ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Proslipsis.gr | Αθήνα 8.3.2018, 05:11

Την Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 20181127 (1)
Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπου-
δών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της
Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διε-
θνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Αρ. Συνεδρίας 8/1-02-2018)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 45 και 85 του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α΄
195), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Την παρ.3ε του άρθρου 9, του ν. 3685/2008 «Θεσμικό
πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (ΦΕΚ Α΄ 148).
5. Την αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
6. Το αριθμ. ΦΕΚ 617/τ.ΥΟΔΔ/23-11-2017 στο οποίο
δημοσιεύθηκε η αριθμ. 201656/Ζ1/21-11-2017 διαπι-
στωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: 72Ε34653ΠΣ-ΒΤΨ) περί εκλογής
Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημί-
ου Πειραιώς με θητεία τεσσάρων (4) ετών, από 1-12-2017
έως 30-11-2021.
7. Το απόσπασμα πρακτικού της συνέλευσης του
Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου
Πειραιώς στις 22/1/2018 (συνεδρία 6η).
8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:
Την έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών
του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οι-
κονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Πειραιώς ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Αρχές
Οι Διδακτορικές Σπουδές αποβλέπουν στη δημιουργία
υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας, όπως επίσης
και στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν
στην πρόοδο της επιστήμης της έρευνας και των εφαρ-
μογών. Οι απόφοιτοι του προγράμματος Διδακτορικών
Σπουδών προορίζονται να στελεχώσουν το ερευνητικό,
επιχειρηματικό και εκπαιδευτικό δυναμικό της Ελλάδας
και του εξωτερικού.
Συγχρόνως, οι Διδακτορικές Σπουδές αποτελούν για
το Τμήμα πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς διά-
κρισης και συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ερευνητι-
κής παραγωγής, με έμφαση στην εκπόνηση των επιστη-
μονικών εργασιών που συντελούνται στο πλαίσιό τους.
Οι Διδακτορικές Σπουδές παρέχουν εξειδίκευση στα
γνωστικά πεδία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αλλά και σε συγγενή πεδία.
Ο τρίτος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνη-
ση Διδακτορικής Διατριβής και ολοκληρώνεται με την
απονομή διδακτορικού τίτλου. Η απόκτηση του διδακτο-
ρικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 2
Νομικό Θεσμικό πλαίσιο
Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Οικονομικής
Επιστήμης οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και των εν ισχύει ευρισκο-
μένων σχετικών διατάξεων και αποφάσεων.
Στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό αποτυπώνονται
η δομή και οι κανόνες λειτουργίας των Διδακτορικών
Σπουδών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του
Πανεπιστημίου Πειραιώς, όπως αυτός καταρτίστηκε με
απόφαση της συνέλευσης του Τμήματος (6η/22.01.2018),
εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πειραι-
ώς, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και
κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.

Άρθρο 3
Τυπικά Προσόντα Υποψηφίων
στα Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτο-
ρικής Διατριβής στο Τμήμα έχουν όσοι/ες πληρούν τις
κάτωθι προϋποθέσεις:
• Είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή TEI) της ημε-
δαπής ή αναγνωρισμένου ως ομοταγούς ιδρύματος της
αλλοδαπής.
• Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ομοταγούς
ιδρύματος της αλλοδαπής ή είναι κάτοχοι ενιαίου και
αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου.

Άρθρο 4
Διαδικασία προκήρυξης και επιλογής
Υποψηφίων Διδακτόρων
Η διαδικασία εισαγωγής ξεκινάει κατόπιν αίτησης του
ενδιαφερόμενου προς τη Γραμματεία του Τμήματος Οι-
κονομικής Επιστήμης καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.
Επιπλέον, το Τμήμα, μετά από απόφαση της συνέλευσης
δύναται να προκηρύξει θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων.
Σε αυτή την περίπτωση, στην προκήρυξη αναφέρονται
οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι προθεσμίες, οι διαδικασίες
κατάθεσης υποψηφιοτήτων και επιλογής Υποψηφίων Δι-
δακτόρων, καθώς και οι πρόσθετες υποχρεώσεις αυτών,
ρήτρες, παραδοτέα και χρονικά όρια ολοκλήρωσης των
διατριβών. Οι προκηρύξεις αυτές δημοσιοποιούνται δια
του ημερησίου τύπου και αναρτώνται ηλεκτρονικά στον
διαδικτυακό τόπο του Τμήματος.
Η διοικητική υποστήριξη των Διδακτορικών Σπουδών
γίνεται από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος.
Ο/Η ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α
Ο/Η υποψήφιος/α υποβάλλει στις ημερομηνίες που
προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό Διδακτορικών
Σπουδών, σχετική Αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος.
Στην αίτηση αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος,
η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και συγγραφής, η
οποία εκτός από την ελληνική μπορεί να είναι η αγγλική
γλώσσα, καθώς και ο/η προτεινόμενος/η ως επιβλέπων/
ουσα της Διδακτορικής Διατριβής, ο/η οποίος/α ανήκει σε
όσους/ες έχουν δικαίωμα επίβλεψης Διδακτορικής Διατρι-
βής, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος Κανονισμού.
Η αίτηση συνοδεύεται από τα παρακάτω απαιτούμενα
δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ (Πανεπιστημί-
ου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου
της αλλοδαπής.
2. Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρι-
σμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής.
3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
4. Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής.
5. Ανάλυση ερευνητικών ενδιαφερόντων και προτε-
ραιοτήτων.
6. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
7. Δύο συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από μέλη
ΔΕΠ ΑΕΙ, σε φάκελο κλειστό από τον συστήνοντα.
8. Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προ-
ηγούμενα προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα
σπουδών (προαιρετικά).
9. Βραβεία/Διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
ΤΟ ΤΜΗΜΑ
Η συνέλευση του Τμήματος, με βάση τη συνάφεια
του ερευνητικού αντικειμένου των αιτήσεων που έχουν
υποβληθεί, ορίζει τριμελή Επιτροπή από μέλη Δ.Ε.Π. του
Τμήματος, ανά κατηγορία αιτήσεων. Η εκάστοτε Επιτρο-
πή εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις και τα συνυπο-
βαλλόμενα έγγραφα και καλεί σε συνέντευξη τον/την
υποψήφιο/α.
Κατόπιν, η εν λόγω Επιτροπή υποβάλει στη συνέλευ-
ση του Τμήματος εισήγηση με αναλυτικό υπόμνημα,
στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους ο/η
υποψήφιος/α πληροί ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις
προκειμένου να γίνει δεκτός/η. Επιπρόσθετα, η Επιτρο-
πή προτείνει τον/την επιβλέποντα/ουσα, ακόμη και αν
αυτός/η δεν έχει προταθεί από τον/την υποψήφιο/α. Σε
κάθε περίπτωση το θέμα ανάγεται στην αρμοδιότητα
της συνέλευσης του Τμήματος.
Η συνέλευση του Τμήματος, συνεκτιμώντας το υπό-
μνημα της Επιτροπής, εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογη-
μένα την αίτηση του/της υποψηφίου/ας. Στην εγκριτική
απόφαση της συνέλευσης ορίζεται και η γλώσσα εκπό-
νησης και συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής. Στην
ίδια απόφαση, η συνέλευση δύναται να καθορίσει ως
προϋπόθεση για την εκπόνηση της Διδακτορικής Δι-
ατριβής του/της υποψηφίου, την παράλληλη επιτυχή
παρακολούθηση μαθήματος/ων ή άλλες συναφείς με
την επιστημονική έρευνα υποχρεώσεις.

Άρθρο 5
Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής
1. Δικαίωμα επίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών έχουν
τα μέλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου
του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθ-
μίδας από ερευνητικά κέντρα (του άρθρου 13Α του
ν. 4310/2014 και τις προβλέψεις του άρθρου 39.1 του
ν. 4485/2017) συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών
κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ια-
τροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Τα μέλη
Δ.Ε.Π. δεν μπορούν να επιβλέπουν περισσότερους από
πέντε Υποψήφιους Διδάκτορες, ενώ οι περιπτώσεις συ-
νεπίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών δεν θα προσμε-
τρώνται στο σύνολο.
2. Η συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον/στην
προτεινόμενο/η επιβλέποντα/ουσα, σύμφωνα με την
παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν. 4485/2017, την επί-
βλεψη της Διδακτορικής Διατριβής και ορίζει Τριμελή
Συμβουλευτική Επιτροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει
και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της.
3. Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχουν ως
μέλη, ο/η επιβλέπων/ουσα και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π.
α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου από το οικείο
ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοτα-
γών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι
Διδακτορικού Διπλώματος, ή ερευνητές των βαθμίδων
Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του
ν.4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών
κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ια-
τροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή από
αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της
αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντι-
κείμενο με την υπό κρίση Διδακτορική Διατριβή.
Ως μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής εί-
ναι δυνατόν να ορίζονται και μέλη Δ.Ε.Π. τα οποία είναι
σε άδεια. Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχει
τουλάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρώτες
βαθμίδες του Τμήματος.
4. Ο επιβλέπων καθηγητής καθοδηγεί και υποστηρίζει
την έρευνα του Υποψηφίου Διδάκτορα. Η λειτουργία της
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι σημαντική,
αλλά δεν υποκαθιστά τον ιδιαίτερο ρόλο του επιβλέπο-
ντος Καθηγητή, του οποίου η εμπλοκή στην επιβλεπόμε-
νη έρευνα είναι κρίσιμη. Ειδικότερα, η άμεση συνεργασία
επιβλέποντος και Υποψηφίου Διδάκτορα πρέπει να είναι
τακτική και συνεχής. Proslipsis.gr
5. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η επιβλέπων/ουσα
εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επι-
βλέποντος/σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, η συνέλευ-
ση του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει
σε άλλον/η την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται
στις προηγούμενες παραγράφους, κατόπιν αίτησης του/
της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα και σύμφωνης γνώμης
του/της νέου/ας προτεινόμενου/ης επιβλέποντος/ας,
εντός ενός εύλογου χρονικού διαστήματος τριών (3)
μηνών.
6. Αν ο/η αρχικός/η επιβλέπων/ουσα μετακινηθεί σε
άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει
να τελεί χρέη επιβλέποντος/ουσας των Διδακτορικών
Διατριβών που έχει αναλάβει, και ο τίτλος απονέμεται
από το Α.Ε.Ι, στο οποίο ανήκει το Τμήμα, όπου ξεκίνησε
η εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής.
7. Η Γραμματεία του Τμήματος οφείλει να αναρτήσει
στον διαδικτυακό τόπο, στην ελληνική και αγγλική γλώσ-
σα, το όνομα του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα, τον τίτ-
λο και σύντομη περίληψη της Διδακτορικής Διατριβής,
το όνομα του/της επιβλέποντος/ουσας και των άλλων
μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Άρθρο 6
Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής
με συνεπίβλεψη
1. Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης είναι δυνατό να
συνεργάζεται, με Τμήματα ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα και
ινστιτούτα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπερι-
λαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημί-
ας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών
της Ακαδημίας Αθηνών, για την εκπόνηση διατριβών με
συνεπίβλεψη. (Προϋπόθεση είναι ένα τουλάχιστον από
τα συνεργαζόμενα Τμήματα να είναι αυτοδύναμο) Τα
σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης, χορήγησης ενιαίου
ή χωριστού τίτλου κ.α., προβλέπονται στο οικείο Ειδικό
Πρωτόκολλο Συνεργασίας που καταρτίζεται και εγκρίνε-
ται από τις οικείες Συγκλήτους και τα συλλογικά όργανα
διοίκησης των ερευνητικών κέντρων.
2. Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης είναι δυνατό επί-
σης να συνεργάζεται με αναγνωρισμένα ως ομοταγή
Ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της αλλο-
δαπής για την εκπόνηση διατριβών με συνεπίβλεψη. Τα
σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης, χορήγησης ενιαίου
ή χωριστού τίτλου κ.α., προβλέπονται στο οικείο Ειδικό
Πρωτόκολλο Συνεργασίας που καταρτίζεται σύμφωνα
με όσα ορίζει η σχετική απόφαση του Υπουργού Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 7
Διάρκεια Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής
Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορι-
κού Διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημε-
ρολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμε-
λούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Η μέγιστη διάρκεια
δεν μπορεί να ξεπερνάει τα έξι (6) ημερολογιακά έτη.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το διάστημα αυτό μπορεί
να παραταθεί για έναν (1) ακόμη έτος μετά από αιτιολο-
γημένη εισήγηση του Επιβλέποντος Καθηγητή προς τη
Συμβουλευτική Επιτροπή και αντίστοιχη απόφαση της
συνέλευσης του Τμήματος.
Ο Υποψήφιος Διδάκτορας δικαιούται να ζητήσει ανα-
στολή σπουδών μία φορά κατά τη διάρκεια των σπου-
δών του. Το χρονικό διάστημα της αναστολής δεν μπορεί
να είναι μεγαλύτερο από δύο (2) έτη. Η συνέλευση κρίνει
τη σπουδαιότητα των λόγων της αιτούμενης αναστολής
και εφ΄ όσον γίνουν αποδεκτοί, ο υποψήφιος μπορεί να
συνεχίσει τις σπουδές του μετά το χρονικό διάστημα της
αναστολής, αλλά σύμφωνα με τους ισχύοντες κατά την
κατάθεση της αίτησης εκπόνησης όρους. Το χρονικό δι-
άστημα της αναστολής δεν προσμετράται στη διάρκεια
των διδακτορικών σπουδών.
Αλλαγή θέματος της υπό εκπόνησης διδακτορικής
διατριβής μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από τεκμη-
ριωμένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επι-
τροπής και έγκριση της συνέλευσης του Τμήματος μόνο
κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους εκπόνησης της δι-
δακτορικής διατριβής. Μετά το πέρας του πρώτου έτους
από την ημερομηνία εισαγωγής του/της υποψηφίου/ας,
και κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής και έγκρισης της συνέλευσης
του Τμήματος, το θέμα της υπό εκπόνησης διδακτορικής
διατριβής μπορεί να τροποποιηθεί.
Η συνέλευση, μετά από εισήγηση της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής μπορεί να αποφασίσει τη
διαγραφή του Υποψηφίου Διδάκτορα, του οποίου η
πρόοδος κρίνεται ανεπαρκής σύμφωνα με τα κριτήρια
ποιότητας, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 9 του
παρόντος κανονισμού, ή έχει υποπέσει σε περιπτώσεις
παραπτωμάτων όπως αντιγραφής, ανάρμοστης συμπε-
ριφοράς ή συμπεριφοράς που αντιβαίνει στην ακαδημα-
ϊκή δεοντολογία. Στην απόφαση τεκμηριώνονται οι λόγοι
διαγραφής. Διαγραφή Υποψήφιου Διδάκτορα μπορεί να
γίνει και μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου.

Άρθρο 8
Δικαιώματα, παροχές και υποχρεώσεις
Υποψηφίων Διδακτόρων
8.1 Δικαιώματα/Παροχές
Οι Διδακτορικές Σπουδές προσφέρονται δωρεάν.
Οι Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες για πέντε (5) έτη από την
ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επι-
τροπής, διατηρούν πλήρη τα δικαιώματα και τις παροχές
που προβλέπονται και για τους/τις φοιτητές/τριες του β΄
κύκλου σπουδών.
Επιπλέον, οι Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες διατηρούν
δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλι-
οθηκών μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την απονομή του
Διδακτορικού Διπλώματος.
Ο Υποψήφιος Διδάκτωρ έχει τη δυνατότητα να πραγ-
ματοποιήσει ένα μέρος της έρευνας του σε Πανεπιστήμιο
άλλης χώρας μετά από σύμφωνη γνώμη της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής και της συνέλευσης, προ-
κειμένου να εξοικειωθεί με το διεθνές σύστημα αξιο-
λόγησης και τεκμηρίωσης της επιστημονικής γνώσης.
Ο υποψήφιος οφείλει να επιδιώκει ενεργή παρουσία
στο διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον, συμμετέχοντας
σε σεμινάρια ή επιστημονικά συνέδρια, αποβλέποντας
στην αναγνώριση της έρευνας του με δημοσιεύσεις σε
περιοδικά με σύστημα κριτών, όπου αυτό είναι εφικτό.
Εφ΄ όσον υπάρχει οικονομική δυνατότητα, τα Π.Μ.Σ.
επιχορηγούν τη συμμετοχή των Υποψηφίων Διδακτό-
ρων σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια μετά από απόφαση
της συνέλευσης ή της ΕΔΕ στην περίπτωση Διατμημα-
τικών ή Διιδρυματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών.
Με απόφαση συνέλευσης του Τμήματος και κοινή
απόφαση των Υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών
μπορεί να ανατίθεται σε Υποψήφιους/ες Διδάκτορες η
επικουρία μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος σε προπτυχιακό
και μεταπτυχιακό επίπεδο με ωριαία αντιμισθία, η οποία
επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος.
8.2. Υποχρεώσεις
Ο/Η Υποψήφιος/α Διδάκτορας έχει υποχρέωση ανα-
νέωσης της εγγραφής του/της κάθε ακαδημαϊκό έτος.
Ο/Η Υποψήφιος/α Διδάκτορας, κατ΄ έτος παρουσιά-
ζει προφορικά ενώπιον της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής και υποβάλλει εγγράφως σε αυτή αναλυτικό
υπόμνημα σχετικά με την πρόοδο της Διδακτορικής
του Διατριβής. Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και
σχόλια επ΄ αυτού από τον/την επιβλέποντα/ουσα ή την
Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή και των εκθέσεων
προόδου, καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του/
της υποψηφίου/ας διδάκτορα.
Ο Υποψήφιος Διδάκτορας υποχρεούται να συμμετέ-
χει στις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του
Τμήματος, εφόσον του ζητηθεί. Proslipsis.gr
Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες, υποχρεούνται να συμμετέ-
χουν στο πρόγραμμα των επιτηρήσεων του Τμήματος.
Συγκεκριμένα, η παρουσία των Υποψηφίων Διδακτόρων
στις εποπτείες των προπτυχιακών μαθημάτων της κάθε
εξεταστικής περιόδου είναι υποχρεωτική σύμφωνα με
απόφαση της συνέλευσης του Τμήματος.
Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες υποχρεούνται να παρου-
σιάζουν την πρόοδο της ερευνητικής τους εργασίας
σε σεμινάρια που οργανώνονται από το Τμήμα για τον
σκοπό αυτό.
Με πρόταση του επιβλέποντος, μετά από σύμφωνη
γνώμη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και
έγκριση της συνέλευσης του Τμήματος μπορεί, να ζη-
τήσει από τον Υποψήφιο Διδάκτορα, εφ΄ όσον αυτό
κρίνεται απαραίτητο, η υποχρεωτική παρακολούθηση
ή/και εξέταση συγκεκριμένων μαθημάτων του οικείου
Τμήματος, ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πει-
ραιώς. Εάν απαιτηθεί η υποχρεωτική παρακολούθηση
μαθημάτων από τον Υποψήφιο Διδάκτορα, αυτό πρέπει
να συμβεί κατά το πρώτο έτος εγγραφής του, εκτός εξαι-
ρετικών περιπτώσεων.
Με απόφαση της συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να
προβλέπεται η υποχρεωτική παρακολούθηση ειδικών
μαθημάτων διδακτορικού επιπέδου που προσφέρονται
στους Υποψηφίους Διδάκτορες του Τμήματος.
Η Διδακτορική Διατριβή και η περίληψη της κατατί-
θενται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου
Πειραιώς και στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατρι-
βών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Σημειώνεται
ότι στην περίπτωση που η γλώσσα συγγραφής δεν είναι
η ελληνική, θα κατατίθεται και περίληψη της διατριβής
στα ελληνικά.

Άρθρο 9
Προϋποθέσεις Ολοκλήρωσης
Διδακτορικής Διατριβής
Η ποιότητα των Διδακτορικών Σπουδών ελέγχεται
κυρίως με βάση τις δημοσιεύσεις του Υποψήφιου Δι-
δάκτορα ή την υποβολή άρθρων της διατριβής του σε
έγκριτα και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, καθώς και
από τη συμμετοχή του σε διεθνή συνέδρια, όπως αυτά
αναγράφονται στην Ετήσια Έκθεση Προόδου.
1. Ετήσια Έκθεση Προόδου
Ο Υποψήφιος Διδάκτορας υποβάλλει εγγράφως μία
φορά σε κάθε ακαδημαϊκό έτος Ετήσια έκθεση Προόδου.
Η πρώτη έκθεση προόδου υποβάλλεται μετά την ολο-
κλήρωση του πρώτου έτους σπουδών του υποψηφίου.
Στην έκθεση περιγράφεται η ερευνητική και επικουρική
εργασία που ολοκληρώθηκε κατά το προηγούμενο έτος
και τίθενται οι στόχοι του επόμενου.
2. Δημοσιεύσεις/Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια
Ο Υποψήφιος Διδάκτορας κατά τη διάρκεια των διδα-
κτορικών σπουδών και πριν την τελική κρίση της διδα-
κτορικής διατριβής θα πρέπει να έχει:
- υποβάλλει σε έγκριτα και διεθνούς κύρους επιστη-
μονικά περιοδικά δύο (2) άρθρα, τα οποία αποτελούν
μέρος της επιστημονικής του δραστηριότητας/διατρι-
βής. Συστήνεται επίσης, τα άρθρα αυτά να υποβληθούν
σε Σειρές Άρθρων Υπό Συζήτηση (Working Paper Series,
π.χ. RePEc, Munich Library).
- παρουσιάσει μέρος της διατριβής του ως εισηγητής
σε τουλάχιστον δύο (2) συναφή προς το ερευνητικό αντι-
κείμενο διεθνή επιστημονικά συνέδρια.
3. Παρουσίαση στα Ερευνητικά Σεμινάρια του Τμή-
ματος.
Ο Υποψήφιος Διδάκτορας κατά το τελευταίο έτος εκ-
πόνησης της διδακτορικής του διατριβής και σε συνεννό-
ηση με τον Επιβλέποντα Καθηγητή του και τον Υπεύθυνο
οργάνωσης των Ερευνητικών Σεμιναρίων του Τμήματος,
υποχρεούται να παρουσιάσει μέρος της διατριβής του
στα ερευνητικά σεμινάρια του Τμήματος.
Επιπλέον προϋποθέσεις για την απόκτηση Διδακτο-
ρικού διπλώματος είναι η απρόσκοπτη παρουσία των
Υποψηφίων Διδακτόρων στα Ερευνητικά Σεμινάρια του
Τμήματος.

Άρθρο 10
Αξιολόγηση Διδακτορικής Διατριβής
Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της Διδακτορι-
κής Διατριβής ο/η Υποψήφιος/α Διδάκτορας υποβάλλει
αίτηση στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, δια της
Γραμματείας, για δημόσια υποστήριξη και αξιολόγηση
της. Ο Υποψήφιος Διδάκτορας έχει το δικαίωμα της υπο-
στήριξης της διδακτορικής του διατριβής μόνο εφόσον
πληρούνται όλοι τα κριτήρια ποιότητας, όπως υπαγο-
ρεύονται στο άρθρο 9 του παρόντος, και εφόσον δεν
υπάρχουν φαινόμενα μη συμμόρφωσης με τις υποχρε-
ώσεις του. Τα ανωτέρω ελέγχονται από την Τριμελή Συμ-
βουλευτική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει την έγκριση ή
την αιτιολογημένη απόρριψη της αίτησης. Εφόσον αυτή
εγκριθεί, συντάσσει αναλυτική Εισηγητική Έκθεση, την
οποία υποβάλλει στη συνέλευση του Τμήματος ζητώντας
τον ορισμό Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την
κρίση της Διδακτορικής Διατριβής. Proslipsis.gr
Η συνέλευση του Τμήματος, μετά την κατάθεση θετι-
κής Εισηγητικής Έκθεσης της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής, ορίζει Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή για
την αξιολόγηση της Διδακτορικής Διατριβής του/της
Υποψήφιου/ας Διδάκτορα. Σε αυτή μετέχουν τα μέλη
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και τέσσερα
επιπλέον μέλη που ορίζονται σύμφωνα με την εκάστοτε
νομοθεσία. Συγκεκριμένα, είναι μέλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας,
αναπληρωτή και επίκουρου από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι.
ή καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων
της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού
Διπλώματος, ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από
ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014,
συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της
Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών
Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμέ-
να ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και
έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την
υπό κρίση Διδακτορική Διατριβή.
Προκειμένου να συγκροτηθεί η Επταμελής Εξεταστική
Επιτροπή, τα αφυπηρετήσαντα μέλη της Τριμελούς Συμ-
βουλευτικής Επιτροπής αντικαθίστανται από νέα μέλη
που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 39 παρ.2 β΄ εδάφιο
του ν. 4485/2017. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη δικαιούνται
να παρευρεθούν στη διαδικασία δημόσιας παρουσίασης
και αξιολόγησης χωρίς δικαίωμα ψήφου. Μέλη Δ.Ε.Π. τα
οποία βρίσκονται σε άδεια, δύνανται να συμμετέχουν ως
μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.
Η Διδακτορική Διατριβή υποστηρίζεται από τον/την
Υποψήφιο/α Διδάκτορα δημόσια, ενώπιον της Επταμε-
λούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η διαδικασία της δημό-
σιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία
τουλάχιστον των τεσσάρων (4) μελών της Επταμελούς
Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να
συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης.
Στη συνέχεια ο/η υποψήφιος/α αποχωρεί και η Επτα-
μελής Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την πα-
ρουσία τρίτων και κρίνει τη διατριβή ως προς την ποι-
ότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και την
συμβολή της στην επιστήμη και με βάση αυτά τα κριτή-
ρια διατυπώνει την τελική της κρίση και τη βαθμολογεί.
Η Διδακτορική Διατριβή εγκρίνεται με πλειοψηφία του-
λάχιστον πέντε (5) μελών της Επταμελούς Εξεταστικής
Επιτροπής. Η έγκριση και βαθμολόγηση βεβαιώνεται με
σχετικό Πρακτικό. Το Πρακτικό υπογράφεται από όλα
τα συμμετέχοντα στη διαδικασία της αξιολόγησης της
διατριβής μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής
και διαβιβάζεται δια της Γραμματείας, στη συνέλευση
του Τμήματος.
Η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή δύναται να ανα-
πέμψει με απόφαση της τη διατριβή για διορθώσεις ή
επεξηγήσεις για διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες.
Σε περίπτωση κατά την οποία το Πρακτικό φέρει υπο-
γραφές τεσσάρων μελών της Επταμελούς Επιτροπής και
πέμπτο μέλος έχει υπογράψει την Εισηγητική Έκθεση, ο
τίτλος θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί εγκύρως.
Η εγκριθείσα Διδακτορική Διατριβή βαθμολογείται με
την ακόλουθη κλίμακα:
- Άριστα
- Λίαν Καλώς
- Καλώς

Άρθρο 11
Αναγόρευση και Καθομολόγηση Διδακτόρων
Η συνέλευση αναγορεύει και καθομολογεί τον/την
Υποψήφιο/α Διδάκτορα σε δημόσια Συνεδρίαση του
Τμήματος, παρουσία του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος θέτει υπόψη του Σώματος το
Πρακτικό, που πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση της
διαδικασίας προφορικής παρουσίασης και αξιολόγησης
της Διδακτορικής Διατριβής και ακολουθεί η αναγόρευ-
ση και καθομολόγηση του/της Υποψηφίου/ας σε Διδά-
κτορα του Τμήματος.
Ο/Η Υποψήφιος/α Διδάκτορας μετά από την αναγό-
ρευση και καθομολόγηση του/της από τη συνέλευση
του Τμήματος, μπορεί να αιτηθεί χορήγηση Βεβαίωσης
Επιτυχούς Περάτωσης.
Στον/Στην Διδάκτορα χορηγείται Αντίγραφο Διδακτο-
ρικού Διπλώματος.
Το Διδακτορικό Δίπλωμα (μεμβράνη), υπογράφεται
από τον/την Πρύτανη, τον/την Πρόεδρο και τον/την
Γραμματέα του Τμήματος και φέρει τη σφραγίδα του
Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Τον τύπο του Διδακτορικού Διπλώματος ορίζει με από-
φασή της η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Σε
κάθε περίπτωση στο Διδακτορικό Δίπλωμα αναγράφο-
νται τα στοιχεία που ορίζονται από την τελευταία σχετική
νομοθεσία.
Στην περίπτωση επιστημονικής συνεργασίας Τμήμα-
τος με Τμήμα αναγνωρισμένου ομοταγούς ιδρύματος
της αλλοδαπής, για εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής
με συνεπίβλεψη, το Τμήμα χορηγεί χωριστό τίτλο Διδα-
κτορικού Διπλώματος, στον οποίο γίνεται μνεία και του
άλλου συνεργαζόμενου ιδρύματος, εφόσον το Ειδικό
πρωτόκολλο Συνεργασίας Ε.Π.Σ. δεν ορίζει διαφορετικά.
Ο τίτλος αυτός υπογράφεται από τον Πρύτανη, τον Πρό-
εδρο του Τμήματος και τον/την Γραμματέα του Τμήματος
που συμμετέχει στη συνεργασία.
Η τελετή αναγόρευσης και καθομολόγησης, το κεί-
μενο του όρκου καθώς και ο τύπος του Διδακτορικού
Διπλώματος του/της Διδάκτορος ακολουθεί τα Πρότυ-
πα σχετικών αποφάσεων της Συγκλήτου Πανεπιστημί-
ου Πειραιώς. Για όσους δεν επιθυμούν να δώσουν θρη-
σκευτικό όρκο επιτρέπεται απλή επίκληση της τιμής και
συνείδησής τους. Proslipsis.gr
Οι Διδακτορικές Σπουδές οδηγούν σε τίτλο σπουδών
επιπέδου 8 σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προ-
σόντων (EQF) και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (EΠΠ).

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όλοι/ες οι Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες του Τμήμα-
τος μετά την έγκριση του παρόντα Κανονισμού Διδα-
κτορικών Σπουδών, εντάσσονται στις διατάξεις του
ν.4485/2017 και στον παρόντα Κανονισμό.
Θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα Κα-
νονισμό, θα ρυθμίζονται με αποφάσεις των αρμοδίων
οργάνων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 26 Φεβρουαρίου 2018

Ο Πρύτανης
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved