ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Ίδρυση Μεταπτυχιακού: Σχολική Ψυχολογία

Αθήνα 9.5.2015, 23:12

Την ίδρυση και λειτουργία κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2015 - 2016 μέχρι 2021 - 2022 στο Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Σχολική Ψυχολογία», ενέκρινε ο Πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.


Αριθμ. πράξης 44/19−03−2015 (3)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο
Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστρια−
κού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Σχολική Ψυ−
χολογία».

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148/Α΄/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυ−
χιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α΄/25.8.2008),
του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α’/4.9.2009) και
της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α’).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ. Α’/2.8.2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της Proslipsis.gr παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν.
4009/2011(ΦΕΚ 195 τ. Α΄), «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτα−
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47 Ν. 4025/2011
(ΦΕΚ 228 τ. Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012
(ΦΕΚ 159 τ. Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν.
4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄). Proslipsis.gr
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4301/2014 (ΦΕΚ 223
Α΄/7−10−2014).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρ. 1 του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
6. Το Π.Δ. 85/31.5.2013 (ΦΕΚ 124/Α’/3.6.2013), «Ίδρυση,
μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμή−
ματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών».
7. Την Υ.Α. υπ’ αριθ. Φ711/94/Β7/206 (ΦΕΚ 305, τ.Β΄/
7.5.1996), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. Β7/89814 (ΦΕΚ
285, τ. Β΄/7.3.2005), Β7/116929 (ΦΕΚ 214, τ. Β΄/22.2.2007).
8. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Ψυχολογίας,
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
(συνεδρία 17/ 09/2014).
9. Τις αποφάσεις της ΓΣΕΣ του Τμήματος ΦΠΨ του
Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίες 23.7.14 και 22.10.14).
10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών (συνεδρίαση 1/11/2014).
11. Το έγγραφο της ΑΔΙΠ με αριθ. Πρωτ. 924/7−3−14 από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του τότε Προγράμματος Ψυχολογίας (το
οποίο εντάχθηκε στο Τμήμα Ψυχολογίας) ως μέρος του
Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Αθηνών.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την έγκριση λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας με τίτλο
«Σχολική Ψυχολογία» ως ακολούθως:
 Proslipsis.gr
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστρι−
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσει από το
ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 το Πρόγραμμα Μεταπτυχι−
ακών Σπουδών με τίτλο «Σχολική Ψυχολογία» με δύο
κατευθύνσεις: α) «Σχολική Ψυχολογία» και β) «Εφαρ−
μογές της Ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα», σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και του Ν.
3685/2008. Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη
του Προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Ψυχολογίας
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Άρθρο 2
Αντικείμενο − Σκοπός
Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Σχολική Ψυχολογία» είναι η ενίσχυση της θετικής ανά−
πτυξης, της σχολικής και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής
όλων των μαθητών στις διαφορετικές βαθμίδες και εκ−
παιδευτικά πλαίσια, η προαγωγή της ψυχικής υγείας
και της μάθησης, καθώς και η ενίσχυση της ψυχικής
ανθεκτικότητας και ευεξίας σε επίπεδο σχολικής τάξης,
σχολικής μονάδας και σχολικής κοινότητας. Επίσης, η
εξειδικευμένη κατάρτιση των ειδικών − ψυχολόγων και
εκπαιδευτικών − στο πλαίσιο του μοντέλου διασύνδε−
σης θεωρίας, έρευνας και παρεμβάσεων στο σχολείο.
Απώτερο σκοπό αποτελεί η εφαρμογή των γνώσεων
Σχολικής, Εξελικτικής, Γνωστικής, Συμβουλευτικής και
Κοινωνικής Ψυχολογίας και των σχετικών ερευνητικών
δεδομένων στο σχολικό πλαίσιο, με στόχο την ενίσχυ−
ση της μάθησης και της προσαρμογής των μαθητών
και την κατάλληλη υποστήριξη όλων των μελών της
σχολικής κοινότητας, καθώς και την αποτελεσματική
τους συνεργασία στο πλαίσιο διεπιστημονικών ομάδων.
Ειδικότερα, σκοπός του Προγράμματος με κατεύθυνση
«Σχολική Ψυχολογία» είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση
σχολικών ψυχολόγων σύμφωνα με τις σύγχρονες διε−
θνείς τάσεις και πρακτικές στη Σχολική Ψυχολογία και
με βάση τον πολυδιάστατο ρόλο του σχολικού ψυχολό−
γου που αφορά: στην ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση και
συμβουλευτική υποστήριξη των μαθητών, στη διαλεκτική
ψυχολογική συμβουλευτική και συνεργασία με όλα τα
μέλη της σχολικής κοινότητας (στελέχη εκπαίδευσης,
εκπαιδευτικούς, ειδικούς, γονείς, κ.ά.), στην ανάπτυξη,
εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων πρόληψης
και παρέμβασης, στη συνεργασία σχολείου−οικογένει−
ας−κοινότητας και στη διαχείριση κρίσεων στη σχολική
κοινότητα. Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα οι φοιτητές
της κατεύθυνσης αυτής θα πρέπει να έχουν τις γνώσεις
και δεξιότητες που απαιτεί η ιδιότητα και ο ρόλος του
σχολικού ψυχολόγου, όπως περιγράφηκε παραπάνω.
Το Πρόγραμμα με κατεύθυνση «Εφαρμογές της Ψυχο−
λογίας στη σχολική κοινότητα» αποσκοπεί στην εκπαί−
δευση και κατάρτιση στελεχών εκπαίδευσης και εκπαι−
δευτικών με ειδικές γνώσεις (θεωρητικές προσεγγίσεις
και ερευνητικά δεδομένα) διαφόρων κλάδων της ψυχο−
λογίας −σχολικής, εξελικτικής, γνωστικής, συμβουλευτι−
κής, κοινωνικής− σε σχέση με: α) τη μάθηση, ανάπτυξη
και προσαρμογή όλων των μαθητών στο σχολείο, των
μαθητών με διαφορετικές ανάγκες και χαρακτηριστικά
ανάπτυξης, καθώς και των μαθητών με δυσκολίες μάθη−
σης και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής, β) την ενίσχυση
της συμβουλευτικής διάστασης του ρόλου τους για την
κατάλληλη στήριξη των μαθητών και την προαγωγή
της ψυχικής ανθεκτικότητας και ευεξίας στη σχολική
κοινότητα, γ) την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης
και παρέμβασης σε σχολικές μονάδες και δίκτυα σχο−
λικών μονάδων, και δ) τη συνεργασία με όλα τα μέλη
της σχολικής κοινότητας στο πλαίσιο διεπιστημονικών
ομάδων με βάση τη διαλεκτική ψυχολογική συμβουλευ−
τική. Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα οι φοιτητές της
κατεύθυνσης αυτής θα πρέπει να έχουν τις γνώσεις και
δεξιότητες για την κατανόηση των αναπτυξιακών και
συναισθηματικών αναγκών και την κατάλληλη στήριξη
των μαθητών, για αναγνώριση και κατανόηση προβλη−
μάτων μάθησης και προσαρμογής των μαθητών, για να
εφαρμόζουν στην καθημερινή σχολική πράξη αποτελε−
σματικές πρακτικές για την μάθηση και την ψυχοκοινω−
νική προσαρμογή μαθητών και για να λειτουργήσουν ως
μέλη της διεπιστημονικής ομάδας για πρόληψη, αξιολό−
γηση και παρεμβάσεις στη σχολική κοινότητα.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική Ψυ−
χολογία» απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) στις εξής κατευθύνσεις:
α. Σχολική Ψυχολογία Proslipsis.gr
β. Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα
Οι τίτλοι απονέμονται από το Εθνικό και Καποδιστρι−
ακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική
Ψυχολογία» που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Ειδίκευσης στην «Σχολική Ψυχολογία» γί−
νονται δεκτοί υποψήφιοι οι οποίοι είναι Πτυχιούχοι Τμη−
μάτων Ψυχολογίας (Τμημάτων ή ισοτίμων Προγραμμά−
των Ψυχολογίας) ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντιστοίχων της
αλλοδαπής. Στο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Σχολική Ψυχολογία» που οδηγεί στην απονομή Μετα−
πτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις «Εφαρμογές της
Ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα» γίνονται δεκτοί
υποψήφιοι οι οποίοι είναι Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών
Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής / Εκπαίδευσης Νηπια−
γωγών, Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευ−
σης, Τμημάτων Ειδικής Αγωγής, των ΑΕΙ της ημεδαπής
ή αντιστοίχων της αλλοδαπής, Τμημάτων Φιλοσοφίας,
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και Παι−
δαγωγικής, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Τμη−
μάτων Φιλολογίας, Τμημάτων Ιστορίας−Αρχαιολογίας,
Τμημάτων Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τμημάτων
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τμημάτων Γερμανι−
κής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τμημάτων Ιταλικής Γλώσ−
σας και Φιλολογίας, Τμημάτων Ισπανικής Γλώσσας και
Φιλολογίας, Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών, Τμημάτων
Μουσικών Σπουδών, Τμημάτων Κοινωνικής Διοίκησης
(κατεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας) καθώς και Τμημά−
των Βρεφονηπιοκομίας, Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθε−
ραπείας και Εργοθεραπείας των ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή
αντιστοίχων της αλλοδαπής.
Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφίων
συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1.α) άρθ. 4 του ν.
3685/08 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια, τα οποία ορίζο−
νται από τα αρμόδια όργανα, όπως ο νόμος ορίζει (παρ.
1.β) άρθ. 4 του ν. 3685/08).

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική διάρ−
κεια ορίζεται για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
και στις δύο κατευθύνσεις σε τέσσερα (4) διδακτικά
εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών
Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει παραδόσεις,
διαλέξεις, σεμινάρια εξειδικευμένης κατάρτισης και ερ−
γαστήρια στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, δια ζώσης
ή και μέσω διαδικτύου, καθώς και συμμετοχή σε παρεμ−
βατικά και ερευνητικά προγράμματα που εκπονούνται
από το Τμήμα Ψυχολογίας και το Κέντρο Έρευνας και
Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας. Επίσης, περιλαμβάνει
συγγραφή διπλωματικής εργασίας, καθώς και πρακτική
άσκηση σε σχετικούς με το χώρο της Σχολικής Ψυχο−
λογίας φορείς.
Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση,
τα εργαστήρια και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές
και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του με−
ταπτυχιακού τίτλου του άρθρου 3, καθορίζονται ως εξής:*Βλέπε: Εφαρμογή του συστήματος μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Φ5/89656/
Β3/13.8.2007 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄1466/13.8.2007).


Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών «Σχολική Ψυχολογία» ορίζεται κατ’ ανώτατο
όριο στους 35 κατ΄ έτος, που κατανέμονται, κατά πε−
ρίπτωση στις δύο κατευθύνσεις. Κάθε κατεύθυνση δεν
μπορεί να έχει λιγότερους από 10 φοιτητές.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπε−
ται να απασχοληθούν:
α) Καθηγητές ΑΕΙ του Τμήματος
β) Καθηγητές άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής και διδάσκοντες
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 5 του ν. 3685/2008 και τις διατάξεις του άρθρου
16 του ν. 4009/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 9
Για την εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος Μετα−
πτυχιακών Σπουδών θα διατεθεί η υποδομή του Τμήμα−
τος, η οποία περιλαμβάνει χώρους διδασκαλίας κατάλ−
ληλα εξοπλισμένους με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας και
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, η βιβλιοθήκη Ψυχολογίας,
το Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολο−
γίας, το Κέντρο Μελέτης της Οικογένειας, το Κέντρο
Μελέτης της προσαρμογής ομάδων υψηλού κινδύνου
και το Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. «Σχολική Ψυχολογία» θα λειτουργήσει μέχρι
και το ακαδημαϊκό έτος 2021−2022 με την επιφύλαξη των
διατάξεων της παρ.11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄)
το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό
των 72.000 € και αναλύεται ως εξής:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΠΟΣΟ
Γραμματειακή Υποστήριξη 12.000
Αμοιβές − Αποζημιώσεις του διδακτικού, τεχνι−
κού και διοικητικού προσωπικού 42.000
Μετακινήσεις, Εκδηλώσεις, Παρακολούθηση συνε−
δρίων, και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες 6.000
Προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού και λογι−
σμικού, αναβάθμιση αιθουσών & εργαστηρίων,
εκπαιδευτικό υλικό 5.800
Υποτροφίες, βραβεία 4.200
Δαπάνες Δημοσιότητας, Λοιπές λειτουργικές
δαπάνες, ενοικίαση αιθουσών 2.000
Γενικό σύνολο 72.000
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από
δίδακτρα φοιτητών καθώς και από ερευνητικά προγράμ−
ματα, χορηγίες και δωρεές κτλ.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα−
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. Proslipsis.gr

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ−ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved