ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο Μεταπτυχιακό: Ελληνορωμαϊκές - Ελληνοϊταλικές σπουδές

Αθήνα 12.5.2015, 23:48

Το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε την προκήρυξη δεκαπέντε θέσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ελληνορωμαϊκές - Ελληνοϊταλικές σπουδές (Λογοτεχνία – Ιστορία και Πολιτισμός)», ακαδημαϊκού έτους 2015-2016.

Το Πρόγραμμα είναι διετούς διάρκειας και οργανώνεται από το Τμήμα και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 θα επιλεχθούν δεκαπέντε 15 φοιτητές της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής, εκ των οποίων: α) οι δέκα θα είναι πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής. β) oι πέντε θα είναι πτυχιούχοι Τμημάτων Φιλοσοφικών Σχολών ή Τμημάτων Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών ή Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών ή Ιστορίας και Εθνολογίας ή Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης ή Γλωσσών, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών ή Πολιτικής Επιστήμης και Proslipsis.gr Ιστορίας ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ή Θεολογίας ή Νομικής ή Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Νηπιαγωγών ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστημών Εκπαίδευσης στην προσχολική Ηλικία ή Προσχολικής Εκπαίδευσης, ή Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπογεωγραφίας ή Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, ή Επικοινωνίας & Δημοσιογραφίας ή Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού ή Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Θεατρικών Σπουδών ή Θεάτρου ή Μουσικής ή Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης ή Τεχνών Ήχου και Εικόνας ή Βιβλιοθηκονομίας ή Αρχειονομίας ή Μεσογειακών Σπουδών ή Βαλκανικών Σπουδών ή Bαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ή Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας (όλες οι ειδικεύσεις) ή Οικιακής Οικονομίας, ή Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Εκτός των πτυχιούχων των παραπάνω Τμημάτων γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων εφόσον η ΓΣΕΣ κρίνει ότι οι σπουδές τους ή το ερευνητικό- συγγραφικό έργο των υποψηφίων είναι συναφές με το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ.
Proslipsis.gr
Το ΠΜΣ «Ελληνορωμαϊκές – Ελληνοϊταλικές σπουδές (Λογοτεχνία – Ιστορία και Πολιτισμός)» οδηγεί στη χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις «Ελληνορωμαϊκές – Ελληνοϊταλικές σπουδές (Λογοτεχνία – Ιστορία και Πολιτισμός)».

Υποψηφιότητες
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας από 24 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου 2015 στη Γραμματεία του Τμήματος ή ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας έως και την 4η Σεπτεμβρίου 2015 στη Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αθηνών-Γραμματεία Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, 5ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου (υπόψη κ. Τ. Τσιούπη) Τ.Κ. 157 84, Αθήνα.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι έλαβαν το πτυχίο τους ή αποδεδειγμένα περάτωσαν τις σπουδές τους μέχρι τον Αύγουστο του 2015. Οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών και εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία για τη λήψη του πτυχίου πρέπει να καταθέσουν σχετική βεβαίωση του Τμήματος συνοδευόμενη από αναλυτική βαθμολογία και βαθμό πτυχίου.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
1. Έντυπο αίτησης - (το έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ – Φιλοσοφική Σχολή - Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 5ος όροφος Γραμματεία Τμήματος, τηλ. 2107277966 και είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα: www.ill.uoa.gr. 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (με φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας) το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, τη διδακτική, την επαγγελματική και την ερευνητική εμπειρία, τη γνώση της χρήσης Η/Υ και την επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα.
3. Αντίγραφο πτυχίου και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών στην οποία πρέπει να αναγράφεται ο τελικός βαθμός πτυχίου αριθμητικά και με ακρίβεια.
4. Επικυρωμένη βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από τον αρμόδιο φορέα αναγνώρισης τίτλων (ΔΟΑΤΑΠ) για όσους/όσες προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
5. Αποδεικτικά βασικών γνώσεων της ιταλικής γλώσσας και για τους ξενόγλωσσους υποψήφιους/-ες πιστοποιητικό γνώσης της ελληνικής γλώσσας.
6. Δημοσιεύσεις και βεβαιώσεις διδακτικής, ερευνητικής ή επαγγελματικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν).
7. Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου ότι μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με την προκήρυξη και με τον Κανονισμό Σπουδών.
8. Δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές Ελληνικών ή Ιταλικών Πανεπιστημίων.
9. Σύντομο δακτυλογραφημένο κείμενο (έως μια σελίδα), όπου ο υποψήφιος αναπτύσσει τους λόγους και τα κίνητρα για υποψηφιότητα και φοίτηση στο πρόγραμμα.
Τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να είναι επικυρωμένα αντίγραφα και δεν επιστρέφονται.

Επιλογή
Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα συνεκτιμηθούν τα ακόλουθα κριτήρια:
Α) για τους αποφοίτους Τμημάτων Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας:
i. Βαθμός πτυχίου (40%).
ii. Βαθμολογία μαθημάτων στα συναφή με το Π.Μ.Σ. προπτυχιακά μαθήματα (25%).
iii. Ερευνητική-επιστημονική συγγραφική δραστηριότητα (5%).
iv. Προφορική συνέντευξη ενώπιον τριμελούς επιτροπής (5%).
v. Γραπτή δοκιμασία. Προϋπόθεση για την αποδοχή των φοιτητών στο ΠΜΣ είναι η βαθμολόγησή τους στη γραπτή δοκιμασία με βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο του 6 στα 10 (25%).
Β) για αποφοίτους άλλων Τμημάτων:
i. Βαθμός πτυχίου (40%).Proslipsis.gr
ii. Αποδεδειγμένη γνώση της ιταλικής γλώσσας (25%).
iii. Ερευνητική-επιστημονική συγγραφική δραστηριότητα (5%).
iv. Προφορική συνέντευξη ενώπιον τριμελούς επιτροπής (5%).
v. Γραπτή δοκιμασία. Προϋπόθεση για την αποδοχή των φοιτητών στο ΠΜΣ είναι η βαθμολόγησή τους στη γραπτή δοκιμασία με βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο του 6 στα 10 (25%).

Κατά το πρώτο στάδιο της επιλογής εξετάζονται οι φάκελοι των υποψηφίων και διενεργείται γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων στο μάθημα «Ελληνοϊταλικές Σπουδές (Ιστορία, Λογοτεχνία, Πολιτισμός)», το οποίο περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες: «Ιταλική Λογοτεχνία» και «Βενετική κυριαρχία στον ελληνικό χώρο (κοινωνία, οικονομία, διοίκηση, εκπαίδευση, θρησκεία, πολιτισμός)». Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στο συγκεκριμένο μάθημα κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2015. Η ημερομηνία διεξαγωγής της εξέτασης θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ (http://www.ill.uoa.gr).
Proslipsis.gr
Όσοι υποψήφιοι διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ανταποκριθεί στη γραπτή δοκιμασία –επιτυγχάνοντας βαθμό από 6 έως 10– και καλύπτουν επιπλέον τις προϋποθέσεις της γλώσσας, θα κληθούν για συνέντευξη από τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής.

Υποχρεώσεις φοιτητών
Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται επιτυχής εκπλήρωση των υποχρεώσεων σε μαθήματα, διεπιστημονικά σεμινάρια καθώς και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, όπως αυτά ορίζονται στον Οδηγό Σπουδών.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Ανεπαρκής παρακολούθηση συνιστά λόγο απόρριψης στο συγκεκριμένο μάθημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ, δείτε τον «Κανονισμό Σπουδών» του Προγράμματος στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Έναρξη μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2015-2016: 20 Οκτωβρίου 2015.

Πληροφορίες παρέχονται από ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος www.ill.uoa.gr, και στο τηλέφωνο: 210-7277966,Τ. Τσιούπη (ώρες 10.00 π.μ. – 13.00 π.μ.).

* Ακολουθεί η εξεταστέα ύλη.ΠΙΝΑΚΑΣ
Εξεταστέα ύλη για τη γραπτή δοκιμασία

Ι. Θεματική Ενότητα: Η βενετική κυριαρχία στον ελληνικό χώρο (κοινωνία, οικονομία, διοίκηση, εκπαίδευση, θρησκεία, πολιτισμός)
Βιβλιογραφία
- Σπύρος Καρύδης, «Οργάνωση της ορθόδοξης εκκλησίας», στο Χρύσα Μαλτέζου (επιμ.), Βενετοκρατούμενη Ελλάδα. Προσεγγίζοντας την ιστορία της, τ. Α΄. Βενετία 2010, σελ. 295-319. 
- Κατερίνα Κωνσταντινίδου, «Θεσμοί κοινωνικής πρόνοιας», στο Χρύσα Μαλτέζου (επιμ.), Βενετοκρατούμενη Ελλάδα. Προσεγγίζοντας την ιστορία της, τ. Α΄. Βενετία 2010, σελ. 187-202.
- Κώστας Λαμπρινός, «Κοινωνική συγκρότηση στην ύπαιθρο», στο Χρύσα Μαλτέζου (επιμ.), Βενετοκρατούμενη Ελλάδα. Προσεγγίζοντας την ιστορία της, τ. Α΄. Βενετία 2010, σελ. 131-150. 
- Τατιάνα Μαρκάκη, «Η δημιουργία κοινών πολιτισμικών ζωνών: Παιδεία, Μουσική», στο Χρύσα Μαλτέζου (επιστημονική διεύθυνση), Όψεις της Ιστορίας του Βενετοκρατούμενου Ελληνισμού. Αρχειακά Τεκμήρια, Αθήνα 1993, σελ. 375-383. 
- Γεράσιμος Δ. Παγκράτης, «Η Βενετική Κυριαρχία στα Ιόνια Νησιά», στο Θεοδόσης Πυλαρινός (επιστ. επιμ.), Ιόνιοι Νήσοι. Ιστορία και Πολιτισμός, Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων, Αθήνα 2007, σελ. 75-95.
- Του ίδιου, Εκκλησία και Κράτος στα βενετικά νησιά του Ιονίου Πελάγους, Παπαζήσης, Αθήνα 2009, σελ. 9-44. 
- Του ίδιου, Κοινωνία και Οικονομία στο βενετικό Κράτος της Θάλασσας: οι Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις στην Κέρκυρα (1496-1538), εκδόσεις Πεδίο, Αθήνα 2013, κεφάλαιο 1. 
- Ασπασία Παπαδάκη, «Τοπικοί αξιωματούχοι και υπάλληλοι», στο Χρύσα Μαλτέζου (επιμ.), Βενετοκρατούμενη Ελλάδα. Προσεγγίζοντας την ιστορία της, τ. Α΄. Βενετία 2010, σελ. 83-97.  Ειρήνη Παπαδάκη, «Η παιδεία», στο Χρύσα Μαλτέζου (επιμ.), Βενετοκρατούμενη Ελλάδα. Προσεγγίζοντας την ιστορία της, τ. Α΄. Βενετία 2010, σελ. 637 - 645. 
- Αναστασία Παπαδία-Λάλα, «Κοινωνική συγκρότηση στις πόλεις», στο Χρύσα Μαλτέζου (επιμ.), Βενετοκρατούμενη Ελλάδα. Προσεγγίζοντας την ιστορία της, τ. Α΄. Βενετία 2010, σελ. 105-123.  Michela Dal Borgo, «Ανώτεροι αξιωματούχοι στη βενετική Ρωμανία (σχεδιάγραμμα)», στο Χρύσα Μαλτέζου (επιμ.), Βενετοκρατούμενη Ελλάδα.
Προσεγγίζοντας την ιστορία της, τ. Α΄. Βενετία 2010, σελ. 73-76.

ΙΙ. Θεματική ενότητα: Ιταλική Λογοτεχνία
Εξέταση της μορφής, της σκέψης, των ιδεών καθώς και των κυρίων γνωρισμάτων και της αξίας του έργου των λογοτεχνών Dante, Alignieri, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, Niccolo Machiavelli, Ludovico Ariosto, Torquato tasso, Ugo Foscolo, Alessandro Manzoni, Giacomo Leopardi, Giovanni Verga, Gabriele D’ Annunzio, Giovanni Pascoli, Luigi Pirantelo, Italo Svevo, Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale, Alberto Moravia, Pier Paolo Pasolini.
Παρουσίαση των σημαντικότερων λογοτεχνημάτων τους, συσχετισμός με το ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο καθώς και με τάσεις και ρεύματα της εποχής τους.Proslipsis.gr
1. Mario Pazzaglia, Letteratura italiana, vol. 2- Dal Rinascimento all’Illuminismo, Zanichelli, Bologna 19933, σσ.: 2-7, 15-16 (La prima metà del Cinquecento / La trattatistica), 38-39, 50-55, 131-132 (Ariosto), 133-135, 137-140 (Machiavelli), 316-320, 340-344 (Tasso).
2. Mario Pazzaglia, Letteratura italiana, vol. 3 (L’Ottocento), Zanichelli, Bologna 19923, σσ. 2-5 (La letteratura nell’età napoleonica), 23-27, 38, 42-43, 57-58, 61-62, 68-70, 81-83 (Foscolo), 110-115, 150-151, 170-172, 180-183, 186-188, 239-242 (Il Romanticismo / Manzoni), 281-287, 289-290, 304-305, 325-329 (Leopardi), 616-618, 653-658, 666-667, 690-691, 730-732
3. Mario Pazzaglia, Letteratura italiana, vol. 4 (Il Novecento), Zanichelli, Bologna 19923, σσ. 2-8 (Periodizzazione letteraria, Proposta di periodizzazione / Decadentismo e Simbolismo), 42-43 (Panorama culturale italiano di fine secolo, Conclusioni), 85-89, 104-105, 111 (Pascoli), 144-148, 160-163, 180- 181,185, 189, 212-213 (D’Annunzio), 225-227 (La cultura del primo Novecento, Letteratura italiana del primo Novecento, Le nuove poetiche, Ricerca e rifondazione), 245-246, 252-253, 256-257, 265-269 (Svevo), 298- 302, 308-309, 321-322, 332-334 (Pirandello), 392-393 (Ιl futurismo), 509-510 (Svevo, Pirandello), 586-587 (La «poesia pura»), 627-629, 631-632, 646-647 (Ungaretti), 661-664, 672-673, 683-684, 695, 702-703 (Montale), 739-741 (L’Ermetismo / Quasimodo), pp. 850-854 (Una tensione realistica/Moravia), 912 (Pasolini).
4. Αλμπέρτο ΄Αζορ Ρόζα, Ιστορία της Ιταλικής Λογοτεχνίας, εισαγωγή-επιμέλεια Φοίβος Γκικόπουλος, παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1998, σσ. 8-10, 16-23 (Οι απαρχές), 29-30, 45-50 (Ακμή και παρακμή του πολιτισμού των κοινοτήτων),
54-60, 63-69 (Δάντης), 78-83, 89-93 (Πετράρχης), 93-105 (Βοκκάκιος), 140- 160 (Ο πολιτισμός της ώριμης Αναγέννησης) 176-180, 185-197 (Αριόστο), 206-223 (Μακιαβέλλι), 249-257 (Η εποχή του Μανιερισμού και της Αντιμεταρρύθμισης), 261-266 (Τάσο), 346-350 (Διαφωτισμός, Κλασικισμός, Εθνικισμός), 376-386 (Ο νεοκλασικισμός και η ναπολεόντεια εποχή), 390-404 (Φόσκολο), 406-408, 415-426, 434-442 (Ο ρομαντισμός και ο Μαντζόνι), 453- 476 (Λεοπάρντι), 504-513, 518-528, 530-534 (Η εποχή του θετικισμού και η Ιταλία της βασιλείας του Ουμπέρτο / Βέργκα, Καρντούτσι), 556-571, 574- 575, 581-589 (Η εποχή του ιδεαλισμού και η Ιταλία του Τζιολίττι / Ντ’ Ανούντσιο / Πάσκολι /Ο φουτουρισμός / Σβέβο / Πιραντέλλο), 596-602, 612- 616, 644-645 (Η κρίση του φιλελεύθερου καθεστώτος και η εποχή του φασισμού / Ουνγκαρέτι / Μοντάλε / Μοράβια), 655, 659-660 (Παζολίνι).Proslipsis.gr
5. Alberto Casadei - Marco Santagata, Εγχειρίδιο της σύγχρονης ιταλικής λογοτεχνίας, επιστημονική επιμέλεια & επιμέλεια μετάφρασης Γκαμπριέλα Μακρή, μετάφραση Μαρία Μουσαφίρη – Κωνσταντίνα Μπουμπάρα, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2013, σσ. 19-22 (Η περίοδος της Παρακμής και του Συμβολισμού), 31-38, 46-66, 95-98, 100-102 (Σχέσεις της ιταλικής με τις ευρωπαϊκές λογοτεχνίες / Η ιταλική λογοτεχνία / Πάσκολι / Ντ’ Ανούντσιο / Τα πρότυπα και τα ρεύματα), 104-107 (φουτουρισμός), 115- 130 (Πιραντέλο), 134-141, 179-186 (Ουνγκαρέτι / Μοντάλε /Κουαζίμοντο), 202-217 (Σβέβο), 249-276 (Μοντάλε / Μοράβια), 383-395 (Παζολίνι). 


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved