ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Ίδρυση Μεταπτυχιακού: Φιλοσοφία και Διοίκηση - Μάνατζμεντ

Αθήνα 24.3.2017, 21:09

Την ίδρυση και λειτουργία Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Φιλοσοφία και Διοίκηση - Μάνατζμεντ» («Philosophy and Management»), ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος Μελέτιος Αθανάσιος Δημόπουλος.

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. πράξης 306/2017 (1)
Ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας,
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Φιλο-
σοφία και Διοίκηση - Μάνατζμεντ» («Philosophy
and Management»).

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ.Α΄)
«Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές»,
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24
του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.Α΄), του άρθρου 27 του
ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156, τ.Α΄), των παρ. 5 και 6 του άρ-
θρου 37 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71, τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του εδ. α΄ της παρ. 11 του άρθρου 80
του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροπο-
ποιήθηκε με τις διατάξεις του στοιχείου γ΄ του άρθρου 47
του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228, τ.Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5
του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159, τ.Α΄), της παρ. 2 του άρθρου
34 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24, τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ
223, τ.Α΄).
4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄) «Δι-
ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρ. 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98)
του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄/19.5.2010).
6. Το π.δ. 85/31.5.2013 (ΦΕΚ 124/Α΄/3.6.2013), «Ίδρυση,
μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήμα-
τος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
7. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργα-
ζόμενων Τμημάτων.
8. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγω-
γικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών (Συνεδρίαση 14.7.2016).
9. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
(Συνεδρίαση 26.10.2016). Proslipsis.gr
10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών (8η Συνεδρία, 17.1.2017).
11. Το υπ’ αριθμ. 924/7.3.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής
και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών.
12. Tο υπ’ αριθμ. 1324/24.4.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερι-
κή αξιολόγηση του Τμήματος Οικονομικών του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση, από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17, του Δι-
ατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογί-
ας και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο
«Φιλοσοφία και Διοίκηση - Μάνατζμεντ» («Philosophy
and Management»), σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργή-
σουν, από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, Διατμηματικό
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο
«Φιλοσοφία και Διοίκηση - Μάνατζμεντ» («Philosophy
and Management»), σύμφωνα με τις διατάξεις της Πρά-
ξης αυτής και τις διατάξεις του ν. 3685/2008.
Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη αναλαμ-
βάνει το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολο-
γίας του Ε.Κ.Π.Α.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η προσφορά των αν-
θρωπιστικών επιστημών και ειδικότερα της Φιλοσοφίας
στον χώρο της Οικονομίας και της Διοίκησης - Μάνα-
τζμεντ, ο οποίος κατακλύζει τη σύγχρονη πραγματικό-
τητα στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο. Proslipsis.gr
Το Δ.Π.Μ.Σ. έχει σκοπό την εκπαίδευση, την προαγωγή
της γνώσης, την έρευνα σε ειδικές θεματικές ενότητες ή
επί μέρους κλάδους της Φιλοσοφίας και της Οικονομίας
και την ανάπτυξη δεξιοτήτων στους φοιτητές που προ-
κύπτουν από τη σχέση της Φιλοσοφίας, της Οικονομίας
και της Διοίκησης - Μάνατζμεντ. Από την επιτυχή παρα-
κολούθηση του προγράμματος προσδοκάται:
α) η κατάκτηση νέων και πρωτότυπων επιστημονικών
επιτευγμάτων,
β) η κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας για
εξειδικευμένους επιστήμονες, καταρτισμένους σε θεω-
ρία, έρευνα και πρακτική εφαρμογή στην προώθηση των
επιστημών της Φιλοσοφίας, της Οικονομίας και της Διοί-
κησης - Μάνατζμεντ, και δη της σχέσης τους στον δημόσιο
και τον ιδιωτικό τομέα, σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον,
γ) η διαμόρφωση της προσωπικότητας των νέων Μά-
νατζερ - Διοικητικών στελεχών,
δ) η εξέλιξη της προσωπικότητας των Μάνατζερ - Δι-
οικητικών στελεχών.
Ειδικότερα το Δ.Π.Μ.Σ. έχει ως στόχο:
α) τη μεταπτυχιακή ειδίκευση επιστημόνων στη συ-
νεισφορά της Φιλοσοφίας και της Οικονομίας στη Διοί-
κηση - Μάνατζμεντ,
β) τη βελτίωση της διδασκόμενης ύλης στη Διοίκη-
ση - Μάνατζμεντ μέσω της φιλοσοφικής ανάδειξης του
αξιακού και ανθρωπιστικού περιεχομένου της στο πο-
λυσύνθετο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, καθώς και
τη δημιουργία νέας ύλης με την εις βάθος μελέτη του
ατόμου και της φιλοσοφικής - ανθρωπιστικής προσέγ-
γισης κάθε εργαζομένου,
γ) τη διαχείριση κρίσεων, την εταιρική διακυβέρνηση
και την ηθική ευθύνη των επιχειρήσεων,
δ) την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο προα-
ναφερθέν αντικείμενο.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Δ.Π.Μ.Σ. «Φιλοσοφία και Διοίκηση - Μάνατζμεντ»
(«Philosophy and Management») απονέμει Μεταπτυχι-
ακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στη «Φιλοσοφία και Δι-
οίκηση - Μάνατζμεντ» («Philosophy and Management»).

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστη-
μίων της ημεδαπής ή ανεγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυ-
μάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις προβλέψεις του
ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι της ημε-
δαπής ή αντιστοίχων της αλλοδαπής.
Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφίων
συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1(α), άρθ. 4 του
ν. 3685/2008 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια, τα οποία
ορίζονται από τα αρμόδια όργανα, όπως προβλέπεται
στην παρ. 1(β), άρθ. 4 του ν. 3685/2008.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών
Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται σε
τέσσερα (4) εξάμηνα. Σε περίπτωση αποτυχίας στην
εξέταση μαθημάτων ή σεμιναρίων ο φοιτητής έχει τη
δυνατότητα επανεξέτασης το επόμενο ακαδημαϊκό έτος
και ολοκλήρωσης των μαθημάτων σε διάστημα τριών
(3) επιπλέον εξαμήνων. Δίνεται η δυνατότητα στον φοι-
τητή να ολοκληρώσει την εκπόνηση της Διπλωματικής
Εργασίας με παράταση του χρόνου σπουδών κατά δύο
(2) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
1. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης απαιτείται η συγκέντρωση 120 πιστωτικών
μονάδων (ECTS), η παρακολούθηση και επιτυχής εξέτα-
ση σε ορισμένο αριθμό μαθημάτων και σεμιναρίων. Τα
μαθήματα και σεμινάρια των Α΄ και Β΄ εξαμήνων στοχεύ-
ουν στην εμβάθυνση του φοιτητή στο αντικείμενο. Για να
συνεχίσει ο φοιτητής τις σπουδές του στα Γ΄ και Δ΄ εξά-
μηνα πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα
και σεμινάρια των Α΄ και Β΄ εξαμήνων. Η μεταπτυχιακή
εργασία εκπονείται κατά το Δ΄ εξάμηνο, ταυτόχρονα με
την παρακολούθηση των μαθημάτων του Δ΄ εξαμήνου,
ενώ η προετοιμασία της μπορεί να πραγματοποιηθεί
κατά το Γ΄ εξάμηνο.
2. Τα μαθήματα του Προγράμματος σπουδών παρέχο-
νται υπό τη μορφή πλήρους και υποχρεωτικής φοιτήσε-
ως, διά ζώσης ή/και εξ αποστάσεως.
3. Η παρακολούθηση όλων των εκπαιδευτικών δρα-
στηριοτήτων είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπό-
θεση για την αξιολόγηση του φοιτητή.
4. Μέρος του Προγράμματος Σπουδών ή και ολόκλη-
ρο το Πρόγραμμα μπορεί να παρέχεται εκτός από την
ελληνική και/ή σε ξένη γλώσσα (αγγλική ή/και γαλλι-
κή), έπειτα από απόφαση της Επιτροπής Μεταπτυχιακού
Προγράμματος και των Υπευθύνων Εκπαίδευσης του
Προγράμματος. Η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας
θα γίνεται στα ελληνικά ή στα αγγλικά. Proslipsis.gr
5. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:
Εισαγωγικά Μαθήματα - Υποχρεωτικά
Εισαγωγή στη Φιλοσοφία
Εισαγωγή στο Μάνατζμεντ και την Οικονομία
Μαθήματα Υποχρεωτικά - ECTS
Α΄ Εξάμηνο
Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία και Μάνατζμεντ 7,5
Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων 7,5
Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία και Μάνατζμεντ 7,5
Αρχές Μάνατζμεντ και Οργανωσιακή Συμπεριφορά 7,5
Σύνολο 30
Β΄ Εξάμηνο
Στρατηγικές Επιχειρήσεων 7,5
Διαχείριση Κρίσεων - Ηθική των Διαπραγματεύ-
σεων 7,5
Μάρκετινγκ 7,5
Επιχειρηματική Ηθική 7,5
Σύνολο 30
Γ΄ Εξάμηνο
Διοίκηση ανθρώπινων πόρων 7,5
Χρηματοοικομονική Διοίκηση 7,5
Διαμόρφωση Ηγετών του Μάνατζμεντ - Παγκό-
σμιες Προοπτικές και Σύγχρονες Επιχειρηματι-
κές Προκλήσεις 7,5
Φιλοσοφία και Επιχειρηματική Στρατηγική 7,5
Σύνολο 30
Δ΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Επιλογής (δύο εξ αυτών, ένα από
κάθε Τομέα)
ΤΟΜΕΑΣ 1:
Α) Μαθηματική Στατιστική και Πληροφορική 7,5
Β) Συστημική των Επιχειρήσεων και Διοίκηση
Ποιότητας 7,5
ΤΟΜΕΑΣ 2:
Α) Λογική, Γνωσιοθεωρία και Μάνατζμεντ 7,5
Β) Θρησκεία και Μάνατζμεντ 7,5
Γ) Φιλοσοφική Ψυχολογία και Μάνατζμεντ 7,5
Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 15
Σύνολο 30

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Το Δ.Π.Μ.Σ. έχει μία (1) κατεύθυνση στην οποία προ-
βλέπεται η δημιουργία τεσσάρων (4) τμημάτων: ελληνό-
γλωσσων, δίγλωσσων ή αμιγώς ξενόγλωσσων. Ο αριθμός
των εισακτέων κατ’ έτος στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο
όριο σε πενήντα (50) μεταπτυχιακούς φοιτητές ανά τμή-
μα, στοιχείο βάσει του οποίου το συνολικό ανώτατο όριο
των μεταπτυχιακών φοιτητών κατ’ έτος ανέρχεται σε δια-
κόσιους (200) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Είναι δυνατή η
εισαγωγή ως υπεράριθμων και άνευ εξετάσεων υποτρό-
φων Οργανισμών, Υπουργείων, Ιδρυμάτων κ.λπ. υπό την
προϋπόθεση του άρθρου 11 (καταβολή διδάκτρων). Ο
ακριβής αριθμός εισακτέων για κάθε ακαδημαϊκό έτος
καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Μεταπτυχιακού
Προγράμματος και των Υπευθύνων Εκπαίδευσης του
Προγράμματος.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του Δ.Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν
μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και
Ψυχολογίας και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ιδίου Πανεπι-
στημίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της
αλλοδαπής. Επίσης στο Δ.Π.Μ.Σ. μπορούν να απασχολη-
θούν και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α΄).
Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ. μπο-
ρεί να ανατίθεται σε διοικητικό και τεχνικό προσωπικό
που υπηρετεί στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και
Ψυχολογίας και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
του ΕΚΠΑ, καθώς επίσης και σε εξωτερικούς συνεργάτες
με συμβάσεις έργου.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών διαθέτουν την
απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για την υποστήριξη
της λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ.

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό
έτος 2023-2024 με την επιφύλαξη των διατάξεων της
παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Proslipsis.gr

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148
τ.Α΄), το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας αφορά τις
λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των 409. 500
ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Είδος δαπάνης Ποσό
1. Αμοιβές - Αποζημιώσεις διδακτικού, τεχνι-
κού και διοικητικού προσωπικού 207 100 €
2. Δαπάνες μετακινήσεων 32 000 €
3. Δαπάνες για αναλώσιμα και άλλες προ-
μήθειες 28 000 €
4. Δαπάνες υποτροφιών 38 400 €
5. Υλικοτεχνική υποδομή 20 000 €
6. Γενικές δαπάνες (Δαπάνες δημοσιότητας,
έκδοση περιοδικού, πρακτικών συνεδρίων
κ.ά.) 28 000 €
7. Διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων 40 000 €
8. Συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς εκ-
παιδευτικής πιστοποίησης και σχετικές με-
τακινήσεις 16 000 €
Σύνολο (ετήσιο επί των 4 τμημάτων) 409. 500 €
Ο ακριβής καταμερισμός του ανωτέρω συνολικού
ποσού στις επιμέρους κατηγορίες δαπανών δύναται να
μεταβληθεί με απόφαση της Επιτροπής Μεταπτυχιακού
Προγράμματος, βάσει των αναγκών του Δ.Π.Μ.Σ..
Το ανωτέρω κόστος θα καλύπτεται από δίδακτρα που
θα καταβάλλουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και
από άλλες πηγές, όπως χορηγίες, ερευνητικά προγράμ-
ματα, δωρεές προσώπων ή ιδρυμάτων και λοιπά.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2017

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved