ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Ίδρυση Μεταπτυχιακού: Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΜΒΑ

Αθήνα 10.5.2015, 21:27

Την ίδρυση και λειτουργία κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2015 - 2016 μέχρι 2019 - 2020 Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΜΒΑ», του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθήνας, ενέκρινε ο Πρόεδρος του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της σχετικής απόφασης.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 3384 (3)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της
Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθή−
νας με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΜΒΑ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
(Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α΄ του
N. 4009/2011 (ΦΕΚ Α´ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλι−
ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποι−
ήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ΄ του N.
4025/2011 (Α΄ 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012
(Α΄ 159), του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24),
του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 και του άρθρου 98 του
Ν. 4310/2014 .
2. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148) «Θεσμικό
πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» και ιδίως του
άρθρου 6 παρ. 3, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 24 του Ν. 3696 /2008 (Α΄ 177), του άρθρου
27 του Ν. 3794/2009 (Α΄ 156) και του άρθρου 37 παρ. 5
του Ν. 3848/2010 (Α΄ 71).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα με−
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Πα−
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. Φ.5/89656/Β3/2007 (Β΄ 1466) υπουργική
απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος μεταφοράς και
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98 ).
6. Την υποβληθείσα Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων προς την ΑΔΙΠ
(αριθμ. ΑΔΙΠ 1007/7−7−2011). Proslipsis.gr
7. Το Π.Δ. 95/2013 (Α΄ 133) «Μετονομασία Σχολής και
Τμημάτων − Συγχώνευση Τμημάτων − Κατάργηση Τμημά−
των − Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας», όπως τρο−
ποποιήθηκε με το Π.Δ. 127/2013 (Φ.Ε.Κ. 190/Α΄/16−09−2013).
8. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών του τμήμα−
τος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθήνας του ακαδ.
έτους 2014−2015 (πρακτικό 23/03−09−2014 της Συνέλευ−
σης του ΤΕΙ Αθήνας).
9. Το αριθμ. 1/15−01−2015 πρακτικό της Συνέλευσης Ει−
δικής Σύνθεσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
10. Το απόσπασμα πρακτικού της αριθμ. 1/4−3−2015
Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του ΤΕΙ Αθήνας.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (κατεύθυνση Δι−
οίκηση Επιχειρήσεων) του ΤΕΙ Αθήνας οργανώνει και
λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 Πρόγραμ−
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διοί−
κηση Επιχειρήσεων MBA» (M.B.A. – Master in Business
Administration) σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης
αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148) όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή σε
πτυχιούχους ΑΕΙ, εξειδίκευση στους τομείς της Διοίκη−
σης Επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν να καλύψουν τις
ανάγκες της ελληνικής οικονομίας, όπως αυτές εξε−
λίσσονται και διαμορφώνονται στα πλαίσια ενός πα−
γκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος. Στους σκοπούς του
προγράμματος περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: α) Η προ−
αγωγή των γνώσεων στο γνωστικό πεδίο της διοίκησης
επιχειρήσεων τόσο για νέους πτυχιούχους που θέλουν
να εισέλθουν στο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων,
εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους και βελτιώνοντας την
ανταγωνιστική τους θέση στην αγορά εργασίας, όσο
για στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού
και δημοσίου τομέα που επιθυμούν να επιταχύνουν και
να προωθήσουν την καριέρα τους, αποκτώντας πολύ−
τιμες γνώσεις και δεξιότητες διοίκησης. β) Η κατάρτι−
ση αποφοίτων ικανών να ασκήσουν υψηλού επιπέδου
διοικητικά καθήκοντα σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού
και του δημοσίου τομέα, καθώς και να αναλαμβάνουν
πρωτοβουλίες για την επιτυχή ανάπτυξη και λειτουργία
νέων επιχειρήσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας. γ) Η
ανάπτυξη στελεχών με ενδιαφέρον και γνώση για την
δυναμική των μεταβολών του διεθνούς επιχειρησιακού
περιβάλλοντος και δυνατότητες ανάπτυξης πρωτοβου−
λιών διασύνδεσης των ελληνικών επιχειρήσεων με τις
αγορές του εξωτερικού. δ) Η παραγωγή απόφοιτων ικα−
νών να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση
διδακτορικού διπλώματος μέσα από την ανάπτυξη της
έρευνας στις συναφείς επιστημονικές περιοχές του
προγράμματος.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδί−
κευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA»
(M.B.A. – Master in Business Administration). Οι τίτλοι
σπουδών του Π.Μ.Σ. απονέμονται σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148) όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιού−
χοι όλων των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της
ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της
αλλοδαπής που πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής
όπως αυτοί περιγράφονται στον αντίστοιχο κανονισμό
λειτουργίας του ΠΜΣ.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι−
ακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) δι−
δακτικά εξάμηνα, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται
και για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας. Η διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων
περιλαμβάνει παραδόσεις στην τάξη, εργαστηριακές
ασκήσεις, ερευνητικές εργασίες και η διαδικασία αξι−
ολόγησης περιλαμβάνει εκτός των άλλων και γραπτές
εξετάσεις.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το ΠΜΣ είναι πλήρους φοίτησης και για την απόκτηση
του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα
μαθήματα του προγράμματος καθώς και η επιτυχής
εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα
μαθήματα αντιστοιχούν σε εβδομήντα δύο (72) πιστω−
τικές μονάδες για τα τρία εξάμηνα σπουδών. Η διπλω−
ματική εργασία αντιστοιχεί επίσης σε δεκαοχτώ (18) 
πιστωτικές μονάδες. Συνολικά απαιτείται η συμπλήρωση
ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων. 
Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική ή και στην 
αγγλική γλώσσα. Οι τίτλοι μεταπτυχιακών μαθημάτων ανά
εξάμηνο με τις πιστωτικές μονάδες (ECTS) και το είδος τους 
(Υποχρεωτικό [Υ] ή Επιλογής [Ε]) δίνονται στον παρακάτω
πίνακα:
Μάθημα - Course - ECTS - Είδος Proslipsis.gr
Α' Εξάμηνο
Εφαρμοσμένα Θέματα Μάνατζμεντ 
Applied Topics in Management 6 Y
Χρηματοοικονομική & Διοικητική Λογιστική 
Financial & Managerial Accounting 6 Y
Οικονομικά για Στελέχη Διοίκησης 
Economics for Managers 6 Y
Ποσοτικές Μέθοδοι στο Μάνατζμεντ 
Quantitative Methods for Managers 6 Y
Διοίκηση Μάρκετινγκ Marketing Management 6 Y
Β΄ Εξάμηνο
Χρηματοοικονομική Διοίκηση Financial Management 6 Y
Διοίκηση Λειτουργιών Operations Management 6 Y
Επιχειρηματικότητα και Κατάρτιση Επιχειρησιακού Πλάνου
Entrepreneurship and Business Plan Development 6 Y
Αξιολόγηση Επενδύσεων και Μελέτες Σκοπιμότητας 
Investment Analysis and Feasibility Studies 6 Y
Διεθνές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ International Management 
& Marketing 6 Y
Γ' Εξάμηνο
Συστήματα Ελέγχου Διοίκησης Accounting Control Systems 6 Y
Στρατηγικός Προγραμματισμός Strategic Planning 6 Y
Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 18 Y

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται
κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς φοιτη−
τές. Αν ο αριθμός των επαρκώς υποβληθέντων αιτήσεων
εισαγωγής υπερβεί κατά πολύ το παραπάνω νούμερο τότε
δύναται η δημιουργία δεύτερου τμήματος με έναρξη το
εκάστοτε εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπο−
ρούν να συμμετέχουν μέλη Ε.Π. του τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθήνας, μέλη Ε.Π. άλλων τμη−
μάτων του ΤΕΙ Αθήνας, μέλη Ε.Π. ή μέλη ΔΕΠ άλλων
ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής (εφόσον
είναι αναγνωρισμένα ως ισότιμα από το ΔΟΑΤΑΠ),
καθώς και άλλες, καθώς και άλλες κατηγορίες διδα−
σκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του
Ν. 3685/2008 (Α΄ 148) Proslipsis.gr

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ−
γήσει στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τον υπάρ−
χοντα εξοπλισμό και ο επιπλέον αναγκαίος εξοπλισμός
θα εξασφαλίζεται κατά περίπτωση από τους πόρους
του συγκεκριμένου προγράμματος.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 παρ.
11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011
(Α΄ 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α΄ 159)
και το άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24), του
ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδ. έτος 2019−2020,
οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισής της
λειτουργίας του.

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
Το συνολικό κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. και για τα
τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα λειτουργίας υπολογίζεται
σε 160.000 € λαμβάνοντας υπόψη τον ανώτατο επιτρε−
πτό αριθμό εισακτέων και αναλύεται ως εξής:
Κατηγορία Δαπάνης - Ποσό - Ποσοστό
Κόστος Εκπαίδευσης 60.000 - 37%
Διοικητική − Τεχνική Υποστήριξη 11.000 - 7%
Υποστήριξη διδακτικού και ερευνητικού έργου 
(συμμετοχή σε συνέδρια – μετακινήσεις) 8.000 - 5%
Ανανέωση − Συντήρηση Εξοπλισμού 8.000 - 5%
Αναλώσιμα και λοιπά έξοδα 5.000 - 3%
Δημοσιότητα−Προβολή−Εκδόσεις 4.000 - 3%
Υποτροφίες 8.000 - 5%
ΕΛΚΕ ΤΕΙ Αθήνας 16.000 - 10%
ΤΕΙ Αθήνας 40.000 - 25%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 160.000 - 100%
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από
χορηγίες δημοσίου και ιδιωτικού φορέα καθώς και από
δίδακτρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του
Ν. 3685/2008, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
 Proslipsis.gr
Αιγάλεω, 14 Απριλίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved