ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Ίδρυση Μεταπτυχιακού: Γλώσσες, Επικοινωνία και Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον

Αθήνα 16.11.2017, 03:51

Την ίδρυση και λειτουργία Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ των Τμημάτων: Γαλλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής και Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τίτλο: «Γλώσσες, Επικοινωνία και Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον», ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024 - 2025.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση. ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 18196 π.έ. (1)
Ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών μεταξύ των Τμημάτων: Γαλλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερμανικής Γλώσσας και
Φιλολογίας, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φι-
λοσοφικής Σχολής και Οικονομικών Επιστημών
της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
του ΑΠΘ με τίτλο: «Γλώσσες, Επικοινωνία και Διοί-
κηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο σύγχρονο κοι-
νωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον».

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο
1 παρ. 2 και 6 (ΦΕΚ 148 Α’) «Θεσμικό πλαίσιο για τις με-
ταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις
διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α’),
του άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α’) και του
άρθρου 37 παρ. 5 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α’).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195 Α) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 47, παρ. γ του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α’), του άρ-
θρου 5, παρ. 8 του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α’), του άρθρου
34, παρ. 2 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α’) και του άρθρου 34
του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223 Α’).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98 τ.Α’).
4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
14 και 15 (ΦΕΚ 189 Α’) «Διασφάλιση της ποιότητας στην
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 2 του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114/τ.Α’/4-8-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις». Proslipsis.gr
6. Την ερμηνευτική εγκύκλιο με αριθμό 163204/Ζ1/
29-9-2017 του ΥΠ.Π.ΕΘ.
7. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθε-
σης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της
Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθ. 150/21-04-2016).
8. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν-
θεσης του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης (συνεδριάσεις με αριθ. 78/21-4-2016
και 81/05-7-2016).
9. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν-
θεσης του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της
Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθ. 183/7-7-2016).
10. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν-
θεσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθ.
35/23-6-2016).
11. Την έγκριση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρί-
αση με αριθ. 194/22-6-2017).
12. Το έγγραφο αριθμ. 1647/23-6-2014 της Α.ΔΙ.Π. από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση όλων των συμμετεχόντων Τμημάτων: Γαλ-
λικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερμανικής Γλώσσας και
Φιλολογίας, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής και Οικονο-
μικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
13. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας - Εσωτερικό
Κανονισμό Λειτουργίας μεταξύ των Τμημάτων Γαλλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερμανικής Γλώσσας και Φιλο-
λογίας, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής και Οικονομικών
Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης.
14. Τη με αριθμό 24674/20-6-2017 θετική εισήγηση
της ΜΟΔΙΠ του ΑΠΘ για την ίδρυση του ΔΠΜΣ με τίτλο:
«Γλώσσες, Επικοινωνία και Διοίκηση Υπηρεσιών Εκ-
παίδευσης στο σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό και
τεχνολογικό περιβάλλον».
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 τη
λειτουργία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών μεταξύ των Τμημάτων: Γαλλικής Γλώσ-
σας και Φιλολογίας, Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας,
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής
και Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και
Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Γλώσσες, Επικοινωνία και Διοί-
κηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο σύγχρονο κοινωνικό,
οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον», ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Τα Τμήματα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερμα-
νικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφίας και Παιδαγω-
γικής της Φιλοσοφικής Σχολής και Οικονομικών Επιστη-
μών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
του Α.Π.Θ. συνδιοργανώνουν και λειτουργούν από το
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Διατμηματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Γλώσσες,
Επικοινωνία και Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο
σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό περι-
βάλλον», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής
και του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α’) όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
Συντονιστής (επισπεύδον Τμήμα) του ΔΠΜΣ θα είναι
το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και φιλολογίας του ΑΠΘ.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η ανάπτυξη της έρευνας
στα επιστημονικά πεδία της Διδακτικής της Γλώσσας,
της Εκπαιδευτικής Γλωσσικής Τεχνολογίας καθώς και
της Διοίκησης Υπηρεσιών Εκπαίδευσης και η κατάρτι-
ση εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού που θα
μπορέσει να καλύψει υπάρχουσες και προβλεπόμενες
κοινωνικές και αναπτυξιακές ανάγκες.
Οι σκοποί του Δ.Π.Μ.Σ. εκπληρώνονται με την παρα-
κολούθηση οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων
και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας σύμφωνα
με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα και είναι:
• Η έρευνα στις νέες διδακτικές προσεγγίσεις των
ξένων γλωσσών/πολιτισμών και η εκπαίδευση εξειδι-
κευμένων επιστημόνων στο χώρο της Διδακτικής των
Γλωσσών.
• Η έρευνα στην μεθοδολογία της διδασκαλίας ξένων
γλωσσών και σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων
στη γλωσσική διδασκαλία. Proslipsis.gr
• Η έρευνα στις εκπαιδευτικές τεχνολογίες και η αξι-
οποίησή τους στην διδασκαλία/εκμάθηση των ξένων
γλωσσών/πολιτισμών και η εκπαίδευση εξειδικευμένων
επιστημόνων στο χώρο.
• Η εκπαίδευση στην Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευ-
σης, δεξιότητα.
• Η επιμόρφωση των πτυχιούχων Φιλοσοφικών Σχο-
λών και των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις σύγχρονες θεωρίες και
μεθόδους διδασκαλίας των γλωσσών/πολιτισμών, της
εκπαιδευτικής τεχνολογίας.
• Η προώθηση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη
γλωσσική εκπαίδευση και στην έρευνα στα σύνθετα πε-
δία των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών.
• Η εισαγωγή της πολύγλωσσης και διαπολιτισμικής δι-
άστασης στην εκπαιδευτική πράξη άμεσα συναρτημένης
με την αρχή της γλωσσικής/πολιτισμικής πολυμορφίας
στον ευρωπαϊκό χώρο.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ-
σης (Μ.Δ.Ε.): στις «Γλώσσες, Επικοινωνία και Διοίκηση
Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο σύγχρονο κοινωνικό, οι-
κονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον» στις ακόλουθες
κατευθύνσεις:
α) Διδακτική των Γλωσσών και Εκπαιδευτικές Τεχνολο-
γίες σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα.
β) Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης σε πολύγλωσσα
και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα.
Ο τίτλος απονέμεται από κοινού από τα συνεργαζόμενα
Τμήματα: Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερμανικής
Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
της Φιλοσοφικής Σχολής και Οικονομικών Επιστημών της
Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των
Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών αναγνω-
ρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζε-
ται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Όλα τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία, υποχρεωτικά, και
περιλαμβάνουν διδασκαλία δεκατριών (13) εβδομάδων
και εργαστήρια, φροντιστήρια, συζητήσεις, ασκήσεις ή
εργασίες όπου αυτό απαιτείται. Το σύνολο των απαιτού-
μενων, για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. πιστωτικών μονά-
δων (E.C.T.S.) είναι ενενήντα (90).
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ει-
δίκευσης ο μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια θα πρέπει να
παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε δέκα (10)
υποχρεωτικά εξαμηνιαία μαθήματα.
Τα μαθήματα διακρίνονται σε μαθήματα κορμού και
μαθήματα κατεύθυνσης. Μετά την παρακολούθηση των
πέντε (5) μαθημάτων κορμού στο Α’ εξάμηνο σπουδών,
ο μεταπτυχιακός/κή φοιτητής/τρια επιλέγει κατεύθυνση
και οφείλει να παρακολουθήσει στο Β' εξάμηνο, ένα μά-
θημα (1) κορμού και τρία (3) μαθήματα κατεύθυνσης. Στο
3ο εξάμηνο παρακολουθεί ένα (1) μάθημα κατεύθυνσης
και ασχολείται με την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Δι-
πλωματικής Εργασίας.
Για την εισαγωγή στην κατεύθυνση κριτήρια είναι:
• Δήλωση προτίμησης του μεταπτυχιακού φοιτητή.
• Γενικός βαθμός των μαθημάτων κορμού Α’ εξαμήνου.
Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων είναι το παρα-
κάτω:
Α’ Εξάμηνο (30 ECTS) - Μαθήματα κορμού (κοινά για
τις δύο κατευθύνσεις)
Α/Α - Τίτλος - ECTS
1. Θέματα παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης
και διαχείριση τάξης 6
2. Ειδική Αγωγή - Μαθησιακές δυσκολίες 6
3. Διαδικτυακά περιβάλλοντα και
Επικοινωνία 6
4. Σύγχρονο κοινωνικό - οικονομικό
περιβάλλον 6
5. Πολυγλωσσία και Γλωσσική Εκπαίδευση 6
Β' Εξάμηνο (30 ECTS) - Κατεύθυνση Α’: Διδακτική των
Γλωσσών και Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες σε πολύγλωσ-
σα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα
Α/Α - Τίτλος - ECTS
1. Μεθοδολογία της έρευνας και επιστημο-
νικός λόγος (μάθημα κορμού) 6
2. Διδακτική των Γλωσσών σε πολύγλωσσα
και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα (μά-
θημα κατεύθυνσης) 8
3. Αξιολόγηση στην Εκπαιδευτική Διαδικα-
σία (μάθημα κατεύθυνσης) 8
4. Αναδυόμενες Τεχνολογίες Ιστού και Ψη-
φιακή Τάξη (μάθημα κατεύθυνσης) 8
Β' Εξάμηνο (30 ECTS) - Κατεύθυνση Β': Διοίκηση Υπη-
ρεσιών Εκπαίδευσης σε πολύγλωσσα και πολυπολιτι-
σμικά περιβάλλοντα
Α/Α - Τίτλος - ECTS
1. Μεθοδολογία της έρευνας και επιστημο-
νικός λόγος (μάθημα κορμού) 6
2. Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης (μά-
θημα κατεύθυνσης) 8
3. Ηγεσία και Ανθρώπινοι πόροι (μάθημα
κατεύθυνσης) 8
4. Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (μά-
θημα κατεύθυνσης) 8
Γ' Εξάμηνο (30 ECTS)
Α/Α - Τίτλος - ECTS
1. Ειδικά θέματα Κατεύθυνσης Α’ [για την Κα-
τεύθυνση Α’: Διδακτική των Γλωσσών και
Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες σε πολύγλωσ-
σα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα]
- Ειδικά θέματα Διδακτικής και εφαρμογές
- Τρισδιάστατα εικονικά περιβάλλοντα
διδασκαλίας
- Μάθηση με βάση το παιχνίδι και μέσω
κινητών συσκευών
- Σχεδιασμός και ανάπτυξη προγραμμάτων
και εφαρμογών για γλωσσική εκπαίδευση
- Γλώσσα, Λόγος και Εικόνα
-Μαθησιακοί τύποι και Γλωσσική Εκπαί-
δευση
- Κοινωνιογλωσσικές αναπαραστάσεις
και αναστοχαστικές δραστηριότητες
- Πολυγλωσσία και επιχειρήσεις Διαπολι-
τισμική διαμεσολάβηση 4
2. Ειδικά θέματα Κατεύθυνσης Β' [για την
Κατεύθυνση Β': Διοίκηση Υπηρεσιών
Εκπαίδευσης σε πολύγλωσσα και πολυ-
πολιτισμικά περιβάλλοντα]
- Ποιότητα στις υπηρεσίες εκπαίδευσης
- Στοιχεία Χρηματοοικονομικής Διοίκησης
- Στοιχεία Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Εκπαί-
δευσης
- Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών στη
Διοίκηση της Εκπαίδευσης 4
3. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 26

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ορίζεται σε τριάντα
πέντε (35) κατ' έτος μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τρι-
ες. Επιπλέον του αριθμού αυτού γίνονται δεκτοί και
υπότροφοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του
ν. 3685/2008 (Α’148).

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Δ.Π.Μ.Σ. απασχολούνται μέλη ΔΕΠ των συμμετε-
χόντων Τμημάτων, άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλων
Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγο-
ρίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
5 του ν. 3685/2008 (Α’ 148). Κριτήρια επιλογής των διδα-
σκόντων είναι η συνάφεια της ειδικότητας, της πείρας
και του διδακτικού και ερευνητικού τους έργου με το
αντικείμενο που καλούνται να διδάξουν.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για την υλοποίηση και λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. θα χρη-
σιμοποιηθούν τα εργαστήρια υπολογιστών που λειτουρ-
γούν στα συνεργαζόμενα Τμήματα, οι νησίδες Η/Υ και
οι αίθουσες διδασκαλίας της Φιλοσοφικής Σχολής και
της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών και
οι βιβλιοθήκες του Α.Π.Θ.

Άρθρο 10
Χρονική Διάρκεια
Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2024-2025, με δυνατότητα ανανέωσης και λειτουρ-
γίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80
παρ. 11α του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει και του ν. 4485/2017 (Α’114).

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α’),
το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας αφορά
λειτουργικές δαπάνες του Δ.Π.Μ.Σ. ανέρχεται στο ποσό των
45.500,00 € και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ €
Αμοιβές-Αποζημιώσεις διδακτικού,
τεχνικού και διοικητικού προσωπικού 30.000,00
Έξοδα μετακινήσεων 2.000,00
Συμμετοχή σε συνέδρια και άλλες
εκπαιδευτικές δραστηριότητες 2.000,00
Προμήθεια - συντήρηση εξοπλισμού -
λογισμικού 2.500,00
Αναλώσιμα 5.000,00
Έξοδα βιβλιοθήκης 2.000,00
Υποτροφίες 2.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 45.500,00
Το ανωτέρω κόστος θα καλύπτεται από δίδακτρα, κα-
θώς και άλλες πηγές όπως χορηγίες, δωρεές, ερευνητικά
προγράμματα, κ.λπ.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση
θα ρυθμίζονται από το οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνερ-
γασίας- Εσωτερικό Κανονισμό του ΔΠΜΣ καθώς και από
τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 31 Οκτωβρίου 2017

Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved