ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Έγκριση του κανονισμού διδακτορικών σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Proslipsis.gr | Αθήνα 3.7.2020, 19:04

Τον Κανονισμό διδακτορικών σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ενέκρινε η Σύγκλητος του Ιδρύματος.

H απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β' αρ. 2707|2020.

* Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. απόφ. 19 (1)
Έγκριση κανονισμού διδακτορικών σπουδών του
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(συνεδρίαση 171η)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (Α΄170) «Συνέργειες
Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του
Κράτους και λοιπές διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις
για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τα
άρθρα 30, 31, 38 έως 45 και 85, όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν.
3. Τη διάταξη του άρθρου 26, παρ. 6 του ν. 4386/2016
(Α΄ 83), με την οποία αντικαθίσταται η περίπτωση γ' της
παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) ως εξής:
«Έως την έναρξη ισχύος του κατά το άρθρο 5 Οργανι-
σμού κάθε Ιδρύματος και του κατά το άρθρο 6 Εσωτε-
ρικού του Κανονισμού, τα θέματα που προβλέπονται σε
αυτούς ρυθμίζονται με αποφάσεις Συγκλήτου, οι οποίες
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
4. Την παρ. 3ε, του άρθρου 9, του ν. 3685/2008 (Α΄148)
«Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές».
5. Την με υπ’ αρ. 210838/Ζ1/1-12-2017 (Υ.Ο.ΔΔ. 647/
6-12-2017) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνε-
ται ο διορισμός του Αθανάσιου Κατσή, Καθηγητή του
Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ως
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με πλήρη
θητεία, από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης.
6. Την με υπ’ αρ. 8237/8-12-2017 (Β΄ 4835/29-12-2017)
απόφαση Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννή-
σου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυ-
τάνεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
7. Την υπ’ αρ. 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΌΝ/29-9-2017 εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114)
για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης δι-
δακτορικών διατριβών - λοιπά θέματα.
8. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτι-
κών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστη-
μίου Πελοποννήσου (7/8-4-2020).
9. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου (Συνεδρίαση 171η/30-4-2020).
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού
προϋπολογισμού του Ιδρύματος ούτε σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανι-
κών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Αρχές
1. Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών (ΠΜ) της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστη-
μίου Πελοποννήσου οργανώνονται και λειτουργούν σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και του εν γένει
θεσμικού πλαισίου όπως κάθε φορά ισχύει. Αποσκοπούν
στην προαγωγή της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας
και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος
(Δ.Δ.), το οποίο πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης
επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά
του/της κατόχου του στην εξέλιξη της γνώσης σε τομείς
που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα ή/και επι-
στημονικά πεδία που θεραπεύονται από το Τμήμα είτε
αποκλειστικά είτε ευρύτερα σύμφωνα με την αντίληψη
διεπιστημονικότητας που διέπει τη σύγχρονη ερευνητι-
κή δραστηριότητα.
2. Το Διδακτορικό Δίπλωμα φέρει τίτλο, «Διδακτορι-
κό Δίπλωμα στην Επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού».
Ο παραπάνω τίτλος δεν συνιστά γνωστικό αντικείμενο.

Άρθρο 2
Στόχος
Οι διδακτορικές σπουδές αποβλέπουν στη δημιουργία
υψηλής ποιότητας, σύγχρονης επιστημονικής έρευνας,
καθώς και στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να συμ-
βάλουν στην πρόοδο και εξέλιξη της επιστήμης και της
βασικής έρευνας. Οι απόφοιτοι των διδακτορικών προ-
γραμμάτων προορίζονται να στελεχώσουν το ερευνητι-
κό, επιχειρηματικό και εκπαιδευτικό δυναμικό με υψηλής
στάθμης επιστήμονες και να συμβάλουν στην ανάπτυ-
ξη της χώρας. Συγχρόνως, το διδακτορικό πρόγραμμα
αποτελεί για το Τμήμα, καθώς και γενικότερα για το
Πανεπιστήμιο, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς
ακαδημαϊκής διάκρισης και συμβάλλει στην ποιοτική
και ποσοτική αναβάθμιση της ερευνητικής παραγωγής.

Άρθρο 3
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
1. Το Τμήμα μπορεί να προκηρύσσει θέσεις Υποψη-
φίων Διδακτόρων (Τ.Δ.), οι οποίες δημοσιοποιούνται
στον ημερήσιο τύπο και αναρτώνται στον διαδικτυακό
τόπο του Τμήματος (http://civil.uop.grX Οι προκηρύ-
ξεις/προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μπορεί
να επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα
(τρεις φορές κάθε ακαδημαϊκού έτους: Σεπτέμβριο - Ια-
νουάριο - Μάϊο).
2. Στην προκήρυξη/ανακοίνωση για την εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής θα αναφέρονται οι προϋποθέ-
σεις, οι όροι, οι προθεσμίες και οι διαδικασίες κατάθεσης
υποψηφιοτήτων και επιλογής υποψηφίων διδακτόρων,
καθώς και πρόσθετες υποχρεώσεις αυτών, ρήτρες, πα-
ραδοτέα και χρονικά όρια ολοκλήρωσης των διατριβών.
3. Η πρόσκληση περιλαμβάνει τις ευρύτερες ερευ-
νητικές περιοχές ή αντικείμενα που οι καθηγητές του
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών προτείνουν ως ερευνη-
τικά αντικείμενα ενδιαφέροντος τους, τον Επιβλέποντα
Καθηγητή ανά ερευνητικό αντικείμενο και τα στοιχεία
επικοινωνίας του.

Άρθρο 4
Προϋποθέσεις και κριτήρια εισαγωγής
1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδα-
κτορικής διατριβής έχει ο κάτοχος Διπλώματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή κάτοχος
αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέ-
δου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή κάτοχος ενιαίου και
αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου
ο οποίος έχει αποκτηθεί μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται σε τμή-
ματα ΑΕΙ και διαρκεί κατ' ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊ-
κά εξάμηνα (υποχρεωτικά εξάμηνα για τη λήψη πτυχίου
ή διπλώματος, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών).
2. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν είναι κάτο-
χος ΔΜΣ ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών με-
ταπτυχιακού επιπέδου, η τριμελής εισηγητική επιτροπή
που προβλέπεται στο άρθρο 6 (παράγραφος 2) εισηγεί-
ται την αποδοχή ή μη του ενδιαφερομένου, λαμβάνοντας
υπόψη τις ακαδημαϊκές, ερευνητικές και επαγγελματικές
επιδόσεις και δραστηριότητές του.
3. Υποψήφιοι για διδακτορικό που προέρχονται από
διεθνή αναγνωρισμένα προγράμματα (π.χ. Marie Curie)
και ικανοποιούν τις γενικές προϋποθέσεις εγγραφής,
εντάσσονται στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών
με απόφαση της Συνέλευσης εκτός της γενικής διαδι-
κασίας προκήρυξης και επιλογής και σε συνδυασμό με
τους ειδικούς όρους που προβλέπει το σχετικό διεθνές
πρόγραμμα.

Άρθρο 5
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
1. Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής που
περιλαμβάνει τον προτεινόμενο τίτλο διδακτορικής δι-
ατριβής, τεκμηριωμένη την επιστημονική πρόταση, τη
γλώσσα εκπόνησης της διατριβής (ελληνικά ή αγγλικά),
και τον προτεινόμενο επιβλέποντα της διδακτορικής
διατριβής.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής.
4. Σύντομη περίληψη της προτεινόμενης διδακτορικής
διατριβής, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.
5. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
6. Πιστοποιητικό(α) Αναλυτικής Βαθμολογίας.
7. Αναγνώριση ισοτιμίας των τίτλων σπουδών από το
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για πτυχιούχους ΑΕΙ του εξωτερικού).
8. Αποδεικτικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας
επιπέδου Β2 τουλάχιστον (για υποψηφίους που δεν είναι
απόφοιτοι αγγλόφωνων ιδρυμάτων).
9. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
10. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από Κα-
θηγητές Α΄ βαθμίδας, Αναπληρωτές ή Επίκουρους κα-
θηγητές, Λέκτορες ή εργοδότες σε φάκελο κλειστό από
τον παρέχοντα τη συστατική (η κάθε κλειστή συστατι-
κή επιστολή θα πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία).
Η μία συστατική επιστολή μπορεί να χορηγηθεί από
τον προτεινόμενο στην αίτηση επιβλέποντα καθηγητή.
Το περιεχόμενο των επιστολών θεωρείται εμπιστευτικό
και γνωστοποιείται μόνο στις αρμόδιες τριμελείς εισηγη-
τικές επιτροπές του Τμήματος (του άρθρου 6 - παράγρα-
φος 1, που θα εξετάσουν τις αιτήσεις των υποψηφίων),
στα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος και στον προ-
τεινόμενο στην αίτηση επιβλέποντα καθηγητή.
11. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο πιστεύει ο υποψήφιος
ότι μπορεί να συνδράμει στην ουσιαστική αξιολόγηση
της αίτησης του, όπως ενδεικτικά δημοσιεύσεις ή επι-
στημονικές εργασίες που έχει εκπονήσει.

Άρθρο 6
Διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων
1. Μετά τη λήξη των προθεσμιών που προβλέπονται
στην εκάστοτε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
η Συνέλευση του Τμήματος, κατηγοριοποιεί τις αιτήσεις
με βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου, και
ορίζει μια τριμελή εισηγητική επιτροπή, που αποτελείται
από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ανά
κατηγορία αιτήσεων.
2. Κάθε τριμελής εισηγητική επιτροπή εξετάζει τις αι-
τήσεις και καλεί τους υποψήφιους σε συνέντευξη. Στη
συνέντευξη προσκαλείται να παραστεί εάν επιθυμεί και
ο προτεινόμενος στην αίτηση επιβλέπων καθηγητής για
κάθε υποψήφιο. Κατόπιν η τριμελής εισηγητική επιτρο-
πή υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος αναλυτικό
υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους
οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δε-
κτός, καθώς και ο προτεινόμενος επιβλέπων σύμφωνα με
την αίτηση του υποψηφίου. Η Συνέλευση του Τμήματος,
αφού λάβει τη γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντα,
τη συνεκτιμά με το υπόμνημα της εισηγητικής επιτροπής
και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του/
της υποψηφίου/ας. Αίτηση δεν μπορεί να γίνει δεκτή από
τη Συνέλευση του Τμήματος αν ο προτεινόμενος στην
αίτηση επιβλέπων καθηγητής δεν συναινεί να επιβλέψει
τον υποψήφιο.
3. Στην απόφαση της Συνέλευσης ορίζεται:
• Ο επιβλέπων της διατριβής.
• Τα μέλη της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής,
που πλαισιώνει και υποστηρίζει την εκπόνηση και τη
συγγραφή της διατριβής και
• Η γλώσσα συγγραφής της διατριβής.
• Τα μαθήματα που ο υποψήφιος διδάκτορας (κάτοχος
ΔΜΣ ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μετα-
πτυχιακού επιπέδου) οφείλει να παρακολουθήσει και να
εξεταστεί επιτυχώς εφόσον η Συνέλευση του Τμήματος
το κρίνει σκόπιμο μετά από την εισήγηση του Επιβλέπο-
ντα Καθηγητή. Τα προτεινόμενα μαθήματα δεν μπορεί
να είναι περισσότερα από έξι (6). Για τους υποψήφιους
διδάκτορες που γίνονται δεκτοί κατ' εξαίρεση χωρίς να
είναι κάτοχοι ΔΜΣ και εφόσον η Συνέλευση κρίνει σκό-
πιμο μετά από την εισήγηση του Επιβλέποντα Καθηγητή,
μπορεί να προτείνει την παρακολούθηση και την επιτυχή
εξέταση έως οκτώ (8) μαθημάτων. Τα μαθήματα αυτά
μπορεί να ανήκουν στον πρώτο ή/και στο δεύτερο κύκλο
σπουδών του Τμήματος.
3. Η αρχική εγγραφή των υποψηφίων διδακτόρων θα
γίνεται εντός προθεσμίας η οποία θα καθορίζεται από τη
Συνέλευση του Τμήματος κατά τη διάρκεια της οποίας
αποφασίστηκε η έγκριση των αιτήσεων των υποψηφίων.
4. Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης (π.χ. ασθένειας,
απουσία στο εξωτερικό) είναι δυνατή η εγγραφή εντός
μηνός από τη λήξη της προθεσμίας, με απόφαση της
Συνέλευσης μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδι-
αφερομένου.
5. Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για την επιλογή
υποψήφιου διδάκτορα είναι τα παρακάτω:
• Η συνάφεια του πτυχίου/διπλώματος του υποψηφίου
με την επιστημονική περιοχή της διδακτορικής διατρι-
βής που αναφέρεται στη προκήρυξη.
• Οι συστάσεις που προκύπτουν από τις αντίστοιχες
επιστολές.
• Η αξιολόγηση που θα προκύψει από την συνέντευξη
με τον υποψήφιο. Στοιχεία που συνεκτιμώνται είναι τα
ακόλουθα:
• Οι πιθανές επιστημονικές δημοσιεύσεις.
• Τα έτη φοίτησης για την απόκτηση του τίτλου σπου-
δών του πρώτου κύκλου.
• Η προηγούμενη επιστημονική και επαγγελματική
εμπειρία.

Άρθρο 7
Επίβλεψη διδακτορικής διατριβής
1. Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν
μέλη ΔΕΠ Α' βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου κα-
θηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανε-
πιστημίου Πελοποννήσου ή άλλου ΑΕΙ ή ερευνητές Α΄, Β΄
ή Γ΄ βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α΄
του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνη-
τικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών. Κάθε μέλος ΔΕΠ
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου μπορεί να είναι ο επιβλέπων ταυτόχρονα
σε οκτώ (8) κατά μέγιστο διδακτορικές διατριβές. Υπέρ-
βαση του ορίου επιτρέπεται για την επίβλεψη έως δύο
(2) υποψηφίων διδακτόρων των οποίων η εκπόνηση της
διδακτορικής διατριβής χρηματοδοτείται ευθέως από
Εθνικό ή Ευρωπαϊκό ή άλλο πρόγραμμα χρηματοδότη-
σης. Υπέρβαση του ορίου επιτρέπεται επίσης μόνο για
την επίβλεψη υποψηφίων διδακτόρων με συνεπίβλεψη.
2. Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχουν ως
μέλη, ο/η επιβλέπων και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. από το
οικείο ή άλλο ΑΕΙ ή καθηγητές/τριες αναγνωρισμένων
ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι/ες
είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή ερευνητές
των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά κέντρα του
άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομέ-
νων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών
ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα
της αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό
αντικείμενο και επιστημονικό έργο με την υπό κρίση
διδακτορική διατριβή. Πρέπει να μετέχει στην επιτροπή
τουλάχιστον ένα μέλος ΔΕΠ από τις τρεις πρώτες βαθμί-
δες του οικείου Τμήματος.
3. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή
διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντα για
μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του Τμήματος
αναθέτει την επίβλεψη:
• Σε άλλον, ύστερα από αίτηση του υποψηφίου και
γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντα ή
• Σε ένα από τα άλλα (2) μέλη της τριμελούς Συμβου-
λευτικής Επιτροπής, ακόμη και καθ' υπέρβαση του μέ-
γιστου αριθμού υποψηφίων διδακτόρων που μπορεί να
έχει κάθε επιβλέπων.
4. Ομοίως, αν για οποιονδήποτε λόγο μέλος της τρι-
μελούς επιτροπής εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να
τελέσει τα εκ του ρόλου του απορρέοντα καθήκοντα για
μεγάλο χρονικό διάστημα, ή αν η εξέλιξη της διδακτορι-
κής έρευνας επιτάσσει την ανασύνθεση της τριμελούς
επιτροπής η Συνέλευση του Τμήματος αντικαθιστά το
μέλος της τριμελούς επιτροπής ύστερα από αίτηση του
επιβλέποντα και γνώμη του προτεινόμενου και του προς
αντικατάσταση μέλους. Ενδεικτικοί λόγοι αντικατάστα-
σης μελών συμβουλευτικής επιτροπής μπορεί να είναι
οι ακόλουθοι: α) σοβαροί λόγοι υγείας, β)εκτεταμένο
διάστημα απουσίας στο εξωτερικό (π.χ. άδεια εξωτερι-
κού άνευ αποδοχών), γ)σοβαροί προσωπικοί λόγοι τους
οποίους μπορεί να επικαλεστεί με έγγραφο υπόμνημα
του, προς τη Συνέλευση του Τμήματος, το μέλος της Τρι-
μελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.
5. Αν ο αρχικός επιβλέπων μετακινηθεί σε άλλο ΑΕΙ ή
Τμήμα ΑΕΙ ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη
επιβλέποντος των διδακτορικών διατριβών που έχει ανα-
λάβει και ο τίτλος απονέμεται από το ΑΕΙ, στο οποίο ανή-
κει το Τμήμα, όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της διατριβής.
6. Τα ονόματα των υποψηφίων διδακτόρων, των επι-
βλεπόντων, των μελών της συμβουλευτικής επιτροπής,
οι τίτλοι των εκπονούμενων διατριβών και σύντομη πε-
ρίληψη αυτών αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του
Ιδρύματος στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 8
Χρονική διάρκεια
1. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού
διπλώματος, για τους κατόχους ΔΜΣ ή ενιαίου και αδιά-
σπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, είναι
τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την
ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επι-
τροπής (παρ. 1, άρ. 40, ν. 4485/2017). Ο μέγιστος χρόνος
ολοκλήρωσης της διατριβής είναι οκτώ (8) πλήρη ημερο-
λογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής και μέχρι την παρουσίαση
της διδακτορικής διατριβής ενώπιον της Επταμελούς
Εξεταστικής Επιτροπής
2. Για τους υποψήφιους διδάκτορες που γίνονται δε-
κτοί κατ' εξαίρεση χωρίς να είναι κάτοχοι ΔΜΣ, το ελά-
χιστο χρονικό όριο για την απόκτηση του διδακτορικού
διπλώματος είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) πλήρη ημε-
ρολογιακά έτη από τον ορισμό της τριμελούς συμβου-
λευτικής επιτροπής. Σε αυτή τη περίπτωση ο μέγιστος
χρόνος ολοκλήρωσης της διατριβής ορίζεται στα τέσσε-
ρα συν τέσσερα (4+4) έτη από την ημερομηνία ορισμού
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και μέχρι την
παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής ενώπιον της
Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.
3. Ο Υποψήφιος μπορεί κατά τη διάρκεια των σπουδών
του στο Διδακτορικό Πρόγραμμα να ζητήσει με επαρκώς
αιτιολογημένη αίτηση του την αναστολή της ανωτέρω
περιόδου έως και 2 έτη συνολικά. Ο χρόνος της ανα-
στολής φοίτησης δεν προσμετράται στην προβλεπόμε-
νη μέγιστη χρονική διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής
διατριβής. Κατά τη διάρκεια της αναστολής φοίτησης
δεν επωφελείται των δικαιωμάτων και των παροχών που
προβλέπονται για τους υποψήφιους διδάκτορες.
4. Ο κύκλος μαθημάτων που θα παρακολουθήσει ο
Υποψήφιος Διδάκτορας αν και όταν αυτό απαιτείται,
πρέπει να ολοκληρωθεί τα δύο (2) πρώτα έτη των διδα-
κτορικών σπουδών του για τους κατόχους ΔΜΣ ή ενιαίου
και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέ-
δου και για τους Υποψήφιους Διδάκτορες που δεν είναι
κάτοχοι ΔΜΕ πρέπει να ολοκληρωθεί τα τρία (3) πρώτα
έτη των διδακτορικών σπουδών του.
5. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή σε συνεργα-
σία με τον Υποψήφιο Διδάκτορα μπορεί να προβεί στην
οριστικοποίηση του τίτλου της Διδακτορικής Διατριβής
(ακριβής τελικός καθορισμός τίτλου) μέχρι τη συγκρότη-
ση της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Τροποποίη-
ση του θέματος της Διδακτορικής Διατριβής μέσα στην
ίδια ερευνητική/θεματική περιοχή μπορεί να πραγμα-
τοποιηθεί με πρόταση της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος.
6. Αλλαγή του θέματος της Διδακτορικής Διατριβής και
καθορισμός νέου σε διαφορετικό ερευνητικό/θεματικό
πεδίο, μπορεί να πραγματοποιηθεί ύστερα από αίτηση
του Υποψήφιου Διδάκτορα και έγκριση της Συνέλευσης
του Τμήματος, με τη σύμφωνη γνώμη της Τριμελούς Συμ-
βουλευτικής Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή ορίζεται
από τη Συνέλευση του Τμήματος νέα Τριμελής Συμβου-
λευτική Επιτροπή και ο ελάχιστος χρόνος εκπόνησης της
διατριβής αρχίζει από την ημερομηνία ορισμού της νέας
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.
7. Παραίτηση όλων των μελών της Τριμελούς Συμβου-
λευτικής Επιτροπής λόγω αδυναμίας συνεργασίας με
τον Υποψήφιο Διδάκτορα μπορεί να γίνει μόνο κατά τα
δυο πρώτα έτη από τον ορισμό της και πρέπει να είναι
αιτιολογημένη.

Άρθρο 9
Δικαιώματα Υποψηφίων Διδακτόρων
1. Οι Διδακτορικές Σπουδές παρέχονται δωρεάν.
2. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες έχουν μέχρι πέντε (5)
πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους,
όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται
και για τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών,
όπως ορίζονται στους οικείους Κανονισμούς. Μέχρι και
πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής
τους διατριβής διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δα-
νεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των
πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών.
3. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες που δεν έχουν άλλη ια-
τροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαι-
ούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή
περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη
των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Πα-
ροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), σύμφωνα με την
ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
4. Οι υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν με αιτιολογη-
μένη αίτηση τους να ζητήσουν να μεταβούν σε ΑΕΙ της
αλλοδαπής στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+
για παρακολούθηση μαθημάτων ή για εκπόνηση μέρους
της διδακτορικής διατριβής. Η αίτηση πρέπει να συνο-
δεύεται από σχετική επιστολή του επιβλέποντος. Εφόσον
ο υποψήφιος διδάκτωρ πρόκειται να παρακολουθήσει
μαθήματα, στην επιστολή καθορίζονται τα μαθήματα
αυτά. Επί του αιτήματος αποφασίζει η Συνέλευση μετά
από εισηγήσεις του επιβλέποντος καθώς και του υπεύ-
θυνου ERASMUS+ του Τμήματος. Κατά το διάστημα της
απουσίας τους, οι υποψήφιοι διδάκτορες συνεχίζουν την
εγγραφή τους στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών
του Τμήματος.

Άρθρο 10
Υποχρεώσεις Υποψηφίων Διδακτόρων
1. Ο Υποψήφιος Διδάκτορας θα πρέπει να ανανεώ-
νει την εγγραφή του με την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού
έτους. Η ανανέωση γίνεται με αίτηση μέσα σε προθεσμίες
που ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος.
Ο υποψήφιος διδάκτορας κάθε έτος, στο διάστημα από
το Σεπτέμβριο έως το Νοέμβριο, παρουσιάζει προφορι-
κά και υποβάλλει εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα ενώπι-
ον της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σχετικά με
την πρόοδο της διδακτορικής διατριβής. Αντίγραφο του
υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ' αυτού από τον επι-
βλέποντα ή/και την Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή
καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου.
2. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες υποχρεούνται να παρου-
σιάζουν τα στάδια της ερευνητικής τους εργασίας σε
σεμινάρια εφόσον αυτά οργανώνονται από το Τμήμα
για το σκοπό αυτό.
3. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες οφείλουν να συμμετέχουν
σε σεμινάρια και επιστημονικά συνέδρια και να επιδιώ-
κουν τη διεθνοποίηση και την αναγνώριση της έρευνας
τους με δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα διεθνή επιστη-
μονικά περιοδικά με σύστημα κριτών.
4. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες υποχρεούνται στην πα-
ροχή επικουριών εκπαιδευτικού έργου σε όλες τις ακα-
δημαϊκές δραστηριότητες του Τμήματος σε συνάφεια
με το ερευνητικό έργο, που εκπονούν είτε στον πρώτο
κύκλο είτε στον δεύτερο κύκλο σπουδών του τμήματος
και ανατίθενται από το Τμήμα σε συνεννόηση με τον
επιβλέποντα. Το έργο αυτό μπορεί να είναι, ενδεικτικά,
διεξαγωγή φροντιστηριακής διδασκαλίας, συνεισφορά
στη διδασκαλία εργαστηριακών ασκήσεων, επιτηρήσεις
σε περιόδους εξετάσεων, υποστήριξη φοιτητών στην
εκπόνηση πτυχιακών ή διπλωματικών εργασιών, διορ-
γάνωση σεμιναρίων ή/και συνεδρίων, προετοιμασία επι-
κουρικού εκπαιδευτικού υλικού, σύνταξη προτάσεων
χρηματοδότησης της έρευνας ή άλλης ακαδημαϊκής
δραστηριότητας, Διαλέξεις ανοικτές στο ευρύ κοινό ή
όπως αλλιώς ορίζεται στην πρόταση της Συνέλευσης
του Τμήματος.
5. Με πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος και κοινή
απόφαση των Υπουργών Παιδείας και θρησκευμάτων
και Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να ανατίθεται
σε υποψήφιους διδάκτορες η επικουρία μελών ΔΕΠ στο
εκπαιδευτικό έργο τους σε προπτυχιακό και μεταπτυχι-
ακό επίπεδο με ωριαία αντιμισθία που επιβαρύνει τον
προϋπολογισμό του ιδρύματος.
6. Οι υποψήφιοι Διδάκτορες παρέχουν στο Τμήμα υπο-
στήριξη στην εξεταστική διαδικασία η οποία είναι εξίσου
μοιρασμένη σε όλους τους Υποψήφιους Διδάκτορες.
7. Η Γραμματεία του Τμήματος υποχρεούται μέχρι 31/7
κάθε έτους να ενημερώνει σχετικό πίνακα με την κατά-
σταση του κάθε Υποψηφίου Διδάκτορα, την εκπλήρωση
των συμβατικών του υποχρεώσεων (παρακολούθηση
μαθημάτων, επικουρικό έργο, κ.τλ.) καθώς και των υπο-
χρεώσεων της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής
(εκθέσεις προόδου κ.τλ.). Ο πίνακας αυτός αποτελεί βα-
σικό έγγραφο του φακέλου κάθε Υποψήφιου Διδάκτορα
και είναι προσβάσιμος στον επιβλέποντα καθηγητή.

Άρθρο 11
Διαγραφή Υποψηφίων Διδακτόρων
1. Η διαγραφή Υποψηφίων Διδακτόρων είναι δυνατή
με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μετά από
αιτιολογημένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής. Οι βασικοί λόγοι διαγραφής είναι οι ακόλου-
θοι:
• Ανεπαρκής πρόοδος του Υποψήφιου Διδάκτορα,
η οποία τεκμηριώνεται με δύο (2) τουλάχιστον συνεχείς
αρνητικές εκθέσεις προόδου της Τριμελούς Συμβουλευ-
τικής Επιτροπής.
• Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Διδάκτορας δεν
ανταποκρίνεται στις ακαδημαϊκές του και ερευνητικές
του υποχρεώσεις.
• Ανεπιτυχής παρακολούθηση του κύκλου μαθημάτων
που τυχών έχει οριστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος.
• Χρήση ιδεών, μεθόδων και αποτελεσμάτων αποδε-
δειγμένης λογοκλοπής.
• Τέλεση αξιόποινων πράξεων του Υποψήφιου Διδά-
κτορα που έχουν τελεσιδικήσει και που εκθέτουν και
ζημιώνουν το Πανεπιστήμιο ή το Τμήμα.
• Υποβολή αίτησης διαγραφής από τον Υποψήφιο Δι-
δάκτορα.
• Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες διαγράφονται αυτοδίκαια
εάν υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια εκπόνησης
διδακτορικής διατριβής, όπως ορίζεται στον παρόντα
Κανονισμό.
2. Σε όλες τις περιπτώσεις, η Γραμματεία του Τμήματος
αποστέλλει επιστολή στον υποψήφιο διδάκτορα με κοι-
νοποίηση στον επιβλέποντα στην οποία θα τον ενημε-
ρώνει για την επερχόμενη διαγραφή και τους λόγους που
την επιβάλλουν δίνοντας στον υποψήφιο τη δυνατότητα
να εκθέσει, προφορικώς ή γραπτώς, τις απόψεις του επί
του θέματος. Αν συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι, η Συνέ-
λευση του Τμήματος αποφασίζει για την ενδεχόμενη δι-
αγραφή του υποψηφίου διδάκτορα από το Μητρώο του
Τμήματος σε συνεδρίαση της μετά την πάροδο εύλογου
διαστήματος από την αποστολή της συστημένης επιστο-
λής, με βάση τον παρόντα κανονισμό και λαμβάνοντας
υπόψη τυχόν απάντηση του υποψηφίου στην επιστολή.

Άρθρο 12 -
Συγγραφή, υποστήριξη και αξιολόγηση
της διδακτορικής διατριβής
1. Η διδακτορική διατριβή συγγράφεται με χρήση του
σχετικού πρότυπου εγγράφου που είναι διαθέσιμο στον
ιστότοπο του τμήματος. Η ακριβής δομή και η έκταση
της καθορίζονται με βάση τη συνήθη πρακτική για τις
διατριβές του ευρύτερου επιστημονικού χώρου που κα-
λύπτει το τμήμα, με κύριο κριτήριο να εξυπηρετούνται
βέλτιστα οι σκοποί της ορθής απόδοσης της ερευνητικής
συνεισφοράς του υποψηφίου και της διευκόλυνσης της
αξιοποίησης της από άλλους ερευνητές. Εάν η διατριβή
συγγράφεται στα ελληνικά περιλαμβάνει σύντομη πε-
ρίληψη στα αγγλικά ενώ αν συγγράφεται στα αγγλικά
περιλαμβάνει σύντομη περίληψη στα ελληνικά.
2. Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτο-
ρικής διατριβής, ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει
αίτηση προς την Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή για
τη δημόσια υποστήριξη της και αξιολόγηση της. Αν η
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή αποδεχθεί την αί-
τηση του Υποψήφιου Διδάκτορα, συντάσσει αναλυτική
εισηγητική έκθεση και την υποβάλλει στη Συνέλευση του
Τμήματος ζητώντας τον ορισμό Επταμελούς Εξεταστικής
Επιτροπής (στην επόμενη Συνέλευση του τμήματος) για
την κρίση της διδακτορικής διατριβής. Αν απορρίψει την
αίτηση, υποβάλλει τεκμηριωμένη έκθεση στη Συνέλευση
του Τμήματος για τους λόγους απόρριψης και ζητά από
τον Υποψήφιο Διδάκτορα να συμπληρώσει και να βελτι-
ώσει την διατριβή του και να υποβάλλει εκ νέου αίτηση
προς την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή σε εύλογο
χρονικό διάστημα (έως δύο μήνες).
3. Στην Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή μετέχουν τα
μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, εκτός
από τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία με από-
φαστ\ της Συνέλευσης του Τμήματος αντικαθίστανται
από ισάριθμα μέλη που πληρούν τα κριτήρια της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 7 του παρόντος Κανονισμού,
καθώς και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη, που πληρούν τα
κριτήρια της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του παρό-
ντος κανονισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και
έπειτα από εισήγηση του επιβλέποντα καθηγητή. Όλα
τα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει
να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με
αυτή, στην οποία ο Υποψήφιος Διδάκτορας εκπόνησε
τη διατριβή του.
4. Σε διάστημα δύο εβδομάδων από τον ορισμό της
επταμελούς επιτροπής, ο υποψήφιος διδάκτορας υπο-
βάλλει:
- ηλεκτρονικά τη διατριβή σε όλα τα μέλη της επτα-
μελούς επιτροπής,
- υπεύθυνη δήλωση προς τη Γραμματεία του Τμήμα-
τος, που κοινοποιείται στον επιβλέποντα, ότι η διατριβή
δεν είναι προϊόν λογοκλοπής.
5. Η ημερομηνία δημόσιας υποστήριξης της διατριβής
ορίζεται με πρωτοβουλία του επιβλέποντα σε συνερ-
γασία με τον υποψήφιο διδάκτορα, τουλάχιστον ένα
μήνα και το πολύ τρεις μήνες από τη συγκρότηση της
Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η ημερομηνία αυτή
κοινοποιείται εγκαίρως σε όλα τα μέλη της Πανεπιστη-
μιακής Κοινότητας από τη γραμματεία του Τμήματος.
Επίσης πρέπει να μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον δύο
εβδομάδων μεταξύ της αποστολής των αντιτύπων στους
εξεταστές και της δημόσιας παρουσίασης και εξέτασης
της διδακτορικής διατριβής. Εξέταση της διδακτορικής
διατριβής δεν μπορεί να γίνει Σαββατοκύριακο, κατά τις
επίσημες αργίες και κατά τη θερινή περίοδο από 1ης ως
30ης Αυγούστου. Η διαδικασία της δημόσιας υποστή-
ριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των τεσσάρων
(4) τουλάχιστον μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επι-
τροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν και
μέσω τηλεδιάσκεψης. Η διδακτορική διατριβή υποστη-
ρίζεται δημόσια από τον Υποψήφιο Διδάκτορα ενώπιον
της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και ακροατηρί-
ου. Στη συνέχεια, η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή συ-
νεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων, κρίνει την εργασία
ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη
σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη και με βάση
αυτά τα κριτήρια την εγκρίνει, με πλειοψηφία πέντε (5)
τουλάχιστον από τα μέλη της. Σε αντίθετη περίπτωση
μπορεί η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή να αποφα-
σίσει την διακοπή της διαδικασίας αξιολόγησης και να
ζητήσει από τον Υποψήφιο Διδάκτορα να συμπληρώ-
σει και να βελτιώσει την διατριβή του και να επανέλθει
σε εύλογο χρονικό διάστημα (έως τρεις μήνες) για τη
συνέχιση της διαδικασίας ενώπιον της Επταμελούς Εξε-
ταστικής Επιτροπής. Το σχετικό πρακτικό κοινοποιείται
και στο Τμήμα. Εάν η Επταμελής Επιτροπή αξιολογήσει
τις παρεμβάσεις ως μη ικανοποιητικές τότε θεωρείται
ως αρνητική η αρχική κρίση της επταμελούς επιτροπής
και ο υποψήφιος διδάκτορας διαγράφεται από το πρό-
γραμμα διδακτορικών σπουδών χωρίς να του απονε-
μηθεί τίτλος. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής που έχουν αντικατασταθεί
σύμφωνα με το άρθρο 7, μπορεί να παρίστανται κατά
τη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η ανακοίνωση
της πρόσκλησης της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής
επαναλαμβάνεται από τη γραμματεία του τμήματος, του-
λάχιστον 4 εργάσιμες μέρες πριν από την ημερομηνία
πραγματοποίησής της.
6. Η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή οφείλει να κα-
ταθέσει πρακτικό εξέτασης της διδακτορικής διατριβής
με την τελική αξιολόγηση των μελών της. Το πρακτικό
υπογράφεται από όλα τα παρόντα (με φυσική παρουσία
ή μέσω τηλεδιάσκεψης) μέλη της Επταμελούς Εξεταστι-
κής Επιτροπής.
7. Η διδακτορική διατριβή βαθμολογείται με την ακό-
λουθη κλίμακα: Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς και καταγρά-
φεται στο σχετικό πρακτικό αξιολόγησης της διατριβής.

Άρθρο 13
Πνευματικά δικαιώματα
Τα πνευματικά δικαιώματα των διδακτορικών διατρι-
βών διατηρεί ο διδάκτορας σε κάθε μορφή μελλοντικής
αξιοποίησης (δημοσιεύσεις, επιστημονικές ανακοινώ-
σεις, εκδόσεις, κ.λπ.) με την προϋπόθεση να αναφέρε-
ται το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, ο/η επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια
και τα δύο μέλη της τριμελούς επιτροπής.

Άρθρο 14
Λογοκλοπή
1. Ο υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται να αναφέρει
με τον ενδεδειγμένο τρόπο αν χρησιμοποίησε το έργο
και τις απόψεις άλλων. Η αντιγραφή θεωρείται σοβα-
ρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται
η αντιγραφή εργασίας κάποιου άλλου, καθώς και η
χρησιμοποίηση εργασίας άλλου - δημοσιευμένης ή μη
χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η αντιγραφή οποιουδήποτε
υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του ιδίου
του υποψηφίου, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να στοι-
χειοθετήσει απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για
διαγραφή του αφού λάβει υπόψη της τη γραπτή έκθεση
των απόψεων του υποψήφιου διδάκτορα.
2. Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊ-
κής δεοντολογίας παραπέμπεται για αντιμετώπιση του
προβλήματος στη Συνέλευση του Τμήματος. Ως παρα-
βάσεις θεωρούνται και τα παραπτώματα της αντιγραφής
ή της λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση των
διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας από υποψήφιο
διδάκτορα κατά τη συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο των
μαθημάτων ή την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατρι-
βής.

Άρθρο 15
Αναγόρευση Διδακτόρων
1. Η αναγόρευση του υποψηφίου σε διδάκτορα γί-
νεται από την Συνέλευση του Τμήματος. Ο Πρόεδρος
του Τμήματος θέτει υπόψη της Συνέλευσης το πρακτικό
που πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας
και της προφορικής παρουσίασης και αξιολόγησης της
Διδακτορικής Διατριβής, και ακολουθεί η αναγόρευση
του υποψηφίου σε Διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η ημε-
ρομηνία για την ορκωμοσία των νέων Διδακτόρων και
την τελετή απονομής των Διδακτορικών Διπλωμάτων
ορίζεται επίσης από την Συνέλευση του Τμήματος.
2. Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί προκειμέ-
νου να πραγματοποιηθεί η διαδικασία αναγόρευσης του
υποψηφίου σε διδάκτορα περιλαμβάνει τα ακόλουθα
βήματα:
- Αίτηση υποψηφίου για αναγόρευση-καθομολόγηση
- Κατάθεση διατριβής στη Βιβλιοθήκη σε τρία αντίτυ-
πα, ήτοι δύο (2) βιβλιοδετημένα έντυπα και ένα (1) σε
ηλεκτρονική μορφή.
- Κατάθεση διατριβής στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
σε συνεργασία με τη γραμματεία του Τμήματος.
3. Ο Υποψήφιος Διδάκτορας, πριν από την αναγό-
ρευση και καθομολόγησή του από την Συνέλευση του
Τμήματος, μπορεί να αιτηθεί χορήγηση βεβαίωσης επι-
τυχούς περάτωσης. Στον Διδάκτορα χορηγείται αντίγρα-
φο Διδακτορικού Διπλώματος. Το Διδακτορικό Δίπλωμα
υπογράφεται από τον Πρύτανη, τον Πρόεδρο του Τμή-
ματος και τον Γραμματέα του Τμήματος.

Άρθρο 16
Συνεπίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής
1. Για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συ-
νεπίβλεψη, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών δύναται να
συνεργάζεται με Τμήματα ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα και
ινστιτούτα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπε-
ριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακα-
δημίας Αθηνών. Την διοικητική ευθύνη της εκπόνησης
της διδακτορικής διατριβής αναλαμβάνει ένα από τα
συνεργαζόμενα Ιδρύματα, ορίζεται ένας επιβλέπων από
κάθε συνεργαζόμενο Ίδρυμα/φορέα και η εκπόνηση
της διατριβής διαρκεί τουλάχιστον τρία (3) έτη από τον
ορισμό των επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π./ερευνητών και
της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής για τους κα-
τόχους ΜΔΕ ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών
μεταπτυχιακού επιπέδου και τουλάχιστον τέσσερα (4)
έτη αντίστοιχα για τους υποψήφιους διδάκτορες που
δεν είναι κάτοχοι ΔΜΣ. Θέματα που σχετίζονται με τη
διαδικασία εκπόνησης της διατριβής, από την επιλογή
του Υποψήφιου Διδάκτορα έως και την απονομή του
διδακτορικού τίτλου, καθώς και η χορήγηση ενιαίου
ή χωριστού τίτλου σε περίπτωση συνεργασίας μεταξύ
Ιδρυμάτων, προβλέπονται στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο
Συνεργασίας (ΕΠΣ) που καταρτίζεται από τα συνεργα-
ζόμενα Τμήματα/φορείς και εγκρίνεται από την οικεία
Σύγκλητο και τα συλλογικά óργανα διοίκησης των Ερευ-
νητικών Κέντρων.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα σχετικά με
την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη
με αναγνωρισμένα ως ομοταγή Ιδρύματα ή ερευνητικά
κέντρα και ινστιτούτα της αλλοδαπής.

Άρθρο 17
Λοιπές διατάξεις
Επιμέρους ζητήματα που ενδεχομένως ανακύπτουν
κατά την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού και δεν
έχουν προβλεφθεί σε αυτόν, θα αντιμετωπίζονται με
αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Ιδρύματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 30 Απριλίου 2020

Ο Πρύτανης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved