ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο Μεταπτυχιακό: Λοιμώδη νοσήματα - Διεθνής Ιατρική: από το εργαστήριο στην κλινική πράξη

Αθήνα 25.4.2017, 22:42

Θέσεις στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Λοιμώδη νοσήματα - Διεθνής Ιατρική: από το εργαστήριο στην κλινική πράξη», προκηρύσσουν για το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018 το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής και το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού μέχρι τις 7 Ιουλίου 2017.

* Ακολουθεί η σχετική πρόσκληση.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
ΚΤΙΡΙΟ 10 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
ΔΡΑΓΑΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 68100
HELLENIC REPUBLIC
DEMOCRITUS UNIVERSITY
OF THRACE
DEPARTMENT
OF MOLECULAR BIOLOGY & GENETICS
BLD 10 UNIVERSITY CAMPUS
DRAGANA ALEXANDROUPOLIS 68100
ΠΡΟΣ: Την Πρυτανεία του Δ.Π.Θ.
Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων-Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:
«ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ – ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ:
ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ»
(“Infectious Diseases – International Medicine: from bench to bedside”)

Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018
Τα Τμήματα Ιατρικής και Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης συνδιοργανώνουν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ)
με τίτλο: «ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ – ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ: ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ»
(“Infectious Diseases – International Medicine: from bench to bedside”)
και καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για το ακαδημαϊκό έτος
2017-2018.

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης
στις Επιστήμες Υγείας και συγκεκριμένα η μεταπτυχιακή εξειδίκευση στο πεδίο των
Λοιμωδών Νοσημάτων και της Διεθνούς Ιατρικής. Το Πρόγραμμα Σπουδών του ΔΠΜΣ έχει
διεπιστημονικό χαρακτήρα και έχει διαμορφωθεί με βάση τις σύγχρονες επιστημονικές και
τεχνολογικές εξελίξεις στους αναδυόμενους τομείς των Λοιμωδών Νοσημάτων και της
Διεθνούς Ιατρικής, καθώς και τη συμβολή των νέων επιτευγμάτων της Μοριακής Βιολογίας
στην Ιατρική. Η διδασκαλία περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση (παθογόνοι
μικροοργανισμοί, μοριακοί μηχανισμοί παθογένειας, κλινική εικόνα, εργαστηριακή
διάγνωση, θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου) αλλά και πρακτική εφαρμογή (κλινικο-
εργαστηριακές ασκήσεις και σύγχρονες Μοριακές τεχνολογίες αιχμής) για μια
ολοκληρωμένη θεωρητική, κλινική και εργαστηριακή προσέγγιση της διάγνωσης και
αντιμετώπισης Λοιμωδών Νοσημάτων που απασχολούν τη Διεθνή Ιατρική. Θα υπάρξει
επιπλέον δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης, η οποία θα ανταποκρίνεται στην ανάγκη
διασύνδεσης του ΔΠΜΣ με εργαστήρια διάγνωσης και μελέτης λοιμωδών νοσημάτων,
καθώς και εξοικείωσης των φοιτητών με το μελλοντικό εργασιακό τους περιβάλλον.

Το Δ.Π.Μ.Σ απευθύνεται σε πτυχιούχους των Τμημάτων Ιατρικής, Μοριακής Βιολογίας και
Γενετικής, Βιολογίας, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Βιολογικών Εφαρμογών και
Τεχνολογιών, ή άλλων Τμημάτων με συναφές αντικείμενο, των ΑΕΙ της ημεδαπής ή
αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και
πτυχιούχους Τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Οι υποψήφιοι μπορούν να είναι φοιτητές οι οποίοι έχουν περατώσει τον κύκλο
προπτυχιακών σπουδών και αναμένεται να καταστούν πτυχιούχοι πριν το τέλος της
περιόδου των εγγραφών.

Η αγγλόφωνη αντιστοίχιση του τίτλου σπουδών είναι «Master of Science» (M.Sc.).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, ταχυδρομικώς ή προσωπικώς, φάκελο
υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής στην
ταχυδρομική διεύθυνση: Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Kτίριο 10,
Πανεπιστημιούπολη, περιοχή Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη – ΤΚ 68100
 από 08/05/2017 μέχρι 07/07/2017 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου, σε 
περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής).

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά:
1. Συμπληρωμένο Έντυπο Αίτησης υποψηφιότητας.
2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή υπεύθυνη δήλωση των ιδίων ότι η αποφοίτησή τους
θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την εγγραφή τους στο ΔΠΜΣ. Στην περίπτωση που το πτυχίο
δεν κατατίθεται κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, οι επιτυχόντες οφείλουν κατά την
εγγραφή τους να προσκομίσουν πτυχίο ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών. Οπωσδήποτε
το πτυχίο πρέπει να έχει κατατεθεί μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους.
4. Ειδικά για τους υποψηφίους που προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής
απαιτείται, επιπλέον του πτυχίου τους, βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου
τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
5. Παράρτημα διπλώματος ή αναλυτική βαθμολογία.
6. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
7. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο B1 ή ανώτερο).
8. Δύο (2) συστατικές επιστολές από πανεπιστημιακούς δασκάλους ή ερευνητές. Οι
συστατικές επιστολές υποβάλλονται έντυπα ή ηλεκτρονικά.
9. Συμπληρωματικά στοιχεία: Κάθε άλλο στοιχείο που θα συμβάλει στην πληρέστερη και
πιο ολοκληρωμένη άποψη της επιτροπής αξιολόγησης (π.χ. ερευνητική, εργαστηριακή ή
κλινική δραστηριότητα, ανακοινώσεις σε ημερίδες/συνέδρια, δημοσιεύσεις κλπ.).

Τα συνοδευτικά έγγραφα της αίτησης δεν επιστρέφονται μετά την κατάθεσή τους.

Επισημαίνεται ότι το Δ.Π.Μ.Σ «ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ – ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ:
ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ » διαρκεί τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.

Το κόστος του συγκεκριμένου κύκλου σπουδών θα καλυφθεί από δίδακτρα των
διδασκομένων, που ανέρχονται στο ποσό των 3000 ευρώ και θα καταβληθούν σε τρεις (3)
δόσεις των 1000 ευρώ στην αρχή κάθε εξαμήνου σπουδών.

Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ μέχρι τις
13/10/2017.

Οι φοιτητές θα ενημερωθούν για την πορεία της αιτησής τους μέχρι της 14 Ιουλίου 2017
Περισσότερες πληροφορίες για το Δ.Π.Μ.Σ καθώς και τα σχετικά έντυπα παρέχονται στην
ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ www.mbg.duth.gr/ ή μετά από επικοινωνία με την Γραμματεία του
Δ.Π.Μ.Σ. (κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος 2551030610, FAX 2551030613, e-mail
dasimako@alex.duth.gr)

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΔΠΜΣ
«ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ – ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ:
ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ»

Πηνελόπη Μαυρομαρά (2)
Καθηγήτρια Βιοχημείας,
Διευθύντρια ΔΠΜΣ

Μιμίδης Κωνσταντίνος
Αναπλ. Καθηγητής Παθολογίας

Τέντες Ιωάννης
Αναπλ. Καθηγητής Βιοχημείας

Χλίχλια Αικατερίνα
Αναπλ. Καθηγήτρια Μοριακής
Ανοσολογίας

Πανοπούλου Μαρία
Επίκουρη Καθηγήτρια
Μικροβιολογίας

Κατσάνη Αικατερίνη
Επίκουρη Καθηγήτρια Βιοχημείας

Καρακασιλιώτης Ιωάννης
Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Βιολογίας

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή
1. Μαλτέζος Ευστράτιος, Καθηγητής Παθολογίας
2. Μαυρομαρά Πηνελόπη, Καθηγήτρια Βιοχημείας
3. Βελετζά Σταυρούλα, Καθηγήτρια Ιατρικής Βιολογίας
4. Χλίχλια Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μοριακής Ανοσολογίας
5. Δάλλα Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας

Τμήμα Ιατρικής
Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A82%CE%A7%CE%9246%CE%A8%CE%96%CE%A51-%CE%A1%CE%9C%CE%A1?inline=true


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved