ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο Μεταπτυχιακό: Aρχαίος Mεσογειακός Kόσμος - Ιστορία και Αρχαιολογία

Proslipsis.gr | Αθήνα 27.7.2020, 10:51

Την εισαγωγή σπουδαστών στις τρεις κατευθύνσεις του μεταπτυχιακού προγράμματος «Aρχαίος Mεσογειακός Kόσμος - Ιστορία και Αρχαιολογία» προκηρύσσει το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021».

Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020.

* Ακολουθεί η πρόσκληση.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
TMHMA ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
Τηλ.: 28310 77336, 77337, Φαξ: 28310 77338
Email: history-archaeology@ia.uoc.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ρέθυμνο, 23/07/2020
 Α.Π. 743
Θέμα: «Προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στις τρεις κατευθύνσεις του μεταπτυχιακού
προγράμματος «Aρχαίος Mεσογειακός Kόσμος - Ιστορία και Αρχαιολογία» του Τμήματος
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, χειμερινό εξάμηνο 2020-2021»
ΦΕΚ 170/Β/6-3-97, τροπ. ΦΕΚ 1137/Β/22-12-1997, διορθ. ΦΕΚ 401/Β/29-4-1998, τροπ. ΦΕΚ
1537/B/ 17-10-2003, αντικ. ΦΕΚ 1400/B/2-6-2014, επανίδρυση ΦΕΚ 1657/Β/11-5-2018

Οι εξετάσεις του φθινοπώρου 2020-21 στις τρεις κατευθύνσεις του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος “Aρχαίος Mεσογειακός Kόσμος - Ιστορία και Αρχαιολογία” του Τμήματος
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Παν/μίου Κρήτης θα πραγματοποιηθούν ως εξής.
• Αρχαία Ιστορία: Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020, στις 09:30
• Κλασική Αρχαιολογία: Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020, στις 11:00
• Προϊστορική Αρχαιολογία: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020, στις 11:00

Προθεσμία
Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών μέχρι και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου
2020.

Αίτηση και Δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν:
α. Αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr.
β. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου για τους αλλοδαπούς/ές
υποψηφίους/ες). Proslipsis.gr
γ. Αντίγραφο του πτυχίου μαζί με πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τους/τις πτυχιούχους ΑΕΙ εξωτερικού.
δ. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων και βαθμό
πτυχίου (και μετάφραση αυτών, αν πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής).
ε. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών.
στ. Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας για τους/τις αλλοδαπούς/ές υποψήφιους/ες.
ζ. Βιογραφικό υπόμνημα με τις σπουδές και την εν γένει ακαδημαϊκή/επιστημονική εμπειρία
(επαγγελματική απασχόληση, κοινωνική δραστηριότητα κ.ά.).
η. Γραπτή ερευνητική πρόταση (μέχρι 1500 λέξεις) για ένα θέμα που άπτεται του Αρχαίου
Μεσογειακού Κόσμου, στο πλαίσιο της αιτούμενης κατεύθυνσης του ΠΜΣ (Κλασική
Αρχαιολογία, Αρχαία Ιστορία, Προϊστορική Αρχαιολογία). Το θέμα αυτό θα ενδιέφερε εν 
δυνάμει τον/την υποψήφιο/α στο πλαίσιο της τελικής μεταπτυχιακής εργασίας και πρέπει να
τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά.
θ. Προαιρετικά συναφή στοιχεία (συστατικές επιστολές, σεμιναριακές/πτυχιακές εργασίες,
τυχόν δημοσιεύσεις).

Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών
Αίτηση και δικαιολογητικά υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας
https://postgrad.cict.uoc.gr. Οι υποψήφιοι/ες θα δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, θα
επεξεργαστούν και θα επισυνάψουν/αναρτήσουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους και
θα τα υποβάλουν οριστικά πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι/ες φοιτητές και φοιτήτριες που αναμένεται
να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την εγγραφή τους στο Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα. Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον δεν μπορούν να καταθέσουν αντίγραφο πτυχίου,
υποβάλουν προσωρινά Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων και Βεβαίωση
περάτωσης σπουδών.

Ψηφιοποιημένα αρχεία γίνονται δεκτά μόνο σε μορφή PDF, με μέγιστο μέγεθος κάθε αρχείου
2ΜΒ. Συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων 20ΜΒ.

Κάθε δικαιολογητικό πρέπει να είναι σε ένα ενιαίο αρχείο PDF. Δεν γίνονται αποδεκτά αρχεία
με μερική αποτύπωση των σελίδων ούτε φωτογραφίες δικαιολογητικών.

Τα αντίγραφα των παραπάνω δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένα. Πρέπει όμως να είναι
πλήρη, ευκρινή και ευανάγνωστα. Για τους επιτυχόντες και τις επιτυχούσες θα γίνει έλεγχος
γνησιότητας των τίτλων.
Οι συστατικές επιστολές πρέπει να σταλούν με e-mail:
• από τον συντάκτη της συστατικής στην διεύθυνση history-archaeology@ia.uoc.gr με
την ένδειξη «Συστατική για τον/την υποψήφιο/α κ. (ΕΠΩΝΥΜΟ) του ΠΜΣ «Aρχαίος
Mεσογειακός Kόσμος - Ιστορία και Αρχαιολογία»
• πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
• από διεύθυνση e-mail του φορέα στον οποίο ανήκει/εργάζεται ο συντάκτης
• να περιλαμβάνει την ιδιότητα και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συντάκτη
Εξεταστέα Ύλη & διαδικασία επιλογής

Πληροφορίες για την εξεταστέα ύλη στις ιστοσελίδες http://www.history-archaeology.uoc.gr
και https://postgrad.cict.uoc.gr

Εκτός από τις γραπτές και προφορικές εξετάσεις, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν και σε μια ξένη
γλώσσα της επιλογής τους (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά), την οποία θα δηλώσουν
στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους.
Τη διαδικασία επιλογής θα δείτε στο ΦΕΚ του Κανονισμού του ΠΜΣ (Αρ. φύλλου 2163/12-06-
2018, άρθρο 3).

Προϋποθέσεις συμμετοχής
Στις εισαγωγικές εξετάσεις στο ΠΜΣ Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος – Ιστορία και Αρχαιολογία
μπορούν να συμμετάσχουν πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών, ισότιμων
και αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, και ειδικότερα: Τμημάτων Ιστορίας &
Αρχαιολογίας, Πολιτισμικών Σπουδών, Φιλολογίας, Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών,
Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή
Εθνολογίας, Ανωτάτων Σχολών Καλών Τεχνών, Σχολών Αρχιτεκτονικής, και Σχολών Επιστημών
Αγωγής.
 Proslipsis.gr
Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων και Σχολών της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και των
Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου γίνονται δεκτοί κατά περίπτωση, και μόνο ύστερα από σχετική απόφαση της
Σ.Ε. του ΠΜΣ, εφόσον: το πτυχίο τους προέρχεται από Τμήμα συγγενές με το γνωστικό
αντικείμενο του ΠΜΣ· από το πτυχίο τους προκύπτει ότι έχουν παρακολουθήσει ικανό αριθμό
σχετικών μαθημάτων.

Ο αριθμός των εισακτέων δεν μπορεί να ξεπεράσει τους 15 ετησίως.
Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας τηλ. 28310/77379 &
28310/77337, και ιστοσελίδα http://www.history-archaeology.uoc.gr

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΥΛΙΝΑ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved