ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο Μεταπτυχιακό: Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)

Αθήνα 3.5.2017, 10:18

Την έναρξη λειτουργίας του 8ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)» και την εισαγωγή σε αυτό σπουδαστών, ανακοινώνει το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

Αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του προγράμματος μέχρι την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017.

* Ακολουθεί το κείμενο της πρόσκλησης.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΒΑ)
Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες
Τηλέφωνο : 23210 49135, Fax : 23210 49165

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
ΣΤΟ Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α.)
για το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 18

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 8ου κύκλου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.)», το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπΆ αριθμό 81017/Ε5 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2012/17-09-2009 και ΦΕΚ 2776/31-10-2013) και τις διατάξεις του νόμου 3685/2008 περί θεσμικού πλαισίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) σε τρεις κατευθύνσεις σχετικές με διακριτά γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας και πιο συγκεκριμένα : (α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (γενικό M.B.A.), (β) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση στα Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων και (γ) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση στην Κοστολόγηση και Ελεγκτική. 

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει ως πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και ως πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Οι σπουδές πλήρους φοίτησης διαρκούν τρία εξάμηνα σπουδών και αντιστοιχούν σε 90 διδακτικές μονάδες (μονάδες ECTS). Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατά τα δυο πρώτα εξάμηνα, ενώ το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Οι σπουδές μερικής φοίτησης διαρκούν πέντε εξάμηνα σπουδών και αντιστοιχούν σε 90 διδακτικές μονάδες (μονάδες ECTS). Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατά τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα, ενώ το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το πτυχίο των οποίων έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, διοικητικής, οικονομικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης, χωρίς να αποκλείονται και οι πτυχιούχοι άλλης κατεύθυνσης. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων, έστω και αν τους απομένει η ορκωμοσία. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι η πιστοποιημένη από επίσημους φορείς καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017 στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (διεύθυνση: Γραμματεία Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Έντυπη αίτηση υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο. Η συμπλήρωση και η εκτύπωση της αίτησης γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής και διαχείρισης των αιτήσεων, που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Προγράμματος στη διεύθυνση : http://mba.teicm.gr/
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Proslipsis.gr
3. Φωτοαντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (αν ο υποψήφιος έχει αποφοιτήσει). Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από πανεπιστήμια του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ. 
4. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή Μ.Ο. επίδοσης.
5. Δύο συστατικές επιστολές, σε χωριστούς, σφραγισμένους και υπογεγραμμένους φακέλους κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ ή/και ΕΠ Πανεπιστημίων ή/και ΤΕΙ. 
6. Αναγνωρισμένο από το κράτος αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2 (Καλή Γνώση) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσομάθειας. 
7. Αποδεικτικά επιστημονικού και ερευνητικού έργου (εάν υπάρχουν), όπως π.χ. μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ή/και επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων.
8. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων (εάν υπάρχουν), η οποία τεκμηριώνεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, επίσημου (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα.
9. Αποδεικτικά συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών (εάν υπάρχουν).
10. Αντίγραφο διπλωματικής εργασίας σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων (εάν υπάρχει).
11. Σύντομο σημείωμα - επιστολή του υποψηφίου (μέχρι μία σελίδα), με αναφορά στους λόγους συμμετοχής του στο Π.Μ.Σ. και στην συγκεκριμένη κατεύθυνση, που θα επιθυμούσε να παρακολουθήσει.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων ύψους 3.600 ¤ συνολικά. Χορηγούνται υποτροφίες στους φοιτητές με την καλύτερη επίδοση. Τα δίδακτρα μπορεί να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ, δηλαδή ολόκληρο το κόστος του προγράμματος ή μέρος αυτού επιστρέφεται στις Επιχειρήσεις μέσω της εργοδοτικής εισφοράς 0,24% του ΟΑΕΔ. 
 Proslipsis.gr
Τα ονόματα των επιτυχόντων μεταπτυχιακών φοιτητών θα ανακοινωθούν μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου 2017. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου 2017. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (http://mba.teicm.gr/) και στη γραμματεία του Τμήματος, τηλ. : 2321049135 (9 π.μ. – 3 μ.μ.), 2321049229 (3 μ.μ. – 7 μ.μ.), e-mail : mba@teicm.gr. 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ του ΠΜΣ
Δρ. Σωτήριος Γ. Δημητριάδης
Καθηγητής ΤΕΙ Κ. Μακεδονίας


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved