ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση Μεταπτυχιακού: Ετερότητα και Παιδαγωγική του Θεάτρου

Αθήνα 11.12.2015, 19:32

Την λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Ετερότητα και Παιδαγωγική του Θεάτρου» ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. αποφ. 98/2015 (2)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκ−
παίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δη−
μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Ετερό−
τητα και Παιδαγωγική του Θεάτρου».

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 8 του
Ν.4009/2011 «Για τη δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά−
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 159 Α΄), οι οποίες
αναφέρονται στις αρμοδιότητες του Πρύτανη.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148, τ. Α΄), "Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές", όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
αρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ. Α΄), του άρθρου
27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ. Α΄) και της παρ. 5 του
άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄). Proslipsis.gr
3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄), "Δομή, λειτουργία, διασφάλι−
ση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώ−
τατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων", όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. Γ΄ του Ν.4025/2011
(ΦΕΚ 228 τ. Α΄), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012
(ΦΕΚ 159 τ. Α΄) και του άρθρου 34 παρ.2 του Ν. 4115/2013
(ΦΕΚ 24 τ. Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ
223 τ. Α΄) "Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευ−
τικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας
Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις".
5. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ. Α΄) "Δι−
ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων − Παράρτημα Διπλώματος", όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του "Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" που
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ. Α΄).
7. Τις διατάξεις του Π.δ. 86/2013 (ΦΕΚ 124 τ. Α΄) "Συγ−
χώνευση Τμημάτων, ίδρυση − συγκρότηση − ανασυγκρό−
τηση Σχολών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης".
8. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κανονισμού Μετα−
πτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.
9. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτι−
κής Εκπαίδευσης Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
(συνεδρία 2/20−10−2015).
10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
(συνεδρία 13/19−11−2015).
11. Το με αριθμ. πρωτ. 2857/13−11−2013 έγγραφο της
ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί
η εξωτερική αξιολόγηση του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστη−
μίου Θράκης.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτι−
κού προϋπολογισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Β 2414/27−11−2015
βεβαίωση του Αν. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικο−
νομικής Διαχείρισης, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017 τη λει−
τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Ετε−
ρότητα και Παιδαγωγική του Θεάτρου», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις Proslipsis.gr
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) οργανώ−
νει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο:
«Ετερότητα και Παιδαγωγική του Θεάτρου», σύμφωνα
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις
του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο − Σκοπός
Αποστολή του Π.Τ.Δ.Ε. είναι να καλλιεργεί και να προ−
άγει την Παιδαγωγική Επιστήμη με την ακαδημαϊκή και
την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, να παρέχει
στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα
διασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση τους για την επι−
στημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, να
συμβάλλει στην εξύψωση του επιπέδου και στην κά−
λυψη των αυξανόμενων αναγκών της εκπαίδευσης σε
ό,τι αφορά ζητήματα και προβλήματα των Επιστημών
Αγωγής. Αυτό απαιτεί συνεχείς δραστηριότητες έρευ−
νας και ανάπτυξης στις κύριες γνωστικές περιοχές του
δασκάλου και παιδαγωγού: α) διδασκαλία σε σχολεία
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, β) έρευνα σε θέματα Επι−
στημών Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστη−
μών και γ) υλοποίηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών
προγραμμάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Το παρόν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο−
χεύει μέσω της ακαδημαϊκής διδασκαλίας, της έρευνας
και της πρακτικής εφαρμογής: α) στην εξειδίκευση και
επικαιροποίηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης/ανά−
πτυξης πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Τμημάτων Επιστημών
Αγωγής, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών υπό
το πρίσμα της Δια Βίου Μάθησης στους τομείς της
διδακτικής μεθοδολογίας, της διαπολιτισμικής παιδαγω−
γικής/εκπαίδευσης και της παιδαγωγικής του θεάτρου,
β) στην εκπαίδευση επιστημόνων, οι οποίοι θα έχουν την
ικανότητα και τη γνώση να δημιουργούν και να προω−
θούν παιδαγωγικές και κοινωνιολογικές προσεγγίσεις
της ετερότητας με στόχο την αρμονική συνύπαρξη και
ενσυναίσθηση στον σύγχρονο πολυπολιτισμικό κόσμο,
γ) στην εμβάθυνση των γνώσεων και των ερευνητικών
εμπειριών των μεταπτυχιακών φοιτητών στο θέατρο ως
παιδαγωγική και καλλιτεχνική διαδικασία και διδακτική
μέθοδο μέσα από βιωματικά εργαστήρια και καλλιτε−
χνικές − σκηνικές δράσεις,
δ) στην εμπλοκή των μεταπτυχιακών φοιτητών στη
θεωρία και πράξη της παιδαγωγικής και διδακτικής του
θεάτρου, στην εξοικείωση τους με θεατροπαιδαγωγι−
κές μεθόδους και τεχνικές κατάλληλα εφαρμοσμένες
σε βιωματικά εργαστήρια και καλλιτεχνικές−σκηνικές
δράσεις και στην ανάπτυξη των ερευνητικών τους εν−
διαφερόντων στα επιμέρους πεδία της ετερότητας, ε)
στην εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών στις όψεις
και πολλαπλές διαστάσεις του θεάτρου ως διαδικασία
παιδείας, τέχνης και πολιτισμού για κατανόηση και αντι−
μετώπιση της ετερότητας,
στ) στην εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών
για βιωματική απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων (ψυ−
χοπαιδαγωγικών, θεατροπαιδαγωγικών, θεατρολογικων,
εκφραστικών, επικοινωνιακών) σε ζητήματα θεατρικής
εμψύχωσης, διαμεσολάβησης και δυναμικής της ομάδας,
διαπολιτισμικής συνείδησης, προβλημάτων συμπεριφο−
ράς, βίας και παραβατικότητας,
ζ) στην εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε
ζητήματα ετερότητας που συναντώνται στην εξελικτική
πορεία της δραματουργίας από την αρχαιότητα μέχρι
σήμερα,
η) στη διασφάλιση των επιστημονικών προϋποθέσε−
ων για όσους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιθυμούν να
συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση διδα−
κτορικού διπλώματος.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ−
σης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Ετερότητα και Παιδαγωγική του
Θεάτρου (Diversity and Theatre Pedagogy / Drama Μ.Α.».
Proslipsis.gr
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμη−
μάτων Σχολών που υπηρετούν Παιδαγωγικές, Κοινωνι−
κές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες Πανεπιστημίων της
ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων
της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ
συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορί−
ζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι−
τούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 120.
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ο φοιτητής/−τρια θα
πρέπει να παρακολουθήσει 12 συνολικά μαθήματα στα
3 πρώτα εξάμηνα σπουδών (σύνολο 90 ECTS). Στο τε−
λευταίο εξάμηνο των σπουδών και με την προϋπόθεση
της συμπλήρωσης των 90 μονάδων ECTS θα πρέπει
να συγγράψει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία της
οποίας οι μονάδες ECTS ορίζονται σε 30. Το πρόγραμμα
των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS)
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
Μεθοδολογία Έρευνας Ι 8
Θεατρικές Μέθοδοι και Τεχνικές, Διδακτική
Αξιοποίησή τους 8
Θέατρο και Κοινωνία 7
Θέματα Ανθρωπογεωγραφίας και Διδακτικά
Μοντέλα 7
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS)
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
Μεθοδολογία Έρευνας II (με έμφαση στην
ποιοτική ανάλυση δεδομένων) 8
Θεατρική Εμψύχωση, Διαμεσολάβηση και
Δυναμική της Ομάδας 8
Θέματα Διδακτικής Μεθοδολογίας 7
Πολυπολιτισμικές και Διαπολιτισμικές
Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις 7
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS)
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
Η Ετερότητα στην Παγκόσμια Δραματουργία 8
Η Παιδαγωγική του Θεάτρου στην
Αντιμετώπιση Προβλημάτων Συμπεριφοράς,
Βίας και Παραβατικότητας 8
Συλλογικές Ταυτότητες στη Σύγχρονη
Πολυπολιτισμική Κοινωνία 7
Εκπαίδευση Μειονοτήτων 7
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS)
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ECTS
30
ΣΥΝΟΛΟ 120 ECTS
Η ανακατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα
φοίτησης θα γίνεται με αποφάσεις των οργάνων και
θα περιλαμβάνεται στον κανονισμό μεταπτυχιακών
σπουδών.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’
ανώτατο όριο σε σαράντα (40) κατ’ έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη
Καθηγητές και Λέκτορες του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης και άλλων τμημάτων του Δη−
μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ή άλλων τμημάτων
Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς
και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 5 του 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Για την υλοποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχια−
κών Σπουδών θα διατεθεί η υποδομή του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης, καθώς και πρόσθετοι χώροι
αιθουσών, γραφείων και εργαστηρίων της Σχολής Επι−
στημών Αγωγής, όπως αίθουσα τηλεδιασκέψεων, βι−
βλιοθήκη, αναγνωστήριο κ.ά. Στο Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης έχουν θεσμοθετηθεί πέντε (5)
εργαστήρια στα οποία αξιοποιείται ο σημαντικός εξο−
πλισμός που ήδη υπάρχει για εκπαιδευτικές και ερευ−
νητικές δραστηριότητες.

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2022−2023 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.
11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α΄), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (Φ.Ε.Κ. 148Α)
το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας το
Π.Μ.Σ. αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο
ποσό των πενήντα τεσσάρων χιλιάδων και εξακοσίων
ευρώ (54.600 €) και αναλύεται ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ
ΣΕ ΕΥΡΩ
Αμοιβές − Αποζημιώσεις διδακτικού, διοικη−
τικού και τεχνικού προσωπικού
39.000
Δαπάνες για αναλώσιμα 10.800
Προμήθεια λογισμικού και επιστημονικών
βιβλίων
1.000
Δαπάνες δημοσιότητας 1.000
Συντήρηση εξοπλισμού 1.200
Γενικές δαπάνες 600
Δαπάνες μετακινήσεων προσκεκλημένων
καθηγητών/ εισηγητών
1.000
ΣΥΝΟΛΟ 54.600
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από
τα δίδακτρα, καθώς και άλλες πηγές, όπως ερευνητικά
προγράμματα, χορηγίες, δωρεές κ.λπ.

Άρθρο 12
Ειδικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση,
ρυθμίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 1 Δεκεμβρίου 2015

Ο Πρύτανης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved