ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Ίδρυση Μεταπτυχιακού: «Κλινική Ψυχολογία

Αθήνα 9.5.2015, 23:58

Την ίδρυση και λειτουργία κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2015 - 2016 μέχρι 2021 - 2022 στο Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Κλινική Ψυχολογία», ενέκρινε ο Πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της σχετικής απόφασης.Αριθμ. πράξης 43/19−03−2015 (1)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο
Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Κλινική Ψυχολογία».

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148/Α΄/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυ−
χιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α΄/25.8.2008),
του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α΄/4.9.2009) και
της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄)
2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄/2.8.2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει. Proslipsis.gr
3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄), «Δομή, λειτουργία, δια−
σφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τρο−
ποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ. Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου
34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ. Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ
223 Α΄/7−10−2014).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για Proslipsis.gr την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρ. 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
6. Το Π.Δ. 85/2013 (ΦΕΚ 124/Α΄/3.6.2013), «Ίδρυση, μετο−
νομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
7. Την υπ’ αριθμ. Φ711/93/Β7/205 (ΦΕΚ 305, τ. Β΄/7.5.1996)
υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με την υπ’ αριθμ. 89814/Β7 (ΦΕΚ 1718, τ. Β΄/19.11.2004 και
Φ.Ε.Κ. 415, τ. Β΄/26.3.2007) υπουργική απόφαση.
8. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευ−
σης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ψυχολογίας του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
(συνεδρίαση 17/9/2014).
9. Τις αποφάσεις της ΓΣΕΣ του Τμήματος ΦΠΨ του
Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίες 23−7−14 και 22−10−14).
10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδι−
κής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρία
1/11/2014).
11. Τα έγγραφα της ΑΔΙΠ από τα οποία προκύπτει ότι
έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση των Τμη−
μάτων: Αριθμ. πρωτ. 924/7−3−2014 αξιολόγηση του τότε
Προγράμματος Ψυχολογίας (το οποίο εντάχθηκε στο
Τμήμα Ψυχολογίας) του ΕΚΠΑ. Proslipsis.gr
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Ψυχολογίας με τίτλο «Κλινική Ψυχολογία».

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 το
νεοϊδρυθέν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με
τίτλο «Κλινική Ψυχολογία» σύμφωνα με τις διατάξεις της
απόφασης αυτής και του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ. Α΄). Τη
διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμ−
ματος αναλαμβάνει το Τμήμα Ψυχολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

Άρθρο 2
Αντικείμενο−Σκοπός
1. Το ΠΜΣ περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανά−
πτυξη ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με
αντικείμενο την «Κλινική Ψυχολογία».
2. Το Πρόγραμμα στοχεύει στην εκπαίδευση και εξειδί−
κευση ψυχολόγων στην Κλινική Ψυχολογία. Σκοπός του
Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση και εξειδίκευση ψυχολόγων
στην Κλινική Ψυχολογία. Το πρόγραμμα θα προετοιμά−
ζει ψυχολόγους οι οποίοι θα μπορούν να συνδυάζουν
με τον καλύτερο τρόπο γνώσεις στην:
(α) αξιολόγηση – διάγνωση προσωπικότητας, ψυχο−
παθολογίας, ψυχικής λειτουργία με ψυχομετρικά μέσα
(β) ψυχοθεραπευτική παρέμβαση (ατομική, οικογενει−
ακή, ομαδική)
(γ) πρόληψη ψυχικών δυσλειτουργιών και διαταραχών
σε ατομικό και κοινοτικό επίπεδο
(δ) ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και,
(ε) έρευνα στους τομείς της αξιολόγησης – διάγνωσης,
της παρέμβασης και της πρόληψης.
Ομάδα−στόχος είναι ολόκληρος ο πληθυσμός, δηλαδή
καλύπτεται όλο το ηλικιακό φάσμα από τη βρεφική
έως την τρίτη ηλικία, καθώς και όλες οι κοινωνικές
και εθνοπολιτισμικές ομάδες, δεδομένου ότι απώτερος
στόχος της επιστήμης της Κλινικής Ψυχολογίας είναι
η προαγωγή της ψυχικής υγείας όλων των πολιτών.
Το εκπαιδευτικό μοντέλο του ΠΜΣ δίνει έμφαση τόσο
στην ακαδημαϊκή όσο και στην επαγγελματική κατάρ−
τιση σύμφωνα και με τα πρότυπα των προγραμμάτων
μεταπτυχιακών σπουδών του εξωτερικού. Βασικός στό−
χος του προτεινόμενου ΠΜΣ είναι η υψηλού επιπέδου
και άρτια κατάρτιση στο πεδίο εφαρμογής.
Για το σκοπό αυτό προβλέπεται:
(1) θεωρητική − ακαδημαϊκή κατάρτιση και
(2) πρακτική άσκηση που να καλύπτει ολόκληρο το
φάσμα των κλινικών εφαρμογών
Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα συνδυάζουν υψηλού επι−
πέδου ακαδημαϊκή γνώση, ερευνητικές ικανότητες και
αξιόλογη πρακτική εμπειρία στην άσκηση του επαγ−
γέλματος.
3. Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι φοιτητές θα
πρέπει να είναι καταρτισμένοι και συνεπώς, σε θέση να
ασκούν με επάρκεια, αυτόνομα, καθώς και σε συνερ−
γασία με άλλους επαγγελματίες, τω κάτωθι έργο του
κλινικού ψυχολόγου:
Οι απόφοιτοι θα ασκούν το έργο αυτό:
(α) στελεχώνοντας Νοσοκομεία, Κέντρα Ψυχικής Υγεί−
ας, αντίστοιχες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, Συμ−
βουλευτικά Κέντρα, μονάδες απεξάρτησης χρηστών,
διαγνωστικά κέντρα, αντίστοιχες υπηρεσίες των ορ−
γανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
(β) διδάσκοντας σε κύκλους μαθημάτων συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης και επιμορφωτικών σεμιναρίων σε θέματα
της κλινικής ψυχολογίας
 Proslipsis.gr
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κλινικής Ψυ−
χολογίας απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(ΜΔΕ) στην Κλινική Ψυχολογία.
Οι τίτλοι απονέμονται από το Εθνικό και Καποδιστρι−
ακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
1. Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κλινι−
κής Ψυχολογίας που οδηγεί στην απονομή του ΜΔΕ,
γίνονται δεκτοί υποψήφιοι οι οποίοι είναι: Πτυχιούχοι
Τμημάτων Ψυχολογίας. Πανεπιστημίων της ημεδαπής
και Πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων
της αλλοδαπής, (σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 4 του
ν. 3685/2008).
2. Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφί−
ων συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1.α) άρθ. 4 του
ν. 3685/2008 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια, τα οποία
ορίζονται από τα αρμόδια όργανα, όπως ο νόμος ορίζει
(παρ. 1.β) άρθ. 4 του ν. 3685/2008).

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική διάρ−
κεια ορίζεται για το ΜΔΕ σε έξι (6) διδακτικά εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα σπουδών
Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει παραδόσεις,
σεμινάρια, εργαστήρια, κλινικές ασκήσεις και διαλέξεις.
Επίσης, περιλαμβάνει συγγραφή διπλωματικής εργασίας
καθώς και πρακτική άσκηση σε σχετικούς με το χώρο
της Κλινικής Ψυχολογίας φορείς. Proslipsis.gr
Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση,
οι πρακτικές ασκήσεις, τα εργαστήρια και η κάθε άλλου
είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες
ορίζονται ως εξής:
Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο
σε είκοσι (20) άτομα κατ’ έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ προβλέπεται να απασχοληθούν:
α) Καθηγητές ΑΕΙ του Τμήματος Ψυχολογίας της Φι−
λοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ
β) Καθηγητές άλλων Τμημάτων του ίδιου πανεπιστημίου
γ) Καθηγητές άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής, διδάσκοντες
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 5 του ν. 3685/2008 και τις διατάξεις του άρθρου
16 του ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για την εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος Μετα−
πτυχιακών Σπουδών θα διατεθεί η υποδομή του Τμήμα−
τος, η οποία περιλαμβάνει χώρους διδασκαλίας κατάλ−
ληλα εξοπλισμένους με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας και
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, η βιβλιοθήκη Ψυχολογίας,
το Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών,
το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας και Ψυχομε−
τρίας, το Κέντρο Μελέτης της Οικογένειας, το Κέντρο
Μελέτης της Προσαρμογής Ομάδων Υψηλού Κινδύνου
και το Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ «Κλινικής Ψυχολογίας» θα λειτουργήσει μέχρι
και το ακαδημαϊκό έτος 2021 − 2022 με την επιφύλα−
ξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148
Α΄) το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό
των 65.000 ευρώ και αναλύεται ως εξής:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ
Αμοιβές − Αποζημιώσεις του διδακτικού και
τεχνικού προσωπικού 30.000
Γραμματειακή υποστήριξη 8.000
Μετακινήσεις, Εκδηλώσεις,
Παρακολούθηση συνεδρίων, και άλλες
εκπαιδευτικές δραστηριότητες
12.500
Προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού
και λογισμικού, αναβάθμιση αιθουσών και
εργαστηρίων, εκπαιδευτικό υλικό
6.000
Υποτροφίες, βραβεία 4.000
Δαπάνες Δημοσιότητας, Λοιπές λειτουργικές
δαπάνες, ενοικίαση αιθουσών 4.500
ΣΥΝΟΛΟ 65.000
Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ Κλινικής Ψυχολο−
γίας θα καλύπτεται από α) δίδακτρα, β) ερευνητικά
προγράμματα, γ) κοινοτική επιχορήγηση ή κοινοτικά
προγράμματα, δ) χορηγίες, ε) δωρεές.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα από−
φαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας
μεταπτυχιακών σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμ−
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Οι φοιτητές που εισήχθησαν το 2013 και δεν έχουν
ακόμα αποφοιτήσει, με βάση την απόφαση συγκλήτου
1−11−2014 μεταφέρονται στο Τμήμα Ψυχολογίας και συ−
νεχίζουν μέχρι την αποφοίτησή τους με το πρόγραμμα
σπουδών που ίσχυε μέχρι την εισαγωγή τους με βάση
την υπ’ αριθμ. 9956/Ζ1/21−1−2015, εγκύκλιο του Υπουργεί−
ου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. Proslipsis.gr

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ−ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved