ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση Μεταπτυχιακού: Τεχνολογία και Ποιότητα Επιτραπέζιας Ελιάς και Ελαιόλαδου

Αθήνα 29.9.2017, 18:25

Την λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Πελοποννήσου με τίτλο «Τεχνολογία και Ποιότητα Επιτραπέζιας Ελιάς και Ελαιόλαδου» (Μaster of Science (M.Sc.) in Technology and Quality of Table Olives and Olive Oil), ενέκρινε ο πρύτανης του ΤΕΙ Πελοποννήσου.

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει μέχρι και τρία ακαδημαϊκά έτη από την έναρξή του, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του. 

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 2570 (5)
Έγκριση λειτουργίας Π.Μ.Σ. του Τμήματος Τεχνο-
λογίας Τροφίμων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπο-
νίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου με τίτλο «Τεχνολογία
και Ποιότητα Επιτραπέζιας Ελιάς και Ελαιόλα-
δου»/ «Master of Science (M.Sc.) in Technology
and Quality of Table Olives and Olive Oil.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α’) και ιδί-
ως το άρθρο 6, «θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές» όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/τ.Α’/25.8.2008),
του άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α’/4.9.2009)
και του άρθρου 37, παρ. 5 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ71/τ.Α’).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α’) «Δομή, λειτουργία, διασφά-
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ’ του
ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/τ.Α’), του άρθρου 5, παρ. 8 του
ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/τ.Α’).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 34, παρ. 2 του ν. 4115/2013
(ΦΕΚ 24/τΑ’) και του άρθρου 34 του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ
223/τ.Α’).
4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/
2-8-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος».
5. Τη με αριθ. 7/26-11-2012 απόφαση του Συμβουλίου
Διοίκησης του ΤΕΙ-Κ (ΦΕΚ 589/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./31-12-2012) και
την αριθ. Υ.Α. 2701/Ε5/09-01-2013 Διαπιστωτική Πράξη
εκλογής Προέδρου του ΤΕΙ-Κ.
6. Το π.δ. 91/2013 (ΦΕΚ 131/τ. Α’/05-6-2013) «Μετο-
νομασία του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας σε Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου -
Μετονομασία Σχολής - Μετονομασία Τμημάτων -Συγ-
χώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτήματος και
Τμημάτων -Ίδρυση Σχολής - Συγκρότηση Σχολών του
Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου.
7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης Ειδικής
Σύνθεσης του τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχο-
λής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων
και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου (αριθ. πρωτ.
1/527/06.07.2017).
8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης Ειδικής
Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου (αριθ. 3/18.07.2017).
9. Το γεγονός ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιο-
λόγηση του Ιδρύματος με αριθ. πρωτ. 2115/21.07.2015.
10. Τη με αριθ. 2337 απόφαση (ΦΕΚ 420/30-8-2017
τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) περί ορισμού αντικαταστάτη Πρύτανη του
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Πελοπον-
νήσου.
11. Το γεγονός ότι δεν έχει εγκριθεί ο Οργανισμός του
Ιδρύματος. Proslipsis.gr
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη λειτουργία Μεταπτυχιακού Προγράμ-
ματος Σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων
της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τρο-
φίμων & Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου με τίτλο:
«Τεχνολογία και Ποιότητα Επιτραπέζιας Ελιάς και Ελαι-
όλαδου» / «Master of Science (M.Sc.) in Technology and
Quality of Table Olives and Olive Oil», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Τεχνολο-
γίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής
του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου οργανώνει Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: Τεχνολογία και
Ποιότητα Επιτραπέζιας Ελιάς και Ελαιόλαδου» / «Master
of Science (M.Sc.) in Technology and Quality of Table
Olives and Olive Oil» σύμφωνα με τις διατάξεις της ει-
σηγήσεως αυτής και τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (Α’
148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του
Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου
με τίτλο «Τεχνολογία και Ποιότητα Επιτραπέζιας Ελιάς και
Ελαιόλαδου» έχει ως αντικείμενο την εξειδίκευση επιστη-
μόνων στη σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής επιτραπέζιας
ελιάς και ελαιόλαδου καθώς και στις μεθόδους ελέγχου, δι-
ασφάλισης ποιότητας και εμπορίας των προϊόντων αυτών.
2. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία στε-
λεχών που θα:
• Αποκτήσουν μια συνεχή και επίκαιρη γνώση της
παραγωγής και της τεχνολογίας επιτραπέζιας ελιάς και
ελαιόλαδου.
• Βοηθήσουν τον κλάδο της ελαιοκομίας και της τε-
χνολογίας ελαιόλαδου και επιτραπέζιας ελιάς μέσα από
την εργασία τους ως εξειδικευμένα στελέχη σε φορείς
και επιχειρήσεις του ελαιοκομικού τομέα.
• Εξοικειωθούν με το οικονομικό πλαίσιο του τομέα
το οποίο είναι ολοένα και πιο ανταγωνιστικό τόσο σε
παραδοσιακές όσο και σε νέες αγορές.
• Ενισχύσουν την έρευνα και την εφαρμογή της στα
ελαιοκομικά προϊόντα.
• Παίξουν ρόλο στη μεταφορά τεχνογνωσίας μέσα σε
ένα διεθνές και διεπαγγελματικό πλαίσιο στο οποίο θα
κινούνται και θα εργάζονται.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή: Μεταπτυχιακού Δι-
πλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Τεχνολογία και
Ποιότητα Επιτραπέζιας Ελιάς και Ελαιόλαδου»/«Master
of Science (M.Sc.) in Technology and Quality of Table
Olives and Olive Oil».
 Proslipsis.gr
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. θα γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή, πτυχι-
ούχοι από όλα τα Τμήματα Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., της
ημεδαπής ή των ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων
της αλλοδαπής, το αντικείμενο σπουδών των οποίων εί-
ναι συναφές με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της
Επιστήμης και Τεχνολογίας των Τροφίμων, της Γεωπονί-
ας, της Χημείας και της Οικονομίας και γενικότερα των
Εφαρμοσμένων Επιστημονικών Αντικειμένων του Αγρο-
διατροφικού Τομέα. Ενδεικτικά δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι
από τα Τμήματα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του
Ανθρώπου, Τεχνολογίας Τροφίμων, Επιστήμης Φυτικής
Παραγωγής, Τεχνολόγων Γεωπόνων, Αγροτικής Οικονομί-
ας και Ανάπτυξης, Βιοτεχνολογίας, Αξιοποίησης Φυσικών
Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Φυτικής Παραγωγής,
Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας, Βιολογι-
κής Γεωργίας, Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων, Χημεί-
ας, Χημικών Μηχανικών, Οικονομικών Επιστημών κ.λπ.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 98 του
ν. 4310/2014 (Α’ 258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 80 παρ.
11 περ. α του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του ν. 4025/2011 (Α’
228), του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 4076/2012 (Α’ 159) και
του άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 4115/2013 (Α’ 24). Το Π.Μ.Σ.
θα λειτουργήσει μέχρι και τρία (3) ακαδημαϊκά έτη από την
έναρξή του, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχι-
σης της λειτουργίας του. Η διάρκεια του Π.Μ.Σ. που οδηγεί
σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) θα είναι τρία
(3) εξάμηνα εκ των οποίων το 3ο εξάμηνο διατίθεται για
την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής
εξέταση στα μαθήματα του προγράμματος καθώς και
η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας. Τα μαθήματα αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πι-
στωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Η διπλωματική
εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές
μονάδες. Συνολικά για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτεί-
ται η συμπλήρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων.
Με πρόταση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης
του Τμήματος και έγκριση του Προέδρου του ΤΕΙ ΠΕΛΟ-
ΠΟΝΝΗΣΟΥ μπορεί να γίνεται τόσο η ανακατανομή των
μαθημάτων στα εξάμηνα όσο και η τροποποίηση του
προγράμματος σπουδών. Proslipsis.gr
1ο Εξάμηνο
Α/Α - Τίτλος μαθήματος - Π/Μ (ECTS)
1. Βιολογία και καλλιέργεια του δέντρου
της ελιάς 5
2. Χημεία ελαιολάδου 5
3. Σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής της
επιτραπέζιας ελιάς 6
4. Σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής
ελαιολάδου 8
5. Συστήματα διαχείρισης ποιότητας
και ασφάλειας στον τομέα της
επιτραπέζιας ελιάς και του
ελαιολάδου 6
Σύνολο 30
2ο Εξάμηνο
A/A - Τίτλος μαθήματος - Π/Μ (ECTS)
1. Ανάπτυξη τροφίμων του
ελαιοκομικού τομέα και
επιχειρηματικότητα 5
2. Διεθνής εμπορία και μάρκετινγκ
επιτραπέζιας ελιάς και ελαιολάδου -
νομοθεσία 6
3. Διαχείριση αποβλήτων επιτραπέζιας
ελιάς και ελαιολάδου 6
4. Οργανοληπτικός έλεγχος
επιτραπέζιας ελιάς και ελαιολάδου 6
5. Μέθοδοι ανάλυσης και ποιοτικός
έλεγχος ελαιολάδου 7
Σύνολο 30
3ο Εξάμηνο
ΑΑ Τίτλος μαθήματος Π/Μ (ECTS)
1 Μεταπτυχιακή-Διπλωματική Εργασία 30
Σύνολο 30

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτερο όριο σε
είκοσι (20) φοιτητές ανά κύκλο προγράμματος σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3685/2008
(Φ.Ε.Κ. Α’ 148). Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφί-
ων φοιτητών εισάγονται ως υπεράριθμοι όσοι ισοβαθ-
μούν με τον τελευταίο επιτυχόντα. Η εισαγωγή νέων
φοιτητών στο πρόγραμμα θα γίνεται κάθε ένα έτος.
Ο αριθμός των εισακτέων μπορεί να τροποποιείται με
απόφαση της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Ιδρύ-
ματος. Proslipsis.gr

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων θα
συμμετέχουν εκτός, από τους Καθηγητές του Τμήματος
Τεχνολογίας Τροφίμων ή άλλων Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Πε-
λοποννήσου και Καθηγητές άλλων Τ.Ε.Ι. και Πανεπιστη-
μίων ή επιστήμονες κύρους με αναγνωρισμένο επαγγελ-
ματικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο που καλύπτει
το ΠΜΣ, της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και
άλλες κατηγορίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
5 του ν. 3685/2008 (Α’ 148) και του ν. 4009/2011 και τις
συμπληρώσεις τους.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ-
γήσει στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου με τον
υπάρχοντα εξοπλισμό. Proslipsis.gr

Άρθρο 10
Κόστος Λειτουργίας
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας εξαρτάται από τον
αριθμό των φοιτητών του Π.Μ.Σ. Ενδεικτικά εφόσον
οι φοιτητές είναι 20 το συνολικό κόστος ανέρχεται στις
60.000 €. Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα
καλυφθεί από τα δίδακτρα (για 20 φοιτητές x 3.000,00 €
για ολόκληρη τη διάρκεια του Π.Μ.Σ. = 60.000,00 €) και
το ΛΑΕΚ των επιχειρήσεων. Επίσης οι χορηγίες δημο-
σίου και ιδιωτικού φορέα, εφόσον αυτές υπάρξουν θα
κατανέμονται ύστερα από απόφαση αρμοδίων οργά-
νων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος και σύμφωνη
γνώμη της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του
Τμήματος.
Ο προϋπολογισμός αυτός αναλύεται ως εξής:
Κατηγορίες Κόστος Συμμετοχή
Αμοιβές προσωπικού 28.200,00 € 47%
Λοιπά Έξοδα - Αμοιβές
τεχνικής διοικητικής
υποστήριξης 4.800,00 € 8%
Μετακινήσεις 4.200,00 € 7%
Επιβραβεύσεις, Συνέδρια/
Ημερίδες 1.800,00 € 3%
Ειδικός Λογαριασμός 6.000,00 € 10%
Λειτουργικά έξοδα ΤΕΙ 15.000,00 € 25%
Σύνολο 60.000,00 € 100%

Άρθρο 11
Επιβραβεύσεις
Με στόχο την ακαδημαϊκή ανέλιξη του Τμήματος στην
οποία συμβάλλει η έρευνα που διενεργείται στο Π.Μ.Σ., οι
επιβλέποντες Καθηγητές είτε διπλωματικών εργασιών είτε
εργασιών στα 10 μαθήματα, καλούνται να συμμετάσχουν
σε διαθεματικές εργασίες, προς δημοσίευση σε διεθνή
έγκριτα περιοδικά, σε συνεργασία με τους φοιτητές και με
άλλους ερευνητές όπου αυτό είναι εφικτό. Συγκεκριμένα
προτείνεται η επιβράβευση των τριών (3) καλυτέρων ερ-
γασιών. Τα κριτήρια επιλογής θα καθοριστούν από τη Συ-
ντονιστική Επιτροπή ή τη Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του
Τμήματος μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, Θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Ιδρύματος και τα αρμόδια όργανα, σύμ-
φωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Καλαμάτα, 12 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΝΤΑΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved