ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Proslipsis.gr | Αθήνα 18.12.2017, 00:51

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διαμόρφωσε τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του Κανονισμού.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 18206/17/ΓΠ (4)
Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του τμήμα-
τος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Ανθρω-
πιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 45, παρ. 2 του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114/4-8-2017, Α΄), σύμφωνα με τις οποίες «Με
απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος καταρτίζεται
ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του τμήματος, ο
οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδικτυα-
κό τόπο του Ιδρύματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 6, εδ. β του ν. 4485/
2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017, Α΄), σύμφωνα με τις οποίες «Τα
ΑΕΙ οφείλουν, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου να καταρτίσουν και
να δημοσιεύσουν τους Κανονισμούς του άρθρου 45».
3. Την απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος Οικο-
νομικών Επιστημών στην αρ. 4/15-11-2017 συνεδρίασή
της.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο-
γισμού του ιδρύματος, αποφασίζουμε:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗ-
ΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Άρθρο 1
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο ο
οποίος πιστοποιεί την ουσιαστική συνεισφορά του κατό-
χου του στην εξέλιξη καίριων γνωστικών περιοχών, την
κατανόηση σε βάθος της επιστημονικής του περιοχής
και την εκπόνηση μιας πρωτότυπης διατριβής στο πεδίο
των οικονομικών επιστημών.
To TOE προσφέρει ένα ολοκληρωμένο διδακτορικό
πρόγραμμα στις Οικονομικές Επιστήμες. Ο πρώτος κύ-
κλος του προγράμματος συνίσταται από το Μεταπτυχια-
κό Πρόγραμμα «Εφαρμοσμένη Οικονομική» και την από-
κτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).
Υποψήφιοι για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής που
δεν έχουν ΔΜΣ από το TOE του Πανεπιστημίου Θεσσα-
λίας εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 4.
Η διάρκεια του διδακτορικού προγράμματος είναι κατ'
ελάχιστον τρία (3) και κατά το μέγιστο έξι (6) έτη μετά
την εγγραφή στο πρόγραμμα. Οι υποψήφιοι διδάκτορες
έχουν την υποχρέωση ανανέωσης εγγραφής κάθε ακα-
δημαϊκό έτος, μετά από σύμφωνη γνώμη της τριμελούς
συμβουλευτικής επιτροπής. Οι διδακτορικές σπουδές
προσφέρονται δωρεάν.
Oι υποψήφιοι διδάκτορες συστήνεται να διαμένουν
στην έδρα του Πανεπιστημίου και είναι υποχρεωτική η
παρουσία τους στις εκπαιδευτικές - ερευνητικές δρα-
στηριότητες του TOE.

Άρθρο 2
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτο-
ρικής διατριβής έχουν:
> Κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής
ή
> Κάτοχοι αναγνωρισμένου (από ΔΟΑΤΑΠ) τίτλου
σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου ως ισότιμου της αλ-
λοδαπής
ή
> Κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών
μεταπτυχιακού επιπέδου ο οποίος έχει αποκτηθεί μετά
την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών,
που οργανώνεται σε τμήματα Α.Ε.Ι. και διαρκεί κατ’ ελά-
χιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα (υποχρεωτικά
εξάμηνα για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος σύμφωνα
με το πρόγραμμα σπουδών).
Οι Έλληνες πτυχιούχοι πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς
τουλάχιστον την Αγγλική, οι δε αλλοδαποί επαρκώς
την ελληνική. Η επιλογή των υποψηφίων Διδακτόρων,
εφόσον πληρούν την παραπάνω συνθήκη, γίνεται με
συνεκτίμηση των εξής βασικών και συμπληρωματικών
κριτηρίων:
Βασικά Κριτήρια
i. Γενικός βαθμός του πτυχίου και του μεταπτυχιακού
διπλώματος.
ii. Επίδοση στη διπλωματική εργασία του μεταπτυχι-
ακού - όπου προβλέπεται.
iii. Πιστοποιημένη γνώση της ξένης γλώσσας.
iν. Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου.
Αυτό αποδεικνύεται με δημοσιεύσεις σε επιστημονικά
περιοδικά ή/και ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια
ή/και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.
ν. Πληρότητα της πρότασης εκπόνησης διδακτορικής
διατριβής.
Συμπληρωματικά Κριτήρια
i. Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές.
ii. Υποτροφία ή οικονομική κάλυψη (συνεκτιμάται θε-
τικά).
iii. Στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος του υπο-
ψηφίου που καταδεικνύουν την επαγγελματική του
εμπειρία.
iv. Άλλα πτυχία

Άρθρο 3
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. Κατά τη διάρκεια κάθε Ακαδημαϊκού Έτους ο/η υπο-
ψήφιος/α που ενδιαφέρεται για εκπόνηση Διδακτορικής
διατριβής υποβάλλει σχετική αίτηση στη γραμματεία
του τμήματος. Στην αίτηση του ο υποψήφιος οφείλει
να αναγράφει:
> Τον προτεινόμενο τίτλο της Διδακτορικής Διατριβής.
> Την γλώσσα εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής
(ελληνική ή αγγλική).
> Τον προτεινόμενο επιβλέποντα καθηγητή ο οποίος
είναι μέλος Δ.Ε.Π. του TOE.
Μαζί με την αίτησή του, οφείλει να υποβάλει όλα τα
δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 2.
2. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας των
τυπικών προσόντων από την Επιτροπή Αξιολόγησης και
Επιλογής (ΕΑΕ) ο Υποψήφιος καλείται σε συνέντευξη.
Η ΕΑΕ συνεδριάζει 3 φορές το χρόνο (Οκτώβριο, Φε-
βρουάριο και Ιούνιο).
3. Τέλος, η Επιτροπή εισηγείται προς τη ΣΤ, η οποία και
λαμβάνει την οριστική απόφαση. Η Συνέλευση του τμή-
ματος κρίνει αν ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις
για εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής και ορίζει τριμε-
λή Συμβουλευτική Επιτροπή από μέλη ΔΕΠ, ένα από τα
οποία ορίζεται ως Επιβλέπων και ανήκει στη βαθμίδα του
Καθηγητή ή του Αναπληρωτή καθηγητή ή του Επίκουρου
καθηγητή του τμήματος. Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να επι-
βλέπει έως πέντε (5) το πολύ υποψήφιους διδάκτορες.

Άρθρο 4
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Υποψήφιος Διδάκτορας κάτοχος ΔΜΣ αλλά όχι στις
Οικονομικές Επιστήμες θα πρέπει να παρακολουθήσει
και να εξεταστεί σε μαθήματα του ΠΜΣ του TOE. Η ομά-
δα μαθημάτων που θα παρακολουθήσει ο υποψήφιος
καθορίζεται μετά από σχετική πρόταση της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής και έγκριση από τη Συνέ-
λευση τμήματος.

Άρθρο 5
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
1. Ο Υποψήφιος Διδάκτορας κατά την περίοδο εκπό-
νησης της διδακτορικής του διατριβής έχει υποχρέωση
παρουσίασης της προόδου της εργασίας του ετησίως
στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή.
2. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή υποβάλλει
έκθεση προόδου του υποψήφιου διδάκτορα στη Συνέ-
λευση του τμήματος στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους.
3. Η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της διατρι-
βής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία έτη από
την εγγραφή στο πρόγραμμα και μεγαλύτερη από έξι
έτη. Άδεια παράτασης μέχρι και 12 επιπρόσθετους μή-
νες μπορεί να ζητηθεί εγγράφως από τη Συνέλευση του
TOE, εφόσον η πρόοδος στα προηγούμενα έτη επιτρέπει
την ολοκλήρωση της διατριβής στους 12 μήνες της πα-
ράτασης. Εάν και μετά την νέα παράταση αποτύχει να
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, αυτό οδηγεί σε οριστι-
κή διακοπή της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.
4. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή
διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος
για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του τμήμα-
τος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλο μέ-
λος ΔΕΠ την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις
προηγούμενες παραγράφους, ύστερα από αίτηση του
υποψήφιου διδάκτορα και γνώμη του προτεινόμενου
επιβλέποντος, ακόμη και καθ' υπέρβαση του μέγιστου
αριθμού υποψήφιων διδακτόρων που μπορεί να επιβλέ-
πεται από κάθε επιβλέποντα, σύμφωνα με όσα ορίζονται
στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών.
5. Αν ο αρχικός επιβλέπων μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή
τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη
επιβλέποντος των διδακτορικών διατριβών που έχει ανα-
λάβει, και ο τίτλος απονέμεται από το Α.Ε.Ι., στο οποίο
ανήκει το τμήμα, όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της διατρι-
βής. Αντικατάσταση επιβλέποντα μπορεί να γίνει μόνο
με αίτηση του και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της
Συνέλευσης του TOE.
Τα ονόματα των υποψήφιων διδακτόρων, των επιβλε-
πόντων μελών Δ.Ε.Π. ή ερευνητών, οι τίτλοι των εκπονού-
μενων διδακτορικών διατριβών και σύντομη περίληψη
αυτών, καθώς και τα μέλη των τριμελών συμβουλευτικών
επιτροπών αναρτώνται στον διαδικτυακο τόπο του Ιδρύ-
ματος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 6
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
1. Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτο-
ρικής διατριβής, η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή
δέχεται ή απορρίπτει αίτηση του υποψηφίου για τη δη-
μόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή της. Αν η τριμε-
λής συμβουλευτική επιτροπή αποδεχθεί την αίτηση του
υποψηφίου, συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση και
την υποβάλλει στη Συνέλευση του τμήματος ζητώντας
τον ορισμό επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την
κρίση της διδακτορικής διατριβής.
2. Για την τελική αξιολόγηση και κρίση της Διδακτο-
ρικής Διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα, ορίζεται
από την Συνέλευση τμήματος Επταμελής Εξεταστική
Επιτροπή που αποτελείται από τα μέλη της 3μελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής, και τέσσερα (4) άλλα μέλη
ΔΕΠ, όπως ορίζει ο νόμος.
3. Η τελική εξέταση της Διδακτορικής διατριβής πραγ-
ματοποιείται εντός δύο μηνών από την υποβολή της. Ο
υποψήφιος διδάκτορας αναπτύσσει την Διδακτορική
Διατριβή του, δημόσια, ενώπιον της Επταμελούς Εξετα-
στικής Επιτροπής.
4. Κατά την τελική εξέταση ο υποψήφιος Διδάκτορας
παρουσιάζει και αναλύει την επιστημονική συνεισφορά
της Διδακτορικής διατριβής. Κατόπιν απαντά σε ερωτή-
σεις των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής και μόνον
αυτών.
5. Μετά το πέρας της Εξεταστικής διαδικασίας συνέρ-
χεται κατά μόνας η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή, για
να αποφανθεί και να αξιολογήσει τη Διδακτορική Διατρι-
βή και το ερευνητικό έργο του υποψηφίου Διδάκτορα,
όπως ο νόμος ορίζει. Η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή
κρίνει το πρωτότυπο της Διδακτορικής Διατριβής και
κατά πόσον αυτή αποτελεί συμβολή στην επιστήμη. Για
την έγκριση της Διδακτορικής Διατριβής απαιτείται η
σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε (5) μελών της Επτα-
μελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Αξιολογείται ως αποδε-
κτή, αποδεκτή με διορθώσεις, αποδεκτή με διορθώσεις,
απορριπτέα. Σε τυχόν αποδοχή της διατριβής με διορ-
θώσεις παρέχεται η δυνατότητα επανεξέτασης μετά από
ένα εξάμηνο, η δε ενδεχόμενη απόρριψη συνεπάγεται
την αποβολή του υποψηφίου από το πρόγραμμα.
Η εγκεκριμένη Διδακτορική Διατριβή, μετά τις τυχόν
διορθώσεις που προτείνει η Επταμελής Εξεταστική Επι-
τροπή, κατατίθεται στη βιβλιοθήκη σε τρία αντίτυπα,
ήτοι δύο (2) βιβλιοδετημένα έντυπα και ένα (1) σε ηλε-
κτρονική μορφή.

Άρθρο 7
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
Οι υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων, κατά την
περίοδο εκπόνησης της διδακτορικής τους διατριβής
είναι οι ακόλουθες:
• Να ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα του ΠΜΣ,
εφόσον απαιτηθούν.
• Να παρουσιάζει την πρόοδο του ερευνητικού του/
της έργο στο τμήμα κάθε χρόνο.
• Να συνεισφέρει στο ερευνητικό και διδακτικό έργο
του τμήματος (εργαστήρια, φροντιστηριακά μαθήματα,
επιτηρήσεις εξετάσεων προπτυχιακού και μεταπτυχια-
κού επιπέδου).
• Να επιδιώκει συναντήσεις με τον επιβλέποντα κα-
θηγητή.
• Να συζητά την εργασία του με τα άλλα δύο μέλη της
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και να τους παρέ-
χει γραπτές επεξηγήσεις, εφόσον του ζητηθούν.
• Να συμμετέχει υποχρεωτικά στα ερευνητικά σεμινά-
ρια του τμήματος.
• Να αναφέρει πάντα στις δημοσιεύσεις και στις ανα-
κοινώσεις του το τμήμα Οικονομικών Επιστημών.

Άρθρο
ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Ο επιβλέπων καθηγητής οφείλει:
• Να συναντά τον υποψήφιο διδάκτορα σε τακτά χρο-
νικά διαστήματα.
• Να συμβουλεύει τον υποψήφιο διδάκτορα στην επι-
λογή των μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν.
• Να διαβάζει και να σχολιάζει γραπτώς τα κεφάλαια
της διατριβής.
• Να ελέγχει αν η διδακτορική διατριβή έχει δυνητική
συνεισφορά στην Επιστήμη.
• Να μεριμνά, ώστε ο υποψήφιος διδάκτορας να κα-
ταθέσει την εργασία του εντός των προβλεπόμενων
χρονικών ορίων.
• Να συντονίζει την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή.

Άρθρο 9
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατό-
τητα υποτροφίας σε υποψηφίους διδάκτορες βάσει των
χρηματοδοτικών δυνατοτήτων του Προγράμματος για
κάθε ακαδημαϊκό έτος. Οι υποτροφίες δίνονται με βάση
την ακαδημαϊκή επίδοση των υποψηφίων φοιτητών και
τις ανάγκες υποστήριξης του εκπαιδευτικού και οργανω-
τικού έργου του ΠΜΣ.
Υποτροφία δεν χορηγείται στις περιπτώσεις:
α) Υποψηφίων διδακτόρων οι οποίοι λαμβάνουν ήδη
υποτροφία από άλλη πηγή.
β) Υποψηφίων διδακτόρων που βρίσκονται σε εκπαι-
δευτική άδεια μετ' αποδοχών.
γ) Υποψηφίων διδακτόρων που είναι δημόσιοι υπάλ-
ληλοι ή αμείβονται από κάποια δημόσια πηγή.
Σε κάθε περίπτωση η χορήγηση υποτροφιών αξιολο-
γείται κατά περίπτωση από τη Συνέλευση του TOE.

Άρθρο 10
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους
υποψήφιους διδάκτορες που έχουν γίνει δεκτοί πριν από
την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
Αποφάσεις για ειδικές περιπτώσεις που δεν εντάσ-
σονται στις παραπάνω διατάξεις λαμβάνονται από τη
Συνέλευση του TOE.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 30 Νοεμβρίου 2017

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved