Αναμόρφωση του Προγράμματος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 τ.Α΄), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ.Α΄) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις της παρ.11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 (ΦΕΚ 189 Α΄) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.Α΄).
5. Την υπ’ αριθμ. 25110/Β7/6−5−2004 (ΦΕΚ 753/19−5−2004 τ.Β΄) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 35748/Β7/22−7−2008 (ΦΕΚ 1597/11−8−2008 τ.Β΄) υπουργική απόφαση που αφορά στην έγκριση του Προ−
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Έρευνα για τη τοπική κοινωνική ανάπτυξη και συνοχή»
6. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρία 33/2−10−2013).
7. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρία 16/14−11−2013).
8. Το υπ’ αριθμ. 678/3−4−2012 έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο Proslipsis.gr προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
9. Το υπ’ αριθμ. 383/28−2−2014 έγγραφο του Προέδρου του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε την υπ’ αριθμ. 25110/Β7/6−5−2004 (ΦΕΚ 753/19−5−2004 τ.Β΄) υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Έρευνα για τη τοπική κοινωνική ανάπτυξη και συνοχή» ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014 αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Έρευνα για την τοπική κοινωνική ανάπτυξη και συνοχή» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄).

Άρθρο 2
Αντικείμενο− Σκοπός 
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας είναι η εκπαίδευση επιστημόνων σε κρίσιμα πεδία κοινωνικής ανάπτυξης και συνοχής. Επιπλέον, το ΠΜΣ στοχεύει: α) στην εξοικείωση των εκπαιδευομένων στους θεματικούς άξονες: κοινωνικής οργάνωσης, κοινωνικών ανισοτήτων και κοινωνικού αποκλεισμού, πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής ανάπτυξης, παραβατικότητας και αντεγκληματικής πολιτικής καθώς και β) στην απόκτηση ειδικών γνώσεων στη θεωρία και μεθοδολογία της κοινωνικής έρευνας και κυρίως των τεχνικών και των αναλυτικών εργαλείων της για τη μελέτη και επιστημονική εμβάθυνση των θεωρητικών και εφαρμοσμένων πεδίων κοινωνικής ανάπτυξης.
Η εκπαίδευση στη διεξαγωγή εφαρμοσμένης κοινωνικής έρευνας στα παραπάνω θεματικά πεδία περιλαμβάνει την ακριβή διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων και υποθέσεων, την ανάπτυξη ερευνητικού σχεδίου και ερευνητικών τεχνικών, τη διαδικασία συλλογής δεδομένων καθώς και την ποιοτική και ποσοτική τους επεξεργασία. Τέλος επιδίωξη είναι η επεξεργασία εναλλακτικών μοντέλων κοινωνικής ανάπτυξης, βασισμένα στις τοπικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες, με στόχο την προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ενσωμάτωσης κοινωνικά ευάλωτων ομάδων και τη μείωση κινδύνων για την κοινωνική τους περιθωριοποίηση.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Έρευνα για την τοπική κοινωνική ανάπτυξη και συνοχή».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Σπουδών, Νομικής και Επιστημών Πληροφορικής πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων 
Το πρόγραμμα μαθημάτων περιλαμβάνει: τα μαθήματα, τη διδακτική και ερευνητική απασχόληση, τις πρακτικές ασκήσεις και τις κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες καθώς και την παρουσίαση της πορείας των διπλωματικών εργασιών σε προγραμματισμένη ημερίδα του Τμήματος Κοινωνιολογίας.
Για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η επιτυχής συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων μέσα από τη συμμετοχή του φοιτητή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του προγράμματος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών. Έτσι, το σύνολο των ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων προέρχεται: 
Τριάντα (30) από το α εξάμηνο, τριάντα (30) από το β εξάμηνο και τριάντα (30) από το γ εξάμηνο στο οποίο εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.
Τα μαθήματα και η διπλωματική εργασία ορίζονται ως εξής:
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (υποχρεωτικά μαθήματα)
1. Εισαγωγή στις έννοιες και τη θεωρία της Κοινωνιολογίας (5 ECTS).
2. Μεθοδολογία σχεδιασμού εμπειρικής κοινωνικής έρευνας (5 ECTS).
3. Κοινωνική συνοχή και ακραίες κοινωνικές ανισότητες. Τοπικές εκφάνσεις παγκοσμιοποιημένων εξελίξεων (5 ECTS).
4. Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις στο έγκλημα και την αντιμετώπισή του (5 ECTS).
5. Κοινωνικός αποκλεισμός, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και μορφές κοινωνικής περιθωριοποίησης (5 ECTS).
6. Κοινωνιολογία των οργανώσεων. Οργανωσιακά ζητήματα και ανθρώπινο δυναμικό (5 ECTS).
Σύνολο: 30 ECTS. 
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά μαθήματα
1. Ποσοτικές μέθοδοι με εφαρμογές στην κοινωνική ανάπτυξη και τις ευρωπαϊκές τάσεις (5 ECTS).
2. Καλές Πρακτικές Σχεδιασμού και Εφαρμογής Ερευνών και Πολιτικών με αντικείμενο την Κοινωνική Ανάπτυξη και την Κοινωνική Συνοχή (5 ECTS).
Δύο (2) Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα από τα κάτωθι:
1. Έρευνα με αντικείμενο την κοινωνική συνοχή και ακραίες κοινωνικές ανισότητες (10 ECTS).
2. Έρευνα στον κοινωνικό αποκλεισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις μορφές κοινωνικής περιθωριοποίησης (10 ECTS).
3. Έρευνα με αντικείμενο την παραβατικότητα, την εγκληματικότητα και την αντεγκληματική πολιτική (10 ECTS).
4. Έρευνα με αντικείμενο τις οργανώσεις και επιχειρήσεις στον κοινωνικό τομέα (10 ECTS).
Σύνολο: 30 ECTS.
Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 ECTS).

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς φοιτητές ετησίως.

Άρθρο 8
Προσωπικό 
Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί το σύνολο της υπάρχουσας υλικοτεχνικής υποδομής του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών. Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών διαθέτει στη Μυτιλήνη άρτιες κτηριακές εγκαταστάσεις, εγκατάσταση Η/Υ και δικτύων και βιβλιοθήκη.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2020 − 2021 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄) το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των 19.500,00 ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΣΤΟΣ
α. Αμοιβές−αποζημιώσεις διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού 4.000,00 €
β. Εκδόσεις, σεμινάρια και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες 4.500,00 €
γ. Μετακινήσεις 4.800,00 €
δ. Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού 4.000,00 €
ε. Αναλώσιμα 1.700,00 €
στ. Διάφορες δαπάνες 500,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 19.500,00 €
Το ανωτέρω κόστος καλύπτεται από δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και άλλες πηγές όπως: χορηγίες, δωρεές κτλ.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο πρόγραμμα μέχρι το ακαδ. έτος 2013−14 θα περατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης.
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 23 Απριλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή από επισκέπτες της Εφημερίδας.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved