ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο ελληνογαλλικό Μεταπτυχιακό: Τέχνη, εικονική πραγµατικότητα και πολυχρηστικά συστήµατα καλλιτεχνικής έκφρασης

Αθήνα 5.5.2017, 11:38

Το Τµήµα Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και το Πανεπιστήµιο Paris 8 (UFR Arts, Philosophie, Esthétique - Arts et Technologies de l’Image) προκηρύσσουν θέσεις σπουδών στο ελληνογαλλικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο: «Τέχνη, εικονική πραγµατικότητα και πολυχρηστικά συστήµατα καλλιτεχνικής έκφρασης». 

Το Πρόγραμμα οδηγεί, µετά από επιτυχή περάτωση των σπουδών, στην απόκτηση Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης, το οποίο αναγνωρίζεται τόσο στη Γαλλία, όσο και στην Ελλάδα.

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέχρι τις 28.7.2017.

* Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Κοινό Ελληνογαλλικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΑΣΚΤ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PARIS 8,
«Τέχνη, εικονική πραγµατικότητα και
πολυχρηστικά συστήµατα καλλιτεχνικής έκφρασης».
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 – 106 82 ΑΘΗΝΑ Τηλ 210-3897105, FAX 210-3829804
Αρ.Πρωτ.: 1499 Αθήνα 02 Μαΐου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (MASTER)
«Τέχνη, εικονική πραγµατικότητα και πολυχρηστικά συστήµατα
καλλιτεχνικής έκφρασης».
ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ 2017 – 2019

Το Τµήµα Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και
το Πανεπιστήµιο Paris 8 (UFR Arts, Philosophie, Esthétique – Arts et
Technologies de l’Image) ανέλαβαν από κοινού την οργάνωση, τη διεύθυνση
και το συντονισµό ενός ελληνογαλλικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών
Σπουδών µε τίτλο: «Τέχνη, εικονική πραγµατικότητα και πολυχρηστικά
συστήµατα καλλιτεχνικής έκφρασης». Το Π.Μ.Σ. οδηγεί, µετά από επιτυχή
περάτωση των σπουδών, στην απόκτηση Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης
το οποίο αναγνωρίζεται τόσο στη Γαλλία, όσο και στην Ελλάδα.
 Proslipsis.gr
Στόχος του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι να
παρέχει στους φοιτητές διπλή δεξιότητα στις ψηφιακές τέχνες,
καλλιτεχνική και τεχνολογική. Μέσα από το συγκεκριµένο πρόγραµµα οι
φοιτητές αποκτούν τεχνογνωσία για τη δηµιουργία καλλιτεχνικών έργων σε
πολυχρηστικά περιβάλλοντα εικονικής πραγµατικότητας. Σε αυτό το
πλαίσιο, οι φοιτητές θα αποκτήσουν γνώσεις πάνω στην ψηφιακή τέχνη, την
εικονική πραγµατικότητα, τα ψηφιακά παιχνίδια, τα εικονικά πολυχρηστικά
περιβάλλοντα, τις τεχνολογίες ανάπτυξης δυναµικού καλλιτεχνικού
περιεχοµένου σε πραγµατικό χρόνο, τις τεχνητές οντότητες και τον
ψηφιακό ήχο.

Οργάνωση Σπουδών:
Η διάρκεια σπουδών για απόκτηση του Μ.∆.Ε. είναι δύο (2) έτη από
τα οποία το ένα γίνεται στην Αθήνα και το δεύτερο στο Παρίσι. Η
ολοκλήρωση των σπουδών περιλαµβάνει ένα κοινό έργο µεταξύ των
µεταπτυχιακών φοιτητών και των δύο Ιδρυµάτων που θα πραγµατοποιηθεί
µέσω του ∆ιαδικτύου. Τα µαθήµατα διδάσκονται στην ελληνική και στην
γαλλική γλώσσα, οι φοιτητές µπορούν να κάνουν την διπλωµατική εργασία
τους στην γαλλική ή αγγλική γλώσσα.

Η φοίτηση στο ΠΜΣ δεν περιλαµβάνει καταβολή διδάκτρων. Γίνεται
εγγραφή και τα δύο χρόνια και στα δύο ιδρύµατα.

Προϋποθέσεις:
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι απόφοιτοι Α.Ε.Ι., Τµηµάτων
Καλλιτεχνικών ή και Τεχνολογικών Σπουδών της ηµεδαπής καθώς και
κάτοχοι σχετικού τίτλου αντίστοιχων αναγνωρισµένων, οµοταγών,
αντίστοιχων Τµηµάτων Πανεπιστηµίων της αλλοδαπής, σύµφωνα µε την παρ.
12γ του άρθρου 5 του Ν. 2916/2001 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄). 
 Proslipsis.gr
Τρόπος - Κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων:
Κάθε υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει ήδη δίπλωµα ανώτατης
εκπαίδευσης σχετικό µε το αντικείµενο του ΜΑΣΤΕΡ (Licence ως προς τα
Γαλλικά Πανεπιστήµια) και να µιλάει καλά τουλάχιστον γαλλικά ή αγγλικά,
τις γλώσσες στις οποίες θα γίνονται τα µαθήµατα.
Επίσης, θα πρέπει να παραδώσει ή να στείλει και στα δύο
εκπαιδευτικά ιδρύµατα ένα DVD το οποίο να περιέχει τα εξής:
Α. Βιογραφικό Σηµείωµα
Β. Κείµενο έως 1 σελίδα στο οποίο θα περιγράφει την περιοχή µε την
οποία ενδιαφέρεται να ασχοληθεί κατά τη διάρκεια των σπουδών του/της
στο ΜΑΣΤΕΡ και θα επεξηγεί τους λόγους της επιλογής του/της
Γ. Επιλογή από έργα που έχει κάνει στο παρελθόν (σε ψηφιακή µορφή)
Τα έργα αυτά θα µπορούσαν να είναι:
α) Οπτικοακουστικά έργα:
για παράδειγµα, 2d ή 3d animation, stop motion film, video art,
β) Net art, web art
γ)Έργα διαδραστικά ( VR, AR,) ντοκουµέντα σε βίντεο, φωτογραφίες,
επεξηγηµατικό κείµενο
Σηµείωση:1 Για όσα έργα είναι αναρτηµένα στο διαδίκτυο (youtube, my
space κλπ ), ο/η υποψήφιος/α µπορεί να επισυνάψει το url.
Σηµείωση:2 Εάν θεωρεί αναγκαίο, ο/η υποψήφιος/α µπορεί να συµπεριλάβει,
επίσης, επεξηγηµατικά κείµενα περιγραφής των έργων που περιέχει το
ντοσιέ - τεχνολογική και καλλιτεχνική περιγραφή.
Τα κείµενα θα πρέπει να είναι στη γαλλική ή αγγλική γλώσσα.
Η κρίση των φακέλων υποψηφιότητας και η τελική επιλογή των
υποψηφίων µετά από συνέντευξη, θα γίνει από µία επιτροπή αξιολόγησης
που θα συσταθεί και από τα δύο ιδρύµατα. Proslipsis.gr
Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεκτιµά και συνυπολογίζει τα τυπικά, τα
ουσιαστικά προσόντα και την ιδιαιτερότητα του κάθε υποψηφίου,
λαµβάνοντας σηµαντικά υπόψη την ανάγκη εµβάθυνσης, εξειδίκευσης και
έρευνας στη χρήση, την αξιοποίηση και την ανάπτυξη των νέων
τεχνολογικών εκφραστικών µέσων στη σύγχρονη καλλιτεχνική δηµιουργία και
τις καλλιτεχνικές εφαρµογές, ανάγκη η οποία θα πρέπει να εγγράφεται
επαρκώς στο καλλιτεχνικό έργο (ή τις καλλιτεχνικές προτάσεις) που έχει
ήδη πραγµατοποιήσει και υποβάλλει προς αξιολόγηση ο/η υποψήφιος/α.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Η αίτηση υποψηφιότητας γίνεται µόνο σε ένα από τα δύο ιδρύµατα. Ο
ψηφιακός φάκελος DVD (εξηγείται το περιεχόµενο του αναλυτικά
παραπάνω) κατατίθεται και στα δύο ιδρύµατα. Η διεύθυνση που θα
σταλεί στο Πανεπιστήµιο Paris 8 είναι η εξής: Université Paris 8
Département Arts et Technologies de l'Image, 2 rue de la liberté
93526 Saint-Denis Cedex, Téléphone : 01 49 40 66 04
Fax : 01 49 40 66 96, secretariatati@univ-paris8.fr ) 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ∆ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Κοινό Ελληνογαλλικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΑΣΚΤ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PARIS 8,
«Τέχνη, εικονική πραγµατικότητα και
πολυχρηστικά συστήµατα καλλιτεχνικής έκφρασης».
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 – 106 82 ΑΘΗΝΑ Τηλ 210-3897105, FAX 210-3829804

Οι ενδιαφερόµενοι στην Ελλάδα καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις
συµµετοχής από 22 Μαΐου 2017 έως 28 Ιουλίου 2017 στη Γραµµατεία του
Μεταπτυχιακού Προγράµµατος, στο κτίριο της Α.Σ.Κ.Τ. (Πατησίων 42, τηλ.
210 3897105), ∆ευτέρα και Πέµπτη 11:00 – 13:00, µε τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
1. Αίτηση συµµετοχής (µπορεί να εκτυπωθεί και από την ιστοσελίδα της
σχολής: www.asfa.gr)
2. Φάκελος DVD (περιγράφεται παραπάνω)
3. Αντίγραφο πτυχίου επικυρωµένο (Οι απόφοιτοι Σχολών της αλλοδαπής
υποχρεούνται να προσκοµίσουν αναγνώριση τίτλου σπουδών από τον ∆ΟΑΤΑΠ).
ΠΡΟΣΟΧΗ σε περίπτωση που έχετε δώσει διπλωµατικές εξετάσεις το εαρινό
εξάµηνο και πρόκειται να πάρετε το δίπλωµα, προσωρινά καταθέστε µια
βεβαίωση διπλώµατος από το ίδρυµα φοίτησής σας. Proslipsis.gr
4. Βιογραφικό σηµείωµα υποψηφίου (Το ίδιο που θα υπάρχει και στο DVD)
το οποίο θα περιλαµβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την καλλιτεχνική,
ερευνητική ή επαγγελµατική δραστηριότητα και πιθανές άλλες εργασίες
του/της υποψηφίου, συναφείς προς το αντικείµενο του Π.Μ.Σ.
5. Στοιχεία που τεκµηριώνουν τη γνώση σε ικανοποιητικό βαθµό ξένης
γλώσσας.
6. Στοιχεία που να τεκµηριώνουν (αν υπάρχουν) την γνώση χρήσης Η/Υ
(ιδιαίτερα σε λογισµικά επεξεργασίας εικόνας, βίντεο ή τρισδιάστατων
γραφικών, γλώσσες προγραµµατισµού κ.α.)

Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Μάνθος Σαντοριναίος
Πληροφορίες: στην ιστοσελίδα www.eumaster.asfa.gr Γραµµατεία του ΠΜΣ
κ. Αρχοντούλα Κλαµαριά : 210 3897105 και στο msantori@otenet.gr Μάνθος
Σαντοριναίος.

Ο Πρύτανης
Χαραλάµπους Παναγιώτης


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved