ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο Μεταπτυχιακό: Βιοπληροφορική

Αθήνα 12.4.2017, 21:18

Την εισαγωγή πτυχιούχων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοπληροφορική» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, χωρίς δίδακτρα, προκηρύσσει το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέχρι τις 8 Μαΐου 2017.

* Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΘ 2208, Ηράκλειο 700 13, Κρήτη 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Θέμα: Προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Βιοπληροφορική» του Τμήματος Ιατρικής για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
ΦΕΚ 598/7.3.2016τ.ΒΆ
Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη "ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ", το
οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη
Βιοπληροφορική. Proslipsis.gr
Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής
εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο στη Βιοπληροφορικής.Συγκεκριμένα το
Πρόγραμμα θα προετοιμάζει τους φοιτητές και θα τους παρέχει εμπειρία και
τεχνογνωσία είτε να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία στον ιδιωτικό τομέα, σε
εργαστήρια που χρειάζονται επιστήμονες με γνώσεις Βιοπληροφορικής για ανάλυση
μεγάλου όγκου Βιοϊατρικών δεδομένων, είτε να ασχοληθούν με την έρευνα και τη
διδασκαλία στο χώρο της Βιοπληροφορικής στον ακαδημαϊκό/ερευνητικό τομέα.
Η διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση του τίτλου ΜΔΕ είναι 4 ακαδημαϊκά
εξάμηνα. Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η παρακολούθηση
υποχρεωτική.
Η επίσημη γλώσσα του Προγράμματος είναι η Αγγλική.
Δεκτοί γίνονται: πτυχιούχοι Τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, ενδεικτικά προερχόμενοι από τα Τμήματα:
(α) Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και άλλων Τμημάτων
Επιστημών Υγείας, (β) Βιολογίας, Φυσικής, Μαθηματικών, Χημείας και άλλων
Τμημάτων συναφών αντικειμένων, (γ) Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής ή
Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών ή και άλλων Τμημάτων συναφών αντικειμένων,
καθώς και Τμημάτων Τ.Ε.Ι συναφούς με το Πρόγραμμα αντικειμένου.
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές που αναμένεται να έχουν
ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν την έναρξη των μαθημάτων.
Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται, κατ' ανώτατο όριο, σε είκοσι (20) φοιτητές ανά
ακαδημαϊκό έτος.
Δίδακτρα και Υποτροφίες
Το Πρόγραμμα δεν έχει δίδακτρα.
Οι φοιτητές μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφίες του Τμήματος Ιατρικής και άλλων
Φορέων.
Η επιλογή γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
• Βαθμός πτυχίου
• Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το αντικείμενο
του Προγράμματος
• Η επίδοση στη διπλωματική εργασία εάν αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό
επίπεδο σπουδών
• Η τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου
• Αξιολόγηση συστατικών επιστολών
• Η τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης Αγγλικής Γλώσσας
• Αξιολόγηση κατά την προσωπική συνέντευξη
• Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υποψηφίου
• Το βιογραφικό του υποψηφίου Proslipsis.gr
Η προφορική συνέντευξη αποβλέπει στη διαπίστωση του κατά πόσο τα προσόντα
που αναφέρονται στα υποβληθέντα δικαιολογητικά και στις συστατικές επιστολές
ανταποκρίνονται στη γενική κατάρτιση και τις ικανότητες του υποψηφίου.
Εάν κριθεί απαραίτητο, λόγω μεγάλου αριθμού αιτήσεων, ενδέχεται να προηγηθεί
προεπιλογή των υποψηφίων.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση συμμετοχής. Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθευτούν την αίτηση από
την ιστοσελίδα του Προγράμματος.:
http://www.med.uoc.gr/sites/all/arxeia/metaptyxiaka/metaptyxiaka-pms/pmsviopliroforiki-aitisi.doc
2. Για πτυχιούχους:
2.1. Αντίγραφο Πτυχίου (και πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας από το
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ή φωτοαντίγραφο της αίτησης που έχει κατατεθεί στο
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία ή/και αντιστοιχία του πτυχίου τους, για τους
πτυχιούχους Πανεπιστημίων του εξωτερικού) και
2.2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων.
3. Για τελειόφοιτους:
3.1. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων.
4. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές,
την ερευνητική ή την επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές
εργασίες και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου
5. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος(1 σελίδα) του υποψηφίου για το
Πρόγραμμα (στην Αγγλική γλώσσα)
6. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές
7. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2)
 Παρατηρήσεις
Αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών μέχρι και την Τρίτη8Μαΐου 2017:
MONO με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση postgradsecr@med.uoc.gr
Η Αίτηση και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν θα πρέπει να αποτελούν ΕΝΑ
αρχείο μορφής Portable Document Format (PDF), το οποίο θα φέρει το όνομα
του/της υποψηφίου/ίας.
Η διάταξη των εγγράφων στο αρχείο αυτό, θα πρέπει να είναι ίδια με τη σειρά των
δικαιολογητικών που αναφέρονται παραπάνω.
Οι συστατικές επιστολές πρέπει να σταλούν από τον ίδιο τον συντάκτη, με e-mail στη
διεύθυνση postgradsecr@med.uoc.gr με την ένδειξη «Συστατική για υποψήφιο του
ΠΜΣ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» μέχρι και τις 16/5/2017
Χρονοδιάγραμμα
- Τρίτη 8 Μαΐου 2017: Λήξη υποβολής αιτήσεων
- Τρίτη 23 Μαΐου 2017: Συνέντευξη
Για την ακριβή ώρα των συνεντεύξεων και το χώρο διεξαγωγής τους θα ενημερωθούν
οι υποψήφιοι από τη Γραμματεία ΠΜΣ μέσω e-mail.
- Σεπτέμβριος 2017: Εγγραφές
Προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών εγγραφής:
– Έντυπο εγγραφής
– Αντίγραφο πτυχίου και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (αφορά
μόνον όσους δεν είχαν προσκομίσει τα σχετικά πιστοποιητικά κατά τη
διάρκεια των αιτήσεων) ή Βεβαίωση ολοκλήρωσης προπτυχιακών
σπουδών, για όσους δεν έχουν λάβει το πτυχίο τους και την ισοτιμία από
τον ΔΟΑΤΑΠ για τους πτυχιούχους Πανεπιστημίων του εξωτερικού
– Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (ΑΔΤ) ή αντίστοιχου,
για τους αλλοδαπούς Proslipsis.gr
Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί εμπρόθεσμα κάποιο από τα παραπάνω
δικαιολογητικά, ΔΕΝ θα είναι εφικτή η εγγραφή.
- Οκτώβριος 2017: Έναρξη μαθημάτων
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στη Γραμματεία ΠΜΣ (τηλ. 281039 4526/4615/ 4868/, postgradsecr@med.uoc.gr)

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ «Βιοπληροφορική»
Καθηγητής Ν. Ταβερναράκης

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας,
Καθηγητής Γ. ΚοντάκηςPostgraduate Programme in “Bioinformatics”
Academic Year 2017-2018
The Programme
The Faculty of Medicine of the University of Crete organizes the Postgraduate MSc
Programme in "Bioinformatics". The programme leads to the award of a Master's of
Science degree (M.Sc.) in "Bioinformatics" after the successful completion of four (4)
academic semesters. The MSc in Bioinformatics aims at a highly competitive,
interdisciplinary and international audience. Lectures and practical classes will be
taught in English by professors of the University of Crete Faculties of Medicine,
Biology, Computer Science and Mathematics as well as by experienced researchers
from FORTH (Crete) and HCMR Research Centres.The programme is full-time and
attendance is mandatory.
The Programme's organizing committee invites applications from graduates of various
disciplines including: a) Biomedical Sciences (Biology, Biochemistry, Medicine,
Dentistry, Pharmacology etc), b) Natural Sciences (Chemistry, Physics, Material
Science),c) Mathematics and Computer Science, d) Engineers.
Required Documentation
1. A completed Application Form, which is available here
http://www.med.uoc.gr/sites/all/arxeia/metaptyxiaka/metaptyxiaka-pms/pmsviopliroforiki-aitisi.doc
2. Photocopy of the University Degree. If the degree has not been awarded at the
time of application, a document issued by the School/Department Secretariat
certifying that all the obligations for graduation have been fulfilled must be
provided
Applicants with a University Degree from non-Greek Universities will be asked to
provide a “degree equivalence” certificate by the Hellenic National Academic
Recognition Information Centre (http://www.doatap.gr/en/index.php)
3. A certified Transcript of Records over the course of the undergraduate studies
4. A detailed CV, which will include information on the education, research or
professional activity, potential scientific work and interests of the candidate
5. A one-page free-formatted expression of interest, where the candidate will briefly
present himself and state the reasons for applying
6. Two letters of recommendation
7. Documentation that proves sufficient knowledge (level B2) of the English
language. Proslipsis.gr
Application Process
• Candidates should include all the required documentation in one file in pdf
format and proceed to its submission until Tuesday May 8, 2017 via email to
the following address postgradsecr@med.uoc.gr.
• Two letters of recommendation which must be sent from the evaluators
themselves directly to the following email address: postgradsecr@med.uoc.gr
until 16/05/2017.
Selection Process
Candidates will be considered by a selection committee
The selection will be based on the following criteria:
1) The overall grade of the University Degree,
2) The grades in undergraduate courses relevant to the Programme's scope,
3) The relevance of undergraduate thesis project(s) (if applicable),
4) Relevant research activity of the candidate,
5) The assessment of the letters of recommendation,
6) Documentation of sufficient knowledge of English,
7) Prizes and scholarships awarded to the applicant by the time of application,
8) Interview performance
The interviews will take place in the Faculty of Medicine, University of Crete on May
23rd, 2017. The exact hour and place will be announced at a later date.
Related Information
For any additional information please visit the website
http://www.bioinformatics-grad.gr, or contact the Postgraduate Studies Secretariat (postgradsecr@med.uoc.gr).
 Proslipsis.gr
The Director of the Program
Professor Nektarios Tavernarakis

The Dean of the School of Health Sciences
Professor George Kontakis


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved