ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Ίδρυση Διακρατικού Μεταπτυχιακού: Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις

Αθήνα 25.11.2015, 01:49

Την ίδρυση και λειτουργία Διακρατικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (Κύπρος), με τίτλο: «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις (Msc Criminal Law and Addictions)», ενέκρινε ο πρύτανης του ΑΠΘ.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της σχετικής απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 32122 π.έ. (5)
Ίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Νομικής της Νομι−
κής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλονίκης με το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας (Κύπρος), με τίτλο: «Ποινικό Δίκαιο και
Εξαρτήσεις (Msc Criminal Law and Addictions)».

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ TOY ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 10
(ΦΕΚ 148 Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄), του άρθρου 27
του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) και του άρθρου 37 παρ.
5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄). Proslipsis.gr
1. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό−
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ
228 Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159
Α΄), του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄)
και του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 τ. Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
14 και 15 (ΦΕΚ 189 Α΄) «Διασφάλιση της ποιότητας στην
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ−
ρευσης πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα διπλώματος»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν−
θεσης του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρί−
αση με αριθμό 42/23−6−2015), και του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων
(ΚΕ.Θ.Ε.Α.) (συνεδρίαση αριθμ. 18/2−7−2015).
5. Την από 30−9−2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
6. Την από απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθε−
σης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(συνεδρίαση αριθμ. 175/2−10−2015).
7. Την από 10/2015 απόφαση της Συγκλήτου του Πα−
νεπιστημίου Λευκωσίας.
8. Το υπ’ αριθμ. 1647/23−6−2014 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π.,
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξω−
τερική αξιολόγηση του Τμήματος Νομικής της Νομικής
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο−
νίκης. Proslipsis.gr
9. Την υπ’ αριθμ. 1614/29−9−2015 (ανακοινοποιημένη στο
ορθό στις 30−9−2015) θετική εισήγηση της ΜΟΔΙΠ του
ΑΠΘ για την ίδρυση του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Ποινικό Δί−
καιο και Εξαρτήσεις (Msc Criminal Law and Addictions)».
10. To Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του
Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτε−
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Τμήματος
Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας για τη συνδι−
οργάνωση του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Ποινικό Δίκαιο και
Εξαρτήσεις (Msc Criminal Law and Addictions).
11. To γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας της Κύ−
πρου έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ ως ομοταγές
προς τα ελληνικά ΑΕΙ (82 Ολ.ΔΣ/10−2−2010).
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη λειτουργία του Διιδρυματικού Προ−
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) των
Τμημάτων Νομικής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ
και Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, με τίτλο
«Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις (Msc Criminal Law and
Addictions)», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ
και το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας,
συνδιοργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό
έτος 2015−2016 Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτή−
σειςίΜβο Criminal Law and Addictions)», σύμφωνα με τις
διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του
Ν. 3685/2008 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Επισπεύδον Τμήμα του Προγράμματος, είναι το Τμήμα
Νομικής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ.
Η υλοποίηση του Δ.Π.Μ.Σ. θα γίνει και με τη συμβολή
της υλικοτεχνικής υποδομής και του διδακτικού προ−
σωπικού του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων
(ΚΕΘΕΑ).

Άρθρο 2
Αντικείμενο − Σκοπός
1. Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ., το οποίο λειτουργεί τόσο
στις εγκαταστάσεις των Τμημάτων Νομικής του ΑΠΘ
και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας όσο και σε αυτές
του ΚΕΘΕΑ, είναι η μελέτη και η έρευνα αφ’ ενός μεν
του νομικού πλαισίου που αφορά στις εξαρτήσεις, αφ’
ετέρου δε των πολιτικών πρόληψης, αντιμετώπισης και
θεραπείας τους, με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες
εξελίξεις. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα εξειδί−
κευσης σε δύο (2) επιμέρους κατευθύνσεις, που κατα−
γράφονται ακολούθως στο άρθρο 3 του της παρούσας
απόφασης.
2. Σκοπός του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια και
η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στα
παραπάνω πεδία και ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών
φοιτητών με εξειδικευμένες γνώσεις σε αυτά, με στόχο
την πληρέστερη προετοιμασία τους για μια επιτυχημένη
επαγγελματική σταδιοδρομία.
Πιο συγκεκριμένα:
α. σκοπός της πρώτης κατεύθυνσης: «Ποινικό Δίκαιο
των εξαρτήσεων» του προγράμματος είναι να εκπαι−
δεύσει και προετοιμάσει δικηγόρους για τον χειρισμό
υποθέσεων που σχετίζονται με τις εξαρτήσεις τόσο
στο στάδιο της προδικασίας και της κύριας διαδικασί−
ας όσο και σε εκείνο της έκτισης των ποινών, να τους
προσφέρει εξειδικευμένη γνώση σχετικά με τα κέντρα
θεραπείας, τον τρόπο λειτουργίας τους και τις προϋπο−
θέσεις αποδοχής εξαρτημένων ατόμων σε αυτά, ώστε
να μπορούν να παρέχουν σχετικές συμβουλές στους
πελάτες τους, να παρέχει ειδικές γνώσεις σχετικά με
την ασφαλιστική κάλυψη των θεραπευτικών αγωγών
και τις δυνατότητες εξασφάλισης δωρεάν θεραπείας.
β. σκοπός της δεύτερης κατεύθυνσης: «Θεραπευτική
διαχείριση των εξαρτήσεων» είναι να εκπαιδεύσει και
προετοιμάσει τους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες
για να μπορέσουν να αναλάβουν θέσεις ως σύμβουλοι
αντιμετώπισης εξαρτήσεων, σύμβουλοι για διαταραχές
συμπεριφοράς, κλινικοί θεραπευτές, σχολικοί σύμβου−
λοι, σύμβουλοι για ειδικές ομάδες πληθυσμού (λ.χ. φυ−
λακισμένοι) ή μέλη του προσωπικού πανεπιστημιακών
ιδρυμάτων για την υποστήριξη των φοιτητών.
3. Οι βασικοί στόχοι του Δ.Π.Μ.Σ. είναι οι εξής:
i. H παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών.
ii. Η κατάρτιση εξειδικευμένων αποφοίτων με στέρεο
θεωρητικό υπόβαθρο καθώς και η ικανότητα διεπιστη−
μονικής αντιμετώπισης σύνθετων πρακτικών προβλη−
μάτων στα εν λόγω πεδία.
iii. Η εδραίωση της αυτοπεποίθησης των μεταπτυ−
χιακών φοιτητών μέσω της παροχής εξειδικευμένων
γνώσεων και της συστηματικής πρακτικής εξάσκησης
στη συνθετική προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων
των παραπάνω δύο επιστημονικών κλάδων.
¡ν. Η προαγωγή της διεπιστημονικής έρευνας επί του
θέματος των εξαρτήσεων, καθώς και της εκπόνησης
υψηλού επιπέδου συναφών μεταπτυχιακών διπλωμα−
τικών εργασιών.
v. Η ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων
που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
4. Κατευθυντήριες αρχές του Δ.Π.Μ.Σ. αποτελούν αφ’
ενός μεν η εξασφάλιση στους μεταπτυχιακούς/κες φοι−
τητές/τριες σταθερών επιστημονικών θεμελίων, σύγχρο−
νων διακλαδικών γνώσεων και κατάλληλων ερευνητικών
μεθόδων και αρχών, τέτοιων που θα τους καταστήσουν
ικανούς για συνεχή εκπαίδευση και βελτίωση του και−
νοτομικού πνεύματος, αφ’ ετέρου δε η καλλιέργεια σε
αυτούς των κριτικών και δημιουργικών δεξιοτήτων που
απαιτούνται για μια υπεύθυνη επιστημονική, επαγγελ−
ματική και ερευνητική δραστηριότητα.
5. Υποχρέωση όλων των συντελεστών λειτουργίας
του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της
συνεχούς βελτίωσης κάθε πτυχής του προγράμματος,
της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας, καθώς
και η προώθηση συνεργασιών με συναφή Προγράμματα
και Κέντρα της ημεδαπής και αλλοδαπής.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Δι−
πλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο «Ποινικό Δίκαιο και
Εξαρτήσεις» (MSc "Criminal Law and Addictions") στις
εξής δύο (2) κατευθύνσεις:
Α) Ποινικό Δίκαιο των εξαρτήσεων και
Β) Θεραπευτική διαχείριση των εξαρτήσεων.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου ελληνι−
κού ή κυπριακού ΑΕΙ, καθώς και πτυχιούχοι πανεπιστη−
μίων της αλλοδαπής, εφόσον έχουν πιστοποιητικό αντι−
στοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΚΥΣΑΤΣ.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι−
ακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία
(3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα
(90) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS). Από αυ−
τές, τριάντα (30) μονάδες αντιστοιχούν στα τέσσερα
(4) υποχρεωτικά μαθήματα του Α΄ εξαμήνου (μαθήματα
κορμού), τριάντα (30) μονάδες αντιστοιχούν στα τέσσε−
ρα μαθήματα του Β΄ εξαμήνου [δύο (2) υποχρεωτικά και
δύο (2) μαθήματα επιλογής κατεύθυνσης] και τριάντα
(30) μονάδες αντιστοιχούν στην εκπόνηση της μεταπτυ−
χιακής διπλωματικής εργασίας του Γ΄ εξαμήνου.
Εκτός από τα παραπάνω μαθήματα, το Δ.Π.Μ.Σ. προ−
σφέρει επιπλέον και ένα (1) προαιρετικό μάθημα υποβά−
θρου, με τίτλο «Εισαγωγή στο Ποινικό Δίκαιο», που στόχο
έχει να προσφέρει στους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/
τριες τις απαραίτητες βασικές γνώσεις ποινικού δικαίου
και νομικής ορολογίας, ώστε να μπορούν να παρακολου−
θήσουν απρόσκοπτα τα μαθήματα του προγράμματος.
Τα μαθήματα κατανέμονται ως εξής:
1ο Εξάμηνο
Μαθήματα Κορμού - Ώρες - ΕCTS
Ποινικό Δίκαιο για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων Ι 30 - 7,5
Πολιτικές πρόληψης των εξαρτήσεων, έγκαιρης παρέμβασης
και αγωγής υγείας 30 - 7,5
Εξαρτήσεις και παραβατική συμπεριφορά 30 - 7,5
Εισαγωγή στη θεωρία των εξαρτήσεων 30 - 7,5
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
2ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση I: Ποινικό Δίκαιο των εξαρτήσεων
Μαθήματα Υποχρεωτικά - Ώρες - ECTS
Ουσιαστικό και Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο για την αντιμετώπιση
των εξαρτήσεων 30 - 7,5
Μεταχείριση εξαρτημένων ατόμων σε δομές εγκλεισμού και ανοικτά
θεραπευτικά προγράμματα 30 - 7,5
Mαθήματα Επιλογής (δύο από τα παρακάτω ή ένα από τα παρακάτω
και ένα από την κατεύθυνση ΙΙ)
Δικαστηριακή πράξη για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων
και ο ρόλος του συνηγόρου στην ποινική δίκη 30 - 7,5
Θεραπευτικές δομές για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων 30 - 7,5
Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων 30 - 7,5
Πρακτική άσκηση σε πρόγραμμα απεξάρτησης σε σωφρονιστικό
κατάστημα ή/και σε κέντρο υποδοχής αποφυλακισμένων
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 2oυ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
Κατεύθυνση II: Θεραπευτική διαχείριση των εξαρτήσεων
Μαθήματα Υποχρεωτικά - Ώρες - ECTS
Θεραπεία των εξαρτήσεων: Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις
και Φαρμακοθεραπείες 30 - 7,5
Ερευνητικά εργαλεία στις εξαρτήσεις (διαγνωστικά εργαλεία−
αποτελεσματικότητα − κίνδυνοι). 30 - 7,5
Μαθήματα Υποχρεωτικά Ώρες ECTS
Μαθήματα Επιλογής (δύο από τα παρακάτω ή ένα από τα παρακάτω
και ένα από την κατεύθυνση Ι)
Εμβάθυνση στην κλινική αντιμετώπιση της εξάρτησης
και στην πρόληψη της υποτροπής 30 - 7,5
Εξαρτήσεις και ειδικοί πληθυσμοί (ανήλικοι, φυλακισμένοι, ψυχικά ασθενείς) 30 - 7,5
Κοινωνικές δομές (σχολείο, οικογένεια, κοινότητα) και εξαρτήσεις 30 - 7,5
Ρόλος και ευθύνη του ειδικού επιστήμονα στον χώρο των εξαρτήσεων 30 - 7,5
Πρακτική άσκηση σε θεραπευτικές δομές 30 - 7,5
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 2oυ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
3ο Εξάμηνο
Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS 90
Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Συγκεκριμένα
μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων αυτών των επισκε−
πτών καθηγητών, μπορούν να διεξάγονται στην αγγλική
γλώσσα.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Στο Δ.Π.Μ.Σ ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών
φοιτητών/ριων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εβδομή−
ντα (70) ανά έτος.
Καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέ−
ων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος
Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε σε σχετικό
διαγωνισμό εσωτερικού μεταπτυχιακών σπουδών του
γνωστικού αντικειμένου του Δ.Π.Μ.Σ. και ένας (1) υπό−
τροφος του κυπριακού κράτους.
Με απόφαση του Συντονιστικού Οργάνου του Δ.Π.Μ.Σ.
ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξάνεται.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. συμμετέχουν καθηγητές
και λέκτορες των συνεργαζόμενων στο Δ.Π.Μ.Σ. Σχολών
και Τμημάτων, άλλων Σχολών του Α.Π.Θ., του Πανεπιστή−
μιου Λευκωσίας ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής
ή της αλλοδαπής, στελέχη του ΚΕΘΕΑ που κατέχουν
διδακτορικό τίτλο, καθώς και σε επισκέπτες καθηγητές
και ειδικούς επιστήμονες.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Η υλικοτεχνική υποδομή που θα χρησιμοποιηθεί για
τη διεξαγωγή του Δ.Π.Μ.Σ. παρέχεται από τη Νομική
Σχολή του ΑΠΘ, το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας και το ΚΕΘΕΑ.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2022−2023, με την επιφύλαξη των διατάξεων του
άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 το 65%
του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του προ−
γράμματος ανέρχεται σε 182.000,00 € και αναλύεται σε
κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Κατηγορία δαπάνης Κόστος σε €
Αμοιβές − αποζημιώσεις
διδακτικού, τεχνικού και
διοικητικού προσωπικού 110.000,00
Υποτροφίες 15.000,00
Δαπάνες μετακινήσεων 25.000,00
Προμήθειες (εξοπλισμός,
αναλώσιμα, βιβλία) 22.000,00
Δαπάνες δημοσιότητας 10.000,00
Σύνολο 182.000,00
Το ανωτέρω κόστος θα καλυφθεί: από δίδακτρα των
μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων, χορηγία του ΚΕΘΕΑ (με
τη μορφή δωρεάν προσφοράς διδασκαλίας από στε−
λέχη−διδάκτορες του ΚΕΘΕΑ, προσφοράς διοικητικού
έργου για διευθέτηση θέσεων πρακτικής και έρευνας,
προσφοράς θέσεων πρακτικής άσκησης, πρόσβασης
σε ερευνητικά δεδομένα για μετά−ανάλυση όπως και
δυνατότητα διεξαγωγής πρωτογενούς έρευνας στους
φοιτητές), δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες
φορέων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, ερευνητικά
προγράμματα, ευρωπαϊκά και συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα, και λοιπά.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα−
ση, θα ρυθμίζονται από το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνερ−
γασίας/και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Kυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 12 Νοεμβρίου 2015

Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ


* Δείτε στην Proslipsis.gr, την πληρέστερη πηγή για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών:


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved