ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Ίδρυση Μεταπτυχιακού: Βιοοικονομία και Δίκαιο, Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Διαχείριση

Αθήνα 3.7.2017, 23:52

Την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με τίτλο: «Βιοοικονομία και Δίκαιο, Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Διαχείριση» (MSc in Bioeconomy Law, Regulation and Management), ενέκρινε ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος Κώστας Γραμμένος.

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022.

* Ακολουθεί η απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 1040 (2)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νο-
μικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου
της Ελλάδος με τίτλο: «Βιοοικονομία και Δίκαιο,
Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Διαχείριση» (MSc in
Bioeconomy Law, Regulation and Management).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄) και
ιδίως το άρθρο 6 «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.Α΄, 25.8.2008),
του άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156, τ.Α΄, 4.9.2009)
και του άρθρου 37 παρ. 5 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφά-
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. γ΄ του
ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α΄), του άρθρου 5 παρ. 8 του
ν. 4076/2012(ΦΕΚ 159 τ.Α΄) και του άρθρου 34 παρ. 2
του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄). Proslipsis.gr
3. Τις διατάξεις του β. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄,
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος».
4. Τις διατάξεις του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240 τ.Α΄) «Δι-
εθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 18
του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130 τ.Α΄), των άρθρων 80 παρ.
4α και 81 παρ. 26 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄), του
άρθρου 32 παρ. 1 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ.Α΄), του
ν. 4310/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄ 258) και του άρθρου 27 παρ. 2
του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄ 159).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4301/2014 «Ορ-
γάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοι-
νοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευ-
μάτων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 223 τ.Α΄), που προσέ-
θεσε εδάφια γ΄ και δ΄ στην περίπτωση α΄ της παρ. 11 του
άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ τ.Α΄ 195) σύμφωνα
με τα οποία: «Μέχρι την έκδοση των Οργανισμών των
Ιδρυμάτων για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ), τα εδάφια α΄ και β΄ της παρ. 3 του άρθρου
6 του ν. 3685/2008 δεν εφαρμόζονται και η τελική έγκρι-
ση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
γίνεται με απόφαση του Πρύτανη εκάστου Ιδρύματος,
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης του Ιδρύματος ασκεί ουσιαστικό έλεγχο επί
των στοιχείων στ΄, ζ΄, η΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του
ν. 3685/2008 του προγράμματος».
6. Το απόσπασμα πρακτικών της Προσωρινής Γενικής
Συνέλευσης της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομι-
κών Επιστημών (συνεδρία 16/23.5.2017 - θέμα 11).
7. Το απόσπασμα πρακτικών της ΜΟΔΙΠ του ΔΙΠΑΕ
(συνεδρίαση 5/26.5.2017 - θέμα 1).
8. Το απόσπασμα πρακτικού της Διοικούσας Επιτρο-
πής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (συνεδρία
18/26.5.2017 - θέμα 5.8).
9. Το υπ’ αριθμ. 1289/14.4.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομι-
κών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλά-
δος και την υπ’ αριθμ. 525/22.3.2016 έκθεση εξωτερικής
αξιολόγησης του Ιδρύματος από την ΑΔΙΠ.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 τη λει-
τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών
Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με
τίτλο: «Βιοοικονομία και Δίκαιο, Ρυθμιστικό Πλαίσιο και
Διαχείριση» (MSc in Bioeconomy Law, Regulation and
Management), ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Η Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστη-
μών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος οργα-
νώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Βιοοι-
κονομία και Δίκαιο, Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Διαχείριση»
(MSc in Bioeconomy Law, Regulation and Management),
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, τις δια-
τάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄), όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει και του ν. 4009/2011.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διε-
θνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στην «Βιοοικονομία
και Δίκαιο, Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Διαχείριση» (MSc in
Bioeconomy Law, Regulation and Management) είναι
διεπιστημονικό και έχει κυρίως πρακτικό στόχο. Προσφέ-
ρει τεχνολογική, νομική και διαχειριστική εξειδίκευση,
άμεσα χρηστική τόσο στα νομικά επαγγέλματα, όσο και
στα επαγγέλματα επιστημών και τεχνολογίας, που αφο-
ρά το αντικείμενό του. Συγκεκριμένα στοχεύει σε τομείς,
όπως: οι μονάδες υγείας, η βιομηχανία φαρμάκων και
ιατρικών μηχανημάτων, η βιομηχανία τροφίμων, η βιο-
μηχανία γεωργικών μη βρώσιμων προϊόντων, η χημική
βιομηχανία, ο τομέας της έρευνας (ερευνητικά κέντρα,
πανεπιστήμια), καθώς και σε δικηγόρους και managers
που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς (π.χ.
νομικούς ή τεχνικούς συμβούλους εταιρειών).
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοοικονο-
μία και Δίκαιο, Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Διαχείριση» (MSc
in Bioeconomy Law, Regulation and Management) του
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, γίνονται δεκτοί,
μετά από αξιολόγηση, πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών
Τμημάτων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένων
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Proslipsis.gr

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Eιδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις ακό-
λουθες δύο κατευθύνσεις:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Βιοοικονομία
και Δίκαιο, Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Διαχείριση» (MSc in
Bioeconomy Law, Regulation and Management).
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και έρευνας στη
«Βιοοικονομία και Δίκαιο, Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Διαχεί-
ριση» (MSc in Research in Bioeconomy Law, Regulation
and Management).

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοοικονο-
μία και Δίκαιο, Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Διαχείριση» (MSc
in Bioeconomy Law, Regulation and Management) του
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, γίνονται δεκτοί,
μετά από αξιολόγηση, πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών
Τμημάτων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένων
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια της φοίτησης για την απονομή του
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ή του
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και Έρευνας
(Μ.Δ.E. & ΕΡ.) είναι συνάρτηση της φύσης της μεταπτυχια-
κής διπλωματικής εργασίας (μεταπτυχιακή διπλωματική
εργασία ή ερευνητική μεταπτυχιακή διπλωματική ερ-
γασία) και της αντίστοιχης κατεύθυνσης που επιλέγεται
από το φοιτητή. Για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης
που επιλέγουν την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωμα-
τικής εργασίας (Μ.Δ.Ε.), η διάρκεια φοίτησης είναι τρία
(3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και περιλαμβάνει 2 εξάμηνα
διδασκαλίας και ένα (1) εξάμηνο για την ολοκλήρωση
της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η χρονική
διάρκεια για το ΠΜΣ μερικής φοίτησης με μεταπτυχι-
ακή διπλωματική εργασία διπλασιάζεται. Για τους φοι-
τητές του ΠΜΣ πλήρους φοίτησης που επιλέγουν την
ερευνητική κατεύθυνση και την εκπόνηση ερευνητικής
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (Μ.Δ.E. & ΕΡ.), η
χρονική διάρκεια ορίζεται σε (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα
και περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα διδασκαλίας και δύο
(2) εξάμηνα για την ολοκλήρωση της ερευνητικής μετα-
πτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η χρονική διάρκεια
για το ΠΜΣ μερικής φοίτησης με ερευνητική μεταπτυ-
χιακή διπλωματική εργασία (Μ.Δ.E.& ΕΡ.) διπλασιάζεται.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ει-
δίκευσης στη «Βιοοικονομία και Δίκαιο, Ρυθμιστικό Πλαί-
σιο και Διαχείριση» (MSc in Bioeconomy Law, Regulation
and Management) απαιτούνται ενενήντα (90) ευρωπα-
ϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS), ενώ αντίστοιχα για την
απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
και Έρευνας στη «Βιοοικονομία και Δίκαιο, Ρυθμιστικό
Πλαίσιο και Διαχείριση» (MSc in Research in Bioeconomy
Law, Regulation and Management) απαιτούνται εκατόν
είκοσι (120) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS). Το
ΠΜΣ «Βιοοικονομία και Δίκαιο, Ρυθμιστικό Πλαίσιο και
Διαχείριση» (MSc in Bioeconomy Law, Regulation and
Management) περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα μαθημά-
των και ανάλογα με την κατεύθυνση του θα επιλεχθεί
από το φοιτητή, ένα (1) εξάμηνο για την εκπόνηση της
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή εναλλακτικά (2)
εξάμηνα για την εκπόνηση της ερευνητικής μεταπτυχια-
κής διπλωματικής εργασίας. Η διδασκαλία των μαθημά-
των μπορεί να γίνεται με ταυτόχρονη φυσική παρουσία
των φοιτητών και των διδασκόντων (διά ζώσης) ή με εξ
αποστάσεως σύγχρονη ή/και ασύγχρονη εκπαίδευση
(χωρίς αναγκαστική ταυτόχρονη φυσική παρουσία φοι-
τητών και διδασκόντων), η οποία μπορεί να αποτελεί έως
το 80% του συνόλου της διδασκαλίας ή υβριδικά με ευέ-
λικτες μορφές μάθησης χρησιμοποιώντας συνδυαστικά
τη διά ζώσης εκπαίδευση και τη χρήση των τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών αλλά και επικουρικά την
εξ αποστάσεως διδασκαλία.
Το πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Εξάμηνο Μάθημα ECTS
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ (5 ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS)
Α Βιολογία και Περιβάλλον: Βασικές αρχές Biology and Environment: Basic concepts 6
Α Βιοϊατρική Τεχνολογία / Κόκκινη
Βιοτεχνολογία Biomedical Technology / Red Biotechnology 6
Α Γεωργική / Βιομηχανική, Θαλάσσια και
Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία
Agro/Industrial, Marine and Environmental
Biotechnology 6
Α Βιοδίκαιο και Βιοηθική Biolaw and Bioethics 6
Α Βιώσιμη Παραγωγή και Κατανάλωση Sustainable Production and Consumption 6
Σύνολο 30
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Β Βιοϊατρική και Δίκαιο Biomedicine and Law 6
Β Βιοδίκαιο, Βιοασφάλεια και Περιβάλλον Biolaw, Biosafety and Environment 6
Β Ανάλυση Κόστους/Οφέλους Βιολογικών
Προϊόντων (Μελέτες Περιπτώσεων) Cost Βenefit Analysis of Βioproducts 6
Β Εμπορία (Marketing) Βιολογικών Προϊόντων
(Μελέτες Περιπτώσεων) Marketing of Bioproducts (Case Studies) 6
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (1 εκ των κάτωθι)
Β Δίκαιο Πατεντών σε Βιολογικές Εφαρμογές Patent Law in Biological Applications 6
Β Δίκαιο Τροφίμων Food Law 6 Proslipsis.gr
Β Δίκαιο Φαρμακευτικών Προϊόντων Pharmaceuticals Law 6
Β Δίκαιο και Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή Law and Assisted Reproduction 6
Β Βιομηχανική Οικολογία και Αξιολόγηση
Κύκλου Ζωής Industrial Ecology and Life Cycle Assessment 6
Β Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Entrepreneurship and Innovation 6
Σύνολο 30
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΠΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ «Βιοοικονομία και Δίκαιο, Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Διαχείριση» (MSc in
Bioeconomy Law, Regulation and Management)
Γ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Dissertation 30
Γενικό Σύνολο εξαμήνων (Α+Β+Γ) 90
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ EΡEΥNA ΣΤΗΝ «Βιοοικονομία και Δίκαιο, Ρυθμιστικό Πλαίσιο και
Διαχείριση» (MSc in Research in Bioeconomy Law, Regulation and Management)
Γ+Δ Ερευνητική Μεταπτυχιακή Διπλωματική
Εργασία Research-based Dissertation 60
Γενικό Σύνολο εξαμήνων (Α+Β+Γ+Δ) 120
Η ανακατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα
πλήρους και μερικής φοίτησης γίνεται με αποφάσεις
των αρμοδίων οργάνων και αναφορά στον Κανονισμό
Μεταπτυχιακών Σπουδών. Με απόφαση των αρμοδίων
οργάνων και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών μπορεί να πραγματοποιηθεί τροποποίηση του
προγράμματος.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Η Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστη-
μών δύναται να προσφέρει το ΠΜΣ είτε στο χειμερινό
εξάμηνο, είτε στο εαρινό εξάμηνο σπουδών κάθε ακαδη-
μαϊκού έτους. Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται
κατ’ ανώτατο όριο σε εκατόν είκοσι (120) φοιτητές σε
κάθε υλοποίηση του προγράμματος.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ της Σχολής Οι-
κονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών και άλλων
Σχολών του ιδίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148
τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή Proslipsis.gr
Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί ο υπάρ-
χων εξοπλισμός του Ιδρύματος (εργαστήρια, οπτικοα-
κουστικά μέσα, βιβλιοθήκη, υπηρεσίες και εφαρμογές
πληροφορικής, επικοινωνιών και διαδικτύου, γραμματει-
ακή υποδομή, αίθουσες διδασκαλίας και αμφιθέατρα).
Επιπρόσθετα, εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΠΜΣ,
κάθε φύσης, μπορούν να πραγματοποιηθούν σε κατάλ-
ληλα διαμορφωμένους χώρους στη Θεσσαλονίκη και σε
άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ-
γήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με την επι-
φύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ τ.Α΄
148), το 65% του συνολικού ετήσιου κόστους λειτουργί-
ας του Προγράμματος αφορά στις λειτουργικές δαπάνες
και ανέρχεται στο ποσό των 150.000 € και αναλύεται σε
κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Κατηγορία Δαπάνης Κόστος σε €
Ι. Αμοιβές - Αποζημιώσεις διδακτικού -
τεχνικού - διοικητικού προσωπικού €100.000
ΙΙ. Δαπάνες Μετακινήσεων €15.000
ΙΙΙ. Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού,
ερευνητικών εργαλείων, ειδικού
εξοπλισμού, λογισμικού, δαπάνες
χρηματοδότησης κόστους εγγραφής
συνεδρίων €15.000
ΙV. Δαπάνες Δημοσιότητας €15.000
V. Λοιπά έξοδα, αναλώσιμα €5.000
Σύνολο €150.000
Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από δί-
δακτρα των φοιτητών καθώς και άλλες πηγές όπως χο-
ρηγίες, δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, ερευνητικά,
ευρωπαϊκά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 31 Μαΐου 2017

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
ΚΩΣΤΑΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved