ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο Μεταπτυχιακό: Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους

Αθήνα 12.4.2017, 21:26

Την εισαγωγή πτυχιούχων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, χωρίς δίδακτρα, προκηρύσσει το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέχρι τις 15 Μαΐου 2017.

* Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Τ.Θ 2208, Ηράκλειο 700 13, Κρήτη 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ

Θέμα: Προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών «ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ
ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ» του Τμήματος Ιατρικής για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
ΦΕΚ 598/7.3.2016τ.ΒΆ

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) "Εμβολιασμοί και Πρόληψη
Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους", το οποίο οδηγεί στην απόκτηση
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). P
roslipsis.gr
Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής
εκπαίδευσης στη θεωρία και πράξη των Εμβολιασμών και της Πρόληψης των
Λοιμώξεων, περιλαμβάνοντας πεδία βασικής θεωρητικής εκπαίδευσης αλλά και
ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων καθώς και στρατηγικές πρόληψης, διαχείρισης
κρίσεων, επικοινωνίας με την οικογένεια και αλληλεπίδρασης με την κοινότητα και
τις δομές υγείας. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην προετοιμασία καταρτισμένων
στελεχών για σταδιοδρομία στην περίθαλψη και την υγεία, στον ακαδημαϊκό χώρο,
σε δημόσιες υπηρεσίες και στον παραγωγικό τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς.
Η διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση του τίτλου ΜΔΕ είναι 3 ακαδημαϊκά
εξάμηνα (2 εξάμηνα για μαθήματα και ασκήσεις και 1 εξάμηνο για εκπόνηση
μεταπτυχιακής εργασίας). 
Proslipsis.gr
Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η παρακολούθηση υποχρεωτική. Η
διάρθρωση των μαθημάτων θα είναι τέτοια, ώστε να καθίσταται εφικτή η
παρακολούθηση του προγράμματος και από εργαζόμενους.

Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι ΑΕΙ: (α) Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου
της αλλοδαπής προερχόμενοι από Τμήματα Ιατρικής, Νοσηλευτικής και άλλων
τμημάτων ή σχολών με συναφή αντικείμενα, (β) Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου
τίτλου της αλλοδαπής προερχόμενοι από Τμήματα Νοσηλευτικής, Επισκεπτών
Υγείας, Μαιευτικής και άλλων Τμημάτων με συναφή αντικείμενα. Αίτηση μπορούν
να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές που αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις
σπουδές τους πριν την έναρξη των μαθημάτων.

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται, κατ' ανώτατο όριο, σε είκοσι (20) φοιτητές ανά
ακαδημαϊκό έτος.

Δίδακτρα και Υποτροφίες
Το Πρόγραμμα δεν έχει δίδακτρα. Προβλέπεται η
χορήγηση περιορισμένου αριθμού υποτροφιών, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, εφόσον 
υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση. Επίσης, οι φοιτητές μπορούν να διεκδικήσουν
υποτροφίες του Τμήματος Ιατρικής και άλλων Φορέων.

Επιλογή
Η επιλογή γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
- Βαθμός πτυχίου
- Ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα
- Ενδιαφέρον του υποψηφίου για την πρόληψη σεπαιδιά και εφήβους
- Επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας (θα διεξαχθεί γραπτή εξέταση γλωσσικής
επάρκειας, για ΟΛΟΥΣ τους υποψήφιους, διάρκειας 1 ώρας.)
- Αξιολόγηση κατά την προσωπική συνέντευξη

Υποβολή δικαιολογητικών
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν:
1. Αίτηση συμμετοχής. Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθευτούν την αίτηση από
την ιστοσελίδα του Προγράμματος
http://www.med.uoc.gr/?q=metaptyxiaka/programmata/emvoliasmoiloimokseis-paidion
2. Αντίγραφο Πτυχίου
2.1. Για πτυχιούχουςΠανεπιστημίων του εξωτερικού:
Αντίγραφο Πτυχίου και πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας από το
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), ή φωτοαντίγραφο της αίτησης που έχει
κατατεθεί στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία ή/και αντιστοιχία του πτυχίου
2.2. Για τελειόφοιτους:
Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων.
3. Βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική-
επαγγελματική δραστηριότητα. Proslipsis.gr
4. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υποψηφίου για το Πρόγραμμα.
Αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών μέχρι και την Δευτέρα 15 Μαΐου
2017 MONO με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση postgradsecr@med.uoc.gr
Η Αίτηση και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν θα πρέπει να αποτελούν ΕΝΑ
αρχείο μορφής Portable Document Format (PDF), το οποίο θα φέρει το όνομα
του/της υποψήφιου/ιας. Proslipsis.gr
Η διάταξη των εγγράφων στο αρχείο αυτό, θα πρέπει να είναι ίδια με τη σειρά των
δικαιολογητικών που αναφέρονται παραπάνω. Ελλιπείς αιτήσεις δεν θα αξιολογηθούν. 

Χρονοδιάγραμμα
- Δευτέρα 15 Μαΐου 2017: Λήξη υποβολής αιτήσεων
- Τετάρτη 24 Μαΐου 2017: Γραπτή Εξέταση γλωσσικής επάρκειας (διάρκειας 1 ώρας)
Ασκήσεις κατανόησης γραπτού λόγου, γραμματικής, λεξιλογίου και εν γένει
χρήσης της Αγγλικής γλώσσας (10:00πμ, Αμφιθέατρο 7Α, Πτέρυγα Μεταπτυχιακών
Σπουδών, Τμήμα Ιατρικής)
- Τρίτη 6 και Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017: Συνέντευξη.
Για την ώρα και το χώρο των συνεντεύξεων οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από τη
Γραμματεία ΠΜΣ μέσω e-mail. 
- Σεπτέμβριος 2017: Εγγραφές με προσκόμιση των εξής δικαιολογητικών:
– Έντυπο εγγραφής
– Αντίγραφο πτυχίου και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (αφορά μόνον
όσους δεν είχαν προσκομίσει τα σχετικά πιστοποιητικά κατά τη διάρκεια των
αιτήσεων) ή Βεβαίωση ολοκλήρωσης προπτυχιακών σπουδών, για όσους δεν
έχουν λάβει το πτυχίο τους
– Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή αντίστοιχου για ξένους
υπηκόους
Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί εμπρόθεσμα κάποιο από τα παραπάνω
δικαιολογητικά, ΔΕΝ θα είναι εφικτή η εγγραφή.
- Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017: Έναρξη μαθημάτων

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στη Γραμματεία ΠΜΣ (τηλ. 281039 4615/ 4868, postgradsecr@med.uoc.gr)

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ "Εμβολιασμοί και Πρόληψη
Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους"
Καθηγητής Μ. Γαλανάκης

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας
Καθηγητής Γ. Κοντάκης


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved