ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση Μεταπτυχιακού: Επιστήμες της Αγωγής: Πολιτισμική ετερότητα και εκπαίδευση

Αθήνα 11.12.2015, 18:16

Την λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Πολιτισμική ετερότητα και εκπαίδευση», ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 99/2015 (1)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκ−
παίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Πολιτισμική ετερό−
τητα και εκπαίδευση».

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 8 του
Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 159 Α΄) «Για τη δομή, λειτουργία, δια−
σφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» , οι οποίες
αναφέρονται στις αρμοδιότητες του Πρύτανη.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148, τ. Α), «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
αρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ. Α΄ ), του άρθρου
27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ. Α΄) και της παρ. 5 του
άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄). Proslipsis.gr
3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α), «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 47 παρ. Γ΄ του Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228
τ. Α΄), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄)
και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ. Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ
223 τ. Α΄) «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευ−
τικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμμα−
τείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ. Α΄) «Διασφά−
λιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων − Πα−
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ. Α΄).
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2013 (ΦΕΚ 124 τ. Α΄) «Συγ−
χώνευση Τμημάτων, ίδρυση − συγκρότηση − ανασυγκρό−
τηση Σχολών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κανονισμού Μετα−
πτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.
9. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστη−
μίου Θράκης (συνεδρία 2/20−10−2015).
10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
(συνεδρία 13/19−11 −2015).
11. Το με αριθμ. πρωτ. 2857/13−11−2013 έγγραφο της
ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί
η εξωτερική αξιολόγηση του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστη−
μίου Θράκης.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτι−
κού προϋπολογισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Β 2416/27−11−2015
βεβαίωση του Αν. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικο−
νομικής Διαχείρισης, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017 τη λει−
τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της
Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανε−
πιστημίου Θράκης με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής:
Πολιτισμική ετερότητα και εκπαίδευση», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της
Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπι−
στημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) οργανώνει και λειτουργεί από
το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017 Πρόγραμμα Μεταπτυχια−
κών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής:
Πολιτισμική ετερότητα και εκπαίδευση», σύμφωνα με τις
διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του
Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Τ.Α΄/16−8−2008), όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο −Σκοπός
Το παρόν Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στη μετάδοση και προ−
αγωγή της επιστημονικής γνώσης για την κάλυψη εκ−
παιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι σκοποί του συνάδουν με τους
σκοπούς και τη γενικότερη αποστολή του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δ.Π.Θ. Παράλλη−
λα, μέσω του παρόντος Π.Μ.Σ., επιδιώκεται η ενίσχυση
των μεταπτυχιακών σπουδών στο Π.Τ.Δ.Ε. ειδικότερα
και στο Δ.Π.Θ. γενικότερα καθώς και ο περιορισμός
της διαρροής των νέων Ελλήνων επιστημόνων προς
το εξωτερικό.
Ειδικότερα, το Π.Μ.Σ.: (1) επικεντρώνεται σε έναν τομέα
αιχμής όλων των τύπων και βαθμίδων της εκπαίδευσης,
αυτόν της διαχείρισης της πολιτισμικής ετερότητας
και (2) αποβλέπει (α) στην προετοιμασία ικανών και
αποτελεσματικών επιστημόνων και ερευνητών που θα
στελεχώσουν εκπαιδευτικούς θεσμούς και ερευνητικά
κέντρα καθώς και (β) στην προετοιμασία επαγγελματιών
που θα πλαισιώσουν δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
εκπαίδευσης.
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η επαγγελματική και
επιστημονική ενδυνάμωση και ανάπτυξη πτυχιούχων
διαφόρων ειδικοτήτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής στη διαχείριση της πολιτισμικής ετερότη−
τας σε ποικίλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Το εν λόγω
Π.Μ.Σ., υιοθετώντας μια διεπιστημονική προσέγγιση, επι−
χειρεί να αναδείξει τους τρόπους με τους οποίους οι
διαφορετικές επιστημονικές παραδόσεις μελετούν και
κατασκευάζουν το ζήτημα της πολιτισμικής ετερότητας
καθώς και τους τρόπους τους οποίους προτείνουν για
τη διαχείριση του.
Στο πλαίσιο αυτό, το Π.Μ.Σ. στοχεύει:
(1) στην παροχή εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης
που αφορά στην κατανόηση του ρόλου που διαδραματί−
ζει η εκπαίδευση τόσο στη δημιουργία και την αναπαρα−
γωγή των κοινωνικών και πολιτισμικών ανισοτήτων όσο
και στους τρόπους με τους οποίους γίνεται κατανοητός
ο πολιτισμικά «άλλος».
(2) στην εξοικείωση των συμμετεχόντων με παλαιό−
τερους και σύγχρονους τρόπους διαχείρισης της ετε−
ρότητας στην εκπαίδευση, και
(3) στην επαγγελματική τους ενδυνάμωση, ώστε να
είναι σε θέση να προωθούν με αξιόπιστο και αποτε−
λεσματικό τρόπο στρατηγικές που αφορούν στη δια−
χείριση της ετερότητας σε ποικίλα εκπαιδευτικά περι−
βάλλοντα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, καθώς και
στην καλλιέργεια της πολιτισμικής ενημερότητας στους
επιμορφούμενους ή τους μαθητές. Τέλος, στοχεύει
(4) στην επιστημονική ενδυνάμωση των μεταπτυχια−
κών φοιτητών, ώστε να (α) εξοικειωθούν με τα πορίσμα−
τα της επιστημονικής έρευνας στα παραπάνω πεδία, (β)
να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με την
ερευνητική μεθοδολογία και δεοντολογία, προκειμένου
να είναι σε θέση να συνεχίσουν τις μεταπτυχιακές τους
σπουδές σε επίπεδο διδακτορικού διπλώματος, και (γ)
να υλοποιήσουν μια εμπειρική έρευνα στα γνωστικά
πεδία της Παιδαγωγικής καθώς και των Κοινωνικών και
Ανθρωπιστικών Επιστημών. Proslipsis.gr
Ειδικότερα, οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα είναι
σε θέση:
(1) να αναλύουν με επιστημονικό τρόπο την εκπαιδευ−
τική και κοινωνική πραγματικότητα σε ό,τι αφορά τη
συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών σε ποικίλα εκπαι−
δευτικά περιβάλλοντα αναγνωρίζοντας τις κοινωνικές
ανισότητες και τις πολιτικές αποκλεισμού,
(2) να διαμορφώνουν, αξιοποιώντας κριτικά την υπάρ−
χουσα επιστημονική γνώση, εκπαιδευτικές δράσεις για
τη διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας σε δημόσι−
ους, κοινοτικούς ή ιδιωτικούς οργανισμούς (π.χ. σχολικοί
οργανισμοί όλων των βαθμίδων, οργανισμοί που παρέ−
χουν τυπική ή άτυπη δια βίου εκπαίδευση, νοσοκομεία,
φυλακές κ.ά.) με στόχο την καλλιέργεια της πολιτι−
σμικής ενημερότητας και την ατομική ή/και κοινωνική
− επαγγελματική ενδυνάμωση των επιμορφούμενων ή
των μαθητών.
(3) Να γνωρίζουν την ερευνητική μεθοδολογία και να
διερευνούν με συστηματικό ζητήματα τρόπο ζητήματα
που προκύπτουν στα σύγχρονα πολυπολιτισμικά εκπαι−
δευτικά περιβάλλοντα, και
(4) να επεξεργάζονται με αποτελεσματικούς τρόπους
ζητήματα πολιτικής στο χώρο της εκπαίδευσης που
προωθούν τον σεβασμό της διαφορετικότητας και την
ισότητα ανάμεσα στις διάφορες κοινωνικές και πολι−
τισμικές ομάδες.

Άρθρο 3 Proslipsis.gr
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ−
σης (Μ.Δ.Ε.) στις «Επιστήμες της Αγωγής: Πολιτισμική
ετερότητα και εκπαίδευση».

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Παιδαγωγικών
Τμημάτων, καθώς και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων ή
αναγνωρισμένων ομοταγων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
και Τμημάτων ΤΕΙ της ημεδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορί−
ζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει 3 ακαδημαϊκά εξάμη−
να σπουδών. Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η
συστηματική παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση
8 (οκτώ) μαθημάτων, τα οποία κατανέμονται εξίσου
στο πρώτο και δεύτερο εξάμηνο σπουδών, ενώ για το
τρίτο εξάμηνο απαιτείται η επιτυχής υλοποίηση της
Πρακτικής Άσκησης Επαγγελματικής Ανάπτυξης και η
εκπόνηση και παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας
Ειδίκευσης. Κάθε μάθημα διδάσκεται κατ' ελάχιστο δώ−
δεκα (12) εβδομάδες.
Η Πρακτική Άσκηση Επαγγελματικής Ανάπτυξης απο−
σκοπεί στην καλλιέργεια πολιτισμικής ενημερότητας
σε ποικίλες επαγγελματικές ομάδες και τον σχεδιασμό
και την υλοποίηση δραστηριοτήτων σε εκπαιδευτικά
περιβάλλοντα. Η παρέμβαση στα εκπαιδευτικά περιβάλ−
λοντα, στην συνέχεια, αποσκοπεί στην καλλιέργεια της
πολιτισμικής ενημερότητας σε μαθητές ή σε ενήλικες
επιμορφούμενους.
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι−
τούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 90
και κατανέμονται σε 30 ανά εξάμηνο. Στα υποχρεωτικά
μαθήματα αντιστοιχούν 8 πιστωτικές μονάδες (ECTS)
και στα μαθήματα επιλογής 6 πιστωτικές μονάδες
(ECTS), ενώ στην Πρακτική Άσκηση Επαγγελματικής
Ανάπτυξης αντιστοιχούν 10 πιστωτικές μονάδες (ECTS)
και στη Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης 20 πιστωτι−
κές μονάδες (ECTS).
Η διδασκαλία των μαθημάτων είναι μικτή και συνί−
σταται σε: α) διά ζώσης διδασκαλία και β) σε εξ απο−
στάσεως διδασκαλία μέσω εφαρμογής συστημάτων
σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Η εξ απο−
στάσεως διδασκαλία δεν δύναται να υπερβαίνει το 30%
της συνολικής διδασκαλίας.
Το πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:
Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ECTS 
Υποχρεωτικά (3) 
1. Πολιτισμική ετερότητα, εκπαίδευση και κοινωνική ανισότητα: 
κοινωνιολογικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις 8 
2. Μεθοδολογία Έρευνας στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές 
επιστήμες 8
3. Εθνοκεντρισμός στην εκπαίδευση: διεπιστημονικές
προσεγγίσεις 8 
Επιλογής (1)
1. Θέματα διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης 
γλώσσας 6
2. Η διαχείριση της ετερότητας σε πολυπολιτισμικά
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα 6 
3. Η πολιτισμική ετερότητα στη Λογοτεχνία 6
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ECTS
Υποχρεωτικά (3)
1. Πολιτισμική ετερότητα και εκπαίδευση: κοινωνιο−ψυχολογικές
προσεγγίσεις 8
2. Ποσοτική και Ποιοτική Ανάλυση Δεδομένων 8
3. Διγλωσσία και διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτε−
ρης/ξένης γλώσσας 8
Επιλογής (1)
1. Κρίσιμα ζητήματα στη διδασκαλία των κοινωνικών
επιστημών σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα 6
2. Κοινωνικο−πολιτισμικές παράμετροι της εκπαιδευτικής
διαδικασίας 6
3. Ψυχολογική ανάπτυξη και μάθηση σε πολυπολιτισμικά
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα 6
ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30
Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ECTS
Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης: Σχεδιασμός 
και Υλοποίηση εμπειρικής έρευνας 20
Πρακτική Άσκηση που αποσκοπεί στην επαγ−
γελματική ανάπτυξη και ενδυνάμωση των με−
ταπτυχιακών φοιτητών 10
ΣΥΝΟΛΟ 30
Η ανακατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα φοί−
τησης θα γίνεται με αποφάσεις των οργάνων και θα πε−
ριλαμβάνεται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ' ανώτατο
όριο σε τριάντα (30) ανά έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του Π. Μ. Σ. θα απασχοληθούν μέλη
ΔΕ Π του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευ−
σης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης καθώς
και Καθηγητές ή Λέκτορες άλλων τμημάτων του ιδίου
Πανεπιστημίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής,
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ
148 Α΄).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Για την υλοποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών θα διατεθεί η υποδομή του Παιδαγωγικού Τμή−
ματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πα−
νεπιστημίου Θράκης περιλαμβανομένων των αιθουσών
διδασκαλίας, γραφείων και εργαστηρίων του Τμήματος
καθώς και ο υπάρχων εξοπλισμός. Η υποδομή αυτή θα
ενισχύεται σταδιακά για τις εξειδικευμένες ανάγκες
του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2023−2024 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.11α
του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας Proslipsis.gr
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄)
το 65% του συνολικού κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό
των πενήντα χιλιάδων ευρώ (58.500€) και αναλύεται σε
κατηγορίες δαπανών ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Σε ευρώ
Αμοιβές − Αποζημιώσεις διοικητικού,
διδακτικού και τεχνικού προσωπικού 36.500
Δαπάνες μετακινήσεων 5.000
Υποτροφίες 5.000
Αναλώσιμα 3.500
Εξοπλισμός 4.500
Λοιπές δαπάνες 4.000
ΣΥΝΟΛΟ 58.500
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από
δίδακτρα καθώς και άλλες πηγές, όπως ερευνητικά προ−
γράμματα, χορηγίες, δωρεές κ.τ.λ.

Άρθρο 12
Ειδικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση,
ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου−
δών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 1 Δεκεμβρίου 2015

Ο Πρύτανης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved