ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Ίδρυση Μεταπτυχιακού: Βυζαντινός Κόσμος: η σχέση του με την Αρχαιότητα και τον Νεότερο Ελληνισμό

Αθήνα 3.7.2017, 23:58

Την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Βυζαντινός Κόσμος: η σχέση του με την Αρχαιότητα και τον Νεότερο Ελληνισμό» του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού (ΙΝΕΒΥΠ), ΕΠΙ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Μασέλος.

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018 μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2024 - 2025.

* Ακολουθεί η απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 569 (6)
Ίδρυση και Λειτουργία του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Βυζαντι-
νός Κόσμος: η σχέση του με την Αρχαιότητα και
τον Νεότερο Ελληνισμό» του Τμήματος Φιλολο-
γίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συ-
νεργασία με το Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού
Πολιτισμού (ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π.), Ε.Π.Ι. του Πανεπιστημί-
ου Πελοποννήσου.
 Proslipsis.gr
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α') «θε-
σμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του
ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/τ.Α'), του άρθρου 27 του ν. 3794/
2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α'), των παρ. 5 και 6 του άρθρου 37
του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α') και του άρθρου 34 του
ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/τ.Α').
2. Τις διατάξεις του εδ. α της παρ. 11 του άρθρου 80 του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α') «Δομή, λειτουργία, διασφά-
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποιή-
θηκε με τις διατάξεις του στοιχείου γ' του άρθρου 47 του
ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/τ.Α'), της παρ. 8 του άρθρου 5 του
ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/τ.Α'), της παρ. 2 του άρθρου 34
του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α').
3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και κυρίως τα άρθρα
14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α') «Διασφάλιση της ποιότητας στην
ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώμα-
τος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις τους του άρθρου 90 του «Κώδικα Νο-
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργα-
να» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α').
5. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2013 (ΦΕΚ 119/τ. Α΄/
28.05.2013), τεύχος Α, «Κατάργηση και Συγχώνευση
Τμημάτων, Κατάργηση, Μετονομασία και Συγκρότηση
Σχολών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου».
6. Τις διατάξεις του π.δ. 155/2007 (ΦΕΚ 198/τ. Α΄/
23-08-2007), «Ίδρυση Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ιν-
στιτούτου με την επωνυμία «Ινστιτούτο Έρευνας Βυζα-
ντινού Πολιτισμού» και κυρίως το άρθρο 3, παρ.1, εδ. γ.
7. Το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος
Φιλολογίας και του ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π.
8. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Φιλολογίας του Πανε-
πιστημίου Πελοποννήσου (41/26.01.2017).
9. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Συνεδρί-
αση 74η/31.01.2017).
10. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 88/17.01.2012 έγγραφο της
ΑΔΙΠ, από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η
εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Φιλολογίας του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
11. Την υπ' αρ. 193869/Ζ1/30.11.2015/τ.Α. (ΦΕΚ 2647
Β'/09.12.2015) «Παράταση προθεσμιών αξιολόγησης,
προσαρμογής και θητείας ΔΣ των υφισταμένων Ερευ-
νητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων». Proslipsis.gr
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την έγκριση της Ίδρυσης και της Λειτουργίας, από το
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Βυζαντινός Κόσμος:
η σχέση του με την Αρχαιότητα και τον Νεότερο Ελλη-
νισμό», του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Έρευνας
Βυζαντινού Πολιτισμού (ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π.), Ε.Π.Ι. του Πανεπιστη-
μίου Πελοποννήσου, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννή-
σου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού
Πολιτισμού (ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π.) οργανώνει και λειτουργεί από το
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Πρόγραμμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών με τίτλο «Βυζαντινός Κόσμος: η σχέση του
με την Αρχαιότητα και τον Νεότερο Ελληνισμό», σύμφω-
να με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις
του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η έρευνα του Βυζαντινού
Πολιτισμού ως κομβικού σημείου μεταξύ Αρχαιότητας
και Νεώτερου Ελληνισμού και η ανάδειξη της συμβολής
του Βυζαντίου στη διαχρονία του Ελληνισμού. Σκοπός
του ΠΜΣ είναι η διεύρυνση και η εμβάθυνση των γνώ-
σεων στον κύριο επιστημονικό τομέα της Φιλολογίας
και των συναφών προς αυτήν επιστημονικών τομέων
της Ιστορίας και Αρχαιολογίας, αντικείμενα που πραγμα-
τεύονται οι συνεργαζόμενοι φορείς. Τα προσφερόμενα
μαθήματα καλύπτουν τους βασικότερους τομείς της
Βυζαντινής Γραμματείας και εκφάνσεων του Βυζαντι-
νού Πολιτισμού, αυτοτελώς και στη σχέση τους με την
Αρχαιότητα και τον Νεότερο Ελληνισμό.
Οι επιστημονικές επικεντρώσεις του Προγράμματος
αναμένεται να οδηγήσουν τους μεταπτυχιακούς φοι-
τητές:
α) Στην ουσιαστική γνώση νέων σχετικών επιστημο-
νικών επιτευγμάτων.
β) Στην κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας
για εξειδικευμένους επιστήμονες, ερευνητικά καταρτι-
σμένους σε θέματα θεωρίας, μεθοδολογίας και προώθη-
σης των οικείων επιστημονικών πεδίων, καθώς και της
εφαρμογής των σύγχρονων τεχνολογιών στον ευρύτερο
τομέα του Βυζαντινού Πολιτισμού.
Ειδικότερα το ΠΜΣ αποσκοπεί:
α) Στην μεταπτυχιακή ειδίκευση επιστημόνων στις Βυ-
ζαντινές Σπουδές, ιδίως στη Φιλολογία, αλλά και στην
προσφορά εξειδικευμένων γνώσεων στην Ιστορία και
Αρχαιολογία.
β) Στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα προα-
ναφερθέντα αντικείμενα.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Βυζαντινός Κόσμος: η σχέση του με την
Αρχαιότητα και τον Νεότερο Ελληνισμό».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώ-
ματος Ειδίκευσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων
Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνι-
κών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται σε
τρία (3) εξάμηνα, από τα οποία τα δύο είναι εξάμηνα
διδασκαλίας και το τρίτο είναι εξάμηνο εκπόνησης της
Μεταπτυχιακής Διατριβής. Η ολοκλήρωση της μεταπτυ-
χιακής διατριβής μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα (1) κατ'
ανώτατο όριο επιπλέον εξάμηνο.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. οι φοιτητές υποχρεούνται να
συμπληρώσουν 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η φοίτη-
ση περιλαμβάνει την επιτυχή συμμετοχή σε μεταπτυχι-
ακά μαθήματα (60 πιστωτικές μονάδες) και την επιτυχή
εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής (30 πιστωτικές μο-
νάδες).Τα προσφερόμενα μαθήματα είναι τέσσερα (4)
υποχρεωτικά και ένα (1) επιλογής ανά εξάμηνο και στο-
χεύουν στην εμβάθυνση του φοιτητή στο αντικείμενο.
Η παρακολούθηση όλων των εκπαιδευτικών δραστη-
ριοτήτων είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση
για την αξιολόγηση του φοιτητή. Proslipsis.gr
Τα μεταπτυχιακά μαθήματα καλύπτουν τους βασικότε-
ρους τομείς της Βυζαντινής Γραμματείας. Αναδεικνύουν,
επιπλέον, την αναμφισβήτητη σχέση τους με την Αρχαι-
ότητα και τον Νεότερο Ελληνισμό.
Α΄ εξάμηνο (30 ECTS)
Μαθήματα - Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
Α. Υποχρεωτικά
Εισαγωγή στην Επιστήμη της Βυζαντινολογίας.
Μεθοδολογία Έρευνας 6
Αρχαιότης και Βυζάντιο: Πρόσληψη -
Οι Κλασσικές Σπουδές στο Βυζάντιο 6
Παλαιογραφία - Κριτική Κειμένων 6
Ειδικά Θέματα Βυζαντινής Αρχαιολογίας:
Ζωγραφική-Αρχιτεκτονική 6
Β. Επιλογής: ένα (1) από τα παρακάτω 6
Λαϊκός Πολιτισμός -
Δημώδης Βυζαντινή Λογοτεχνία
Ειδικά Θέματα Βυζαντινής Πεζογραφίας:
Επιστολογραφία
Σύνολο 30
Β΄ εξάμηνο (30 ECTS)
Α. Υποχρεωτικά
Ειδικά θέματα Βυζαντινής Ποίησης
και Αγιολογίας 6
Νέος Ελληνισμός και Βυζάντιο:
Πρόσληψη - Το Βυζάντιο στη Νεοελληνική
Λογοτεχνία 6
Μεσαιωνική Ελληνική Γλώσσα 6
Ειδικά Θέματα Βυζαντινής Ιστοριογραφίας και
Ρητορικής 6
Β. Επιλογής: ένα (1) από τα παρακάτω 6
Ειδικά Θέματα Βυζαντινής Κοινωνίας,
Διοίκησης και Οικονομίας
Ειδικά Θέματα Βυζαντινής Αρχαιολογίας:
Συντήρηση και Ανάδειξη Βυζαντινών Μνημείων
Σύνολο 30
Γ΄ εξάμηνο (30 ECTS):
Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής 30
Σύνολο 30
Μέρος του Προγράμματος Σπουδών ή και ολόκληρο
το Πρόγραμμα μπορεί να παρέχεται εκτός από την ελλη-
νική και σε ξένη γλώσσα (αγγλική), μετά από απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του
Τμήματος Φιλολογίας. Η συγγραφή της Μεταπτυχια-
κής Διατριβής θα γίνεται στην ελληνική ή στην αγγλική
γλώσσα.
Τα μαθήματα του ΠΜΣ πραγματοποιούνται στο Ινστι-
τούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού στον Μυστρά.
Κατ' εξαίρεση, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της
Γ.Σ.Ε.Σ., ορισμένα ειδικά μαθήματα μπορεί να διεξά-
γονται στους χώρους της Σχολής Ανθρωπιστικών Επι-
στημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, στην Καλαμάτα.
Τροποποίηση του Προγράμματος Σπουδών μπορεί
να γίνεται με απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθε-
σης (Σ.Ε.Σ.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μετά από
πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατά ανώτατο όριο
σε πενήντα (50) μεταπτυχιακούς φοιτητές ανά κύκλο
σπουδών.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος
Φιλολογίας, μέλη του Δ.Σ. του ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π., μέλη ΔΕΠ και
άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008
(ΦΕΚ 148/τ.Α').
Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη του ΠΜΣ ανατί-
θεται σε διοικητικό και τεχνικό προσωπικό των συνεργα-
ζομένων φορέων καθώς και σε εξωτερικούς συνεργάτες
με συμβάσεις έργου.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Η λειτουργία του ΠΜΣ θα καλυφθεί από την υπάρχου-
σα υλικοτεχνική υποδομή του ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π. και επικουρικά
του Τμήματος Φιλολογίας.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει έως και το Ακαδημαϊκό Έτος
2024-2025 με τη επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11
α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α΄), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
1. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/
τ.Α') το 65% του συνολικού κόστους λειτουργίας που
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό
των 87.750 ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών
ως εξής:
α) Αμοιβές - Αποζημιώσεις διδακτικού-
τεχνικού και διοικητικού προσωπικού: 66.465 €
β) Δαπάνες μετακινήσεων: 10.000 €
γ) Δαπάνες για αναλώσιμα
και άλλες προμήθειες: 2.000 €
δ) Δαπάνες υποτροφιών: 3.600 €
ε) Υλικοτεχνική υποδομή: 4.200 €
στ) Γενικές δαπάνες: 1.485 €
Σύνολο: 87.750 €
2. Το ανωτέρω κόστος θα καλύπτεται από δίδακτρα
καθώς και άλλες πηγές, όπως χορηγίες, δωρεές και λοιπά.

Άρθρο 12
Τελικές διατάξεις Proslipsis.gr
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 3 Φεβρουαρίου 2017

Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved