ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Τροποποίηση Μεταπτυχιακού: Χρηματοοικονομικά

Αθήνα 25.4.2017, 23:55

Την τροποποίηση λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Χρηματοοικονομικά, του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Πελοποννήσουενέκρινε, ενέκρινε ο πρόεδρος του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.ΑΠΟΦΑΣH
Αριθμ. Πρωτ. : 214 (2)
Έγκριση τροποποίησης λειτουργίας της με αριθμ.
1686/29.06.2015 απόφασης έγκρισης λειτουργίας
του Π.Μ.Σ. στα χρηματοοικονομικά η οποία έχει
δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β΄1399/07.07.2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΤΕΙ) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄) και
ιδίως το άρθρο 6, «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές» όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/τ.Α΄/25.8.2008),
του άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α΄/ 4.9.2009)
και του άρθρου 37, παρ. 5 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφά-
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του
ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του
ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/Α΄). Proslipsis.gr
3. Τις διατάξεις του άρθρου 34, παρ. 2 του ν. 4115/2013
(ΦΕΚ 24/Α΄) και του άρθρου 34 του ν. 4301/2014
(ΦΕΚ 223/τ.Α΄).
4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2.8.2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση,
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων - Παράρτημα Διπλώματος».
5. Τη με αριθμ.7/26-11-2012 απόφαση του Συμβουλίου
Διοίκησης του ΤΕΙ-Κ (ΦΕΚ 589/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./31-12-2012) και
την αριθμ. υπουργική απόφαση 2701/Ε5/09-01-2013
Διαπιστωτική Πράξη εκλογής Προέδρου του ΤΕΙ-Κ.
6. Το Π.Δ. 91/2013 (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/05-6-2013) «Μετονο-
μασία του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας σε Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου - Μετο-
νομασία Σχολής - Μετονομασία Τμημάτων - Συγχώνευση
Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτήματος και Τμημάτων -
Ίδρυση Σχολής - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Πελοπον-
νήσου.
7. To απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του τμήματος Λογιστικής και Χρημα-
τοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του
Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου (αριθμ.1/19.01.2017).
8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης Ειδικής
Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου (αριθμ. 1/22.02.2017).
9. Tο γεγονός ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιο-
λόγηση του Ιδρύματος με αριθμ. πρωτ. 2115/21.07.2015.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1686/29-6-2015 από-
φασης έγκρισης λειτουργίας του ΠΜΣ στα χρηματοοικο-
νομικά η οποία έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’ 1399/7.7.2015,
σύμφωνα με τα παρακάτω.
α) Στο Άρθρο 5 προστίθεται η φράση:
Το Π.Μ.Σ μπορεί να προσφέρεται και ως πρόγραμμα
Μερικής Παρακολούθησης (Part-Time) με διάρκεια (6)
εξάμηνα σπουδών.
β) Το Άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:
«Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής εξέ-
ταση στα μαθήματα του προγράμματος καθώς και η επιτυ-
χής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματι κής εργασίας. Τα
μαθήματα αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονά-
δες ανά εξάμηνο σπουδών. Με απόφαση της Συντονιστικής
Επιτροπής Μεταπτυχιακού τα μαθήματα μπορούν να προ-
σφέρονται και με μεθόδους εξ ‘αποστάσεως εκπαίδευσης.
Η δι πλωματική εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30)
πιστωτικές μονάδες. Συνολικά απαιτείται η συμπλήρωση
ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων.
1ο Εξάμηνο
α/α - Τίτλος μαθήματος - Π/Μ (ECTS)
1 Οικονομική και Χρηματοοικονομικό Περιβάλλον 6
2 Στατιστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά 6
3 Εταιρική Χρηματοοικονομική 6
4 Ειδικά Θέματα Διεθνούς και Ενωσιακού Οι-
κονομικού Δικαίου 6
και επιλογή ενός από τα παρακάτω δύο μαθήματα
1 Χρηματοοικονομική Οικονομετρία 6
2 Μαθηματικά του Χρήματος και του Κεφαλαίου 6
Σύνολο 30
2ο Εξάμηνο
ΑΑ - Τίτλος μαθήματος - Π/Μ (ECTS)
1 Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική για Επι-
χειρήσεις 6
2 Χρηματοπιστωτικές Αγορές και Προϊόντα 6
3 Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Χρηματοοι-
κονομικού Κινδύνου 6
και επιλογή δύο από τα παρακάτω τρία μαθήματα
1 Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα
και Τεχνικές Αντιστάθμισης 6
2 Ειδικά Θέματα Δικαίου Ανωνύμων Εταιριών 6
3 Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής 6
Σύνολο 30 Proslipsis.gr
3ο Εξάμηνο
α/α - Τίτλος μαθήματος Π/Μ - (ECTS)
1 Μεταπτυχιακή-Διπλωματική Εργασία 30
Σύνολο 30
γ) Το Άρθρο 7 αντικαθίσταται ως εξής:
Ο αριθμός εισακτέων ανά σειρά καθορίζεται με απόφα-
ση της Συντονιστικής Επιτροπής. Σε περίπτωση ισοβαθμί-
ας των υποψηφίων φοιτητών εισάγονται ως υπεράριθμοι
όσοι ισοβαθμούν με τον τελευταίο επιτυ χόντα.
δ) στο Άρθρο 10, γίνονται οι εξής τροποποιήσεις:
δ1) τροποποιείται ο Πίνακας του Προϋπολογισμού ως εξής:
Προϋπολογισμός
Κατηγορίες Κόστος Συμμετοχή
Αμοιβές προσωπικού 37500 50%
Λοιπά Έξοδα-Αμοιβές τεχνικής δι-
οικητικής υποστήριξης 7500 10%
Λοιπές Δαπάνες 3750 5%
Ειδικός Λογαριασμός 7500 10%
Λειτουργικά έξοδα ΤΕΙ 18750 25%
Σύνολο 75000 100%

δ2) Στο τέλος του άρθρου 10 προστίθεται η φράση:
Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, τα δίδακτρα
των φοιτητών που είναι σε καθεστώς μερικής παρακολού-
θησης μπορεί να προσαυξάνονται μέχρι και 20%.
Συνεπεία των παραπάνω τροποποιήσεων, η απόφαση
έγκρισης λειτουργίας του ΠΜΣ στα Χρηματοοικονομικά
διαμορφώνεται συνολικά ως εξής:
Εγκρίνουμε τη λειτουργία του Μεταπτυχιακού Προ-
γράμματος Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρη-
ματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου με τίτλο «Χρηματοοικονομικά /
Master of Science (M.Sc) in Finance», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχο-
λής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου
οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
με τίτλο: «Χρηματοοικονομικά/Master of Science (M.Sc)
in Finance» σύμφωνα με τις διατάξεις της εισηγήσεως αυ-
τής και τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (Α΄ 148), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει. Proslipsis.gr

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του
Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου έχει ως αντικείμενο την εξειδίκευση
επιστημόνων στον τομέα της Χρηματοοικονομικής.
2. Οι στόχοι του προγράμματος είναι:
• Ο εφοδιασμός των αποφοίτων με τις κατάλληλες γνώ-
σεις για να κατανοούν τις εξελίξεις στη διεθνή Χρηματο-
οικονομική.
• Η παροχή γνώσεων στους αποφοίτους για να μπορούν
να αξιολογούν, να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν τα
κατάλληλα χρηματοοικονομικά εργαλεία για την λήψη
βέλτιστων αποφάσεων.
• Η κατανόηση και αξιολόγηση της λειτουργίας των
διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών και προϊόντων.
• Η ανάπτυξη δυνατοτήτων στους αποφοίτους για την
εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών που θα δημιουργούν
αξία σε εταιρικό επίπεδο.
• Η κατανόηση και αξιολόγηση της λειτουργίας των διε-
θνών χρηματοοικονομικών αγορών και προϊόντων καθώς
και η εμβάθυνση στα ειδικά θέματα που άπτονται του
σχετικού νομικού πλαισίου.
• Η κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο για
εκπαιδευμένα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων στον ιδι-
ωτικό και δημόσιο τομέα.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή: Μεταπτυχιακού Διπλώ
ματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα Χρηματοοικονομικά και στην
Αγγλική γλώσσα «Master οf Science (M.Sc) in Finance».
 Proslipsis.gr
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, σε
πτυχιούχους Τμημάτων Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσε-
ων, Χρηματοοικονομικής, Οικονομικών Επιστημών, Θετικών
Επιστημών και εφαρμοσμένων επιστημονικών αντικειμένων
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή και
αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 98 του
ν. 4310/2014 (Α΄ 258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 80 παρ.
11 περ. α του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του ν. 4025/2011 (Α΄
228), του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 4076/2012 (Α΄ 159) και
του άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24), το Π.Μ.Σ.
θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020,
οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της
λειτουργίας του. Η διάρκεια του Π.Μ.Σ. που οδηγεί σε με-
ταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης(Μ.Δ.Ε.) θα είναι τρία (3)
εξάμηνα εκ των οποίων το 3ο εξάμηνο διατίθεται για την
εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Το Π.Μ.Σ μπορεί να
προσφέρεται και ως πρόγραμμα Μερικής Παρακολούθη-
σης (Part-Time) με διάρκεια (6) εξάμηνα σπουδών.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής εξέτα-
ση στα μαθήματα του προγράμματος καθώς και η επιτυχής
εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματι κής εργασίας. Τα μα-
θήματα αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες
ανά εξάμηνο σπουδών. Με απόφαση της Συντονιστικής
Επιτροπής Μεταπτυχιακού τα μαθήματα μπορούν να προ-
σφέρονται και με μεθόδους εξ ‘αποστάσεως εκπαίδευσης.
Η δι πλωματική εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30)
πιστωτικές μονάδες. Συνολικά απαιτείται η συμπλήρωση
ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων. Proslipsis.gr
1ο Εξάμηνο
α/α - Τίτλος μαθήματος - Π/Μ (ECTS)
1 Οικονομική και Χρηματοοικονομικό Περιβάλλον 6
2 Στατιστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά 6
3 Εταιρική Χρηματοοικονομική 6
4 Ειδικά Θέματα Διεθνούς και Ενωσιακού Οι-
κονομικού Δικαίου 6
και επιλογή ενός από τα παρακάτω δύο μαθήματα
1 Χρηματοοικονομική Οικονομετρία 6
2 Μαθηματικά του Χρήματος και του Κεφαλαίου 6
Σύνολο 30
2ο Εξάμηνο
α/α - Τίτλος μαθήματος - Π/Μ (ECTS)
1 Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική για Επιχειρήσεις 6
2 Χρηματοπιστωτικές Αγορές και Προϊόντα 6
3 Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου 6
και επιλογή δύο από τα παρακάτω τρία μαθήματα
1 Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και
Τεχνικές Αντιστάθμισης 6
2 Ειδικά Θέματα Δικαίου Ανωνύμων Εταιριών 
3 Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής 6
Σύνολο 30
3ο Εξάμηνο
α/α - Τίτλος μαθήματος - Π/Μ (ECTS)
1 Μεταπτυχιακή-Διπλωματική Εργασία 30
Σύνολο 30

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων ανά σειρά καθορίζεται με απόφα-
ση της Συντονιστικής Επιτροπής. Σε περίπτωση ισοβαθμί-
ας των υποψηφίων φοιτητών εισάγονται ως υπεράριθμοι
όσοι ισοβαθμούν με τον τελευταίο επιτυ χόντα.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων θα
συμμετέχουν εκτός από μέλη Ε.Π. του Τμήματος και
άλλα μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων ή
Ε.Π. άλλων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή
επιστήμονες με αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο σε
σχετικό επιστημονικό πεδίο και κύρους, της ημεδαπής και
αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008 (Α΄ 148) και του
ν. 4009/2011 και τις συμπληρώσεις τους.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Θα λειτουρ-
γήσει στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου με τον
υπάρχοντα εξοπλισμό.

Άρθρο 10
Κόστος Λειτουργίας
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας εξαρτάται από τον αριθμό
των φοιτητών του Μ.Π.Σ.. Ενδεικτικά εφόσον οι φοιτητές
είναι 25 το συνολικό κόστος ανέρχεται στις 75.000 €. Το
ανωτέρω κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί
από τα δίδακτρα (για 25 φοιτητές x 3.000,00 € ετησίως =
75.000,00 €), το ΛΑΕΚ επιχειρήσεων, καθώς επίσης και από
χορηγίες δημοσίου και ιδιωτικού φορέα, εφόσον αυτές
υπάρξουν.
Ο προϋπολογισμός αυτός αναλύεται ως εξής:
Προϋπολογισμός
Κατηγορίες Κόστος Συμμετοχή
Αμοιβές προσωπικού 37500 50%
Λοιπά Έξοδα-Αμοιβές τεχνικής
διοικητικής υποστήριξης 7500 10%
Λοιπές Δαπάνες 3750 5%
Ειδικός Λογαριασμός 7500 10%
Λειτουργικά έξοδα ΤΕΙ 18750 25%
Σύνολο 75000 100%
Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, τα δίδακτρα
των φοιτητών που είναι σε καθεστώς μερικής παρακολού-
θησης μπορεί να προσαυξάνονται μέχρι και 20%.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 11
Επιβραβεύσεις
Με στόχο την ακαδημαϊκή ανέλιξη του Τμήματος στην
οποία συμβάλλει η έρευνα που διενεργείται στο Π.Μ.Σ., οι
επιβλέποντες Καθηγητές είτε διπλωματικών εργασιών είτε
εργασιών στα 12 μαθήματα, καλούνται να συμμετάσχουν
σε διαθεματικές εργασίες, προς δημοσίευση σε διεθνή
έγκριτα περιοδικά (blind peer view process), σε συνεργα-
σία με τους φοιτητές και με άλλους ερευνητές όπου αυτό
είναι εφικτό. Συγκεκριμένα προτείνεται η επιβράβευση
των πέντε (5) καλυτέρων εργασιών.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση,
θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου-
δών και τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
πρόταση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Καλαμάτα, 1 Μαρτίου 2017

Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved