ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Ίδρυση Μεταπτυχιακού: Άθληση και Υγεία

Αθήνα 21.4.2017, 19:56

Την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Άθληση και Υγεία», ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

* Ακολουθεί η απόφαση.ΑΠΟΦΑΣH
Aριθμ. πράξης 343/23-03-2017 (2)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο
«Άθληση & Υγεία».

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148/Α΄/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις με-
ταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/
Α΄/25.8.2008), του άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/
Α΄/4.9.2009) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του ν. 3848/
2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄/2.8.2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του ν.
4009/ 2011(ΦΕΚ 195 τ.Α΄), «Δομή, λειτουργία, διασφά-
λιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώ-
τατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47 ν. 4025/2011
(ΦΕΚ 228 τ.Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 4076/2012
(ΦΕΚ 159 τ.Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4115/
2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4301/2014 (ΦΕΚ
223 Α΄/ 7-10-2014).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το αρθρ. 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98).
6. Το π.δ 85/31.5.2013 (ΦΕΚ 124/Α΄/3.6.2013), «Ίδρυ-
ση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση
Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών».
7. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση
25-1-2017). Proslipsis.gr
8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (11η
συνεδρία 23-2-2017).
9. Το υπ' αριθμ. 1892/29.8.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου με τίτλο «Άθληση & Υγεία».

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί από το
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Σπουδών στην «Άθληση & Υγεία».
Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προ-
γράμματος αναλαμβάνει η Ιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α.
Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός
1. Σκοπός του ΠΜΣ είναι η διεπιστημονική μεταπτυχι-
ακή εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης και της έρευ-
νας στο πεδίο της «Άθληση & Υγείας». Περιλαμβάνει τον
σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός Μονοτμηματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο να
εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες στο
ευρύ και αναπτυσσόμενο πεδίο των «Επιστημών που
βελτιώνουν, διατηρούν και αποκαθιστούν την υγεία του
ανθρώπου».
Το Πρόγραμμα στοχεύει:
- Στην κατανόηση των ασκησιογενών βιολογικών
προσαρμογών και τη σημασία τους για την υγεία των
ασκούμενων.
- Στην πρακτική εξάσκηση της αξιολόγησης και παρα-
κολούθησης με σκοπό τη βελτίωση της υγείας και της
αθλητικής απόδοσης.
- Στην πρόληψη και αντιμετώπιση αθλητικών κακώσε-
ων, ασθενειών και λοιπών περιοριστικών παραγόντων
που σχετίζονται με τη δια βίου σωματική άσκηση και
διατήρησης της υγείας. Proslipsis.gr
- Στον σχεδιασμό συμβουλευτικών παρεμβάσεων σε
μαζικό και ερασιτεχνικό επίπεδο με σκοπό την προαγω-
γή της υγείας και της ποιότητας ζωής.
- Στη διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας και στη δημο-
σίευση επιστημονικών εργασιών προάγοντας τη σχέση
υγείας και άσκησης.
2. Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι απόφοιτοι θα
έχουν αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες
στα θέματα:
- της προαγωγής της υγείας και ευρωστίας,
- της επίδρασης της άσκησης σε δείκτες υγείας για όλες
τις ηλικιακές ομάδες,
- της συστηματικής ιατρικής παρακολούθησης των
ατόμων που συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες,
- της πρόληψης και αντιμετώπισης ασθενειών και κα-
κώσεων σε αθλητές υψηλού επιπέδου,
- της αποκατάστασης μετά την προπονητική ή αγωνι-
στική δραστηριότητα,
- της ασφαλούς ιατρικής κάλυψης αθλητικών δραστη-
ριοτήτων,
- της ενημέρωσης για την καταπολέμηση του ντόπινγκ
και της χρήσης λοιπών εργογόνων βοηθημάτων,
- της καθιέρωση Κάρτας Υγείας Αθλητή για την προά-
σπιση της υγείας των ασκούμενων.
3) Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν να:
Α) προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές διδα-
κτορικού επιπέδου,
Β) απασχοληθούν σε Διεθνείς και Εθνικούς Οργανι-
σμούς και Υπηρεσίες που σχετίζονται με θέματα Άθλη-
σης και Υγείας,
Γ) διδάσκουν σε σχολές Άθλησης και Δημόσιας Διοίκη-
σης, Δημόσιας Υγείας, σε Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύμα-
τα, καθώς και στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,
Δ) απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν τις σχετικές
γνώσεις.
Ε) Επιπλέον, σκοπός του προγράμματος είναι η επι-
μόρφωση στελεχών που υπηρετούν ήδη σε σχετικούς
οργανισμούς και υπηρεσίες με στόχο την αναβάθμιση
του επιπέδου των ήδη παρεχόμενων υπηρεσιών τους.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Δι-
πλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στο αντικείμενο «Άθληση
& Υγεία» (MSc in Exercise & Health).
 Proslipsis.gr
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απα-
ραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση
των μαθημάτων, Πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της
ημεδαπής και Πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με την παρ. 1 άρ-
θρο 4 του ν.3685/2008) συναφών με το αντικείμενο του
μεταπτυχιακού ειδικοτήτων όπως:
Α) Ιατροί
Β) Βιολόγοι, Χημικοί, Βιοχημικοί, Κλινικοί Διαιτολόγοι,
Διατροφολόγοι
Γ) Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, Εκπαιδευτικοί
Δ) Φυσικοθεραπευτές
Ε) Ψυχολόγοι
ΣΤ) Μαθηματικοί, Φυσικοί, Εμβιομηχανικοί
Κατ' εξαίρεση και σε μικρό αριθμό πτυχιούχοι άλλων
τμημάτων ΑΕΙ, όπως Σχολών Φιλοσοφίας, Νομικής, Δι-
οίκησης, Οικονομικών, Ανθρωπολογίας κ.λπ. Η επιλογή
των φοιτητών γίνεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία
και τα κριτήρια του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας
ΠΜΣ της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική διάρ-
κεια ορίζεται για το Μ.Δ.Ε. σε 2 έτη, δηλαδή σε τέσσερα
(4) διδακτικά εξάμηνα. Η μέγιστη χρονική διάρκεια μέσα
στην οποία οφείλει να ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπου-
δές του κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής θα καθορίζεται
από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα σπουδών
1° ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ: ECTS
1. Κλινική Ανατομία και Κινησιολογία της Άθλησης 6
2. Μεθοδολογία της ’Ερευνας 6
3. Φυσιολογία & Βιοχημεία της Άσκησης 6
4. Άσκηση - Υγεία & Ποιότητα Ζωής 6
5. Εφαρμοσμένη Βιοστατιστική 6 Proslipsis.gr
ΣΥΝΟΛΟ 30
2° ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ECTS
1. Αθλητικές Κακώσεις - Άνω και Κάτω Άκρα 6
2. Αθλητικές Κακώσεις - Κεφάλι, Λαιμός,
Σπονδυλική Στήλη 6
3. Αθλητικές Κακώσεις και Μέθοδοι Πρόληψης 6
4. Εμβιομηχανική της Άθλησης 6
5. Εφαρμοσμένη Φυσικοθεραπεία και
Αποκατάσταση Αθλητικών Κακώσεων 6
ΣΥΝΟΛΟ 30
3° ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ECTS
1. Σχεδιασμός, Εποπτεία και Κατάθεση
Μεταπτυχιακής Πρότασης 5
2. Ειδικότητα - Πρακτική ΜΕΡΟΣ Ι 5
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Επιλογή τεσσάρων από τα παρακάτω μαθήματα:
1. Ιατρική Οργάνωση και Διαχείριση
Ομάδων-Συλλόγων-Ομοσπονδιών 5
2. Αξιολόγηση και Παρακολούθηση Παραμέτρων
Φυσικής Κατάστασης 5
3. Χειρουργική αντιμετώπιση των αθλητικών κακώ-
σεων 5 Proslipsis.gr
4. Ιατρική αξιολόγηση Παρακολούθηση αθλητών
Υψηλών επιδόσεων 5
5. Ειδικά θέματα Αθλητικής Ψυχολογίας 5
6. Ειδικά θέματα Αθλητικής Διατροφής 5
7. Εφαρμοσμένη Εργοφυσιολογία 5
8. Εφαρμοσμένη Εμβιομηχανική 5
9. Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών 5
10. Σεμινάριο Γενετικής και Φυσικής Δραστηριότη-
τας 5
11. Ειδικά θέματα προσαρμοσμένης
κινητικής δραστηριότητας (ειδική αγωγή) 5
12. Ειδικά θέματα υγρού στίβου 5
13. Ειδικά θέματα κλασικού αθλητισμού 5
14. Ειδικά θέματα αθλημάτων επαφής 5
15. Ειδικά θέματα αθλοπαιδιών 5
16. Αρχές Μεγιστοποίησης Αθλητικής Απόδοσης 5
ΣΥΝΟΛΟ 30
4° ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ECTS
1. Ειδικότητα - Πρακτική ΜΕΡΟΣ II 5
2. Υποχρεωτική Εκπόνηση μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας (4° εξάμηνο) 25
ΣΥΝΟΛΟ 30
Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση,
τα εργαστήρια και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και
ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του μετα-
πτυχιακού τίτλου του άρθρου 3, καθορίζονται ως εξής:
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) κάθε υποψήφιος υποχρεούται να
παρακολουθήσει για το:
1ο εξάμηνο:
- Πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα (30 ECTS)
2ο εξάμηνο:
- Πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα (30 ECTS)
3ο εξάμηνο:
- Δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα τέσσερα (4) επιλογής
(30 ECTS)
4ο εξάμηνο: Ένα (1) Υποχρεωτικό μάθημα και υποχρε-
ωτική εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
(30 ECTS) Proslipsis.gr
Για τη λήψη του ΜΔΕ απαιτούνται συνολικά 120 Ευρω-
παϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS), οι οποίες παρέχονται
σε 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα, που η διδακτική διάρκεια του
καθενός είναι τουλάχιστον 13 πλήρεις εβδομάδες.
Διπλωματική Εργασία: Οι φοιτητές ετοιμάζουν και πα-
ρουσιάζουν στο τέλος του 4ου εξαμήνου μία εργασία
στο αντικείμενο του ΠΜΣ σε θέμα του ιδιαίτερου ενδια-
φέροντος τους. Αντιπροσωπεύει 25 Διδακτικές Μονάδες
Το πρόγραμμα μαθημάτων δύναται να εκτελείται και
με τη χρήση καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τριάντα (30) άτομα
κατ’ έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ προβλέπεται να απασχοληθούν:
α) Καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ,
β) Καθηγητές άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής και διδάσκοντες
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες
κατηγορίες διδασκόντων και διακεκριμένοι ειδικοί επι-
στήμονες που διαθέτουν τα από το νόμο προβλεπόμενα
προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του
ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α'), καιτις διατάξεις του άρθρου
16 του ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ θα διατεθούν οι
χώροι διδασκαλίας και οι βιβλιοθήκες των Μονάδων της
Α' Ορθοπαιδικής Κλινικής ΕΚΠΑ, καθώς και του Ορθοπαι-
δικού Κέντρου Έρευνας και Εκπαίδευσης «Παναγιώτης
Ν. Σουκάκος» της Α΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής ΕΚΠΑ, στο
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», Ρίμι-
νι 1, Χαϊδάρι. Οι εξειδικευμένες ανάγκες του Π.Μ.Σ. θα
καλυφθούν με προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού, δι-
αμόρφωση κατάλληλων χώρων, και εμπλουτισμό των
βιβλιοθηκών. Στις περιπτώσεις που η κτιριακή υποδομή
δεν είναι επαρκής, επιτρέπεται η ενοικίαση των απαραί-
τητων χώρων.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. «Υγεία & Άσκηση» θα λειτουργήσει μέχρι
και το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 με την επιφύλαξη των
διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄),
το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ αφο-
ρά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των
39.000 ευρώ και αναλύεται ως εξής (λαμβάνεται υπόψη
η συμμετοχή 30 φοιτητών):
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ (EURO)
Αμοιβές 19500
Αναλώσιμα υλικά 1950
Δαπάνες προβολής 780
Έξοδα προβολής - Συνέδρια 5850
Έξοδα μετακινήσεων 3900
Δαπάνες εξοπλισμού 3900
Άλλες Δαπάνες 3120
ΣΥΝΟΛΟ 39000
Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ «Άσκηση & Υγεία» θα
καλύπτεται από α) δίδακτρα των φοιτητών, β) ερευνητικά
προγράμματα, γ) κοινοτική ή κρατική επιχορήγηση ή
κοινοτικά προγράμματα, δ) δωρεές και χορηγίες.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα από-
φαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας
προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών της Ιατρικής
Σχολής και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύ-
ουσα νομοθεσία. Proslipsis.gr

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved