ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Νέο Μεταπτυχιακό: Ιστορία της Ιατρικής και Βιολογικής Ανθρωπολογίας: Υγεία, Νόσος και Φυσική Επιλογή

Αθήνα 14.9.2017, 18:56

Την ίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με το τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με τίτλο: «Ιστορία της Ιατρικής και Βιολογικής Ανθρωπολογίας: Υγεία, Νόσος και Φυσική Επιλογή», ενέκρινε ο πρύτανης του ΑΠΘ.

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 20558 (2)
Ίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του τμήματος Ιατρι-
κής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με το τμήμα
Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών
και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης, με τίτλο: «Ιστορία της
Ιατρικής και Βιολογικής Ανθρωπολογίας: Υγεία,
Νόσος και Φυσική Επιλογή».

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 1
παρ. 2 και 6 (ΦΕΚ 148 Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μετα-
πτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις δια-
τάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄), του
άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) και του άρθρου
37 παρ. 5 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του ν. 4009/
2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του ν. 4025/2011
(ΦΕΚ 228 Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του ν. 4076/2012
(ΦΕΚ 159 Α΄), του άρθρου 34, παρ. 2 του ν. 4115/2013
(ΦΕΚ 24 Α΄) και του άρθρου 34 του ν. 4301/2014
(ΦΕΚ 223 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 τ.Α΄).
4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
14 και 15 (ΦΕΚ 189 Α΄) «Διασφάλιση της ποιότητας στην
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την αριθ. 17746/28-1-2015 (ΦΕΚ 258/τ. Β΄/24-2-2015)
απόφαση του Συμβουλίου του ΑΠΘ:
6. «Έγκριση της αριθ. 17508/23-1-2015 πράξης του
Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης (Α.Π.Θ.), περί του ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη
του Α.Π.Θ., μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αναπλη-
ρωτές Πρύτανη και καθορισμού της σειράς αναπλήρω-
σης του Πρύτανη». Proslipsis.gr
7. Τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής
Σύνθεσης (συνεδριάσεις με αριθ. 16/23-6-2016 και 17/
14-7-2016) του τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
8. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν-
θεσης (συνεδρίαση αριθ. 2η (έκτακτη)/2-11-2016) του
τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών
και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανε-
πιστημίου Θράκης.
9. Την έγκριση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρίαση αριθ.
25/1-12-2016).
10. Την έγκριση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρί-
αση αριθ. 192/10-4-2017).
11. Το αριθ. 1647/23-6-2014 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π., από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστη-
μών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης.
12. Το αριθ. 713/17-2-2014 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π., από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας της
Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δη-
μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
13. Την αριθ. 13834/5-4-2017 θετική εισήγηση της
ΜΟΔΙΠ του ΑΠΘ για την ίδρυση του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο:
«Ιστορία της Ιατρικής και Βιολογικής Ανθρωπολογίας:
Υγεία, Νόσος και Φυσική Επιλογή».
14. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του
τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του
τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών
και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπι-
στημίου Θράκης για τη συνδιοργάνωση του Δ.Π.Μ.Σ. με
τίτλο: «Ιστορία της Ιατρικής και Βιολογικής Ανθρωπολο-
γίας: Υγεία, Νόσος και Φυσική Επιλογή».
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη λειτουργία Διιδρυματικού Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) μεταξύ των
τμημάτων Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του
τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών
και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανε-
πιστημίου Θράκης, με τίτλο: «Ιστορία της Ιατρικής και
Βιολογικής Ανθρωπολογίας: Υγεία, Νόσος και Φυσική
Επιλογή» σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το τμή-
μα Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών και
Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστη-
μίου Θράκης συνδιοργανώνουν και λειτουργούν από το
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Διιδρυματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ιστορία της Ιατρικής
και Βιολογική Ανθρωπολογία: Υγεία, Νόσος και Φυσική
Επιλογή», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής
και τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του ΔΠΜΣ, το οποίο λειτουργεί στις εγκα-
ταστάσεις του τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ (επισπεύδον
τμήμα) και συμπληρωματικά σε αυτές του τμήματος
Ιστορίας και Εθνολογίας, του ΔΠΘ, είναι η μελέτη της
εξέλιξης της ιατρικής και η ένταξη της σε ευρύτερο κοι-
νωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο, αποκαλύπτοντας τους
καθοριστικούς παράγοντες της υγείας και της νόσου σε
ιστορικό πλαίσιο. Επιπρόσθετα, αναπτύσσονται πτυχές
της βιολογικής ανθρωπολογίας που συνδέονται με την
ανασύνθεση της ιστορίας της γεωγραφίας και της εξέ-
λιξης των νόσων μέσα από το πρίσμα της ανθρώπινης
εξέλιξης, ενώ παράλληλα αναλύεται η επίδραση των
ασθενειών στην ανθρώπινη ανάπτυξη, η αλληλεπίδραση
ανάμεσα στις ασθένειες και τις κοινωνικο-πολιτισμικές
πρακτικές καθώς και η προσαρμοστικότητα των πληθυ-
σμών σε νέα περιβάλλοντα, ενώ μελετώνται ανθρώπινα
σκελετικά κατάλοιπα αρχαιολογικής κυρίως προέλευσης.
Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα εξειδίκευσης σε δύο
(2) επιμέρους κατευθύνσεις, που καταγράφονται ακο-
λούθως στο άρθρο 3 του παρόντος.
Σκοπός του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια και η
προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στα
παραπάνω πεδία και ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών
φοιτητών/τριων με εξειδικευμένες γνώσεις σε αυτά, με
στόχο την πληρέστερη προετοιμασία τους για μια επι-
τυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΔΠΜΣ απονέμει ενιαίο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ει-
δίκευσης (ΜΔΕ) στην «Ιστορία της Ιατρικής και Βιολογική
Ανθρωπολογία: Υγεία, Νόσος και Φυσική Επιλογή» (MSc
in «History of Medicine and Biological Anthropology:
Health, Disease and Natural Selection») στις εξής δύο
(2) κατευθύνσεις:
Α) Ιστορία της Ιατρικής.
Β) Βιολογική Ανθρωπολογία.

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των τμημάτων
Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Ιστορίας, Βιολογίας, Ιστορίας
και Εθνολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ελληνικής
φιλολογίας και άλλων συναφών τμημάτων ΑΕΙ της ημε-
δαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της
αλλοδαπής. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυ-
χιούχοι άλλων τμημάτων ΑΕΙ ή άλλων Ανωτάτων Σχολών.
Υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι φοιτητές
των παραπάνω τμημάτων, οι οποίοι θα έχουν περατώσει
επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από τη
λήξη των εγγραφών και θα πληρούν όλες τις προϋπο-
θέσεις εισαγωγής στο ΔΠΜΣ.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια-
κού Διπλώματος Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τέσσερα
(4) ακαδημαϊκά εξάμηνα (3 εξάμηνα παρακολούθησης
μαθημάτων και 1 εξάμηνο εκπόνησης Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας).

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται εκατόν είκοσι
(120) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS): παρακο-
λούθηση κύκλου μαθημάτων διάρκειας τριών (3) εξα-
μήνων (α΄, β΄ και γ΄) και ένα (1) εξάμηνο (δ΄) εκπόνηση
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
Στο Α΄ εξάμηνο διδάσκονται τέσσερα (4) υποχρεωτικά
μαθήματα διάρκειας δεκατριών (13) διδακτικών εβδο-
μάδων, (30 ECTS).
Στο Β΄ εξάμηνο διδάσκονται τέσσερα (4) υποχρεωτικά
μαθήματα διάρκειας δεκατριών (13) διδακτικών εβδο-
μάδων, (30 ECTS).
Στο Γ΄ εξάμηνο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται
να επιλέξουν εξειδίκευση, είτε στην Ιστορία της Ιατρι-
κής, είτε στη Βιολογική Ανθρωπολογία και διδάσκονται
τα τέσσερα (4) αντίστοιχα υποχρεωτικά μαθήματα (30
ECTS).
Στο Δ΄ εξάμηνο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εκπονούν
τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (30 ECTS).

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται
σε τριάντα πέντε (35) κατ' ανώτατο όριο. Επίσης, καθ'
υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων θα
γίνονται δεκτοί υπότροφοι, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 3685/2008.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Τη διδασκαλία των μαθημάτων και τις ασκήσεις στο
ΔΠΜΣ μπορούν να αναλαμβάνουν σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008:
α) Μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων
ή άλλου Α.Ε.Ι., αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας κα-
θηγητές, επισκέπτες καθηγητές και ειδικοί επιστήμονες.
β) Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυ-
μάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή
επιστημονική συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα.
δ) Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι
διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία
στο γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για την υλοποίηση του ΔΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί η
υλικοτεχνική υποδομή και ειδικές εγκαταστάσεις των
συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό
έτος 2017-2018 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025,
με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρ-
θρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄)
το 65% του συνολικού κόστους λειτουργίας (αφορά δι-
ετή κύκλο σπουδών) του προγράμματος ανέρχεται σε
44.992,00 € και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως
εξής:
Κατηγορία δαπάνης Κόστος (σε €)
Αμοιβές - αποζημιώσεις
ανθρώπινου δυναμικού 36.192,00
Δαπάνες μετακινήσεων 4.800,00
Αναλώσιμα - Προμήθειες 2.000,00
Άλλες δαπάνες 2.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 44.992,00 Proslipsis.gr
Το κόστος θα καλυφθεί από: δίδακτρα, καθώς και από
άλλες πηγές χρηματοδότησης , όπως χορηγίες επιχει-
ρήσεων και οργανισμών, αμοιβές από άλλες παράλλη-
λες δραστηριότητες, μελέτες ή έρευνες που εκπονεί το
προσωπικό στα πλαίσια του ΔΠΜΣ, δωρεές προσώπων,
κονδύλια από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και άλλες διαφανείς χρηματικές εισροές.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση θα ρυθμίζονται από το Ειδικό Πρωτόκολλο
Συνεργασίας/Εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
 Proslipsis.gr
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 3 Μαΐου 2017

Ο Πρύτανης κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Πρύτανη
Έρευνας και Συντονισμού
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved