ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Ίδρυση Μεταπτυχιακού: Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας

Αθήνα 10.5.2015, 21:17

Την ίδρυση και λειτουργία κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2015 - 2016 μέχρι 2019 - 2020 Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας», του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθήνας, ενέκρινε ο Πρόεδρος του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της σχετικής απόφασης.ΑΠΟΦΑΣΗ
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ει−
σαγωγικής Κατεύθυνσης Διοίκησης Μονάδων Υγείας
και Πρόνοιας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσε−
ων του ΤΕΙ Αθήνας με τίτλο «Διοίκηση και Διαχεί−
ριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
(Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του
Ν. 4009/2011 (Α´ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά−
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 (Α΄
228), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α´ 159), του
άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α´ 24), του άρθρου
34 του Ν. 4301/2014 και του άρθρου 98 του Ν. 4310/2014.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148) «Θεσμικό
πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του
άρθρου 6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις δι−
ατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (Α΄ 177), του
άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (Α΄ 156) και του άρθρου 37
παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (Α΄ 71).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα με−
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Πα−
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. Φ.5/89656/Β3/2007 (Β´ 1466) υπουργική
απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98 ).
6. Τις υποβληθείσες Α΄ και Β΄ Εκθέσεις Εσωτερικής
Αξιολόγησης (2009 και 2011) του Τμήματος ΔΜΥΠ προς
την ΑΔΙΠ (αριθμ. ΑΔΙΠ 859/10−11−2009 και 1675/14−11−2011
αντίστοιχα).
7. Το αριθμ. 154/20−01−2012 έγγραφο της Α.Δ.Ι.Π. σχετι−
κά με την Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος ΔΜΥΠ
του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.Proslipsis.gr
8. Το Π.Δ. 95/2013 (Α΄ 133) «Μετονομασία Σχολής και
Τμημάτων − Συγχώνευση Τμημάτων − Κατάργηση Τμημά−
των − Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας», όπως τρο−
ποποιήθηκε με το Π.Δ. 127/2013 (Φ.Ε.Κ. 190/Α΄/16−09−2013).
9. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Εισαγωγικής Κατεύθυν−
σης ΔΜΥΠ του ακαδ. έτους 2014−2015 (πρακτικό 23/03−
09−2014 της Συνέλευσης του ΤΕΙ Αθήνας).
10. Το αριθμ. 1/15−01−2015 πρακτικό της Συνέλευσης Ει−
δικής Σύνθεσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
11. Το απόσπασμα πρακτικού της αριθμ. 1/4−3−2015 Συ−
νέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Η Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκησης Μονάδων Υγεί−
ας και Πρόνοιας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσε−
ων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας οργανώνει και λειτουργεί από το
ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση και Διαχείριση Υπη−
ρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας», σύμφωνα με
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του
Ν. 3685/2008 (Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου−
δών (ΠΜΣ) είναι: η παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού
επιπέδου, προωθημένων γνώσεων, υπόβαθρου και τε−
χνογνωσίας, η έρευνα και η πρακτική εκπαίδευση των
μεταπτυχιακών φοιτητών στο επιστημονικό πεδίο της
Διοίκησης και Διαχείρισης Υπηρεσιών Υγείας και Κοι−
νωνικής Φροντίδας. Το Π.Μ.Σ. έχει ως σκοπό:
α. την ανάπτυξη των απαραίτητων γνώσεων για την
κατανόηση των σύγχρονων διοικητικών, λειτουργικών
και διαχειριστικών απαιτήσεων των δημοσίων και ιδιωτι−
κών Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας καθώς
και το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διαχείριση των
παρεμβάσεων και πολιτικών ανάπτυξης στις εν λόγω
υπηρεσίες,
β. τη δημιουργία υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων
στελεχών στην ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνο−
λογίας στη Διοίκηση, Οργάνωση και Διαχείριση των
Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, τη συνεχή
βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
στο πλαίσιο της κάλυψης των διαρκών μεταβαλλόμενων
κοινωνικό−οικονομικών αναγκών,
γ. την ικανοποίηση της αυξανόμενης ζήτησης σε ανώ−
τατα διοικητικά στελέχη στους τομείς υγείας, πρόνοιας
και κοινωνικής φροντίδας μέσω της εξειδίκευσης των
βασικών επιστημών της οικονομίας, της διοίκησης, της
κοινωνιολογίας, του δικαίου και της πληροφορικής,
δ. την εμβάθυνση στις σύγχρονες οικονομικές−διαχει−
ριστικές, οργανωτικό−διαχειριστικές μεθόδους καθώς
και στις μεθόδους ελέγχου ολικής ποιότητας και σχε−
διασμού πολιτικών για την εναρμόνιση των Υπηρεσιών
Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας στις νέες θεσμικές
απαιτήσεις της Ε.Ε. και τις διεθνείς εξελίξεις,
ε. τη συνέχεια μιας προχωρημένης και εμπεριστατω−
μένης γνώσης του εξειδικευμένου επιστημονικού πεδίου,
δηλαδή του οικείου γνωστικού πεδίου της εισαγωγικής
κατεύθυνσης «Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας»
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.Proslipsis.gr

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. της εισαγωγικής κατεύθυνσης «Διοίκηση Μο−
νάδων Υγείας και Πρόνοιας» του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας απονέμει Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα Εξειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Διοίκηση και Δι−
αχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας».

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχι−
ούχοι των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών,
των Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, των
Σχολών Διοίκησης, Οικονομίας, Τεχνολογίας, των Σχο−
λών Θετικών, Βιολογικών Επιστημών, των Σχολών Επι−
στημών Υγείας των Πανεπιστημίων /Τ.ΕΙ. της ημεδαπής
ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων
ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυ−
χιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε
τρία (3) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων τα δύο (2)
πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν διδασκαλία, εργαστη−
ριακές ασκήσεις, ερευνητικές εργασίες και εξετάσεις,
ενώ το τρίτο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυ−
χή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή σε
εργαστηριακές ασκήσεις, ερευνητική απασχόληση και
συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκ−
πόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και κάθε μεταπτυ−
χιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και
να εξεταστεί επιτυχώς συνολικά σε δέκα (10) μαθήματα.
Κατά το Α΄ και Β΄ εξάμηνο οι φοιτητές υποχρεούνται
να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε
μαθήματα που αντιστοιχούν σε (6) πιστωτικές μονάδες −
ECTS ανά μάθημα. Πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα
κατά το Α΄ εξάμηνο που αντιστοιχούν σε τριάντα (30)
πιστωτικές μονάδες και πέντε (5) υποχρεωτικά μαθή−
ματα κατά το Β΄ εξάμηνο που αντιστοιχούν σε τριάντα
(30) πιστωτικές μονάδες. Κατά το Γ΄ εξάμηνο οι φοιτη−
τές πρέπει να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική
εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές
μονάδες − ECTS. Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτούνται
τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο και ενε−
νήντα (90) συνολικά πιστωτικές μονάδες − ECTS και τα
τρία (3) εξάμηνα. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελλη−
νική. Οι τίτλοι μεταπτυχιακών μαθημάτων ανά εξάμηνο
με τις πιστωτικές μονάδες (ECTS) και το είδος τους
(Υποχρεωτικό [Υ] ή Επιλογής [Ε]) δίνονται στον παρα−
κάτω πίνακα:
Mάθημα - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) - Είδος
Α' Εξάμηνο
Κοινωνική Πολιτική και Οικονομικά της Κοινωνικής 
Προστασίας 6 Y
Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο 6 Y
Διαχείριση Συστημάτων Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας και
Κοινωνικής Φροντίδας 6 Y
Εφαρμοσμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΤΠΕ) στην Υγεία και Κοινωνική Φροντίδα 6 Y
Έρευνα Πεδίου: Μεθοδολογικές Τεχνικές Ανάπτυξης της 
Κοινωνικής Έρευνας 6 Y
Mάθημα -Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) - Είδος
Β' Εξάμηνο
Οργανωτική Αλλαγή και Ανάπτυξη Υπηρεσιών Υγείας 
και Κοινωνικής Φροντίδας 6 Y
Ποιότητα Φροντίδας, Θεραπευτική Αποτελεσματικότητα 
και Ποιότητα Ζωής 6 Y
Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 6 Y
Εφαρμογές Βιοηθικής στις Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής
Φροντίδας 6 Y
Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός στις Υπηρεσίες Υγεί−
ας και Κοινωνικής Φροντίδας 6 Y
Γ΄ Εξάμηνο
Μεταπτυχιακή διπλωματική διατριβή − Master Thesis 30 Y
Proslipsis.gr
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζε−
ται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς
φοιτητές. Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται
δεκτοί και υπότροφοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 4 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148) και όχι άνω του 5%
του τελικού συνολικού αριθμού εισακτέων.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπο−
ρούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Ε.Π. της εισα−
γωγικής κατεύθυνσης Διοίκησης Μονάδων Υγείας και
Πρόνοιας, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του
Τ.Ε.Ι. Αθήνας και μέλη Ε.Π. άλλων Τ.Ε.Ι. ή μέλη Δ.Ε.Π.
Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς
και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ−
γήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Διοίκησης Επι−
χειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με την υπάρχουσα υπο−
δομή και ο επιπλέον αναγκαίος ειδικός εξοπλισμός θα
εξασφαλίζεται κατά περίπτωση από τους πόρους του
συγκεκριμένου προγράμματος.

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 παρ.
11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α´ 195), όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011
(Α´ 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α´ 159)
και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α´ 24), το
Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος
2019−2020, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συ−
νέχισης της λειτουργίας του.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Το συνολικό κόστος και για τα τρία (3) ακαδημαϊκά
εξάμηνα λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υπολογίζεται με ανώ−
τατο αριθμό εισακτέων σε 100.000 € και αναλύεται ως εξής:
α/α - Κατηγορία δαπάνης - Ευρώ - Ποσοστό
1. Κόστος Εκπαίδευσης 47.000 - 47%
2. Διοικητική − Τεχνική Υποστήριξη 6.000 - 6%
3. Υποστήριξη διδακτικού και ερευνητικού έργου
(συμμετοχή σε συνέδρια, μετακινήσεις) 3.00 - 3%
4. Ανανέωση – Συντήρηση Εξοπλισμού 3.000 - 3%
5. Αναλώσιμα και λοιπά έξοδα 3.000 - 3%
6. Δημοσιότητα – Προβολή − Εκδόσεις 3.000 - 3%
7. Ε.Λ.Κ.Ε. Τ.Ε.Ι. Αθήνας 10.000 - 10%
8. Τ.Ε.Ι. Αθήνας 25.000 - 25%Proslipsis.gr
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100.000 - 100%
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από
δίδακτρα και χορηγίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 8 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148), όπως έχει τροπο−
ποιηθεί και ισχύει.
Proslipsis.gr
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 14 Απριλίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved