ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση Μεταπτυχιακού: Ενεργειακά και Ηλεκτρονικά Συστήματα

Αθήνα 26.3.2017, 08:11

Την λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών TE του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τίτλο: «Ενεργειακά και Ηλεκτρονικά Συστήματα», ενέκρινε ο πρόεδρος του Ιδρύματος Αθανάσιος Μητρόπουλος.

Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα, που θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018 μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2024 - 2025, είναι χωρίς δίδακτρα και οι διδάσκοντες σε αυτό δεν αμείβονται.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 391 (5)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
TE του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥ-
ΣΤΗΜΑΤΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α' του ν. 4009/2011
(Α' 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις δια-
τάξεις του άρθρου 47 περ. γ του ν. 4025/2011 (Α' 228),
του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 4076/2012 (Α' 159) και του
άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 4115/2013 (Α' 24) και του άρ-
θρου 34 του ν. 4301/2014 (Α' 223),
β) του άρθρου 80 παρ. 12 περ. δ' του ν. 4009/2011
(Α' 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις δια-
τάξεις του άρθρου 98 του ν. 4310/2014 (Α'258),
γ) του άρθρου 38 του ν. 4009/2011 (Α' 195) «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και δι-
εθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»,
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 13
παρ. 2 περ. στ' του ν. 4076/2012 (Α' 159) και του άρθρου
73 παρ. 5 του ν. 4316/2014 (Α' 270),
δ) του ν. 3685/2008 (Α' 148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις
μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως των άρθρων 2, 4 και
6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (Α' 177), του άρθρου 27
του ν. 3794/2009 (Α' 156) και του άρθρου 37 παρ. 5 του
ν. 3848/2010 (Α' 71),
ε) του ν. 3374/2005 (Α' 189) «Διασφάλιση της ποιό-
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
στ) της υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.5/89656/Β3/2007 (Β' 1466)
υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του Συστήματος
Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων»,
ζ) του π.δ. 87/2013 (Α' 129): «Μετονομασία του ΤΕΙ
Καβάλας σε ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης-
Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων - Συγχώνευση
Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων
- Ίδρυση Σχολής -Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Ανατο-
λικής Μακεδονίας και Θράκης», όπως τροποποιήθηκε
με το π.δ. 127/2013 (Α' 190), με το οποίο το ΤΕΙ Καβάλας
μετονομάστηκε σε ΤΕΙ ΑΜΘ
2. Την αρ. 1025/25-05-2012 έκθεση Εξωτερικής Αξιο-
λόγησης του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Καβάλας
από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας
Ανώτατης Εκπαίδευσης. Proslipsis.gr
3. Την αριθμ. 6η/27-1-2017 (θ. 2ο) πράξη της Γενικής
Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ηλεκτρο-
λόγων Μηχανικών Τ.Ε.
4. Την αριθ. 2η/16-02-2017 (θ. 2ο) πράξη της Συνέλευ-
σης Ειδικής Σύνθεσης του ΤΕΙ ΑΜΘ.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού,
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 τη
λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΠΜΣ) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με
τίτλο «Ενεργειακά και Ηλεκτρονικά Συστήματα» (Mphil
in Energy and Electronic Systems) σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών TE της Σχολής
Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευ-
τικού Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2017-
2018 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με
τίτλο «Ενεργειακά και Ηλεκτρονικά Συστήματα» σύμφω-
να τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τΑ'), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει. Proslipsis.gr

Άρθρο 2
Αντικείμενο και Σκοπός του ΠΜΣ
Αντικείμενο του προγράμματος είναι τα Ενεργειακά
και Ηλεκτρονικά Συστήματα.
Σκοπός του προγράμματος είναι η εμβάθυνση, επέκτα-
ση και παραγωγή γνώσης στα αντικείμενα των Ενεργεια-
κών και Ηλεκτρονικών Συστημάτων με τη χρήση προηγ-
μένου ερευνητικού εξοπλισμού υπερύψηλης τεχνολογίας
καθώς και η εφαρμογή της παραχθείσας γνώσης στην
παραγωγική διαδικασία. Στόχοι του ΠΜΣ είναι: α) να συμ-
βάλει στο να κατακτήσουν οι φοιτητές του τις γνώσεις
που είναι απαραίτητες προκειμένου να ερευνήσουν και
να ερμηνεύσουν την πολυπλοκότητα των Ενεργειακών
και Ηλεκτρονικών Συστημάτων και β) να εφοδιαστούν
με τα αναγκαία επιστημονικά και μεθοδολογικά εργα-
λεία ώστε να είναι ικανοί να παράγουν εφαρμοσμένη
έρευνα που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη βιομηχανικών
προϊόντων επ' ωφελεία της οικονομίας και της κοινωνίας.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Ερευνητικού Χαρακτήρα (ΜΔΕ-ΕΧ), 120 Πιστωτικών
Μονάδων (ECTS), στα «Ενεργειακά και Ηλεκτρονικά Συ-
στήματα». Ο αντίστοιχος αγγλικός τίτλος είναι "MPhil in
Energy and Electronic Systems".

Άρθρο 4
Κατηγορίες υποψηφίων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ
(Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής καθώς και πτυχι-
ούχοι ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ-ΕΧ εί-
ναι δύο έτη, ήτοι τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών, εκ των
οποίων το πρώτο εξάμηνο διατίθεται στη διδασκαλία
μαθημάτων και τα υπόλοιπα τρία στην έρευνα και τη
συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων και Έρευνας
Το ΠΜΣ είναι πλήρους φοίτησης. Κατά τη διάρκεια των
σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται: α)
στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των μετα-
πτυχιακών μαθημάτων, β) σε συνεχή παρουσία στους
εργαστηριακούς χώρους έρευνας, και γ) στην εκπόνηση
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και τη δημόσια
υποστήριξη αυτής ενώπιον ειδικής επιτροπής. Ο συνο-
λικός αριθμός των μαθημάτων του προγράμματος που
πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές
είναι πέντε (5). Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστω-
τικές μονάδες που συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30)
πιστωτικές μονάδες για το πρώτο εξάμηνο σπουδών. Η
μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε ενενή-
ντα (90) πιστωτικές μονάδες. Για την απόκτηση ΜΔΕ-ΕΧ
απαιτούνται εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες. Το
πρόγραμμα διδάσκεται στην ελληνική γλώσσα η διπλω-
ματική εργασία μπορεί να είναι στην αγγλική. Το αναλυ-
τικό πρόγραμμα μαθημάτων και έρευνας έχει ως εξής:
A’ EΞΑΜΗΝΟ
α/α - ΜΑΘΗΜΑ - ECTS
1 Τεχνικές Μετρήσεων Υλικών 6
2 Οπτοηλεκτρονική - Τηλεμετρικές
Εφαρμογές 6
3 Έξυπνα Δίκτυα Ισχύος - Αισθητήρες 6
4 Ενεργειακά Συστήματα Ισχύος 6
5 Ερευνητική Μεθοδολογία 6
ΣΥΝΟΛΟ 30
Β-Γ-Δ ΕΞΑΜΗΝΑ
α/α - ΕΡΕΥΝΑ - ECTS
1 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 90
Η τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων
και τυχόν ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων θα γίνο-
νται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, της ΓΣΕΣ του
Τμήματος, και έγκρισής τους από την ΣΕΣ του ΤΕΙ ΑΜΘ.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατά ανώ-
τατο όριο σε δεκαπέντε (15) κατά έτος. Επιπλέον του αριθ-
μού των εισακτέων γίνονται δεκτοί και υπότροφοι σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3685/2008 (Α’ 148).

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στη διδασκαλία των μαθημάτων μπορούν να συμ-
μετέχουν εκτός από μέλη ΕΠ του οικείου τμήματος και
μέλη ΕΠ άλλων ΤΕΙ ή μέλη ΔΕΠ των πανεπιστημίων της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες
διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5
του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α 148). Την έρευνα καθοδηγεί
τριμελής επιτροπή που ορίζεται με απόφαση της ΓΣΕΣ
και αποτελείται από διδάσκοντες, κατά τα ως άνω, που
διαθέτουν τα προσόντα του ερευνητή.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του οικείου
Τμήματος καθώς και τα Εργαστήρια Ήφαιστος και GRIDCERN
καλύπτουν τις ανάγκες λειτουργίας του Προγράμ-
ματος (προχωρημένος εργαστηριακός εξοπλισμός, κα-
τάλληλη κτιριακή υποδομή, βιβλιοθήκη, κ.λπ.).

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος
2024-25 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α
του άρθ. 80 του ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195, τ.Α'), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει. Το 2025 θα αξιολογηθεί η δυνα-
τότητα συνέχισης της λειτουργίας του.

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ υπολογίζεται
€50.000 και κατανέμεται ως εξής:
α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ € %
1 Δαπάνες Δημοσίευσης
σε Επιστημονικά Περιοδικά 5.000 10
2 Συμμετοχή Φοιτητών σε Συνέδρια 5.000 10
3 Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη 5.000 10
4 Δαπάνες Μετακίνησης 5.000 10
5 Ανανέωση - Συντήρηση Εξοπλισμού 7.500 15
6 Αναλώσιμα 5.000 10
7 ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΜΘ 5.000 10
8 ΤΕΙ ΑΜΘ 12.500 25
ΣΥΝΟΛΟ 50.000 100
Το ΠΜΣ είναι χωρίς δίδακτρα και οι διδάσκοντες σε
αυτό δεν αμείβονται. Το κόστος λειτουργίας του θα καλυ-
φθεί από χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα, παροχές,
δωρεές και κληροδοτήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 8 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α 148), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και από το κόστος υπο-
βολής φακέλου (500 ευρώ) των επιλεχθέντων φοιτητών
και από μέρος των εσόδων των αυτοχρηματοδοτούμε-
νων ΠΜΣ του οικείου Τμήματος.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις Proslipsis.gr
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Καβάλα, 23 Φεβρουαρίου 2017

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved