ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Ίδρυση Μεταπτυχιακού: Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας

Αθήνα 9.5.2015, 23:12

Την ίδρυση και λειτουργία κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2015 - 2016 μέχρι 2022 - 2023 στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας», ενέκρινε ο Πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμός Πράξης 40 (2)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο
Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατι−
κών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα−
νεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Γεωπολιτική Ανάλυ−
ση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και
Διεθνούς Ασφάλειας» Proslipsis.gr

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148/Α΄/16.7.2008), «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυ−
χιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/τ.Α΄/25.8.2008),
του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α΄/4−09−2009)
και της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ
71/τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2.8.2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει. Proslipsis.gr
3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄), «Δομή, λειτουργία, διασφά−
λιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) όπως τροπο−
ποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/τ.Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄), της παρ. 2 του άρθρου 34
του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ
223/τ.Α΄/7−10−2014). Proslipsis.gr
5. Τις διατάξεις του άρθρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρ. 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
6. Το Π.Δ. 85/2013 (ΦΕΚ 124/τ.Α΄/3−6−2013) «Ίδρυση,
μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμή−
ματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών».
7. Το απόσπασμα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευ−
σης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Τουρκικών Σπου−
δών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση
10/6/2014).
8. Το απόσπασμα Πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών (συνεδρίαση 27/11/2014).
9. Το αριθ. πρωτ. 556/10−2−2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ,
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξω−
τερική αξιολόγηση του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών
και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου−
δών του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων
Ασιατικών Σπουδών με τίτλο: «Γεωπολιτική Ανάλυση,
Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διε−
θνούς Ασφάλειας» ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασι−
ατικών Σπουδών θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό
έτος 2015−2016 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με
τίτλο: «Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση
και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας», σύμφωνα
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις
του Ν. 3685/2008.

Άρθρο 2
Αντικείμενο− Σκοπός
Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη και την πα−
ροχή εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης και κατάρ−
τισης στα πεδία της γεωπολιτικής ανάλυσης, της γε−
ωστρατηγικής σύνθεσης, της άμυνας και της διεθνούς
ασφάλειας, και σε συναφή με αυτά επιστημονικά πεδία,
αυτοδυνάμως ή σε συνεργασία με επιστημονικούς και
ερευνητικούς φορείς με αντίστοιχο αντικείμενο, στο
πλαίσιο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστη−
ριοτήτων του. Proslipsis.gr
Σκοπός του προγράμματος είναι η απονομή Μετα−
πτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη «Γεωπολιτική
Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας
και Διεθνούς Ασφάλειας» (Master in Geopolitical Analysis,
Geostrategic Synthesis and Defence and International
Security Studies) που θα αποβλέπει:
α) Στην εμβάθυνση της εκπαίδευσης των φοιτητών σε
ζητήματα i) Θεωρίας και Πράξεως Γεωπολιτικής Αναλύ−
σεως, ii) Θεωρίας και Πράξεως Γεωστρατηγικού Σχεδια−
σμού, iii) Θεωρίας και Πράξεως της Διεθνούς Αμυντικής
Πολιτικής, iv) Αμυντικής Διπλωματίας, v) Θεωρίας του
Πολέμου ως γενικότερου φαινομένου, vi) Συγκριτικής
Αναλύσεως των Διεθνών Ισορροπιών Ισχύος στο πλαί−
σιο του Διεθνούς Συστήματος, vii) των Πολιτικών των
Διακριτών Εθνικών Δρώντων που τις εκφράζουν και viii)
του Διεθνούς Δικαίου.
β) Στην προαγωγή και την ανάπτυξη της έρευνας στις
ως άνω επιστημονικές περιοχές, μέσω της εξοικειώσεως
των φοιτητών με τις σύγχρονες θεωρίες και την ανά−
πτυξη των δεξιοτήτων τους στις προηγμένες τεχνικές,
τις σχετικές με τη θεωρία και την πράξη στα οικεία
πεδία, καθώς και μέσω της εμπράκτου μυήσεώς τους
στην επιστημονική έρευνα.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδί−
κευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρα−
τηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς
Ασφάλειας».
Οι τίτλοι απονέμονται από το Εθνικό και Καποδιστρι−
ακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με αναφορά στο όνομα του
Τμήματος στους χορηγούμενους τίτλους σπουδών.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
1. Στο Π.Μ.Σ., που οδηγεί στην απονομή του Μ.Δ.Ε.,
γίνονται δεκτοί σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών
και την εκάστοτε προκήρυξη υποψήφιοι, οι οποίοι
είναι:
α) Απόφοιτοι ΑΕΙ Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, Νο−
μικής, Οικονομικών Επιστημών, Πολιτικών Επιστημών, Δι−
εθνών Σχέσεων, Θετικών Επιστημών, Σχολών Περιοχικών
Σπουδών (Area and Regional Studies, Raumwissenschaften,
Études Régionales), όπως και απόφοιτοι Τμημάτων Μετά−
φρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αναγνωρισμέ−
νων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με
την παρ. 1 άρθρου 4 του Ν. 3685/2008).
β) Απόφοιτοι ΑΣΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με την
παρ. 1 άρθρου 4 του Ν. 3685/2008).
γ) Απόφοιτοι της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής
Αστυνομίας.
δ) Πτυχιούχοι Τμημάτων των Τεχνολογικών Εκπαι−
δευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), συναφούς γνωστικού αντι−
κειμένου. Proslipsis.gr
2. Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφί−
ων συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1.α) άρθ. 4 του
Ν. 3685/2008 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια, τα οποία
ορίζονται από τα αρμόδια όργανα, όπως ο νόμος ορίζει
(παρ. 1.β) άρθ. 4 του Ν. 3685/2008).

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική διάρ−
κεια ορίζεται για το Μ.Δ.Ε. σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση,
τα εργαστήρια και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές
και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του
μεταπτυχιακού τίτλου του άρθρου 3, καθορίζονται ως
εξής:* Βλέπε: Εφαρμογή του συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Φ5/89656/Β3/13.8.2007
Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄1466/13−8−2007).
 Proslipsis.gr

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο, σε
τριάντα (30) άτομα ανά κύκλο σπουδών.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. προβλέπεται να απασχοληθούν:
Α) Μέλη ΔΕΠ της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών,
Β) μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ιδίου Α.Ε.Ι. ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και διδάσκοντες ομοταγών Ιδρυμάτων
της αλλοδαπής, καθώς και οι άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 5 του Ν. 3685/2008
και τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για την εύρυθμη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα διατεθούν χώροι διδασκαλίας και έρευνας, καθώς και η βιβλιοθήκη
του Τμήματος και της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. «Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας» θα
λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022−2023, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου
80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄) το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των 65.000 ευρώ και αναλύεται ως εξής:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ, Ευρώ
Αμοιβές − Αποζημιώσεις διοικητικού, διδακτικού και τεχνικού προσωπικού 35.000
Δαπάνες για αναλώσιμα και άλλες προμήθειες 5.000
Δαπάνες για υποτροφίες 15.000
Εξοπλισμός 5.000
Γενικές δαπάνες 5.000
ΣΥΝΟΛΟ 65.000
Το κόστος λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα καλύπτεται: α) από δίδακτρα φοιτητών,
β) ερευνητικά προγράμματα, γ) κοινοτική επιχορήγηση ή κοινοτικά προγράμματα, δ) δωρεές.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας μετα−
πτυχιακών σπουδών και τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 Proslipsis.gr
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2015

Ο Πρύτανης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved